1 Piɛɛ 4 | Bible.is
1 Piɛɛ 4

1꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ Klito 'yënng ‑yö ‑bhɔ ö bun 'gü bhë, ka ‑de 'pö ‑zotadhe do bhë ‑yö kë ka 'gü, bhii mɛ 'ö‑ 'yënng ꞊ya bhɔ bun 'gü do bhë, ‑a ‑bha 'wun gbɛ 'yaa ꞊sɔɔn yaa ‑bha. 2꞊Ya kë 'dhö kö 'go ꞊dɛɛ ‑bha, 'töng 'ö ꞊tun ka ‑gɔ ka ‑bha ‑tosiadhe 'gü 'kpongtaa zö bhë, kö ꞊kun 'ö 'ka‑ ‑kë mɛ 'bhee‑ ꞊dhɔɔbhaapë ꞊kwaa'; 'kɛɛ kö ‑yö kë ꞊zian' ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'gü. 3Kë‑ wo 'dhö bhë, ka ‑kë 'dhiö ‑bezë 'wun kë ꞊dhia ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö waa wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö bhë ‑an kë ‑kɔ ‑nu 'dhö; 'ö 'ka pë ‑nu kë, 'waa kë tɔng 'gbloo 'piö; 'ka ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ꞊nëdhö; 'ö 'ka yɔ ‑nu mü 'ö 'ka pë ‑nu ‑bhö ‑ziögɔüsüzë 'ka; 'ö kwiga ‑nu 'ö ‑an ‑wun 'yaa dhi ‑Zlan ‑dhë bhë 'wo ‑kë ka ‑gɔ. 4Zlöö ꞊nɛ, ka 'bhamɛ ‑nu 'ö waa wo ꞊zuö' ꞊dhië' ꞊kun bhë, ‑an 'te ꞊ya 'tun kö ‑waan 'kun ka yö ‑sü 'ka ‑an 'piö 'wun ‑nu ‑ziögɔüsüzë ‑nu 'iin 'wun yaa ‑nu kë ꞊dhia. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, ‑wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑bha, 'iin ‑wo 'yee ‑nu 'to ‑na ka ‑bha. 5'Kɛɛ ‑ka ka ꞊kwaa' ‑an ‑zü! ‑Wo ‑dho 'wun ‑gɛn bho ‑Zlan 'ö ꞊ya dɔ kö mɛ 'bhee‑ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga ‑yaan ‑a ‑bha za 'kan bhë ‑a 'dhiö. 6Pë ‑de 'ö ‑kë 'ö 'wuntaɔsë ‑yö ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga ‑an ‑dhë 'ö bhë; ‑yö kë 'dhö, 'kö ‑kë ꞊nɛ za ꞊ya ‑lo ‑an tuö ‑an mɛbheedhɛ ‑bun 'gü ga ꞊kwaa', kö ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü yö wo nii 'gü ꞊zian' ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 7Pë 'plɛ 'dhiötoyi ꞊ya yö ꞊klöö'; 'ka 'wun ‑nu kë, ‑yö yö 'ko 'dhiö ‑së 'ka; ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, 'ka ‑ya ka 'yaan kö 'kaan‑ ‑klu ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha. 8‑Blɛɛzë 'ka, ‑ka 'dho ka 'ko ‑nu ‑dhɔ kë ‑sü 'ö ka ꞊zuö' 'plɛ 'ka bhë ‑a 'ka 'dhiö, bhii 'ko ‑dhɔ kë ‑sü 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ‑yö ꞊sɔɔn yaa ꞊plëëzë ‑ta ‑kpa kwa 'ko ‑nu ziën. 9‑Ka ka 'ko ‑nu ‑nia 'kun ‑së; kö ꞊kun 'ö ‑kë 'wun ‑nu ‑blɛɛ ‑wo ꞊löö ‑sü 'ka. 10Mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö 'glusëgüpë ‑nu kë ö 'bha ‑nu ‑dhë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑ya ö ‑bha gbaɔpë ‑nu 'dhiö ‑an 'dhö. 'Ö tɔɔ mɛ 'ö ‑dhö, ‑Zlan ꞊ya gbaɔ kë ‑a ‑dhë ‑a ꞊tian'. 