Këwɔn ‑nu 7

1'Yö "saabhomɛ ‑gɔmɛ 'kpii‑ ‑yö Etiɛnö dhɛɛ" kpɔ 'ö‑ pö: «Dhiang ‑nu 'wo‑ pö i kë‑ ‑zë bha ‑yö ‑gun "dhʋ̈ ‑ee?» 2'Yö Etiɛnö ‑ya ‑yɔ bɔ 'ö‑ pö: «N dë ‑nu, n dheebhang ‑nu, ‑ka ka "tʋ 'to! Atanna 'ö‑ 'tɔ ‑yö bhɔ bha ‑yö kë ö ‑dɩ ‑zɔn kwa "bhɛma Ablaamö ‑dhɛ yi 'bha 'ka kö ‑yö ‑tun Mezopotami ‑sɛ 'gü, kö 'yii 'dho ꞊kö ‑ya Saadhang ‑pö 'gü, 3'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: ‹‑Bhö 'go i ‑gɔ "sɛgümɛ ‑nu waa‑ i ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu kpö 'gü kö 'i 'dho "sɛ 'a dho‑ ‑dhɛ ‑zɔn i ‑dhɛ bha‑ 'gü.› 4Ablaamö ‑yö ‑go yö ꞊në‑ 'gü Sadee ‑sɛ 'gü 'yö dho ‑ya Saadhang. ‑A dë ‑yö ‑ga ‑dhɛ bha ꞊në‑ 'gü. 'Yö Atanna ‑yö Ablaamö bɔ "sɛ 'ka‑ 'gü ꞊dɛɛ ya‑ 'gü. 5'Yii ‑dhɛ 'bha nu‑ ‑dhɛ mü. ‑Dhɛ 'në ‑zian 'ö ‑kë ꞊dhɛ mɛ ‑gɛn ‑yɛa 'dhö 'yii‑ nu‑ ‑dhɛ mü kö ‑yö kë‑ ‑dɩ ‑bha 'ka, "kɛɛ ‑ya "plüün ‑bho ‑dhɛ ꞊dhɛ 'ö ‑dho "sɛgɔ bha‑ nu‑ ‑dhɛ, 'ö‑ nu 'pö‑ suu 'gü ‑në ‑nu ‑dhɛ, "kɛɛ kö‑ "tʋ̈ng bha‑ 'gü kö 'në 'bha ‑zian 'yii kë ꞊kö Ablaamö ‑gɔ. 6‑Wʋ 'ö Atanna ‑ya pö‑ ‑dhɛ, ‑kaa ‑ga 'ö ya, ‑ya ‑pö: ‹I suu 'gü ‑në ‑nu ‑dho ‑tosɛa kë ‑dhɛngdhɛ ‑ta "sɛgɔ "wɛɛ 'gü, ‑wo ‑dho ꞊dhuëngdhɛ zë "sɛ bha‑ 'gü 'ö 'wo‑ ‑nu ‑wëëdhɛ bho ‑kwɛ këng ‑yiisiö 'ka. 7"Kɛɛ a ‑dho 'wɔn "gbɩɩ‑ wɔ "sɛgɔ 'wo dho kë‑ 'gü ꞊dhuëng 'ka bha‑ 'gü ‑mɛ ‑nu ‑ta, 'ö 'wo go "sɛgɔ bha‑ 'gü 'wo nu n ‑dhɔ kë ‑dhɛ 'gü "sɛ ya‑ 'gü.› » 8'Yö Etiɛnö ‑yö dhiang zë 'ö dho‑ 'ka ö "dhiʋ̈ 'ö‑ pö: «꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö Atanna ‑yö ‑mlɛɛ ‑kë Ablaamö 'ka, 'yö‑ daɔdɔpë ‑kë ‑dho 'gbannë 'gü ‑sü 'ka (kö ‑ya ‑zɔn ꞊dhɛ wo ꞊në 'wo ö ‑bha 'ka). 'Yö Ablaamö ‑yö ö gbö Izaakö kpɔ, 'yö‑ ‑kë 'gbannë 'ka kö ꞊ya bhɔ kö‑ ‑dhɛkpaɔyi ꞊ya kë "saaga. 'Yö Izaakö ‑dɩ 'pö 'ö ö gbö Zakɔbö ‑kë 'pö 'gbannë 'ka ‑kɔ do bha‑ 'gü. 