Žalmy 41 | Bible.is
Žalmy 41

1Přednímu zpěváku, žalm Davidův. 2Blahoslavený, kdož prozřetelný soud činí o chudém; v den zlý vysvobodí jej Hospodin. 3Hospodin ho ostřeže, a obživí jej; blažený bude na zemi, aniž ho vydá líbosti nepřátel jeho. 4Hospodin ho na ložci ve mdlobě posilí, všecko ležení jeho v nemoci jeho promění. 5Já řekl jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, nebo jsem tobě zhřešil. 6Nepřátelé moji mluvili zle o mně, řkouce: Skoro-liž umřel, a zahyne jméno jeho? 7A jestliže kdo z nich přichází, aby mne navštívil, pochlebenství mluví; srdce jeho sbírá sobě nepravost, a vyjda ven, roznáší ji. 8Sšeptávají se spolu proti mně všickni, kteříž mne nenávidí, a přičítají mi zlé věci, říkajíce: 9Pomsta pro nešlechetnost přichytila se ho, a kdyžtě se složil nepovstaneť zase. 10Také i ten, s nímž jsem byl v přátelství, jemuž jsem se dověřoval, a kterýž jídal chléb můj, pozdvihl paty proti mně. 11Ale ty, Hospodine, smiluj se nade mnou, a pozdvihni mne, a odplatím jim; 12Abych odtud poznal, že mne sobě libuješ, když by se neradoval nade mnou nepřítel můj. 13Mne pak v upřímnosti mé zachováš, a postavíš před oblíčejem svým na věky. 14[Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský, od věků až na věky, Amen i Amen.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\