Žalmy 89

1Vyučující, složený od Etana Ezrachitského. 2O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. 3Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíš pravdu svou, o nížs řekl: 4Učinil jsem smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi služebníku svému, 5Že až na věky utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah. 6Protož oslavují nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáždění svatých. 7Nebo kdo na nebi přirovnán býti může Hospodinu? Kdo jest podobný Hospodinu mezi syny silných? 8Bůh i v shromáždění svatých strašlivý jest náramně, a hrozný nade všecky vůkol něho. 9Hospodine Bože zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí všudy vůkol. 10Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ. 11Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým rozptýlil jsi nepřátely své. 12Tváť jsou nebesa, tvá také i země, okršlek i plnost jeho ty jsi založil. 13Půlnoční i polední strana, kteréž jsi ty stvořil, i Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají. 14Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená pravice tvá. 15Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou. 16Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou. 17Ve jménu tvém plésati budou každého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýší se. 18Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýšení přijde roh náš. 19Nebo štít náš jest Hospodinův, a svatého Izraelského král náš. 20Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Složil jsem pomoc v reku udatném, zvýšil jsem vybraného z lidu. 21Nalezl jsem Davida služebníka svého, olejem svým svatým pomazal jsem ho. 22A protož budeť s ním stále ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu. 23Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti. 24Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho nenávidí, porazím. 25Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýšen bude roh jeho. 26A vložím na moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho. 27On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého. 28Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských. 29Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude. 30Učiním i to, aby na věky trvalo símě jeho, a trůn jeho jako dnové nebes. 31Jestliže by pak synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili, 32Jestliže by ustanovení mých poškvrnili, a přikázaní mých neostříhali: 33Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich, 34Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniž klamati budu proti pravdě své. 35Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním. 36Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamámť Davidovi, 37Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou, 38Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní. 39Ale ty jsi jej zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného svého. 40Zavrhl jsi smlouvu s služebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem. 41Roztrhal jsi všecky ohrady jeho, a bašty jeho jsi rozválel. 42Derou jej všickni, kteříž tudy jdou; jest ku posměchu i sousedům svým. 43Vyvýšil jsi pravici protivníků jeho, obveselils všecky nepřátely jeho. 44Ztupils i ostří meče jeho, aniž jsi dal jemu, aby ostáti mohl v boji. 45Učinils přítrž okrase jeho, a trůn jeho svrhl jsi na zem. 46Ukrátil jsi dnů mladosti jeho, a hanbous jej přiodíl. Sélah. 47Až dokud, Hospodine? Na věky-liž se skrývati budeš? Tak-liž hořeti bude jako oheň prchlivost tvá? 48Rozpomeniž se na mne, jak kratičký jest věk můj. Zdaliž jsi pak nadarmo stvořil všecky syny lidské? 49Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Sélah. 50Kdež jsou milosrdenství tvá první, ó Pane? Přísahuť jsi učinil Davidovi, v pravdě své. 51Pamatuj, Pane, na útržky činěné služebníkům tvým, a jak jsem já nosil v lůně svém potupu ode všech nejmocnějších národů, 52Jak jsou utrhali nepřátelé tvoji, Hospodine, jak jsou utrhali šlepějím pomazaného tvého. 53[Budiž pochválen Hospodin na věky, Amen i Amen.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\