'Yö Zakɔbö ‑dɩ 'pö 'ö ö bhang ‑nu ‑kaɔng do ga ꞊plɛ 'wo ‑kë kwa "bhɛma ‑wɔngbɩɩsü 'ka bha‑ ‑nu ‑kë 'gbannë 'ka 'pö ‑kɔ do bha‑ 'gü. 9'Yö kwa "bhɛma ‑nu bha 'wo gblɛɛn" gɔn wo dheebhang Zosɛfu 'ka, 'yö 'wo‑ "dhɔɔ dɔ, 'yö kë ꞊dhuëng 'ka Ezitö ‑sɛ 'gü, "kɛɛ Atanna ‑yö ‑to "piʋ̈. 10'Yö‑ bho‑ ‑bha sëëbhodhe ꞊gban "pɛpɛ 'gü 'yö‑ gba ꞊kpaɔdhɛ 'ka, 'yö 'glëën‑ ‑ya 'gü Ezitö ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑gblüdë 'ö gun "tʋ̈ng bha‑ 'gü bha‑ "yan 'gü. 'Yö Zosɛfu ‑ya Ezitö ‑sɛ waa‑ ö ꞊slɔɔpë "pɛpɛ ꞊gban ‑gɔdhiʋ̈mɛ 'ka. 11꞊Dhɛ 'ö 'wɔn ‑nu bha ‑wa kë "dhʋ̈, 'yö "vʋ̈ʋ̈ ‑yö ‑da Ezitö ‑sɛ waa‑ Kanaa ‑sɛ ‑nu 'gü, 'yö‑ sëëbhodhe ‑yö ‑kë 'gbɛ ꞊dedewo, 'yö 'pë 'ö kwa "bhɛma ‑nu woo‑ ‑bhö 'yaa gun. 12꞊Dhɛ 'ö Zakɔbö ꞊yaa‑ ma ꞊dhɛ ‑bhöpë ‑yö Ezitö ‑sɛ 'gü, 'yö ö bhang ‑nu 'wo ‑kë kwa "bhɛma ‑nu 'ka bha‑ ‑nu bɔ 'mü, ‑bhöpë 'dhɔ ‑dhɛ 'gü ‑kɔ ‑blɛɛsü wo. 13'Dho ꞊plɛ ‑naa 'dhɛ 'wo dho‑ wo bha 'yö Zosɛfu ‑yö ö ‑dɩ ‑zɔn ö dheebhang ‑nu ‑dhɛ (꞊dhɛ 'ö "yaan, 'yii ga ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö wo ‑zë 'wo gun wo ‑zʋ 'gɔn sië‑ 'ka bha‑ 'dhö), 'yö Fadhaɔn ‑yö gun ‑na Zosɛfu ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu dɔ. 14꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö Zosɛfu ‑yö naɔ dɔ 'ö dheebhang ‑nu bha‑ ‑nu ‑gɔ kö ‑wa dɔ wo dë Zakɔbö ‑gɔ kö waa‑ ö ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'ö‑ ‑nu ‑da 'kwëë‑ ‑sü ‑yö gun mɛ ‑dhü ‑kaɔng "saɔplɛ ga "sɔɔdhu bha ‑wo nu. 15꞊Dhɛ naɔ bha 'wo‑ dɔ‑ ‑nu dë ‑gɔ, 'yö‑ ‑nu dë Zakɔbö waa‑ ö ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'wo dho Ezitö ‑sɛ 'gü. 'Yö 'wo to 'mü 'yö zun‑ 'ka‑ ‑nu ga ‑yi ‑bha. 16꞊Dhɛ Zakɔbö ꞊ya ga, 'yö 'wo dho‑ ꞊gee 'ka Ablaamö ‑bha mɛ ꞊geebhodhɛ 'ö‑ dhɔ Emɔɔ ‑bha 'në ‑nu ‑gɔ Sisɛmö ‑pö 'gü bha‑ 'gü. ‑Dhɛ do 'wo Zakɔbö ꞊wɛɛ bho‑ 'gü bha ꞊në 'wo kwa "bhɛma ‑nu ‑wɔ ‑bha 'pö. 17꞊Dhɛ 'ö 'pë 'ö Atanna ‑ya "plüün bho Ablaamö ‑dhɛ (꞊dhɛ ö ‑dho Kanaa ‑sɛ nu‑ suu ‑nu ‑dhɛ) bha‑ 'gü ‑wɔn kë ‑yi 'yaa ꞊gblɛɛn 'zü, "kɛɛ kö kwa "bhɛma ‑nu ꞊wa pa ꞊dedewo kö ꞊wa kë 'gbɛ Ezitö ‑sɛ 'gü, 18'yö ‑gblüdë "wɛɛ 'ö 'yaa Zosɛfu dɔ ꞊dhɛ Fadhaɔn 'dhö bha 'ö ‑ya "sɛgɔ "dhiʋ̈ Ezitö ‑sɛ bha‑ 'gü. 19'Yö ‑gblüdë 'dhɛ 'ö bha 'ö "kpënng‑ ‑kë kwa "bhɛma ‑nu ‑gɔ, 'yö‑ ‑nu ‑wëëdhɛ bho, 'yö‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ ‑wo wo kwaa‑ woo‑ 'në "blë ‑dee ‑nu ‑zü kö ‑wo ga. 20Moizö ‑bhɔ "tʋ̈ng bha ꞊në‑ 'gü, 'yö gun 'në ‑dee ‑së ꞊dede 'ka, 'yö‑ ‑dhɔ ‑yö Atanna kë. 'Yö‑ 'kpɔmɛ ‑nu 'wo‑ ‑bin "su ‑yaaga 'ka wo ‑gɔ 'kɔɔdhö (kö Fadhaɔn 'ya 'dho‑ 'wɔn dɔ). 21"Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö‑ kë ‑kɔ 'bhaa 'dhö 'zü, 'ö ꞊wa wo kwaa‑ ‑zü "bü, 'yö Fadhaɔn 'dhu ‑ya yö, 'yö‑ sü 'ö dho‑ 'ka 'ö‑ ‑kë ö ‑bha 'në 'ka 'yö ö ‑zʋ ‑kë "piʋ̈. 22'Yö 'wo Moizö ꞊draan Ezitö ‑sɛ bha‑ 'gü ‑wɔn kë ‑kɔ "pɛpɛ ꞊gban ‑bha, 'yö ‑kë mɛ "gbɩɩ‑ 'ka ö "wɩ ‑kɔ ‑nu waa‑ ö këwɔn ‑nu 'gü. 23꞊Dhɛ Moizö 'kpɔ ‑kwɛ ꞊ya kë ‑kaɔng ‑yiisiö, 'yö ꞊wlü yi do 'ka, 'yö dho ‑wo ö dheebhang ‑nu 'wo ‑kë Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu 'ka bha‑ ‑nu ‑bha kö 'wo ‑kɔ 'ö‑ 'gü 'ö‑ dɔ. 24꞊Dhɛ 'ö dho 'yö ‑kpan Ezitö mi do ‑bha kö ‑yö ö dheebhang ‑nu bha‑ mɛ do ‑wëëdhɛ bho sië "wɛɛwɛɛ, 'yö dho ö dheebhang bha‑ "piʋ̈ kö ö‑ bhlɔɔ bho, 'yö Ezitö mi bha‑ zë. 25'Yö ö ‑zʋ ‑gɔn ꞊dhɛ ö dheebhang ‑nu 'wo ‑kë Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu 'ka bha, ‑wo ‑dho ‑a 'gü ma ꞊dhɛ Atanna ‑dho bɔ yö ꞊në ö ‑ta kö ‑ya ‑nu bho ꞊dhuëngdhɛ 'gü, "kɛɛ 'wii‑ 'gü ma "dhʋ̈. 26‑A ‑dhɛkpaɔyi 'dhɛ 'ö dɔ‑ "piʋ̈ bha, 'yö Moizö ‑yö ‑kpan Izraɛdhö mi ꞊plɛ ‑bha kö ‑wo ‑gɔn gɔn sië, 'yö‑ pö 'ö‑ ‑nu "kan 'kwëë‑ kö ‑wo dhi wo 'ko ‑dhɛ 'yö‑ pö‑ ‑nu ‑dhɛ: ‹'Mɛ 'ka ya, ‑yö ‑kë mü ꞊dhɛ 'yö ka ‑dɩ ‑slɔɔ 'ka ka 'ko ‑nu ‑wëë ‑kë wo sië "kɛɛ kö dheebhang ‑zë ‑mü ka 'ka ya?