Žalmy 5

1Přednímu zpěváku na nechilot, žalm Davidův. 2Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tužebnému úpění mému. 3Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. 4Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu. 5Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník. 6Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti. 7Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin. 8Já pak ve množství milosrdenství tvého vejdu do domu tvého, klaněti se budu k svatému chrámu tvému v bázni tvé. 9Hospodine, proveď mne v spravedlnosti své, pro ty, jenž mne střehou; spravuj přede mnou cestu svou. 10Neboť není v ústech jejich žádné upřímnosti, vnitřnosti jejich plné nešlechetnosti, hrob otevřený hrdlo jejich, jazykem svým lahodně mluví. 11Zkaz je, ó Bože, nechať padnou od rad svých; pro množství nešlechetností jejich rozptyl je, poněvadž odporní jsou tobě. 12A ať se všickni v tě doufající radují, na věky ať plésají, když je zastírati budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé. 13[Nebo ty, Hospodine, požehnáš spravedlivému, a jako štítem přívětivostí svou vůkol zastřeš jej. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\