1 Timote 1

1Ma Pɔlö 'a Yesu Klito ‑bha bɔmɛ 'ka, kwa Dhamɛ ‑Zlan waa‑ Yesu Klito 'ö 'kwa ‑yaa ‑gɔ bhë ‑an ‑zo 'kun ‑wun 'gü bhë, 2ma bhë ꞊nɛ 'ö 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ bhi 'ü ‑kë ꞊nɛ n gbö 'dhö (‑Zlan ‑wo 'a‑ ꞊blɛɛ ü ‑dhë 'üën‑ ꞊tun ‑a ‑wun ‑dhɛ ‑na 'wun gia‑ ‑a ‑wun 'gü) bhë ü ‑dhë, kö kwa Dë ‑Zlan waa‑ kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo 'glusë kë ü 'ka, ‑wo ü 'yënng yö, ‑wo ü gbaa ꞊zuöyagluu 'ka. 3‑Bhö 'to Efɛzö ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ pöë ü ‑dhë kö a 'dho ‑na Maseduanë bhë ‑a 'dhö. Bhii mɛ ‑daan ꞊sua ‑wun 'ka ‑mɛ ‑nu ‑wo mü; ‑bhö 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑an 'ka kö ‑waan ꞊gbaannu! 4‑Bhö ‑a pö ‑an ‑dhë ‑wo wo ꞊kwaa' ꞊kwɛzü ‑wun ‑nu waa‑ mɛ 'bhɛma ‑nu 'tɔ ‑bhüö ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü ‑nu 'ö ꞊ya kë 'wo nu zaɔdhe 'ka bhë ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑zü. ‑Zlan ‑bha mɛ dha ‑kɔ 'ö sü ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü ‑bha bhë, 'yaa‑ 'gbloo ‑ta. 5‑A pö 'a‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ a‑ 'piö kö ‑dhɔ 'ö ka 'gü bhë, ka‑ kë ka ꞊zuöga 'puu 'ka, kö 'ka pë ‑nu kë, ka ꞊zuö' ‑yö kë ꞊yaannu ꞊süë' 'iin kö ka ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü bhë, ‑yö kë 'kpëdhö. 6Mɛ 'bhaa ‑nu ꞊wa 'go zian bhë ‑a ‑ta ꞊wa 'to zaɔbhodhe 'flëëflëë ‑nu 'piö ꞊wa wo ‑de ‑püö. 7‑Wa 'piö 'wo kë ‑Zlan ‑bha tɔnggɔmɛ 'ka 'kɛɛ kö wo 'wo bhë, pë ‑nu 'wo 'go ‑na ‑an dhiö waa‑ pë ‑nu 'wo mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na ‑a 'ka ‑zogbandhe 'ka bhë, ‑a 'zü 'ö‑ ꞊löö 'ö ꞊ya kë mɛ ‑nu ‑wa ma bhë, wo ‑de gia‑ 'waa‑ dɔ. 8Tɔng 'ö 'ka‑ ‑ga ‑na bhë, ꞊waa‑ 'kun ö 'kun ‑kɔ 'ka, ‑yö ‑kë ‑së; 'ö 'kwa‑ dɔa 'dhö. 9'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ tɔng yaa ‑da mɛ kpengdhö ‑nu ‑wun 'gü; ‑yö ‑da ꞊kian' yaa ‑mɛ ‑nu, ꞊gɔü' 'gbee‑ ‑mɛ ‑nu, 'gluyaamɛ ‑nu, ꞊sɔɔnyaakëmɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'ö ‑yö ‑Zlan 'piö oo, ‑yö pë 'slööslö ‑nu 'piö oo, 'ö‑ gbɛ ꞊bhlë 'yaa ‑an 'gü ‑nu, mɛzëmɛ ‑nu, mɛ ‑nu 'wo wo 'kpɔmɛ ‑nu zë ‑na ‑nu, 10꞊sɔɔnkëmɛ ‑nu, gɔɔn‑ ‑nu 'sloo 'iin dhoo ‑nu 'sloo ‑bha ‑wɔ 'ko 'piö ‑mɛ ‑nu, ꞊nua 'dhɔɔdɔmɛ ‑nu, ꞊suakëmɛ ‑nu, ‑wobhömɛ ‑nu 'ö 'waa 'to wo ‑wo ‑ta waa‑ mɛ ‑nu 'saadhö 'ö mɛ ꞊daan' ‑wo giagia 'ö bhë 'ö 'waa‑ ‑zian ‑ta 'wo bhë 'saadhö ‑an ‑wun 'gü. 11Mɛ ꞊daan' ‑wo bhë, ‑yö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan 