1 Timote 5

1Gɔɔn‑ ꞊klöö 'ö pë 'bhaa ‑kë, 'ü dho 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a 'ka, ‑bhöë kë 'lëëlë 'ka ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha ü dë ‑mü ‑a 'dhö. ‑Bhö ‑dadhëü 'në gɔɔn‑ ‑nu 'sü ꞊nɛ ü dhegluzë ‑nu 'dhö. 2‑Bhö dhoo ‑nu ‑deebɔ ‑nu 'sü ꞊nɛ ‑kɔ 'ü ü dhe 'sü ‑na ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö; 'ü 'në dhoo ‑nu ‑dadhëü ‑nu 'sü ꞊nɛ ü dheglu 'në dhoo ‑nu 'dhö. 'Në dhoo ‑nu 'wo bhë, ‑bhö kë ‑an 'piö 'slë 'ka! 3꞊Gɛandhoo ‑nu 'wo ꞊gɛandhoo ‑nu giagia 'ka bhë, ‑bhö ü ‑zo kë ‑an 'piö! 4꞊Gɛandhoo ‑nu mɛ 'ö ‑an ‑bha 'në ‑nu 'iin 'ö ‑an ‑bha 'në ‑bha 'në ‑nu 'dhö ‑dhö, ‑yö ‑an ꞊dua' 'ka kö 'në ‑nu 'wo bhë, pë mɛ 'ö ‑an ꞊dua' 'ka ‑Zlan wö 'dhiö wo 'kpɔmɛ ‑nu 'iin wo 'kpɔmɛ ‑nu 'kpɔmɛ ‑nu buëndhö bhë ‑wa kë, bhii ‑a kë 'dhö ‑sü 'yi ‑kan ‑Zlan ‑dhë. 5Dhe 'ö ꞊gɛandhe giagia 'ka, 'ö ‑ya ‑sü 'ka ö ‑de ‑ta, ‑yö ö ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha, ‑yö ‑kë ꞊naazë ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'gü pë ‑dhɛ ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka gbeng waa‑ lënng. 6'Kɛɛ ꞊gɛandhe 'ö ö ‑bha ‑tosiadhe kë ‑na ‑de ꞊dhɔɔbhaapë ‑nu 'gü bhë, ‑a 'dhiö ‑ya ‑da ꞊nɛ bhë. 7Pë 'ü dho ‑an ‑zo ‑büö ‑a 'ka 'ö bhë, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dho 'wun yö ‑an ‑bha. 8Mɛ 'oo mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö ‑dho ö ‑zo kë ö ‑mɛ ‑nu 'piö; 'kɛɛ ‑yö ‑dho ‑a kë 'dhö ö ‑de ‑gɔ kɔɔmɛ ‑nu 'ka. Mɛ 'ö yaa‑ kë 'dhö, kö ꞊ya 'kan ‑zo yö ‑sü ‑bha; ‑a ‑de kö ꞊ya ziö mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑an ‑ta. 9꞊Gɛandhe 'ü dho ‑a 'tɔ ‑da ꞊gɛandhoo ‑nu 'tɔ ‑bhüö 'gü, ‑a ‑kwɛ ‑yö ‑mɔ 'gɔɔ‑ 'slado ‑bha; 'kɛɛ ‑yö kë dhe 'ö dho gwaan do 'kpaan ‑a 'ka. 10‑Yö kë mɛ 'wo‑ dɔ ö këwun ‑së ‑bha ‑a 'ka; ‑yö kë mɛ 'ö ö ‑bha 'në ‑nu ‑to ‑së 'ka, 'ö ‑nia ‑nu 'kun ‑së, 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ꞊bhlë ‑ya, 'ö nu 'yenamɛ ‑nu ‑dhë ‑a 'ka. ‑Yö kë mɛ 'ö‑ këwun ‑nu ‑wo ‑kë ‑së ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö ‑ta ‑a 'ka. 11'Kɛɛ ‑bhö ‑kɔ ꞊gɛandhoo ‑nu ‑dadhëü ‑nu 'ka! Bhii kë‑ wo bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ pë ‑dhɔ ‑yö ‑da ‑na ‑an ꞊zuö' 'piö, (kö ‑an 'kan ‑sü ‑mü pë mɛ 'wo wo ‑de ‑da 'gü Klito ‑bha zian ‑ta wo ‑bha ‑kë ꞊gɛan 'ka ‑sü 'gü bhë ‑a ‑bha); kö ‑an ‑dho gwaan ‑sü ‑mü. 12Bhii waa‑ kë 'dhö kö pë ‑blɛɛzë 'wo wo ‑de ‑da ‑a 'gü, 'wo‑ pö wo ‑dho ‑a kë bhë, 'waa‑ 'gü gbɔ; ‑a ‑wun ꞊ya ‑an 'kun. 13꞊Ya kë 'dhö 'wo ꞊nië ꞊nɛ 'dhɛ ‑ta ‑ma 'dhö, 'wo bɔ 'kɔdhi ‑nu 'gü; 'ö 'yaa 'to ꞊nië' ‑sü ‑de 