1 Tesadhonikö 2

1Ka ‑de gia‑, ka‑ 'wun ‑dɔ, dhegluzë ‑nu, yi ‑bha ‑nu ka 'piö 'ma ‑sü 'ö bhë yaa kë 'kpaan. 2Ka‑ 'wun ‑dɔ, ‑wo yi 'klo ‑bhɔ Filipö 'yië ꞊tun ‑lo ‑na ka ꞊plöö Tesalɔnikö. 'Yö ꞊dhɛ 'yi ‑wo ka ‑sɛ 'gü, 'wo ‑nu yi ‑gɔ 'gbee‑ 'ka 'zü, ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ kö ꞊kun 'yi ‑Zlan ‑wo pö. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑yö 'gü ‑dɔ 'gbee‑ ‑sü ‑nu yi ‑dhë, 'ö 'yi 'wuntaɔsë 'ö ‑gban dhasü 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a ‑bha bhë, 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë. 3'Kɛɛ yi ‑bha ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü bhë 'yaa ‑gban 'wun ꞊zaa' ‑sü 'iin pë ‑nu 'waa kpengdhö ‑an ‑bha. 'Go mü, yiëë‑ kë kö 'yiën‑ mɛ ‑nu ‑püö. 4'Kɛɛ 'wun 'kpɛkpɛ 'ö 'yi‑ ꞊blɛɛ' ‑na zö bhë 'wun 'ö ‑Zlan gia‑ ‑yö ‑we ‑a ‑bha ꞊zian' yö ‑mü. Bhii 'ö tɔɔ ‑a ‑de gia‑ ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi kö 'wun ‑nu 'ö ‑gban 'wuntaɔsë 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha, kö ‑ya ‑wun ‑lo yi kwɛɛ kö 'yi‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, yiëë‑ ꞊mɛɛ'‑ kö 'yiën‑ kë mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhë ‑së, 'kɛɛ yi‑ ‑blɛɛ 'dhö ꞊zian' kö 'yi kë ‑Zlan ‑dhë ‑së; bhii yö ꞊nɛ 'ö yi ꞊zuö' 'piö ‑wun 'plɛ dɔ. 5Ka‑ dɔa ‑së 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ ‑dian kë ‑wo yaa bɔ yi 'dhii do yiëë‑ ꞊blɛɛ'‑; 'ö yi ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, 'wëü‑ yö ‑sü ‑dhɔ 'ö bhë, yië‑ 'slë kë. ‑Zlan ‑de ‑yö 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'plɛ ‑tɔmɔ 'ka. 6꞊Bhlë 'ö go mɛ 'bhee‑ ‑nu 'piö yiëë‑ ꞊mɛɛ'‑ ka 'gü, 'iin mɛ 'kpaan gbɛ ‑nu 'wo to ‑an 'gü. 7꞊Ya kë ꞊nɛ yi‑ ‑mɛɛ ‑bezë, yi dhoë‑ kë tɔng 'ka 'yi‑ pö: ‑Ka yi ꞊bhlë ‑ya! 'Ö tɔɔ yi ‑kë Klito ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka. 'Töng 'ö 'yi ꞊kaa' ka 'piö mü, yi ‑kë 'lëëlë ka buën‑ ꞊zian', 'ö 'yi ‑kë 'wun ‑nu ‑kë ka 'ka ꞊dhia 'lëëlë ꞊nɛ ‑kɔ ꞊ya kë, 'ö dhebɔ ‑yö ö ‑bha 'në ‑nu kuën ‑së 'ka bhë ‑a 'dhö. 8Ka ‑dhɔ 'ö yi 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü, yi‑ ‑ya yi ꞊zuö' 'piö kö 'yi yi ‑bha ‑tosiadhe kë ka ‑bha 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'yi 'wuntaɔsë 'ö go ‑Zlan 'piö 'yi‑ nu ‑a 'ka ka ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 'Ö tɔɔ ka ‑wun ‑yö yi ‑gɔ 'gbee‑ 'töng 'plɛ 'ka. 9Dhegluzë ‑nu, ka ‑zo ‑yö ‑büö ꞊nɛ 'töng 'yi ꞊kaa' ka 'piö bhë, yi yuö ‑kë yi ꞊kwaa' ꞊sëëbhodhe 'ka 'töng 'saadhö 'ka, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun yi ‑nia 'gbiin‑ dho më mɛ 'bhaa 'ka 'töng 'ö 'yi‑ sü kö 'wuntaɔsë 'ö go ‑Zlan 'piö 'yi‑ ꞊blɛɛ'‑ ‑a 'ka ka ‑dhë bhë ‑a 'ka. 10Yi ‑bha wɔ ‑kɔ 'ö‑ ‑kë mɛ 'ka ‑Zlan ‑wo 'gü ka 'piö mü bhë, ‑yö ‑kë ‑Zlan ‑bha zian ‑ta; ‑yö ‑kë kpengdhö 'ö 'wun gbɛ yaa kë ‑a ‑bha. 