Žalmy 9

1Přednímu zpěváku na al mutlabben, žalm Davidův. 2Oslavovati tě budu, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovati budu všecky divné skutky tvé. 3Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu tvému, ó Nejvyšší, 4Proto že nepřátelé moji jsou nazpět obráceni, že klesli, a zahynuli od tváři tvé. 5Nebo jsi vyvedl soud můj a při mou, posadils se na stolici soudce spravedlivý. 6Ohromil jsi národy, zatratils bezbožníka, jméno jejich vyhladil jsi na věčné věky. 7Ó nepříteli, již-li jsou dokonány zhouby tvé na věky? Již-li jsi města podvrátil? Zahynula památka jejich s nimi. 8Ale Hospodin na věky kraluje, připravil k soudu trůn svůj. 9Onť soudí sám okršlek v spravedlnosti, a výpověd činí národům v pravosti. 10Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení. 11I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine. 12Žalmy zpívejte Hospodinu, přebývajícímu na Sionu, zvěstujte mezi národy skutky jeho. 13Nebo on vyhledává krve, rozpomíná se na ni, aniž se zapomíná na křik utištěných. 14Smiluj se nade mnou, Hospodine, viz ssoužení mé od těch, kteříž mne nenávidí, ty, kterýž mne vyzdvihuješ z bran smrti, 15Abych vypravoval všecky chvály tvé v branách dcery Sionské, a veselil se v spasení tvém. 16Pohříženiť jsou národové v jámě, kterouž udělali; v osídle, kteréž polékli, uvázla noha jejich. 17Přišelť jest v známost Hospodin, pomstu učiniv; v díle rukou svých zapletl se bezbožník. Higgaion Sélah. 18Obráceni buďte bezbožníci do pekla, všickni národové, kteříž se zapomínají nad Bohem. 19Neboť nebude dán chudý u věčné zapomenutí; očekávání ssoužených nezahyneť na věky. 20Povstaniž, Hospodine, ať se nesilí člověk; národové buďte souzeni před tebou. 21[Pusť na ně strach, ó Hospodine, ať tomu porozumějí národové, že smrtelní jsou. Sélah. ]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\