'tɔ bhɔ ‑sü ‑zë 'ö 'dhuë‑ 'dhoë‑ ‑ta bhë ‑a 'gü; 'ö‑ ‑wun ‑yö tën n ‑ma kö 'aan‑ mɛ ‑nu ꞊daan' ‑a 'ka. 12Kwa Dëmɛ Yesu Klito 'ö n pa ꞊faan' 'ka ‑Zlan ‑bha yuö 'gü bhë, a‑ zuö ‑pö. A‑ zuö ‑pö bhii ‑yö n ‑yö ‑zo ‑tën ‑a ‑dhë ‑mɛ 'ka, 'ö n sü kö 'aan‑ yuö kë ‑a ‑dhë, 13'kö ‑kë ꞊nɛ kë‑ wo 'dhiö ‑be bhë a‑ ‑wun yaa ‑blɛɛ, 'a‑ 'klo bhɔ, 'ö 'a 'si ‑nu bho ‑a ‑gɔ 'dhee. 'Kɛɛ ‑yö n 'yënng ‑yö 'ö tɔɔ kë‑ wo 'dhiö bhë, pë ‑nu 'a ‑kë ‑an kë ꞊dhia bhë, n 'ka kë ‑a ‑bho 'kou dɔ ꞊dhia; ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'ö yaa kë n ‑gɔ bhë, yö ‑mü. 14Kwa Dëmɛ ‑yö ö ‑bha gbaɔ ‑kë n ‑dhë ꞊va ‑ziögɔüsüzë 'ka, bhii ‑ya ‑kë 'ö ‑zo yö ‑sü waa‑ ‑a ‑dhɔ 'wo ‑kë n ‑gɔ yi ‑nu yi ‑bha ‑kë do ‑sü 'gü. 15'Wun 'a 'dhoë‑ ꞊blɛɛ'‑ ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü. ‑Ka dɔ 'dhɛ! 'Ö tɔɔ Yesu Klito ‑yö ‑nu 'kpongtaa kö ‑yaan ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu dha; 'ö waa‑ pö ꞊sɔɔnyaamɛ kö ‑wa ‑pö ma; ma 'a tɔɔ ‑a mɛ yaa ‑an ziën. 16'Kɛɛ ‑Zlan ‑yö n 'yënng ‑yö; ‑ya ‑kë 'ö Yesu Klito ‑yö n sü kö 'aan‑ kë 'wun ꞊zuan' do 'ka, ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu ‑gɔmɛ ‑mü n 'ka 'dhee, ‑a ꞊zuö' ‑yö ‑saa n 'piö, ‑yö kë 'dhö kö ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' ‑bha, mɛ ‑nu 'wo dho bɔ 'wun bhë ‑a ‑ta ‑waan ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, kö ꞊toëpö ‑këdhösü ‑yaan kë ‑an ‑bha 'ka. 17Mɛa‑, ꞊toëpö ‑gludë 'ö 'yaa ga, ‑Zlan do 'ö 'waa‑ yö bhë, ꞊bhlëyadhɛ waa‑ 'tɔbhɔdhe ‑wo kë ‑a ‑bha 'ka 'dhö ‑kplawo! Amɛn. 18Timote, ma 'në, ‑dhio 'a‑ dɔ ‑na ü ‑dhë ꞊nɛ, a‑ ‑dɔ 'dhö 'wun 'ö ‑gban ü ‑gɔ ‑wun ‑bha 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wa ꞊blɛɛ ü ‑dhë 'dhiö bhë ‑a 'gbloo 'piö; ‑wo ‑nu 'wo bhë, ‑bhö ‑an kuënnu ü ꞊zuö' 'piö ꞊zian' kö 'ko 'ö kwa ‑gɔ ‑zo yö ‑sü 'gbloo 'piö bhë 'üën‑ ü ‑bha ‑së zë; 19‑zo yö ‑sü 'ö ü ‑gɔ bhë ‑a 'kun 'gbee‑; ‑wo 'ö 'we ‑na ü 'gü bhë, ‑bhö 'wun ma ‑a ‑ta ‑kplawo! Kö ꞊kun 'ö ü zuö 'dho za dɔ ü ‑bha. ‑Dhɛ ‑ga 'dhɛ! Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dhö 'ö waa 'we ‑a ‑bha kö 'wo 'wun ma ‑wo 'ö 'we ‑na ‑an ꞊zuö' 'piö bhë ‑a ‑ta, 'ö ꞊wa dhoë 'dhö ꞊ya ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑kɔ yö zuë‑. 20Imene waa‑ Alezandrë ‑wo ‑an 'piö, 'yö 'a ‑an 'kluën bho Satan ‑bha; bhii ꞊wa 'go mü, waa 'dho 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ‑Zlan ‑gɔ gbɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\