Žalmy 59

1Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazujž, Davidův žalm zlatý, když poslal Saul, aby střehouc domu, zabili ho. 2Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj; před těmi, kteříž povstávají proti mně, bezpečna mne učiň. 3Vytrhni mne od těch, kteříž páší nepravost, a od mužů vražedlných zachovej mne. 4Neb aj, zálohy činí duši mé, sbírají se proti mně mocní, bez mého provinění a bez hříchu mého, ó Hospodine. 5Beze vší mé nepravosti sbíhají se, a strojí; povstaniž mně vstříc, a popatř. 6Sám ty, Hospodine Bože zástupů, Bože Izraelský, prociť, abys navštívil všecky národy, aniž se smilovávej nad kterým z těch převrácenců nešlechetných. Sélah. 7Navracejí se k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo města. 8Aj, coť vynášejí ústy svými! Mečové jsou ve rtech jejich, nebo říkají: Zdaliž kdo slyší? 9Ale ty, Hospodine, směješ se jim, posmíváš se všechněm národům. 10Když on moc provozuje, na tebe pozor míti budu, nebo ty, Bože, jsi hrad můj vysoký. 11Bůh mně milosrdný předejdeť mne, Bůh dá mi viděti pomstu nad nepřátely mými. 12Nezbijej jich, aby nezapomněl lid můj, ale zmítej jimi mocí svou, a sházej je, pavézo naše, ó Pane. 13Hřích úst svých, slova rtů svých, (postiženi jsouce v pýše své, pro prokletí a chřadnutí), ať vypravují. 14Zahlaď v prchlivosti, zahlaď je, ať jich není, ať poznají, že Bůh panuje v Jákobovi i do končin země. Sélah. 15I nechažť se pak zase navracejí k večerou, štěkají jako psi, a běhají okolo města. 16Nechať těkají, a potravy hledají, však hladovití jsouce, uložiti se musejí. 17Já pak zpívati budu o síle tvé, hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký, a útočiště v den ssoužení mého. 18[A posilen jsa, žalmy tobě zpívati budu; nebo jsi Bůh, vysoký hrad můj, Bůh mně milosrdný.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\