› 27"Kɛɛ 'yö‑ mɛ 'dhɛ 'ö za yaa bho ö "tɛado ‑bha bha 'ö Moizö ‑blü, 'yö‑ pö‑ ‑dhɛ: ‹De ꞊në i ‑ya yi ‑gɔmɛ 'ka "ɛɛn yii‑ zadɔmɛ 'ka? 28"Ɛɛn ‑yö i "piʋ̈ ꞊dhɛ 'i n zë ꞊dhɛ ‑kɔ 'i Ezitö mi zë‑ 'ka yaan "dhiʋ̈ bha‑ 'dhö ‑ee?› 29꞊Dhɛ 'ö Moizö ꞊yaa‑ ‑wʋ ma ꞊dhɛ 'pë bha‑ 'dhö, 'yö ꞊dua 'yö dho Madian ‑sɛ 'gü 'yö ‑ya mü, 'yö 'nëgɔɔn‑ ꞊plɛ kpɔ "sɛ bha‑ 'gü. 30꞊Dhɛ 'ö ‑kwɛ ‑kaɔng ‑yiisiö ꞊ya ziö, 'yö Atanna ‑bha "kië do ‑yö ö ‑dɩ ‑zɔn Moizö ‑dhɛ "tʋngtadhɛ 'ö Sinai ‑tɔn "sɔɔ bha‑ 'gü pɛng 'gü kö ‑yö ‑kpɔɔkpö do ‑bhö sië ("kɛɛ kö 'yaa "gʋ̈). 31꞊Dhɛ 'ö Moizö ꞊ya ‑dhɛ bha‑ yö 'yö‑ 'wɔn ‑ya kɔn. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yɔɔn sië ‑kpɔɔkpö bha‑ "sɔɔ kö 'ö‑ ‑ga 'kpakpadhö, 'yö kwa Dëmɛ Atanna ‑wʋ ma kö ‑ya pö sië: 32‹Ma ꞊në 'a i "bhɛma ‑nu ‑bha Atanna 'ka, 'a Ablaamö, Izaakö waa‑ Zakɔbö ‑nu ‑bha Atanna 'ka.› 'Yö Moizö ‑yö ‑ya ꞊zii ‑sü ‑bha "suʋ̈ 'ka, 'yö ‑dhɛ ‑ga ‑dhɛ bha‑ 'gü ‑sü ‑yö ‑kë 'gü ‑ziisü. 33'Yö kwa Dëmɛ ‑ya pö‑ ‑dhɛ: ‹‑Bhö i ‑bha ‑sabha bho i ‑gɛn 'gü, ‑a ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ "sɛ 'i dɔ‑ ‑ta bha "sɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑dɩ ‑wɔn "dhiʋ̈ Atanna ‑bha 'ka yö ‑mü.› ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ pö‑ ‑dhɛ "dhʋ̈, 'yö go mü 'ö‑ pö: 34‹Sëë 'ö ma mɛ ‑nu 'wo‑ bho sië Ezitö ‑sɛ 'gü bha 'ma‑ ‑dhɛ yö, 'ma‑ ‑nu "gbʋ ‑wʋ ma. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'a ꞊lɔɔ kö 'a‑ ‑nu bho ꞊dhuëngdhɛ 'gü. ꞊Dhɛ 'ö "dhʋ̈, ‑bhö nu, ‑a "tʋ̈ng ꞊ya ꞊loo kö 'a i bɔ Ezitö ‑sɛ 'gü!› » 35'Yö Etiɛnö ‑yö dho ö "dhiʋ̈ dhiang zë ‑sü 'ka 'ö‑ pö: «Moizö ꞊dede 'ö Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu 'wo‑ pö‑ ‑dhɛ: ‹'Dee i ‑ya yi ‑gɔmɛ 'ka "ɛɛn za ‑dɔ yi ‑bha ‑mɛ 'ka› bha ꞊në Atanna ‑ya bɔ kö ‑ya ‑nu bho ꞊dhuëngdhɛ 'gü kö ‑yö kë‑ ‑nu ‑gɔmɛ 'ka. Atanna ‑bha "kië 'ö ö ‑dɩ ‑zɔn ‑dhɛ ‑kpɔɔ kpö 'ö pɛng 