1 Piɛɛ 3

1Dhoo ‑nu, ka ‑de 'pö, ‑ka 'wun ma ka ꞊gɔn ‑nu ‑ta! ‑Yö kë 'dhö kö ‑a mɛ 'bhaa ‑nu 'ö waa ‑Zlan ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊kun bhë, 'kö ‑kë ꞊nɛ waa 'wun ꞊blɛɛ' ‑an ‑dhë, kö ‑zoyösü ‑yaan kë ‑an ‑gɔ ka ‑bha 'ta ‑kɔ ‑wun 'gü. 2Bhii kö ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya ‑kɔ 'ö 'puu ka 'ta ‑sü ‑kɔ 'gü bhë, ‑an 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü. 3Kö ꞊kun 'ö 'ka ka ‑de ‑kë ‑së plaan ꞊zian' ꞊nɛ ka ‑bha wun kë ‑kɔ ‑nu, ka buënpë ‑nu 'wo ‑kë 'sënng ‑nu, sɔ ‑sɛɛbɔ ‑nu 'ö 'ka dhoë‑ ‑da ka ‑bha bhë ‑an 'ka! 4'Kɛɛ ka ‑bha ‑kë ‑së ‑sü ‑yö kë ka ꞊zuö' 'gü ꞊zian'. ‑Yö kë ‑së ‑dhɛ 'ö‑ 'gü 'yaa ꞊siö' ‑a 'ka; yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ꞊zuö' ('ö ‑Zuu 'slööslö ꞊ya yuö kë ‑a 'gü), 'ö 'lëëlë, 'ö ‑ya diindhö ‑sü 'dhoë‑ ‑gɔ; yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha ‑sëdhɛ ꞊sɔnng' 'dhö ꞊va ‑Zlan wö 'dhiö. 5Dhoo ‑nu 'wo ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya 'ö 'wo ‑kë 'dhiö ꞊zian', 'wo wo ‑zo dɔ ‑Zlan ‑bha (꞊nɛ pë 'ö‑ 'tɔ go ‑an ‑dhë bhë ‑wo ‑dho kë), 'ö 'wo wo ‑gɔ ꞊yɔɔ wo ꞊gɔn ‑nu ‑dhë bhë, ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'wo wo ‑de ꞊kaa' ‑së. 6‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö Saala ‑yö ꞊kaa'. ‑Yö 'wun ‑ma Ablaamö ‑ta, 'yö‑ ‑dhɛ ö dëmɛ. Yö ꞊nɛ 'ö 'ka go ‑a 'gü, 'ka ‑kë ‑a 'dhu ‑nu 'ka, ‑a 'ke 'ka 'wun ‑së kë 'ö kaa ka ꞊kwaa' ka ‑de ‑zü kö 'kaan‑ dɔ ‑gbɔudhö 'suö 'gü. 7Gɔɔn‑ ‑nu, ka ‑bha ‑kë ka bɔɔ ‑nu 'piö ‑sü bhë, ‑ka kë 'lëëlë ‑an 'ka ‑an ‑bha ‑kë dhe 'ka ‑sü 'ö ‑an ‑kɔ 'yaa ‑mɔ pë 'gbeegbee ‑nu kë ‑sü ‑bha bhë ‑a ‑wun 'gü; ‑ka ‑an ꞊bhlë ‑ya, bhii gbaɔ 'ö ‑kë ‑këdhösü 'ö 'yaa yën 'ö ‑Zlan ‑ya nu ka ‑dhë bhë, ka ‑dho ka ‑bha kë 'ko ꞊bhaa. 'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun ꞊ya kë mü, ka ‑dho ꞊bhɛa' 'dhö 'kɛɛ ‑a ‑yɛ 'zü gbɛ 'ka 'dho kë ‑dhö. 8꞊Ɛɛ, ‑ka kë do ka ‑zo ‑ta 'gü ‑wun ‑nu waa‑ ka ‑bha 'wun ‑nu ‑dan 'kuë ‑kɔ ‑nu 'gü. ‑Dhɔ 'ö ꞊ya kë 'ö dhegluzë ‑nu ‑wa ‑kë wo 'kuë bhë ‑yö ‑ya ka 'gü 'iin kö ka 'ko ‑nu 'yena yö ‑sü waa‑ ‑de ‑dho sia‑ ‑sü ‑wo kë ka ‑gɔ. 9Kö ꞊kun 'ka 'wun yaa 'pë bho 'wun yaa 'ka, 'ö 'ka 'si 'pë bho 'si 'ka; 'kɛɛ ‑kaa ‑yɛ 'zü kë 'dhuë‑ 'ka, bhii pë 'ö ‑Zlan ‑yö ka ꞊dhɔɔ ꞊kaa' bhë 'ö bhë, ‑yö kë 'dhö kö 'dhuë‑ ‑yaan kë ka ‑bha 'ka. 10‑A ‑de 'wun bhë ‑a ‑wun 'gü ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊yaa‑ ‑dhɔ kë ‑tosiadhe kë ‑sü 'ka, kö 'ö yi ‑së ‑nu yö, kö ‑yö 'ö nɛga kuënnu 'wun yaa ‑gɔ; ‑yö ö ‑bɛn ‑nu kuënnu mɛ ‑püö ‑wun ‑nu ‑gɔ; 11‑Yö bhɔ 'wun yaa ‑dhë ꞊taa', ‑yö 'wun ‑së kë; ‑yö ꞊zuöyagluu ꞊mɛɛ' 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑dho ‑a 'piö kë 'dhee. 12Bhii Dëmɛ 'yan ‑yö mɛ kpengdhö ‑bha, 'ö‑ 'to 'dhö dɔ ‑sü 'ka diindhö ‑an ‑bha ꞊bhɛawo ‑nu ‑gɔ. 