1 Kodhɛngtö 11 | Bible.is
1 Kodhɛngtö 11

1‑Ka ziö n 'wun kë ‑kɔ 'piö ꞊nɛ ‑kɔ ma ‑de gia‑ 'a‑ 'ka Klito 'piö bhë ‑a 'dhö. 2N ꞊zuögludhi ‑sü ‑mü 'ö tɔɔ ka ‑zlö 'yaa trö n 'ka 'wun 'saadhö waa‑ 'ta ‑sü ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑kɔ 'a ka ꞊daan ‑a 'ka 'ö 'ka‑ wo ‑na bhë ‑a ‑wun 'gü giagiawo. 3'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë 'wun do 'bhaa ‑yö ‑dhö 'ö 'a‑ 'piö kö ‑yö kë ka 'yaan; 'ö tɔɔ: Klito ‑yö gɔɔn‑ 'ö ‑dhö ‑a ꞊kɔɔnmɛ 'ka; gɔɔn‑ 'ö ‑dhö, 'ö ö bɔɔ ꞊kɔɔnmɛ 'ka; 'ö ‑Zlan ‑yö ‑kë Klito ꞊kɔɔnmɛ 'ka. 4꞊Ya kë ꞊nɛ ‑bhɔ 'kuë‑ kë ‑sü 'gü, gɔɔn‑ ꞊ya ‑kpla 'to ö tuö ꞊ya ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑a 'ka 'iin ꞊ya ꞊bhɛa' ‑a 'ka, kö ꞊ya Klito ꞊bhlë ‑siö. 5‑Kɔ do bhë ꞊nɛ dhebɔ ‑gɔ ‑ta 'yaa ‑kpa ‑sü 'ka, kö ‑a ‑gɔ ‑yö 'to 'pö ‑yö ‑Zlan 'dhi ‑wo pö 'iin kö yö ꞊bhɛa'‑ ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, kö ꞊ya ö ꞊gɔn ꞊bhlë ‑siö. Bhii kö ꞊ya kë ꞊nɛ dhebɔ 'wo‑ ‑gɔ bho ‑a 'dhö. 6'Ö dhebɔ mɛ 'ö 'yaa‑ 'piö kö ‑yö ö ‑gɔ ‑ta ‑kpa, kö ꞊yö ‑së kö ‑wa ‑bha wun bho. 'Kɛɛ kö kë‑ wo 'dhö 'pö bhë 'sa, lë‑ ‑wun ‑mü dhebɔ ‑bha 'ka kö ‑wa ‑bha wun bho 'iin kö ‑a ‑gɔ ‑yö ‑lo. Kö ꞊dhɛ 'ö 'pö, ‑yö ö ‑gɔ ‑ta ‑kpa. 7‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ gɔɔn‑ ꞊nɛ 'ö ‑Zlan 'bin 'ka; yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'tɔbhɔdhe 'bhü 'dhö ‑a 'gü. 'Yö dhebɔ ‑zë, 'yö gɔɔn‑ ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑yö ‑kë ‑a 'gü. 8'Ö tɔɔ dhebɔ ꞊nɛ 'ö go gɔɔn‑ 'gü; gɔɔn‑ kun 'ö go dhebɔ 'gü. 9Yö do bhë 'zü, gɔɔn‑ yaa ‑da dhebɔ ‑dhë; dhebɔ ‑zë ꞊nɛ 'ö ‑da gɔɔn‑ ‑dhë. 10‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu wö 'dhiö, 'ö dhebɔ dho ö ‑gɔ ‑ta kpa kö ‑yaan ‑zɔn ꞊nɛ ‑yö ö ‑gɔ ‑dho sia‑ ö ꞊gɔn ‑dhë. 11'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ꞊ya kë kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha zian ‑ta dhebɔ 'yaa 'dhö kö gɔɔn‑ 'yaa 'dhö ‑de ‑ta 'iin gɔɔn‑ ‑de 'pö 'yaa 'dhö kö dhebɔ 'yaa 'dhö ‑de ‑ta. 12'Ö tɔɔ ‑kɔ do 'ö ‑Zlan ‑yö dhebɔ sü ‑a 'ka gɔɔn‑ 'gü 'ö‑ ꞊kaa' bhë, 'yö dhebɔ ‑de 'pö 'ö gɔɔn‑ kpɔ ‑a 'ka. Ka‑ ‑yö bhë ꞊a! 