1 Timote 4

1‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑pö ‑a ‑yö sia‑ ‑sü 'ka ꞊nɛ: Yi ‑kaanta ‑nu 'ka, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dho wo ‑ta yö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha, ‑waan 'to mɛ ‑püö ‑zuu ꞊suazë ‑nu waa‑ ‑zuu yaa ‑nu ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'piö. 2‑Wo ‑dho wo ꞊kwaa' wo ‑de ‑zü 'ö mɛ 'yaan‑ 'kun ‑mɛ ‑nu 'iin ꞊suakëmɛ ‑nu 'ö ‑an ꞊zuö' 'yaa 'dhö gbɔ ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑piö 'wo‑ ‑da siö 'ö ma ‑banbandhö 'ö 'wo‑ ‑yɛ ‑an ꞊zuö' ‑bha 'dhö bhë 'ö 'wo ‑an bho zian ‑ta ‑a 'dhö. 3Mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'bhaa ‑nu tɔɔ: 'Yaa ‑së kö gɔɔn‑ waa‑ dhe ‑wo wo 'ko 'sü 'iin ‑bhöpë mɛ 'ö ꞊nɛ ‑yö ya 'iin ‑a mɛ 'ö ‑de ꞊zian' bhë 'yaa ‑së. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë ‑bhöpë ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë ‑Zlan ‑yö ‑an ‑da kö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ö 'wo 'wun gia‑ dɔ bhë ꞊waa‑ ‑bhö 'kɛɛ kö ꞊wa ꞊bhɛa'‑ ‑ta, kö ‑waan ‑a zuö pö ‑a ‑wun 'gü. 4Bhii pë 'saadhö 'ö ‑Zlan ‑ya ‑da bhë, ꞊yö ‑së; ‑a gbɛ 'yaa ‑sanzë ‑pë 'ka. Kwa ꞊dua' ‑mü ꞊zian' kö 'kwa kwa ‑kɔ 'kpɔ ‑a 'plɛ ‑gɔ ‑Zlan zuö pö ‑sü 'ka. 5Bhii ‑Zlan ‑wo waa‑ kwa ‑bha ꞊bhɛawodhe ‑nu 'wo bhë ‑wo pë 'plɛ ‑kë ‑Zlan wö 'dhiö ‑së. 6꞊Ya kë ꞊nɛ 'bha dhegluzë ‑nu ꞊daan'‑ ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö, ü ‑dho kë Yesu Klito ‑bha yuökëmɛ giagia 'ka, 'ö 'ü dho ‑a ‑zɔn ꞊nɛ pë 'ö ü ‑bhöpë 'ka ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑wo ‑nu waa‑ mɛ ꞊daan' ‑wo giagia 'ö 'wo ü ꞊daan ‑a 'ka bhë. 7'Kɛɛ ꞊kwɛzü ‑wun ‑nu gbɛgbɛ 'ö 'wo ‑an ‑gɛn bho ‑na bhë, ‑bhö bhɔ ‑an ‑dhë ꞊taa' 'ö tɔɔ 'yaa ‑zo yö ‑sü 'gbloo 'piö. ‑Bhö 'to ꞊zian' ‑klu ‑sü 'ka ‑Zlan ‑wo ‑bha. 8'Wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑wo 'kun ‑sü ‑bha bhë, ‑bhö ꞊yɔɔn ‑a ‑ta! Bun ‑kun ‑së ‑sü 'ö ‑gban ‑bla 'sü ‑sü, ‑lö ‑sü waa‑ ꞊gɔɔn ‑sü ‑nu ‑bha bhë, ꞊yö ‑së 'kɛɛ ‑a ꞊truën 'gian gbɛ 'yaa 'dhö. ‑A mɛ 'ö ‑kë ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ka bhë, ꞊yö 'gianzë pë 'plɛ 'gü, bhii yö ꞊nɛ 'ö 'kwa dho bɔ ‑a ‑ta kö ‑tosiadhe 'ö zö waa‑ ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'ö ‑dhɛkpaɔ ꞊dhia' ‑bha bhë 'kwaan‑ yö. 9꞊Yö ‑së kö 'ka ka 'to 'to 'wun bhë ‑a ‑bha, 'ka‑ ‑wun 'kun 'gbee‑ ka ꞊zuö' 'gü. 10Pë 'ö ‑kë 'ö 'kwa yuö kë ‑na, 'ö 'kwa ‑glu gɔn ‑na bhë 'ö bhë; bhii 'ö tɔɔ 'kwa kwa ‑zo yö ‑Zlan 'ö 'bhee‑ 'ö 'kpɛkpɛ Dhamɛ 'ka, 'ö Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu Dhamɛ kpinngdhö 'ka bhë ‑a ‑bha. 11'Wun ‑nu 'wo bhë, ‑bhö ‑an ꞊daan'‑ ‑a 'ka ü ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑ta ‑sü 'ka! 12Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö 'yan ꞊ziö' ‑kë ü 'ka, ü ‑bha ‑kë ‑dadhëü 'ka ‑sü ‑wun 'gü! ‑Bhö kë mɛ 'ö Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu dho 'wun ꞊zuan' ‑sü ‑a ‑bha 'ka, ü ‑bha 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑kɔ ‑nu, ü ‑bha 'ta 'sü ‑kɔ ‑nu, ‑dhɔ 'ö ü 'gü bhë 'dhö, ü ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü waa‑ ü ‑bha ‑kë 'slööslö ‑kɔ ‑nu ‑an ‑wun 'gü. 13Ü ‑zo kë 'sëëdhɛ pö ‑sü ‑së 'piö mɛ ‑nu ‑dhë, 'ü ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë; 'ü ‑an ꞊daan'‑ ‑yö 'dho ‑yö yöë n ‑ma nu ‑yi ‑bha. 14Gbaɔ 'ö ‑Zuu 'slööslö 'ö go ‑Zlan 'piö 'ö‑ nu ü ‑dhë yi 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo 'wun ꞊blɛɛ ‑a 'ka 'ö mɛ ziizii ‑nu ‑wo wo ‑kɔ ‑nu kpa ‑a 'ka ü ‑ta ꞊bhɛa' ‑sü 'ka bhë, kö ꞊kun 'ü‑ ‑wun zuö ü ‑kɔ ꞊taa. 15Pë ‑nu 'ö 'wo bhë, ‑bhö ü ‑de nu ‑an kë ‑sü ‑dhë kö ü ‑bha ‑dho 'dhiö ‑kɔ bhë mɛ ‑nu ‑waan ‑a yö giagia 'ka. 16Ü ‑zo kë ü ‑de 'piö 'ü ü ‑zo kë 'pö ü ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'piö! ‑Bhö ‑ya ü 'yaan 'wun ‑nu bhë ‑an 'plɛ 'gü! 'Bha‑ kë 'dhö, ü ‑dho ü ‑de dha, 'ü mɛ ‑nu 'wo wo 'to 'to ‑na ü ‑bha bhë, 'ü ‑an dha 'pö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\