'Kɛɛ kwa Dëmɛ wö ‑siö ‑sü ‑mü pëyaakëmɛ ‑nu ‑bha kö ‑yaan ‑an 'klo bhɔ. 13‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛ mɛ gbɛ yaa 'dho 'wun yaa kë ka 'ka kö 'ka ka ‑de nu 'wun ‑së kë ‑sü ‑dhë. 14‑A ‑de 'kö ‑kë ꞊nɛ ka 'yënng ‑yö ‑bhɔ ka këpë kpengdhö ‑nu ‑wun 'gü, ‑ka ꞊zuögludhi kë! ‑A ‑wun 'gü, ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Kö ꞊kun 'ö 'suö gbɛ ‑yö ka ‑kë mɛ gbɛ ‑dhë 'iin 'ö 'ka dɔ ‑gbɔudhö! 15'Kɛɛ Klito bhë ‑yö kë ‑dhö ka ꞊zuö' 'piö, 'ka‑ 'sü ka Dëmɛ 'ka. ‑Ka kë ꞊baa' ‑sü 'ka ‑kplawo kö mɛ ‑nu 'wo ka ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑na ka ‑zo ‑dɔ ‑a ‑bha ‑pë 'ö ‑Zlan 'piö ‑a ‑gbaan 'ka bhë, kö 'kaan‑ ‑a ‑daa kë ‑an ‑gɔ; 16‑yö kë ꞊zuö' ‑së 'gü, 'iin ‑yö kë 'kwi 'suö 'ka ‑Zlan ‑dhë, 'iin kö ka ‑de ꞊zuö' 'gü 'ka ka ‑de dɔ kpengdhö; ‑yö kë 'dhö kö ka ‑bha 'ta ‑kɔ ‑së 'ö‑ 'ka ka ‑bha ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'gü bhë, mɛ 'wo 'wun yö ‑na ‑a ‑bha bhë, lë‑ ‑yaan 'kpɔ ‑an ‑ta. 17'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊ya kë ‑Zlan ‑we ‑a ‑bha ‑wun 'ka kö ka 'yënng ‑yaan bhɔ, kö ꞊yö ‑së kö ‑yö kë 'wun ‑së kë ‑sü 'gü 'ö ꞊zië' ‑a ‑kë 'wun yaa 'gü ‑sü ‑ta. 18'Ö bhii Klito 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑yö ‑ga kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑wun 'gü; 'kɛɛ kö yö 'ö bhë ‑yö ‑kë kpengdhö, 'ö ga 'dhö 'sa mɛ 'ö 'waa kpengdhö ‑an ‑wun 'gü. Kë‑ wo 'dhö bhë, ga bhë ‑ya wo 'dhö dosɛn 'kpaan; ‑yö kë 'dhö kö ‑yaan 'dho kwa 'ka ‑Zlan wö 'dhiö; 'yö 'wo‑ zë ‑a mɛdhɛ ‑bun 'gü ꞊zian'. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ‑yö ‑go ga 'gü ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 19‑Zuu 'slööslö do 'ö bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö dho ‑a 'ka 'ö 'wun ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kanso 'gü ꞊glööbɔɔ bhë ‑an ‑dhë. 20Mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'dhiö ‑bezë, 'wo ‑Zlan ‑wo ‑zuö ‑kɔ 'yan ꞊taa Noe ‑bha 'töng 'ka; 'wo to wo ‑wo ‑ta 'kɛɛ kö ‑Zlan ‑yö ‑kë ö ‑bha ꞊zuösaadhɛ 'gü; 'ö toë 'dhö 'ö yöë yi 'ö Noe ‑yö 'yitagɔ ꞊kaa' 'ö mɛ kpö 'dɛdɛ 'wo dho ‑mɔ mɛ 'slɛaga ‑bha 'wo ‑da ‑a 'gü 'ö 'wo dha ‑a ‑yi ‑bha. 21'Wun bhë ‑yö ‑bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka ‑sü 'ka 'ö 'ka‑ wo 'ö 'ka dha ꞊dɛɛ bhë ‑a 'bin 'ka; ‑bɔ yiö ‑sü 'ö bhë 'yaa‑ mɛ 'ö mɛ bun ‑zlu ‑dhiipë ‑nu ‑gɔ ‑a 'ka 'kɛɛ ‑yö ꞊zuögüdhɛ ‑bha ‑kë 'puu ‑sü ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ ‑sü 'wo wo ‑de ‑da ‑a 'gü ‑a 'ka; yö ꞊nɛ 'ö 'ka bɔ ‑a ‑ta 'ö Yesu Klito ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑yö ka dha bhë. 22Yesu Klito 'ö bhë ꞊ya 'dho dhang‑ 'gü. ‑Yö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ꞊kwɛɛ‑ 'gü. ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu, ‑wogbiindhɛ ‑nu, 'piigbeedhɛ ‑nu ‑wo wo ‑gɔ ‑yɔɔ ‑a ‑dhë, 'ö 'wo 'wun ma ‑a ‑ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\