Žalmy 55

1Přednímu kantoru na neginot, vyučující žalm Davidův. 2Slyš, ó Bože, modlitbu mou, a neskrývej se před prosbou mou. 3Pozoruj a vyslyš mne, neboť naříkám v úpění svém, a kormoutím se, 4A to pro křik nepřítele, pro nátisk bezbožníka; neboť sčítají na mne lživé věci, a s vzteklostí se proti mně postavují. 5Srdce mé bolestí ve mně, a strachové smrti připadli na mne. 6Bázeň a strach přišel na mne, a hrůza přikvačila mne. 7I řekl jsem: Ó bych měl křídla jako holubice, zaletěl bych a poodpočinul. 8Aj, daleko bych se vzdálil, a přebýval bych na poušti. Sélah. 9Pospíšil bych ujíti větru prudkému a vichřici. 10Zkaz je, ó Pane, změť jazyk jejich, neboť jsem spatřil bezpráví a rozbroj v městě. 11Dnem i nocí ty věci je obkličují po zdech jeho, a v prostředku jeho jest nepravost a převrácenost. 12Těžkosti jsou u prostřed něho, aniž vychází chytrost a lest z ulic jeho. 13Nebo ne nějaký nepřítel útržky mi činil, sic jinak snesl bych to; ani ten, kdož mne nenávidí, pozdvihl se proti mně, nebo skryl bych se před ním: 14Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a domácí můj; 15Ješto jsme spolu mile tajné rady držívali, a do domu Božího společně chodívali. 16Ó by je smrt náhle přikvačila, tak aby za živa sstoupiti musili do pekla; nebo jest nešlechetnost v příbytcích jejich a u prostřed nich. 17Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne. 18U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj. 19Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou proti mně; nebo veliké množství bylo jich při mně. 20Vyslyšíť Bůh silný, a je ssouží, (neboť sedí od věčnosti, Sélah), proto že nenapravují, aniž se bojí Boha. 21Vztáhl ruce své na ty, kteříž s ním pokoj měli, a zrušil smlouvu svou. 22Libější než máslo byla slova úst jeho, ale v srdci boj; měkčejší nad olej řeči jeho, a však byly jako mečové. 23Uvrz na Hospodina břímě své, a onť opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na věky pohnut byl spravedlivý. 24[Ale onyno, ty Bože, svedeš do jámy zatracení; lidé zajisté vražedlní a lstiví nedojdou polovice dnů svých, já pak v tebe doufati budu. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\