Žalmy 66

1Přednímu z kantorů, píseň žalmu. Plésej Bohu všecka země. 2Zpívejte žalmy k slávě jména jeho, ohlašujte slávu a chválu jeho. 3Rcete Bohu: Jak hrozný jsi v skutcích svých! Pro velikost síly tvé lháti budou tobě nepřátelé tvoji. 4Všecka země skláněti se tobě a prozpěvovati bude, žalmy zpívati bude jménu tvému. Sélah. 5Poďte a vizte skutky Boží, jak hrozný jest v správě při synech lidských. 6Obrátil moře v suchost, řeku přešli nohou po suše, tuť jsme se veselili v něm. 7Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy, zpurní nebudou míti zniku. Sélah. 8Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho. 9Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše. 10Nebo jsi nás zpruboval, ó Bože, přečistil jsi nás, tak jako přečištěno bývá stříbro. 11Uvedl jsi nás byl do leči, krutě jsi bedra naše ssoužil, 12Vsadils člověka na hlavu naši, vešli jsme byli do ohně i do vody, a však jsi nás vyvedl do rozvlažení. 13A protož vejdu do domu tvého s zápalnými obětmi, a plniti tobě budu sliby své, 14Kteréž vyřkli rtové moji, a vynesla ústa má, když jsem byl v ssoužení. 15Zápaly tučných beranů obětovati budu tobě s kaděním, volů i kozlů nastrojím tobě. Sélah. 16Poďte, slyšte, a vypravovati budu, kteříž se koli bojíte Boha, co jest učinil duši mé. 17Ústy svými k němu jsem volal, a vyvyšoval jsem ho jazykem svým. 18Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán. 19Ale vyslyšelť Bůh, a pozoroval hlasu modlitby mé. 20Požehnaný Bůh, kterýž neodstrčil modlitby mé, a milosrdenství svého ode mne neodjal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\