Žalmy 80

1Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi. 2Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se. 3Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu. 4Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme. 5Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého? 6Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou. 7Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili. 8Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme. 9Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej. 10Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil. 11Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové. 12Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své. 13I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl? 14Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji. 15Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento, 16Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě. 17Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne. 18Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě, 19A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. 20[Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\