'Wun bhë ‑a 'plɛ ‑go ‑Zlan 'gü. 13Ka gia‑, ka ‑dhɛ ‑ga 'wun bhë ‑a 'gü ‑së 'ka 'dhɛ! ‑A ‑ga 'ka‑ wo bhë, ꞊yö ‑së kö dhebɔ ‑yö ö ‑gɔ 'to 'kpaan ‑bhɔ 'kuë‑ ‑nu 'gü kö ‑yö ꞊bhɛa'‑ ‑a? 14'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑dewo poo 'kpongtaa wɔ 'gü, ‑yö lë‑ ‑wun 'ka kö gɔɔn‑ ‑bha wun ‑yö 'to ꞊gbiin, 15'kɛɛ kö ‑yö dhebɔ ‑zë ‑bha ꞊bhlë ‑wun 'ka; 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑yö dhebɔ ‑bha wun ‑kë ꞊gbiin 'ka 'dhö kö ‑yaan kë ‑a ‑gɔ ‑ta kpa ‑pë 'ka. 16꞊Ɛɛ, kö 'wun bhë ‑a ‑bho 'piö ‑mɛ ꞊ya kë ‑dhö, kö ‑ya bho 'piö; 'kɛɛ pë 'a mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na ‑a 'ka 'ö bhë; 'ö‑ 'ka 'dhö 'pö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu mɛ 'wo ‑ya ‑sü 'ka ‑de ‑ta bhë ‑an ziën. 17'Wun mɛ 'a yö ‑a ‑bha zlöö ꞊nɛ, ka zuö pö ‑dhɛ gbɛ 'yaa‑ ‑bha, bhii 'ö tɔɔ ka ‑bha ‑dho 'ko ꞊bhaa ‑sü bhë, 'yaa ka 'dho 'dhiö; ka 'to ꞊nɛ 'ö‑ wo zlöö ꞊zian'. 18‑Blɛɛzë 'ka, ꞊waa‑ pö n ‑dhë 'saadhö ꞊nɛ 'ka 'dho ka 'ko ꞊bhaa, 'gügludhe ‑yö ‑da ka ziën. ‑A mɛ 'kö bhë a‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha ‑yö kë 'dhö. 19'Ma ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, 'gügludhe ‑yö ‑da ka ziën ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'ö ‑an kë ‑kɔ ‑nu 'dhö ‑së giagiawo bhë kö 'kwaan‑ ‑an dɔ. 20꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka bhɔ ka 'ko ꞊bhaa kö 'kaan‑ pë ‑bhö, pë 'ka‑ kë ‑na bhë, 'yaa kwa Dëmɛ ‑bha ‑bhöpë 'sü ‑sü 'ka; 21'Ö tɔɔ ‑bhöpë ꞊ya bhɔ, mɛ 'ö ‑dhö 'siö 'ö kpa ‑a ‑ta ö ‑de ‑kpapë ‑bhö ‑wun 'gü. ꞊Ya kë 'dhö zlöö kö mɛ ‑nu 'ö pë 'yaa ‑an ‑gɔ bhë kö ꞊wa 'to din 'ka, 'kɛɛ kö mɛ ‑nu 'wo 'dhiö bhë ‑wo ‑bhöpë ‑nu ‑bhö ‑na ‑ziögɔüsüzë 'ka. 22‑Yö ‑dho kë 'dhö ‑bezë kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ‑dho to ö ‑de ‑gɔ kɔɔ ‑yaan pë ‑bhö, ‑yaan müpë mü. Kë‑ wo bhë ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑san 'pö ka ‑bha bhë ꞊ee 'iin ka‑ kë kö lë‑ ‑yaan 'kpɔ mɛ ‑nu 'ö pë gbɛ 'yaa ‑an ‑gɔ bhë ‑an ‑ta ‑ee? ‑Më 'pö 'ka‑ 'piö kö 'a‑ pö bhë ꞊ɛ? ‑Yö ‑kë ka ‑zo 'piö ‑be ꞊nɛ a ‑dho ka zuö pö ꞊a! ‑Abi', n 'ka 'dho ka zuö gbɛ pö. 23Bhii 'ö tɔɔ kwa Dëmɛ ‑yö mɛ ꞊daan' ‑wo dɔ n kwɛɛ kö 'aan‑ ka ꞊daan'‑ ‑a 'ka ꞊nɛɛ: Gbeng ‑yi 'wo kwa Dëmɛ Yesu kun ‑a 'ka bhë, ‑yö ꞊bluu'‑ ‑sü; 24'ö ꞊dhɛ 'ö ꞊ya ‑Zlan zuö pö ‑a ‑ta, 'ö‑ 'klu ‑kan 'ö‑ pö: «Pë ꞊nɛ 'ö tɔɔ n bun; ‑yö ka ‑bha 'ka. ‑Kaa kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, ‑zo ‑büö n 'ka ‑pë 'ka.» 25‑Kɔ do bhë 'ö ‑drɔɔn ‑kɔɔ do ‑sü ‑a 'ka kö ꞊wa yën pë ‑bhö ‑sü ‑bha, 'ö‑ pö: «‑Drɔɔn ‑kɔɔ 'ö ꞊nɛ 'ö tɔɔ n fɛi 'ö ‑Zlan ‑bha dhidhe ‑wun ‑dëü 'ka ka ‑nu ka ziën. ꞊Ya kë ꞊nɛ ka‑ mü ‑na, ka ‑zo ‑büö n ‑wun 'ka!» 26'Ö tɔɔ kö ‑yö 'dho ‑yö yöë kwa Dëmɛ ‑bha nu ‑yi ‑bha, ka ꞊bluu'‑ ‑bhö ‑na, 'iin ka ‑drɔɔn mü ‑na ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, ‑a ‑bha ga ‑sü bhë, kö ka ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na. 27‑A ‑wun 'gü, mɛ ꞊ya kwa Dëmɛ ‑bha ꞊bluu'‑ waa‑ ‑a ‑bha ‑drɔɔn bhë ꞊yaa‑ 'sü ‑kɔ 'bhaa 'gü, kö ꞊ya ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑za ‑lo ö ‑de tuö kwa Dëmɛ bun waa‑ ‑a fɛi buëndhö. 28Kö mɛ 'ö ‑dhö 'ö dho ꞊bluu'‑ waa‑ ‑drɔɔn bhë ‑an sü, ‑yö ö ‑de ‑ga ‑së 'ka! 29Bhii mɛ ꞊ya ꞊bluu'‑ waa‑ ‑drɔɔn bhë ‑a 'sü 'kɛɛ kö ‑a ‑zɔn kwa Dëmɛ bun 'ka ‑sü 'ö bhë yaa‑ ꞊bhlë ‑ya, kö ꞊ya za ‑lo ö ‑de tuö. 30‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö ka ziën 'ö 'yua ꞊ya mɛ ꞊plëëzë ‑nu kë 'tëëtë, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ꞊wa ga bhë. 31'Kɛɛ kë‑ wo bhë, kwa kwa ‑de 'piö ‑ga ‑bezë, kwa ‑dho dha ‑Zlan ‑bha za ‑bha ‑lo kwa tuö ‑sü ‑gɔ. 32'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë kwa Dëmɛ 'yan ‑yö kwa kë ‑kɔ ‑nu ‑bha 'ö ꞊ya kë 'ö kwa 'klo bhɔ ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö kwaa‑ 'kpongtaamɛ ‑nu 'ö za dho ‑lo kwa tuö. 33꞊Dhɛ 'ö 'pö, n dhegluzë ‑nu, a‑ ‑pö ka ‑dhë: ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka nu ka 'ko ꞊bhaa kö 'kaan‑ kwa Dëmɛ ‑bha ‑bhöpë 'sü, ‑ka dɔ ka 'ko ‑nu ‑gɔ. 34'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ din ꞊ya kë mɛ 'bhaa ‑bha, kö ‑yö pë ‑bhö ö ‑gɔ kɔɔ; ‑yö kë 'dhö ꞊kun ‑kë 'ö ka ‑bha ‑nu 'ko ꞊bhaa ‑sü 'gü, 'ka dho ‑Zlan wö ‑siö ka buëndhö. 'Wun mɛ ‑nu 'wo to bhë, 'ma nu ka 'piö 'ma, kwa ‑dho ‑a yö 'ko 'dhiö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\