1 Tesadhonikö 5 | Bible.is
1 Tesadhonikö 5

1Dhegluzë ‑nu, ka ‑bha ‑wun 'yaa‑ ‑bha zlöö kö 'wun ‑nu 'wo ‑gban 'töng 'iin ‑dhɛkpaɔyi 'ö pë ‑nu 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë 'ö 'wo dho kaa bhë kö 'yiën‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'sëëdhɛ 'gü. 2'Ö tɔɔ ka ‑de gia‑ ka‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛɛ: Kwa Dëmɛ ‑bha zakanyi bhë ‑yö ‑dho kan kwa 'gü ꞊nɛ ꞊kwaanmɛ ‑bha ‑da mɛ 'piö kɔɔ ‑sü 'ö 'yaa mɛ ‑zo ‑büö 'ö nu gbeng ‑a 'dhö. 3'Töng 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu 'wo dho ‑a pö ‑a 'ka: «‑Ya ‑de 'flëë‑ 'gü ‑sü 'töng ꞊ya ‑lo; 'wun 'gbee‑ gbɛ 'yaa 'dhö zlöö gbɔ» ‑a 'töng gia‑ bhë 'ö 'güsiödhe dho kan ‑an 'gü ‑a 'ka, wo 'ka 'dho dha ‑a ‑gɔ. ‑A ‑bha ‑wo ‑sü ‑yö ‑dho kë ‑kan mɛ 'gü ‑sü 'ka ꞊nɛ koyiga ‑bha ‑ya dheguzë ‑bha ‑sü 'dhö. 4'Kɛɛ dhegluzë ‑nu, 'kaa ‑dhɛtiidhɛ 'gü zlöö gbɔ; kö ꞊kun 'ö ‑dhɛkpaɔyi bhë, 'ö ‑kan ka 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kwaanmɛ ‑yö ‑da ‑a 'ka mɛ 'piö kɔɔ mɛ tii ‑a 'dhö. 5‑Kɔ 'ö 'ka‑ ‑bha 'kpɛɛdhö, ka ‑dhɛpuudhɛ 'gü 'në ‑nu 'ka; 'kwaa ‑dhɛtiidhɛ 'gü 'në ‑nu 'ka gbɔ. 6‑A ‑wun 'gü kwa ꞊dua' 'yaa ‑mü kö 'kwa yi zë ꞊nɛ mɛ 'waa ‑nu 'ö 'wo to ‑an 'dhö. 'Kɛɛ kwa ‑zë, kwa ꞊dua' ‑mü kö 'kwa ‑ya kwa 'yaan kö ‑zo ‑kë ‑de 'piö ‑sü ‑yö kë kwa ‑gɔ. 7Gbeng ‑yi ꞊nɛ 'ö mɛ‑ yi zë; 'ö gbeng ‑yi ꞊nɛ 'ö yɔ ‑yö mɛ kun. 8'Kɛɛ kwa ‑zë, kwa ‑dhɛpuudhɛ 'gü 'në ‑nu 'ka, kwa ꞊dua' ‑mü kö 'kwa kwa ‑de 'kun 'wun ‑nu 'gü. Kwa ꞊dua' ‑mü kö 'kwa ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ‑Zlan ‑dhɔ ‑an kë kwa ‑bha ꞊nɛ ‑piö 'bhɛi 'ö 'kwa‑ ‑da kwa ‑bha ꞊nɛɛ 'dhasi 'ö dho ‑glu 'piö ‑a 'dhö. Kwa ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊nɛ kwa ‑dho dha bhë, ‑yö kë kwa ‑gɔ ꞊nɛ ‑piö ꞊gblaa' 'dhö kö 'kwaan‑ ‑a ‑ya kwa ‑gɔ ‑bha 'pö. 9'Ö tɔɔ ‑Zlan yaa kwa ‑dhɛ kö ‑a ‑bha ‑naazuëdhe ‑yaan wɔ kwa ‑ta; 'kɛɛ kö 'kwaan‑ dhasü yö ꞊zian', ‑bɔ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑ta ‑sü 'ka. 10Bhii Yesu Klito ‑yö ‑ga kwa ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö 'kö ‑kë ꞊nɛ kwa ‑ga oo 'iin kwa ‑to kwa 'yaan oo, 'töng 'ö dho nu ‑a 'ka bhë kö kwa ‑nu 'kwa kë kwa 'ko ꞊bhaa ꞊toëpö 'ka. 11‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, ‑ka ka 'ko ‑nu ꞊faan' 'më, 'ka ka 'ko ‑nu 'yënng ꞊dhuë' ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka‑ kë ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö! 12Dhegluzë ‑nu, yi‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo yuö kë ‑sü 'gü ka ziën 'ma bhë, 'ka ‑an ꞊bhlë ‑ya. Mɛ ‑nu 'wo bhë kwa Dëmɛ ‑yö ‑an ‑sü kö ‑wo ka ‑da ‑Zlan ‑bha zian ‑ta, 'iin kö ‑wo ka ꞊daan ‑Zlan ‑wo 'ka. 13Mɛ ‑nu 'wo bhë, ‑an ꞊bhlë ‑yö kë ka 'gü ‑kɔ 'plɛ ‑ta; ‑an ‑dhɔ ‑yö ka kë ꞊va ‑Zlan ‑bha yuö ‑nu 'ö 'wo‑ kë ‑na ka ziën 'ma bhë ‑a ‑wun 'gü. ‑Ka ‑tosiadhe kë ꞊zuöyagluu 'ka ka 'ko ‑nu 'piö! 14Yi ‑bhɛa ka ‑dhë, dhegluzë ‑nu, kö 'ka 'fiamɛ ‑nu ‑zo ‑büö! Mɛ ‑nu 'ö 'wo 'suö ‑sü, ‑ka ‑an ‑zo ‑gban; mɛ ‑nu 'ö 'wo 'tëëtë 'güdandhe ‑nu 'gü bhë, 'ka nu ‑an ‑dhë! Ka ꞊zuö' ‑yö kë ‑saa mɛ 'plɛ 'piö! 15‑Ka ka ‑de 'kun ‑së! Kö ꞊kun 'ö mɛ ‑yö 'wun yaa 'pë bho 'wun yaa 'ka; 'kɛɛ ‑ka 'wun ‑së ‑kë ka 'ko ‑nu ‑dhë ‑sü 'iin mɛ 'plɛ ‑dhë ‑sü ꞊mɛɛ'‑ kö ‑yö kë ka ‑gɔ 'töng 'saadhö 'ka! 16- 18Pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya ‑dhɛ ka ‑gɔ ka ‑bha ‑tosiadhe 'ö Yesu Klito 'piö ‑a 'gü 'ö tɔɔ: Ka ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ‑kplawo! ‑Ka ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë 'töng 'plɛ 'ka! ‑Ka ‑Zlan zuö pö 'wun 'saadhö 'gü! 19Kö ꞊kun 'ka zian ta ‑Zuu 'slööslö këyuö ‑gɔ! 20Kö ꞊kun 'ka ‑wo 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö bɔ mɛ ‑nu 'gü 'ö‑ pö 'ka‑ bho yunng! 21'Kɛɛ ‑ka pë 'plɛ 'piö ‑ga kö ‑a mɛ 'ö ‑së 'ka‑ 'sü ka ‑bha 'ka! 22‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö 'wun yaa ꞊suu'‑ 'saadhö ‑gɔ! 23‑Zlan 'ö ꞊zuöyagluu nu mɛ ‑dhë bhë, ‑yö ‑dhoë kë kö 'ka kë ‑a ‑bha 'ka ‑kɔ 'plɛ ‑ta. ‑Yö ‑dho ka ‑lü ‑de ‑maa kë bhii ka ‑zuu 'dhö, ka nii 'dhö, waa‑ ka bun 'dhö ‑yö ‑dho ‑an 'plɛ ‑maa kë. ‑Yö ‑dho ka kë 'slööslö. ꞊Ya kë 'dhö ‑dhuu gbɛ yaa 'dho to ka ‑bha 'yö yöë kwa Dëmɛ Yesu Klito nu 'töng ‑bha. 24‑Zlan 'ö ka ‑dhɛ kö 'ka ziö ‑a 'piö bhë, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑Zlan ‑mü. ‑Yö ‑dho pë ‑nu 'wo bhë ‑an 'plɛ kë ka ‑dhë. 25Dhegluzë ‑nu, ‑ka ꞊bhɛa'‑ yi ‑wun 'gü! 26Dhegluzë ‑nu 'kpɛkpɛ 'wo to, 'yië 'we ‑an 'ka ꞊duö! 27A ‑bhɛa ka ‑dhë kwa Dëmɛ 'tɔ 'gü, 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑kaa ‑wo pö dhegluzë ‑nu 'kpɛkpɛ 'wo ka ziën 'ma bhë ‑an ‑dhë! 28Kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\