11Mɛ 'ö ‑Zlan ‑wo pö ‑na, ‑yö ‑Zlan ‑wo 'sloo ꞊blɛɛ'‑; mɛ 'ö pë ‑nu kë ‑na mɛ ‑nu ‑dhë, ‑ya kë ꞊faan' 'ö ‑Zlan ‑ya nu ‑a ‑dhë bhë ‑a 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ka‑ ‑kë 'dhö giagiawo, kö ‑Zlan 'tɔ ‑yö bhɔ 'wun 'saadhö 'gü ꞊bɔa' Yesu Klito 'ö 'tɔbhɔdhe waa‑ 'piigbeedhɛ 'wo‑ ‑bha 'ka ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑ta ‑sü 'ka, amɛn. 12N dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun 'ö ka 'te ‑yö tun 'wun 'gbee‑ ‑nu 'wo nu ‑na ka ‑ta 'ö 'ka bɔ ‑na ‑an 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ pë 'wo‑ pö kë pë 'yaa ‑mü ‑a 'dhö. 13‑Ka ꞊zuögludhi kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑kɔ 'ö 'wun ‑nu 'dho nu ‑na ‑a 'ka ka ‑ta bhë ꞊nɛ 'ö ꞊kaa' Klito ‑bha 'ka 'pö. ꞊Ya kë 'dhö 'ö 'ka dho ‑mɔa kö ‑kpɛ ꞊va ‑yaan kë ka ‑gɔ yi 'ö‑ ‑bha 'tɔbhɔdhe dho nu ‑a 'ka bhë ‑a 'ka. 14'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa 'si ‑nu bho ka ‑gɔ, ka ‑bha ‑kë Klito ‑bha ꞊guë' 'ka ‑sü ‑wun 'gü, ka ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi bhii ‑Zuu 'tɔbhɔdhe ‑zë 'ö ‑Zuu 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a 'ka bhë ‑yö ka ‑ta. 15Kö ꞊kun 'ö mɛ ‑yö go ka ziën 'ö‑ mɛ zë ‑tɔ, ‑a ꞊kwaan ‑tɔ, ‑a këpë yaa ‑tɔ, 'iin ‑da mɛ 'kpaan gbɛ ‑bha 'wun 'gü ‑tɔ ‑yö ‑kë ‑dhö kö ‑a ‑wun 'gü 'wun ‑yaan wɔ ‑a ‑ta. 16'Kɛɛ mɛ 'ö 'wun ꞊ya wɔ ‑a ‑ta ꞊zian' ‑a ‑bha ‑bɔ Klito 'ka ‑sü ‑wun 'gü, kö ꞊kun 'ö ‑kë ‑a ‑gɔ lë‑ ‑wun 'ka; ‑yö ‑Zlan 'tɔ bhɔ ꞊zian'. 17Bhii ‑Zlan ‑bha zakanyi ꞊ya ‑lo. 'Yö za 'ö 'dhö bhë 'ö‑ zü dhö dɔ mɛ 'kwa ‑Zlan ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu 'ka kwa ‑ta. Za bhë ‑a zü dhoë dɔ; 'ö‑ ‑de 'ö‑ zü ꞊ya dɔ 'saadhö. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ za 'ö dho kan bhë ‑a zü ꞊ya dɔ kwa ('ö kwa‑ ‑bha 'në ‑nu 'ka kwa) ‑bha, kö mɛ ‑nu 'ö 'waa 'wun ma ‑Zlan ‑wo ‑ta bhë ‑an 'dhiötodhɛ ‑yö ‑dho kë mü ꞊dhë ꞊ɛ? 18‑A ‑de 'wun ‑yö ‑gban ‑a ‑bha ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ꞊nɛ: Mɛ ‑nu 'ö 'wo kpengdhö bhë ‑wo ‑dho dha. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö za 'ö ‑an ‑bha bhë 'ö kë ‑na 'gbee‑, kö 'gluyaamɛ ‑nu waa‑ ꞊kianyaamɛ ‑nu, ‑yö ‑dho kë mü ꞊dhë ‑an ‑bha 'ka ɛɛ? 19꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, mɛ ‑nu 'ö 'wun 'dho wɔ ‑na ka ‑ta ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka bhë, ‑ka 'dho ka këwun ‑së ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka 'dhiö 'iin 'ka ka ‑de ‑wun ‑lo ‑Zlan 'ö pë 'plɛ ‑da, 'ö to ö ‑wo 'gü ö ‑bha pë ‑nu 'ö‑ 'tɔ go mɛ ‑nu ‑dhë ‑a 'gü bhë ‑a kwɛɛ 'fɛfɛdhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\