1 Piɛɛ 2

1‑Ka 'kan ꞊kian' yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ waa‑ ꞊sua kë ‑sü ‑an ‑bha; ‑ka 'kan mɛ 'yaan‑ 'kun ‑sü, ꞊druɛi kë ‑sü waa‑ 'dɔɔ yaya dɔ ‑sü ‑nu ‑an ‑bha. 2- 3Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: 'Ka‑ yö ꞊nɛ kwa Dëmɛ këwun ꞊yö ‑së. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö ꞊nɛ kö ‑ka kë ꞊nɛ 'në 'blë 'puu ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'yɔn 'yi ‑wun 'dhö 'gbee‑ bhë ‑an 'dhö 'sa; 'ö tɔɔ ‑an ‑bha ‑bhöpë ꞊nɛ bhë; bhii ‑bhöpë 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö ‑kë ‑a ‑wo 'slööslö 'ka bhë ꞊nɛ 'ö 'ka 'dhoë‑ ‑bhö kö 'kaan‑ ꞊kpɛa' 'iin kö dhasü ‑yaan kë ka ‑gɔ. 4Kwa Dëmɛ 'ö ‑guö 'bhee‑ 'ka 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑wa ‑wun bho yunng, 'kɛɛ 'ö ‑Zlan ‑ya sü ‑a ‑wun ‑kë 'gbee‑ ‑sü ‑wun 'gü bhë, ‑ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha. 5‑Ka ꞊yɔɔn ‑a ‑bha kö ka ‑de 'pö 'kaan‑ kë ꞊nɛ ‑guö 'bhee‑ ‑nu 'dhö kö ‑Zlan ‑bha 'kɔ bhë 'kaan‑ kë ‑a dɔpë ‑nu 'ka; ka ‑dho kë slabhomɛ ‑nu kpö 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka, 'ö bhii ka ‑bha ‑tosiadhe ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ sla‑ ‑së 'ka‑ bho ‑Zlan ‑dhë kö ‑yaan ‑a ‑zo 'kun ꞊bɔa' Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë ‑a 'dhö, 6bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: ‑Guö 'ö‑ ‑wun 'dhö 'gbee‑ bhë 'ma‑ 'sü 'ma‑ këdhɛ 'bhong 'piö ‑guö 'ka Siɔn 'gü; lë‑ 'ka 'dho kpɔ mɛ 'ö ꞊yaa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑a ‑ta. 7Mɛ 'ö 'ka‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, ‑guö bhë ‑yö ka ‑bha 'kpëdhö ‑wun 'ka. 'Kɛɛ mɛ 'ö 'waa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, (pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑an ‑bha 'ka 'ö tɔɔ:) ‑Guö 'ö 'kɔdɔmɛ ‑nu ‑wa ‑zuö wo ‑kɔ 'yan ꞊taa bhë, ꞊ya kë ‑guö 'gian 'ö 'wo dho ‑a ‑da ‑dhɛ 'bhong 'piö ‑a 'ka. 8‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ‑dhɛ 'bhaa 'gü 'zü ‑yö pö ‑sü 'ka ‑an ‑bha 'ka 'zü ꞊nɛ: ꞊Ya kë ‑guö 'ö mɛ ‑nu ‑gɛn ‑yö ‑zuö ‑a ‑bha, ‑guö gbɔng 'ö mɛ ‑nu ‑wo bɔ ‑a ‑ta 'wo ‑püö ‑a 'ka. 'Ö bhii ‑gban 'wo‑ wo ‑a ‑bha bhë 'ö tɔɔ ‑kɔ 'wo‑ wo 'wuntaɔsë bhë ‑a 'ka bhë; pë ‑de gia‑ 'ö ‑ya ‑an ꞊tian' 'ö bhë. 9'Kɛɛ ka ‑zë ka ꞊nɛ 'ka tɔɔ mɛ ꞊suu'‑ do ‑zë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ka sü, mɛ ‑nu 'ö 'ka 'sɛdë ‑bha slabhomɛ ‑nu 'ka, 'sɛgɔ 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑de ‑ta ‑Zlan ‑bha 'ka. Ka ‑gɔ ‑ta 'dhɔ 'ö‑ wo 'dhö bhë, ‑yö ‑kë 'dhö kö ‑Zlan 'ö ka bho ‑dhɛtiidhɛ 'gü 'ö ka ‑kë ö ‑bha ‑dhɛpuudhɛ 'gblüünzë 'ö bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu 'ka bhë, 'kaan‑ ‑a këwun ‑së ‑nu ‑wun ꞊blɛɛ'‑; 10bhii ka 'ka bhë, kë‑ wo 'dhiö ‑be, kaa kë ‑Zlan ‑bha 'sɛgümɛ 'ka, 'kɛɛ zlöö ꞊nɛ 'ka kaa; ka 'ö 'dhiö ‑bezë kaa ‑Zlan ‑bha mɛ 'yena yö ‑sü dɔ bhë, zlöö ꞊nɛ 'ka‑ dɔ. 11N dhegluzë ‑nu, a‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ, ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑nia ‑mü kaa, 'ö 'ka 'tasümɛ 'ka 'kpongtaa bhë, kö mɛbheedhe ꞊dhɔɔbhaapë yaya ‑nu 'ö ꞊ya kë 'wo 'ko ‑ya kwa