Žalmy 99

1Hospodin kraluje, užasněte se národové; sedí nad cherubíny, pohniž se země. 2Hospodin na Sionu veliký, a vyvýšený jest nade všecky lidi. 3Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, nebo svaté jest. 4Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi ustanovil práva, soud a spravedlnost v Jákobovi ty konáš. 5Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnoží noh jeho, svatýť jest. 6Mojžíš a Aron mezi kněžími jeho, a Samuel mezi vzývajícími jméno jeho; volávali k Hospodinu, a on je vyslýchal. 7V sloupu oblakovém mluvíval k nim; kteřížto když ostříhali svědectví jeho, i ustanovení jim vydal. 8Hospodine Bože náš, tys je vyslýchal, Bože, bývals jim milostiv, i když jsi je trestal pro výstupky jejich. 9Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se na hoře svaté jeho; neboť jest svatý Hospodin Bůh náš.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\