Žalmy 84 | Bible.is
Žalmy 84

1Přednímu z kantorů na gittit, synů Chóre, žalm. 2Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů! 3Žádostiva jest a velice touží duše má po síňcích Hospodinových; srdce mé, i tělo mé pléše k Bohu živému. 4Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. 5Blahoslavení, kteříž přebývají v domě tvém, tiť tebe na věky chváliti budou. Sélah. 6Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich, 7Ti, kteříž jdouce přes údolí moruší, za studnici jej sobě pokládají, na něž i déšť požehnání přichází. 8Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu. 9Hospodine Bože zástupů, vyslyš modlitbu mou, pozoruj, ó Bože Jákobův. Sélah. 10Pavézo naše, popatř, ó Bože, a viz tvář pomazaného svého. 11Nebo lepší jest den v síňcích tvých, než jinde tisíc; zvolil jsem sobě raději u prahu seděti v domě Boha svého, nežli přebývati v stáncích bezbožníků. 12Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti. 13[Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, kterýž naději skládá v tobě.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\