Žalmy 7

1Osvědčení neviny Davidovy, o čemž zpíval Hospodinu z příčiny slov Chusi syna Jeminova. 2Hospodine Bože můj, v toběť doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne, 3Aby neuchvátil jako lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by vysvobodil. 4Hospodine Bože můj, učinil-li jsem to, jest-li nepravost při mně, 5Činil-li jsem zle tomu, kdož se ke mně pokojně choval, (nýbrž spomáhal jsem protivícímu se mi bez příčiny), 6Nechať stihá nepřítel duši mou, i popadne, a pošlapá na zemi život můj, a slávu mou v prach uvede. Sélah. 7Povstaň, Hospodine, v hněvě svém, vyvyš se proti vzteklostem mých nepřátel, a prociť ke mně, nebo jsi soud nařídil. 8I shrne se k tobě shromáždění lidí; pro ně tedy u výsost navrať se zase. 9Hospodin souditi bude lidi. Sudiž mne, Hospodine, podlé spravedlnosti mé, a podlé nevinnosti mé, kteráž při mně jest. 10Ó by již k skončení přišla nešlechetnost bezbožných, spravedlivého pak abys utvrdil ty, kterýž zkušuješ srdce a ledví, Bože spravedlivý. 11Bůh jest štít můj, kterýž spaseny činí upřímé srdcem. 12Bůh jest soudce spravedlivý, Bůh silný hněvá se na bezbožného každý den. 13Neobrátí-li se, naostříť meč svůj; lučiště své natáhl, a naměřil je. 14Připravil sobě i zbroj smrtelnou, střely své proti škůdcím přistrojil. 15Aj, rodí nepravost; nebo počav těžkou bolest, urodí lež. 16Jámu kopal, i vykopal ji, ale padne do dolu, kterýž přistrojil. 17Obrátíť se usilování jeho na hlavu jeho, a na vrch hlavy jeho nepravost jeho sstoupí. 18[Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati jménu Hospodina nejvyššího. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\