'dhö ‑bhö sië‑ 'gü bha ꞊në‑ ‑ta kun kö ‑yö kë Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ waa‑ ‑nu ‑bho ꞊dhuëngdhɛ 'gü ‑mɛ bha‑ 'ka. 36Moizö ꞊në Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu bho ꞊dhuëngdhɛ 'gü Ezitö ‑sɛ 'gü, "dhabhliwɔn ‑nu kë ‑sü 'ka "sɛ bha‑ 'gü, ꞊weeyi ‑zaɔndhö "dhiʋ̈ ‑dhɛ ‑nu waa‑ "tʋngtadhɛ ‑nu 'gü ‑kwɛ ‑kaɔng ‑yiisiö 'ka. 37Moizö do bha 'zü ꞊në‑ pö Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ: Atanna ‑dho ö ‑wʋdhiʋ̈loomɛ do 'ö ꞊dhɛ n 'dhö, 'ö dho 'go ka suu 'gü ‑a bɔ ka ‑dhɛ. 38Moizö bha ꞊në gun Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu kpö 'gü "tʋng ‑ta. 'Yö ‑kë kwa "bhɛma ‑nu "piʋ̈, 'yö ‑kë 'zü Atanna ‑bha "kië 'ö dhiang zë‑ ‑dhɛ Sinai ‑tɔn ꞊gbin‑ bha‑ "piʋ̈, 'yö Atanna ‑yö ö ‑bha ‑tosɛa 'ö 'yaa yën ‑a ‑kë ‑bha ‑wʋ ‑nu nu‑ ‑dhɛ kö ‑ya nu kwa ‑dhɛ. 39"Kɛɛ kwa "bhɛma ‑nu 'wii "wɩ‑ ‑bha kö ‑wo Moizö ꞊bhlëë ‑ya, 'yö 'wo ‑kɔ ‑a ‑wʋ 'ka 'yö 'wo‑ pö ‑yö wo 'gü ‑së kö 'wo wo yee kë 'wo 'dho Ezitö ‑sɛ 'gü. 40'Yö 'wo‑ pö Aadhɔn ‑dhɛ: ‹‑Bhö yi ‑bha ‑zlan ‑nu 'wo dho "ta yi 'ka ‑a ‑nu ‑pë kë! ‑A ‑gɛn ‑mü ꞊dhɛ Moizö 'ö go yi 'ka Ezitö ‑sɛ 'gü ya 'pë 'ö‑ ‑kë 'yaa‑ ‑dɔ!› 41'Yö ‑du 'në do ‑pë ‑kë, 'yö 'wo "saa‑ bho‑ "dhiʋ̈, 'yö 'wo wo "dhia bho‑ ‑nu ‑dɩ ‑bha ‑kë ‑kɔ "dhiʋ̈ ‑pë bha‑ ‑dhɛ. 42'Yö Atanna ‑yö ö ꞊taa ‑ya ‑nu ‑gɔ 'wɔn bha‑ 'gü, 'yö ö ꞊kwaa‑ ‑nu ‑zü 'yö 'wo 'bhüpë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü ‑a ‑nu ‑dhɔ ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö ‑bɛn zë ‑sü 'ka‑ 'ka Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑nu ‑gɔ 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhö ꞊dhɛ: Atanna ‑ya ‑pö: Izraɛdhö ‑mɛ ‑nu, wü ‑nu 'ka‑ zë "ɛɛn "saa‑ ‑nu 'ka‑ bho ‑kwɛ ‑kaɔng ‑yiisiö 'ka "tʋng ‑ta bha, ka‑ ‑bho ma ꞊në n ‑dhɛ ‑ee? 43"Kɛɛ kö ka kë ‑dhɔkëpë 'wo‑ ‑dhɛ Mɔdhɔkö bha‑ ‑bha sɔ 'kɔ ‑sü 'ö 'ka dho‑ 'ka ‑dhɛ ꞊gban ‑dhɛ ꞊gban 'gü, waa‑ 'dhɛ 'ö‑ "blɛɛn‑ 'dhö "susëng 'ka 'wo‑ ‑dhɛ Dhefan bha‑ 'dhö. ‑Dhɔkëpë ‑nu 'wo "dhʋ̈ 'ö 'wo ‑kë ka ‑bha ‑kë ‑kɔ "dhiʋ̈ ‑pë ‑nu 'ka bha ꞊në 'ka‑ ‑nu ‑dhɔ kë. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü ‑wɔn 'gü, a ‑dho "slë kë kö ‑wo 'dho ka 'ka ‑dhɛ ꞊gblɛɛn 'gü Babidhɔnö ‑dhɛ ꞊taama. 44Sɔ 'kɔ 'ö Atanna ‑bha 'tɔng‑ ꞊gbëë ‑yö gun‑ 'gü bha ‑yö ‑gun ‑nu ‑gɔ "tʋngtadhɛ bha‑ 'gü. Sɔ 'kɔ bha ‑wa ‑kë ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑ya pö‑ 'ka Moizö ‑dhɛ 'ö‑ ‑gleng ‑da 'ka‑ ‑bha bha ꞊në‑ 'dhö. 45'Yö sɔ 'kɔ bha 'ö ‑da 'pö kwa "bhɛma ‑nu 'wo dɔ mɛ 'dhɛ bha‑ ‑nu "piʋ̈ bha‑ ‑nu ꞊kwɛɛ‑, 'yö Zozue ‑yö zun‑ ‑nu ‑dhɛ "dhiʋ̈ 'yö 'wo sɔ 'kɔ bha‑ sü 'wo dho‑ 'ka Kanaa ‑sɛ 'gü. "Kɛɛ kö "sanni ‑wo ꞊loo "sɛ bha‑ 'gü kö Atanna ꞊ya "sɛ bha‑ 'gü ‑mɛ ‑nu "piʋ̈ kë‑ ‑nu "dhiʋ̈, kö ꞊waa‑ ‑nu ‑bha "sɛ bha‑ 'kun‑ ‑nu ‑gɔ. Sɔ 'kɔ bha ‑yö ‑to ‑nu ‑gɔ "sɛ bha‑ 'gü 'ö dho 'ö zun‑ 'ka Davi ‑bha ‑gblüdëdhɛ "tʋ̈ng ‑bha. 46Davi ‑wɔn ‑yö Atanna ‑zʋ ‑kun. 'Yö‑ ‑dhɛ ö ‑bha Atanna 'ö ‑kë ‑a "bhɛma Zakɔbö ‑bha Atanna 'ka bha‑ ‑gɔ kö 'ö‑ ‑bha 'kɔ dɔ. 47"Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, Sadhomɔ ꞊në kë Atanna ‑bha 'kɔ bha‑ dɔ ꞊taama. 48"Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhɛ tɛan‑ ꞊dede 'ka ꞊dhɛ Atanna ꞊bhlëësü 'ö ‑ya ‑sü 'ka dhang‑ 'gü bha, 'yaa ‑ya 'kɔ ‑nu 'ö mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu 'wo‑ dɔ bha‑ 'gü ꞊dhɛ ‑kɔ 'ö Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ Ezai ‑ya pö‑ 'ka bha‑ 'dhö ꞊dhɛ: Kwa Dëmɛ ‑ya ‑pö: 49Dhang‑ 'gü ‑dhɛ ꞊në ma ‑gblüdëdhɛ ‑gbloo 'gü ‑dhɛ 'ka, 'yö "sɛ 'dhö n ‑gɛndɔtapë 'ka. ‑A ‑kë "dhʋ̈ ‑sü bha‑ 'gü, ‑më ‑kɔ suu ꞊në 'ka dho‑ dɔ n ‑dhɛ? "Ɛɛn ‑dhɛ ‑mɛɛ ꞊në dho kë n "tɛɛpadhɛ 'ka? 50Ma 'aa mü 'a pë ‑nu bha‑ ꞊gban ‑pë ‑kë ‑ee?» 51'Yö Etiɛnö ‑ya pö: «Gɔɔgbɩɩmɛ ‑nu 'ö ka zuë" waa‑ ka "tʋ ‑nu 'wo ta ‑sü 'ka Atanna ‑wʋ ‑gɔ 'ö 'kaa "wɩ‑ ‑bha kö 'ka 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ ‑wʋ ma ‑kpɛawo ya, ka ‑bhɔ ka "bhɛma ‑nu ‑bha ꞊dedewo. 