1 Zan 3

1‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Kwa ‑dhɔ 'ö kwa Dë (‑Zlan) ‑ya ‑kë bhë ka‑ ‑yö bhë ꞊aa! ‑Wo kwa ‑dhɛ ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu; 'ö 'kwa‑ ‑de 'ka. ꞊Ya 'go mü, 'kpongtaamɛ ‑nu 'waa kwa dɔ bhë 'ö tɔɔ waa ‑Zlan dɔ. 2N dhegluzë ‑nu, dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ, 'kwa kë ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka. 'Kɛɛ pë 'ö 'kwa dho kaa kwaa‑ dɔ ‑së 'ka ꞊kun. ‑A mɛ 'ö kwa 'yaan 'ö tɔɔ: Klito ꞊ya ‑wo, kwa ‑dho kë ꞊nɛ ‑a 'dhö bhii kwa 'yan ‑dho ‑kpën ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. 3Mɛ 'oo mɛ 'ö ‑ya Klito ‑gɔ ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö bhë 'ö‑ wo ‑na ‑yö ö ‑de ‑kë 'slööslö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu Klito ‑de gia‑ 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. 4Mɛ 'oo mɛ 'ö ꞊sɔɔn yaa ‑kë kö ꞊ya ‑Zlan ‑bha tɔng ‑lö 'gü, bhii ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha tɔng ‑lö 'gü ‑sü. 5Bhii ka‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ Yesu Klito ‑yö ‑nu kö ‑yaan mɛ ‑nu ‑bha ꞊sɔɔn yaa bho ‑an ‑bha; ꞊sɔɔn yaa do yaa kë ‑a ‑bha. 6‑Yö ‑dho kë ‑së kö mɛ 'oo mɛ 'ö ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha, ‑yö ö bo ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka mɛ 'oo mɛ 'ö 'dho ‑na ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka 'dhiö, kö ‑a 'yan yaa dɔ ‑a ‑bha; kö 'yaa‑ dɔ. 7Ma 'në ‑nu, kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ka 'bɔn ‑kan. Mɛ 'ö‑ këwun ‑nu 'dho kpengdhö, kö ‑yö kpengdhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Yesu Klito gia‑ 'dhoë‑ 'ka bhë ‑a 'dhö. 8Mɛ 'ö ꞊sɔɔn yaa kë ‑na bhë kö ‑yö dü ‑bha 'ka; bhii 'go 'töng 'ö dü ‑yö ꞊sɔɔn yaa zü dɔa ‑a ‑bha, yaa ö bo ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka do. 'Kɛɛ ‑Zlan Gbö ‑yö ‑nu kö ‑yaan dü këyuö ‑nu 'gü ꞊siö'‑. 9Kö mɛ 'oo mɛ 'ö go ‑Zlan 'gü ‑yö ö ‑bo ꞊sɔɔn yaa kë ‑sü 'ka bhii ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'ö 'piigbeedhɛ 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö 'gü bhë ‑ya 'gü; 'ö ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑ya Dë 'ka bhë, ‑yö ‑dho go mü 'zü ‑yaan ꞊sɔɔn yaa kë ‑yaan dhoë 'dhiö ‑kɔklë ꞊ɛ? 10Pë 'ö dho ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu dɔ ‑a ‑bha dü ‑bha 'në ‑nu ziën ꞊ga ꞊nɛ: Mɛ 'oo mɛ 'ö 'yaa kpengdhö ö këpë ‑nu 'gü 'iin 'ö 'yaa ö dheglu ‑dhɔ kë kö 'yaa ‑Zlan ‑bha 'në 'ka. 11'Wun 'ö 'ka‑ ma ‑a züdɔyi 'ka bhë 'ö tɔɔ 'kwa kwa 'ko ‑nu ‑dhɔ kë. 12Kö ꞊kun 'ö 'kwa ‑kë ꞊nɛ Kaɛn 'ö ö dheglu zë bhë ‑a 'dhö; bhii ‑yö ‑kë dü ‑bha 'ka. Pë 'ö Abɛlö zë ‑a ‑wun 'gü bhë 'ö tɔɔ ‑a ‑kɔ këpë ‑nu bhë kë 'wo‑ wo ya 'ö‑ dheglu ‑bha ‑nu ‑wo kë ‑së bhë. 13‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun 'ö ka 'te ‑yö tun 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha ka ‑san zë ‑sü ‑wun 'gü ('ö tɔɔ Kaɛn ꞊suu'‑ ‑nu ‑mü)! 14Pë 'kwa‑ dɔ 'ö tɔɔ 'kwa 'go ga kwɛɛ 'kwa ‑da ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'gü; bhii 'ö tɔɔ kwa dheglu ‑nu ‑dhɔ ‑yö kwa ‑kë. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka mɛ 'ö ‑dhɔ 'yaa‑ 'gü mɛ gbɛ buëndhö bhë kö ‑yö ꞊tun ga kwɛɛ. 15Mɛ 'oo mɛ 'ö ö dheglu ‑san zë bhë kö mɛzëmɛ ‑mü ‑a 'ka; 'ö ka gia‑ 'ka‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ꞊toëpö ‑këdhösü 'yaa mɛzëmɛ ‑bha 'ka. 16‑Dhɔ 'ö bhë ‑kɔ 'ö 'kwa‑ dɔ ‑a ‑bha ꞊ga ꞊nɛ: Yesu Klito 'ö bhë ‑yö ö ‑de ‑nu kwa ‑wun 'gü; kö kwa ‑de 'pö, kwa ꞊dua' ‑mü kö 'kwa kwa ‑de nu kwa dheglu ‑nu ‑wun 'gü 'sa. 17꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊bhɔɔmɛ ꞊ya kë ‑dhö, 'ö‑ dheglu ‑mɛ do 'dhö pë 'bhaa ‑wun 'gü 'kɛɛ kö ꞊ya ö ‑ta yö ‑a ‑bha, ‑a ‑kɔ ‑dho ‑mɔa kö ‑yaan pö ‑Zlan ‑dhɔ ‑ya ꞊zuö' 'gü aa? 18Ma 'në ‑nu, kö ꞊kun 'ö ‑dhɔ 'ö 'wo‑ ‑kë mɛ 'ka bhë 'ö kwa ‑bha ‑yö ‑kë ‑wo ‑sɛɛbɔ ‑nu 'kpaan 'ka. ‑Yö ‑dho kë ‑dhɔ giagia 'ö 'wo‑ 'gü ‑pë ‑nu ‑kë ‑a 'ka. 19Bhii ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö 'kwa dho kwa ‑de dɔ ‑a ‑bha ꞊nɛ 'wun gia‑ kë ‑mɛ ‑nu ‑mü kwa 'ka 'ö ‑zogbandhe dho kë kwa ‑gɔ ‑Zlan wö 'dhiö. 20'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ kwa ꞊zuö' ꞊ya za ‑lo kwa tuö, ‑Zlan ‑yö ꞊va, 'ö ‑ziö kwa ꞊zuö' 'gü ‑wun ‑nu ‑ta; bhii ‑yö pë 'plɛ ‑dɔ. 21N dhegluzë ‑nu, ꞊ya kë ꞊nɛ kwa ꞊zuö' 'yaa za ‑lo kwa tuö, kö ‑zo ‑gban ‑sü ‑yö kwa ‑gɔ ‑Zlan wö 'dhiö. 22'Ö pë 'oo pë 'kwa‑ ‑dhɛ ‑a ‑gɔ 'ö ꞊ya kë 'ö‑ nu kwa ‑dhë bhii kwa‑ ‑bha tɔng ‑nu ‑kun 'ö 'kwa‑ ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun ‑nu ‑kë. 23Tɔng bhë 'ö tɔɔ: Kö 'kwa‑ Gbö Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'iin kö 'kwa kwa 'ko ‑nu ‑dhɔ kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ ꞊kaa' tɔng 'ka 'ö‑ dɔa kwa ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 24Tɔng ‑nu 'wo go ‑Zlan 'piö bhë, mɛ 'ö ꞊ya ‑an 'kun, kö ‑yö ‑Zlan ‑bha 'ka, 'ö ‑Zlan 'dhö ‑a ‑bha 'ka 'pö. Bhii ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'kwa dho ‑a dɔa ꞊nɛ ‑yö kwa 'gü ‑Zuu 'slööslö ꞊kwaa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\