Žalmy 72 | Bible.is
Žalmy 72

1Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu, 2Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti. 3Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti. 4Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře. 5Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až do pronárodu. 6Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi: 7Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává. 8Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země. 9Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou. 10Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou. 11Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou. 12Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka. 13Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí. 14Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť jest drahá krev jejich před očima jeho. 15Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou. 16Když se vrže hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země. 17Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho blahoslaviti. 18Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci, 19A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen. 20Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\