'Wun 'ö bhë, ka‑ ‑tɔmɔ 'ka; 'ö ‑Zlan ‑de 'pö, 'ö‑ ‑tɔmɔ 'ka. 11Ka‑ 'wun ‑dɔ ꞊nɛɛ, ‑kɔ ‑nu 'ö 'yi ka kun ‑a ‑bha 'ma bhë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'në dë ‑yö ö ‑bha 'në ‑nu kuën bhë ‑a 'dhö. 12Yi ka ‑ta ‑kun, 'gü ‑dɔ 'gbee‑ ‑sü waa‑ ka ꞊zuö' ꞊dhuë' ‑sü 'ka, ‑dhio ‑dɔ ka ‑dhë ‑sü 'ka, ‑a ‑pö ka ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: ‑Ka 'ta 'sü ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka! Bhii ‑Zlan ‑yö ka ‑dhɛ ö ‑bha ‑gludëdhɛ waa‑ ö ꞊bhlë ‑ya ‑sü ‑wun 'gü. 13Yi ‑Zlan zuö ‑pö 'töng 'plɛ 'ka 'wun do 'bhaa ‑wun 'ka; 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'ö 'yi ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ka ‑dhë, kaa ‑dhɛ ‑ga yi ‑bha ‑kë mɛ 'bhee‑ 'ka ‑sü 'piö, 'kɛɛ ka ka 'to ‑to ‑wo 'yi‑ ꞊blɛɛ bhë ‑a ‑bha 'ö 'ka‑ ‑gɛn ma; 'ö 'ka‑ dɔ giagia 'ka ꞊nɛɛ: ‑Zlan ‑wo ‑mü, 'ö 'ka‑ sü ka ‑bha 'ka. ‑Yö 'dhö; ‑wo 'ö 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë, ‑Zlan ‑wo giagia ‑mü. Bhii 'ö tɔɔ ‑wo 'ö bhë ‑yö yuö kë ‑sü 'gü mɛ ‑nu 'ö 'ka ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, ka ꞊zuö' 'piö. 14‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ, dhegluzë ‑nu, ‑kɔ dosɛn 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'wo Zude ‑sɛ 'gü 'ö 'wo ‑klu ‑sü 'ka Yesu Klito ‑bha, 'wo bɔa 'wun ‑nu 'gü bhë, 'yö 'ka‑ wo bhë 'pö. 'Ö tɔɔ ka ‑saan ka ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu 'dhiö ꞊nɛɛ ‑kɔ do 'ö 'wo ꞊saan ‑a 'ka Zuifö ‑nu 'dhiö bhë ‑a 'dhö. 15Zuifö ‑nu 'wo bhë, wo ꞊nɛ 'wo kwa Dëmɛ Yesu zë. ‑An 'bhɛma ‑nu ꞊nɛ 'wo ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu zë ‑an ‑bha 'töng 'ka. Wo do 'wo bhë 'zü ‑an ꞊suu'‑ ‑ta ‑nu ꞊nɛ 'wo yi 'klo bhɔ ‑na ꞊nɛ. ‑An këyuö 'ö bhë 'yaa ‑Zlan ꞊zuögludhi ‑wun 'ka. ‑Wo ‑kë 'zü mɛ 'kpɛkpɛ yaagümɛ 'ka. 16‑Wa 'slë ‑mɛɛ kö ‑wo yi 'dhi 'kun, dhasü ‑wun 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë ‑sü ‑wun 'gü. 'Wun yaa ‑nu 'wo‑ ‑kë ‑a züdɔyi 'ka 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha bhë, 'wo‑ ‑takpatoodhe kë ‑na bhë; 'kɛɛ ‑Zlan ‑bha ‑naazuëdhe ꞊ya 'dho ‑an ‑ta 'saadhö. 17Dhegluzë ‑nu, ‑a 'töng 'bhaa ꞊ya ziö kwaa kë kwa 'ko ‑nu 'piö kwa 'sɛbun 'gü; 'kɛɛ yi ‑zo ‑yö ka 'piö 'töng 'plɛ 'ka. ‑Kpën ka ‑bha ‑dëüwo ‑sü ‑yö yi ꞊zuö' pa ‑sü 'ka giagiawo. Pë 'ö ‑kë 'ö 'yi‑ 'slë ꞊mɛɛ' ‑na ‑kɔ 'plɛ ‑ta kö 'yiën‑ nu ka 'piö 'ö bhë. 18Yi‑ 'piö kö 'yi 'yɛ yi 'zü kö 'yi nu ka 'piö 'ma 'zü do. Ma Pɔlö ‑mɛ ‑zë, a 'slë ‑mɛɛ ꞊plëëzë 'ka kö 'aan‑ nu ka 'piö, 'kɛɛ Satan ‑yö zian ‑ta yi ‑gɔ. 19A‑ ‑pö ka, n 'ka‑ pö mɛ gbɛ; ka dosɛn 'kpaan ꞊nɛ 'ka tɔɔ yi ‑zo ‑yö ‑an ‑bha ‑mɛ waa‑ yi ‑bha ꞊zuögludhi ‑wun. Ka ‑kë 'zü yuö ‑nu 'ö yi‑ ‑kë ka ziën ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü 'ka bhë ‑a ꞊truën 'ö kwa Dëmɛ Yesu nu 'töng 'ka 'ö dho yi ‑gɛn kë ꞊vava ‑a wöödhö ‑a 'ka. 20꞊Ii‑, ‑yö 'wun giagia 'ka ꞊nɛ ka ꞊nɛ 'ka dho yi wö po, 'ö 'ka dho kë yi ‑bha ꞊zuögludhi ‑wun 'ka yi bhë ‑a 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\