52Atanna ‑wʋdhiʋ̈loomɛ ‑mɛɛ ꞊në ka "bhɛma ‑nu 'wii‑ ‑wëë ‑kë "dhiʋ̈ bho? ‑Wo ka 'mɛ ‑nu 'wo mɛ doseng 'ö pö 'aa‑ ‑bha ‑a nu ‑wɔn 'pö bha‑ ‑nu ‑zë. ‑A mɛ doseng 'ö pö 'aa‑ ‑bha 'zü "dhʋ̈ bha 'yö 'ka ka ‑kɔ ‑kan 'zü‑ "dhiʋ̈ 'yö 'ka‑ zë. 53Atanna 'dhö bɔ 'zü ö ‑bha "kië ‑nu ‑ta 'ö 'tɔng‑ 'ö‑ nu ka ‑dhɛ 'kii‑ 'bha ꞊bhlëë ‑ya.» 54꞊Dhɛ 'ö zagɔbhomɛ ‑nu ꞊wa Etiɛnö ‑wʋ bha‑ ma, 'yö ‑siö ‑nu ‑dhɛ ꞊dedewo, 'yö 'wo ‑ya "sɔn "dhiʋ̈ ‑bhö ‑sü ‑bha ‑a ‑bha. 55"Kɛɛ Etiɛnö 'kö 'Nii‑ "slʋ̈ʋ̈slʋ̈ 'dhö‑ pa ‑sü 'ka bha, 'yö ‑dhɛ ‑ga dhang‑ 'gü, 'yö Atanna ‑bha 'tɔbhɔdhe 'bhü yö, 'yö ö "yan ‑kpan Yesu ‑bha kö ‑yö dɔ sië Atanna "sɔɔ ‑dhɛ ꞊bhlëësü bha‑ 'gü 56'yö‑ pö: «‑Ka ‑dhɛ ‑ga! 'Ma dhang‑ yö kö‑ "dhi ꞊ya "pʋ, 'ma n "yan ‑kpan Mɛgbömɛ ‑bha kö ‑yö dɔ sië Atanna "sɔɔ ‑dhɛ ꞊bhlëësü bha‑ 'gü.» 57꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë "dhʋ̈, 'yö 'wo ꞊gbla "gbɩɩ‑ 'ka 'wo wo ‑kɔ kpa wo "tʋ "dhiʋ̈ 'yö 'wo ꞊wlü 'wo dho 'wo ꞊loo Etiɛnö ‑ta. 58'Yö 'wo‑ ‑gan wo "piʋ̈ ‑zuudhö 'wo dho‑ 'ka 'pö‑ ꞊taama, 'yö 'wo ‑ya ‑a ‑zuö ‑gwë 'ka ‑sü ‑bha kö 'wo‑ zë. 'Yö 'mɛ 'wo "sɛɛdhɛ ‑kë ‑bha ‑a ‑bha zadɔyi 'ka bha, 'wo wo ‑bha sɔ 'dhɛ 'wo‑ ‑da sɔ ‑ta bha‑ ‑nu bho 'mü 'wo‑ dɔ 'nëglɔɔnnë do 'wo‑ ‑dhɛ Sɔdhö ‑a ‑gɔ kö ‑yö ö "yan 'to‑ ‑bha kö 'wo woo‑ ‑gwë ‑zuö ‑dhɛ yö. 59꞊Dhɛ 'wo gun Etiɛnö zë sië ‑gwë 'ka, 'yö ꞊bhɛa 'ö‑ pö: «N Dëmɛ Yesu, 'ma n ‑dɩ ‑wɔn wɔ i ꞊kwɛɛ‑!» 60꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ pö "dhʋ̈, 'yö zun ö kpiö 'gü 'yö ꞊gbla "gbɩɩ‑ 'ka 'ö‑ pö: «N Dëmɛ, 'bha 'dho‑ ‑nu 'kun tëë 'ka ‑a ‑nu këwɔn bha‑ ‑bha!» ꞊Dhɛ 'ö‑ pö "dhʋ̈, 'yö‑ 'nii‑ 'dhö ‑pö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\