1 Zan 2

1Ma 'në ‑nu, 'sëëdhɛ ꞊nɛ a‑ bɔ ka ‑dhë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'ka dho ꞊sɔɔn yaa kë gbɔ. 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊ya ꞊sɔɔn yaa kë, kö ‑yö kë ‑a 'yaan ꞊nɛ kwa ‑bha 'wun ‑faan 'sü ‑mɛ do ‑yö ‑dhö kwa Dë ‑Zlan 'piö; yö ꞊nɛ tɔɔ Yesu Klito, 'ö mɛ kpengdhö 'ka. 2Bhii ‑yö ‑kë slapë 'ka kwa ꞊zian' dhö ‑yö kë 'dhö kö ‑Zlan ‑yaan ziö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë kwa ‑de 'sloo 'kwaa ‑mü, mɛ 'kpɛkpɛ ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑mü. 3Pë 'ö‑ ‑zɔn ꞊nɛ kwa ‑Zlan dɔ 'ö tɔɔ kwa 'wun ma ‑a ‑bha tɔng ‑nu ‑ta. 4'Kɛɛ mɛ 'bhaa ꞊yaa‑ pö ö ‑Zlan ‑dɔ 'kɛɛ kö 'yaa 'wun ma ‑a ‑bha tɔng ‑nu ‑ta, kö ꞊suakëmɛ ‑mü ‑a 'ka; 'wun gia‑ 'yaa‑ 'gü. 5Mɛ ꞊ya 'wun ma ‑a ‑wo ‑ta kö mɛ bhë ‑dhɔ 'ö‑ 'gü ‑Zlan ‑bha 'ka bhë ‑yö 'kpëdhö. ‑Kɔ 'kwa dho ‑a kaa kö 'kwaan‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ kwa ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha bhë 'ö ꞊nɛ: 6Mɛ 'ö‑ pö 'ö ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha bhë, kö ‑a 'ta ‑sü ‑kɔ ‑yö kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu ‑yö ‑tosiadhe ꞊kaa' zö bhë ‑a 'dhö. 7N dhegluzë ‑nu, tɔng 'ö bhë 'yaa tɔng ‑dëü 'a‑ bɔ ka ‑dhë ‑a 'ka, 'kɛɛ tɔng zii do 'ö nu ka ‑dhë ‑a züdɔyi 'ka bhë yö ‑mü. Tɔng zii bhë ('ö tɔɔ: ‑Bhö ü ‑ya 'yɔɔ ‑dhɔ kë ꞊nɛ ü ‑de 'dhö, 'ö) 'ka‑ ma do. 8'Kɛɛ ‑yö tɔng ‑dëü 'a‑ ‑ya, 'a‑ bɔ ka ‑dhë ‑a 'ka; ‑yö 'wun gia‑ 'ka Klito ‑bha 'ka, 'ö ka ‑bha 'ka 'pö; bhii ‑dhɛtiidhɛ ‑yö ziö ‑na; ‑dhɛpuudhɛ giagia ꞊ya yö 'bhü ‑sü ‑bha 'saadhö. 9Mɛ 'ö‑ pö ö ‑dhɛpuudhɛ 'gü 'kɛɛ kö ‑yö ‑ya ‑sü 'ka ö dheglu ‑san 'ka, kö ‑yö ꞊tun 'wun yaa 'gü. 10Mɛ 'ö‑ ‑dhɔ ‑kë ö dheglu 'ka, kö ‑yö ‑dhɛpuudhɛ 'gü; ꞊ya kë 'dhö zlöö kö pë 'ö dho kë ‑a ‑bha ‑püö ꞊sɔɔn yaa 'gü ‑gɛn 'ka 'yaa ‑dhö gbɔ. 11'Kɛɛ mɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka ö dheglu ‑san 'ka kö ‑yö ‑dhɛtiidhɛ 'gü; ‑yö 'ta 'sü ‑na ‑dhɛtiidhɛ 'gü 'ö 'yaa ö 'dhodhɛ dɔ bhii ‑a 'yaa ‑dhɛ yö ‑dhɛ bhë ‑a 'gü. 12Ma 'në ‑nu, 'ka ‑zo ‑yö Klito ‑bha ‑sü 'gü, 'sëëdhɛ ꞊nɛ a‑ ‑bɔ ka ‑dhë 'dhö bhii 'ka bɔ Klito 'ka; ꞊ya ziö ka ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta. 13Mɛ 'ka mɛ ziizii ‑nu 'ka Klito 'gü, 'sëëdhɛ ꞊nɛ a‑ ‑bɔ ka ‑dhë bhii mɛ 'ö ‑kë ‑dhö pë 'plɛ züdɔyi 'dhiö bhë, ka‑ ‑dɔ. Mɛ ‑nu 'ka ‑dadhëü ‑nu 'ka 'pö, a‑ ‑bɔ ka ‑dhë bhii 'ka 'to ‑a 'gbee‑ 'ka dü ‑ta. 14꞊Ɛɛ, 'në ‑nu, 'sëëdhɛ ꞊nɛ a‑ ‑bɔ ka ‑dhë 'dhö 'ö tɔɔ ka kwa Dë ‑dɔ. Mɛ ziizii ‑nu, a‑ ‑bɔ ka ‑dhë bhii mɛ 'ö ‑kë ‑dhö pë 'plɛ züdɔyi 'dhiö bhë, ka‑ ‑dɔ. ‑Dadhëü ‑nu, a‑ ‑bɔ ka ‑dhë 'ö tɔɔ ka 'gü ‑yö 'gbee‑, yö ꞊ga 'ka toë‑ 'gbee‑ 'ka dü ‑ta bhë; bhii ‑Zlan ‑wo ‑yö ka 'gü. 15Kö ꞊kun 'ka 'kpongtaadhɛ waa‑ ö 'gü ‑pë ‑nu ‑dhɔ ‑kë! Bhii 'ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya 'kpongtaadhɛ ‑dhɔ kë kö ‑Zlan ‑dhɔ 'yaa‑ 'gü 'gbönggböng. 16Pë ‑nu 'wo 'kpongtaapë ‑nu 'ka, 'wo ‑kë mɛbheedhe ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu yaya, 'ö mɛ 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü ‑a ‑dhɔ kë ‑sü waa‑ ‑de ‑sü ꞊va ‑sü 'kpongtaapë ‑nu ‑bha ‑kë mɛ ‑gɔ ‑sü ‑wun 'gü bhë, waa 'go kwa Dë (‑Zlan) 'piö, 'kɛɛ ‑wo ‑go 'kpongtaa zö. 17Mɛ 'ka ꞊nɛ, 'kpongtaadhɛ ‑yö ziö ‑na ‑ɔɔ. Pë ‑nu 'wo 'kpongtaa 'wo mɛbheedhe ‑dhë ‑së ‑wo ziö ‑na 'pö. 'Kɛɛ mɛ 'ö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun ‑kë ‑yö ‑dho kë ‑dhö ꞊toëpö 'ka. 18Ma 'në ‑nu, 'töng ‑kaanta ꞊ya yö ꞊klöö'! Pë 'ka‑ ma ‑be 'ö tɔɔ Klito yaagümɛ ‑dhö nu; 'yö dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ Klito yaagümɛ ‑nu ꞊wa nu ꞊va; ꞊ya kë 'dhö, kö ꞊ya kë kwa 'yaan ꞊nɛ 'töng ‑kaanta 'wo ꞊weë' bhë ꞊ya yö ꞊klöö'. 19Mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑kë kwa 'piö ‑be; 'kɛɛ kë 'ö waa‑ wo kwa ‑bha mɛ giagia 'ka bhë ꞊nɛ 'ö 'wo go ‑a ‑dhë kwa ziën bhë, 'yaa 'pö ‑wo ‑dho to kwa ziën ‑bezë; 'kɛɛ ‑wo ‑go kwa ziën 'dhö kö ‑yö kë kwa 'yaan ꞊nɛ mɛ 'plɛ 'waa kwa ‑bha mɛ giagia 'ka. 20꞊Ya 'to mɛ ‑nu 'ka to ka ‑bha, ‑Zuu 'slööslö 'ö Klito ‑yö ka gbaa bhë 'ka‑ yö. ꞊Ya kë 'dhö kö ka 'plɛ 'ka 'wun gia‑ dɔ. 21Kö 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ, n 'ka‑ bɔ ꞊nɛ 'waa 'wun gia‑ dɔ bhë ‑a ‑pë 'dhö. ‑A dɔ ‑de 'pö 'ka‑ wo bhë ꞊nɛ 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë ‑a ‑wun 'gü bhë. Ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ 'pö ꞊nɛ ꞊sua ‑wun yaa ‑mɔa ‑yö 'go 'wun gia‑ 'gü. 22꞊Suakëmɛ bhë, yö ꞊nɛ tɔɔ mɛ 'ö ꞊kploo Yesu ‑bha ‑kë Klito Mɛdhamɛ 'ka ‑sü ‑wun 'ka; yö ꞊nɛ tɔɔ Klito yaagümɛ 'ö ꞊kploo ‑na kwa Dë (‑Zlan) waa‑ ‑a Gbö ‑an 'ka bhë. 23‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ, mɛ 'oo mɛ 'ö ꞊kploo ‑na ‑Zlan Gbö 'ka bhë kö ꞊ya ꞊kploo kwa Dë ‑Zlan ‑de gia‑ 'ka 'pö. 'Ö mɛ 'ö ‑Zlan Gbö ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ kö ꞊ya kwa Dë ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ bhë. 24‑A ‑wun 'gü, 'wun 'ö 'ka‑ ma ‑a züdɔyi 'ka bhë, ‑kaa ‑wun kuënnu ‑së 'ka ka ꞊zuö' 'piö; ꞊ya kë 'dhö kaa‑ ‑Zlan Gbö waa‑ kwa Dë (‑Zlan) ka ‑dho to ka 'kou. 25Pë 'ö Klito ‑ya 'tɔ go kwa ‑dhë ꞊nɛ ö ‑dhö ‑a nu kwa ‑dhë bhë 'ö tɔɔ ꞊toëpö ‑këdhösü. 26'Wun 'ö ‑gban Klito yaagümɛ ‑bha bhë, a‑ ‑bɛɛn, 'a‑ bɔ ka ‑dhë mɛ ‑nu 'wo‑ 'piö 'wo ka bho zian ‑ta bhë ‑an ‑wun 'gü. 27Ka ‑bha 'ka, ‑Zuu 'slööslö 'ö Klito ‑yö ka gbaa bhë ‑yö ka 'gü. ꞊Ya kë 'dhö kö ka ‑bha ‑wun 'yaa‑ ‑bha gbɔ kö mɛ ‑yö ka ‑daan. Bhii ‑Zuu 'slööslö ‑yö ka ‑daan pë 'plɛ 'ka 'ö‑ ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'dhö 'wun gia‑ 'ka, 'yaa ꞊suazë. Pë 'ö ‑kë 'ö 'ka dho 'wun ma ‑Zuu ('slööslö) ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑ta ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'gü bhë 'ö bhë. 28Ma 'në ‑nu, ‑ka 'to ‑klu ‑sü 'ka Klito ‑bha ‑yö kë 'dhö kö yi 'ö dho ‑wo ‑a 'ka bhë, ‑zogbandhe ‑yaan kë kwa ‑gɔ, kö ꞊kun ‑kë 'ö‑ ‑bha nu ‑yi 'ka, 'ö lë‑ kpɔ kwa ‑ta ‑a 'dhiö. 29Ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ Klito ‑yö kpengdhö. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ 'oo mɛ 'ö pë ‑nu ‑kë kpengdhö kö mɛ bhë ‑yö ‑go ‑Zlan 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\