nii ‑bha bhë, 'ka 'kan ‑an ‑bha! 12Ka 'ta ‑kɔ ‑yö kë ‑së mɛ waa wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö ꞊kun bhë ‑an ziën, kö ‑dhɛ 'ka‑ ‑bha, 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑wo ka ‑wun yaa ‑blɛɛ 'wun ‑dɔ ka ‑bha ‑sü 'ka ꞊nɛ këpëyaamɛ ‑nu ‑mü ka 'ka, kö ‑wo ka këwun ‑sɛɛbɔ ‑nu yö, kö ‑wo ‑Zlan 'tɔ bhɔ yi 'ö dho ö ‑de ‑zɔn ‑a 'ka bhë ‑a 'ka. 13‑Ka 'wun ma ‑wogbiindhɛ 'kpɛkpɛ 'ö ‑ya mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑gɔ ‑ta ‑a ‑ta bhii kwa Dëmɛ ‑zo 'kun ‑wun ꞊nɛ 'ö bhë; ‑yö 'sɛdë 'piö 'dhee, bhii mɛ 'ö ‑ya ka ‑gɔ 'dhiö yö ‑mü, yö ꞊nɛ 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ ‑sü 'plɛ 'dhoë‑ kwɛɛ. 14‑Yö 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'piö 'dhee, bhii 'sɛdë ꞊nɛ 'ö ‑an bɔ kö ‑waan këpëyaamɛ ‑nu 'klo bhɔ 'iin kö ‑waan 'wun ‑së kë ‑mɛ ‑nu ꞊faan' 'më. 15Bhii pë 'ö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka 'ö tɔɔ kö ka ‑bha 'wun ‑së ‑nu kë ‑sü 'ka, mɛ ‑nu 'ö 'waa 'wun dɔ, 'ö 'kpaakpadhɛ 'yaa ‑an ‑gɔ bhë ‑waan ‑kpën kö ‑waan dɔ diindhö. 16‑Potaasü ‑yö ka ‑gɔ; 'kɛɛ kö ꞊kun 'ö ka ‑bha ‑potaasü ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kpa pë 'dhiö ‑pë 'dhö 'ö 'ka ꞊kian' yaa ‑ta kpaa; ‑ka 'wun kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑wo 'wun ‑kë. 17‑Ka mɛ 'plɛ ꞊bhlë ‑ya; ‑ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhɔ kë; ‑ka 'suö ‑Zlan ‑dhë; 'ka 'sɛdë ꞊bhlë 'kpɔ! 18Yuökëmɛ ‑nu, ‑ka ka ‑gɔ ꞊yɔɔ'‑ 'wlaan‑ 'ka ka ‑gɔmɛ ‑nu ‑dhë! Kö ꞊kun 'ö ‑kë ‑gɔmɛ ‑nu 'ö ‑an këwun 'dho ‑së, 'wo 'lëëlë wo ‑de 'sloo ‑an ‑dhë; ‑kaa kë 'dhö 'pö ‑a mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'wunkëdhɛ dhö 'gbee‑ wo ‑de 'pö ‑an ‑dhë. 19Bhii ‑Zlan ‑yö 'wun ‑së ‑kë mɛ 'ö‑ 'klo ‑yö bhɔ, 'kɛɛ kö ‑a ‑de ꞊zuö' ‑bha bhë, yaa 'wun yaa gbɛ kë ‑Zlan wö 'dhiö ‑a ‑dhë. 20Kë ‑dewo poo ꞊nɛ, ‑kë 'gɔugɔ ‑dhɛ ‑yö mü kö mɛ ‑yö pë yaa kë kö ‑wa 'klo bhɔ ꞊a? 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ka 'wun ‑së kë 'ö ꞊wa 'go mü, ꞊wa ka 'klo bhɔ, kö ka ‑bha 'wun ‑së ꞊nɛ bhë ‑Zlan wö 'dhiö. 21Pë 'ö ‑Zlan ‑yö ka ꞊dhɔɔ ‑kë ‑a ‑bha bhë 'ö bhë, bhii Klito ‑de 'pö, ‑a 'klo ‑yö ‑bhɔ ka ‑wun 'gü. ‑Yö 'wun ꞊zuan' 'ka ka ‑gɔ 'dhö kö 'kaan‑ 'to ‑a pin 'piö, 22(꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑a 'dhö ꞊nɛ:) Yaa ꞊sɔɔn yaa gbɛ kë 'iin ꞊sua ‑wun yaa bɔ ‑a 'dhii do. 23Yö bhë ꞊nɛ 'ö 'wo 'si bho ‑a ‑gɔ 'ö yaa ö ‑bha bho; 'wo‑ 'klo bhɔ, 'ö 'dhi ‑wo ‑yaan yaa 'go ‑a dhiö ꞊nɛ ö ‑dho ö ‑bha 'pë bho ‑a 'dhö. Pë 'ö‑ ‑kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ö ‑de ‑wun ‑lo ‑Zlan 'ö za kpengdhö 'kan ‑na bhë ‑a kwɛɛ. 24Yö ꞊nɛ 'ö kwa ‑bha ꞊sɔɔnyaa ‑wun ‑nu ‑wo ‑lo ‑a ‑ta ‑gaatalü ‑bha, ‑yö kë 'dhö kö 'kwaan‑ bɔ ‑ga ꞊sɔɔn yaa ‑bha ‑sü 'ö bhë ‑a ‑ta kö ‑tosiadhe 'ö kpengdhö bhë 'kwaan‑ kë; bhii ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: ‑A ‑bha ‑gi pin ‑nu bhë ꞊nɛ 'wo kwa ‑dhɛ bo. 25'Ö tɔɔ kë‑ wo bhë, ka ‑kë ꞊nɛ 'bhla ‑nu 'wo ꞊dhɔng ‑an 'dhö; 'kɛɛ ka ‑yɛ ka 'zü 'ka nu mɛ 'ö 'bhla ‑maakëmɛ 'ka 'ö ‑zo ‑kë mɛ nii 'piö ‑mɛ 'ka bhë ‑a 'piö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\