'sloo ‑bha, 'wo ‑kë 'dɔɔdɔmɛ 'ka; 'wo wo ‑de dɔ mɛ ‑nu ‑gɔ 'wun 'gü, 'ö 'wun 'yaa ꞊blɛɛ' ‑wun 'ka, 'wo‑ ꞊blɛɛ. 14Pë 'ö ‑kë 'a‑ 'piö kö ꞊gɛandhoo ‑nu ‑dadhëü ‑nu ‑wo 'dho gwaan bhë 'ö bhë; ‑wo 'në ‑nu 'kpɔ; ‑wo wo ‑zo kë woë‑ 'kɔɔmɛ ‑nu 'piö, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö kwa yaagümɛ ‑nu dho bɔ ‑an ‑ta kö ‑waan 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ kwa ‑gɔ. 15Kë‑ wo 'dhö bhë 'ö tɔɔ ꞊gɛandhoo ‑nu 'bhaa ‑nu ꞊wa 'go zian ‑së ‑ta 'saadhö ꞊wa ziö Satan 'piö. 16'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑dhe do ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu ziën, ꞊gɛandhe ‑yö mü, ‑a ꞊dua' ‑mü kö ‑yö nu ‑a ‑dhë. Kö ꞊kun 'ö‑ ‑wun to Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑kwaa, ‑yö kë 'dhö kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yaan nu ꞊gɛandhoo ‑nu 'wo wo ‑de ‑ta giagiawo bhë ‑an ‑dhë ꞊zian'. 17Mɛ zii ‑nu 'wo 'dhiö 'sü ‑na Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ka, 'kɛɛ 'ö ‑an ‑zo 'dhö giagiawo ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü waa‑ ‑a ꞊daan' ‑sü 'piö bhë, ‑yö ‑an ꞊dua' 'ka kö ‑an ꞊saan' ‑yö kë ꞊va, 18bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: ꞊Ya kë ꞊nɛ ‑du gɔn ‑yö ‑mlü ꞊sië' ‑na, kö ꞊kun 'wo‑ 'dhi kun, 'yö‑ pö 'zü: Yuökëmɛ ꞊saan' bho ‑sü ‑ya ‑ma ‑kun. 19Kö ꞊kun 'wo 'wun dɔ mɛ zii ‑bha 'ö 'ü‑ ‑kë 'wun 'ka kö 'wun ‑dɔa ‑bha dhe ‑tɔmɔ ‑nu waa kë ꞊plɛ 'iin ‑yaaga. 20Mɛ ꞊ya 'wun yaa kë, ‑bhö 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a 'ka mɛ 'plɛ wö 'dhiö kö 'suö ‑yaan ‑da mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑bha. 21A‑ ‑blɛɛ ü ‑dhë ‑zogbandhe 'ka ‑Zlan 'dhö, Yesu Klito waa‑ ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ö ‑an sü ‑an wö 'dhiö ꞊nɛɛ 'wun ‑nu 'wo bhë 'ü ü ‑zo kë ‑an 'piö kö ꞊kun 'ü ‑an ‑kë mɛ ‑zë 'gü ‑sü 'ka 'iin 'ü‑ ‑kë ‑dɔ mɛ 'piö ‑sü 'ka! 22Kö ꞊kun 'ö 'siö ‑yö kpa ü ‑ta 'ü ü ‑kɔ kpa mɛ ‑ta ꞊bhɛa' ‑sü 'ka yuö ‑nu ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ‑Zlan ‑gɔ kɔɔ. Kö ꞊kun 'ü ‑da mɛ gbɛ 'piö 'ka ꞊sɔɔn yaa ‑kë. Ü ‑zo kë ü ‑de 'piö kö 'ü 'to 'slööslö! 23Kö ꞊kun 'ü 'yi ‑de 'sloo mü ‑kplawo, 'kɛɛ ‑bhö ‑drɔɔn mü 'dɛdɛ 'ka ü 'guudhɛ ‑wun 'gü 'ö tɔɔ ü ‑ta 'yaa 'po ‑sü 'ka. 24Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dhö 'ö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑yö ‑kë ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü, 'ö mɛ 'plɛ 'yan ‑yö ‑da ‑a 'gü, 'ö ꞊ya kë 'dhö zlöö, 'wo‑ ‑wun ꞊blɛɛ; 'kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dhö 'pö, 'ö ꞊wa ꞊sɔɔn yaa kë, 'ö‑ ‑dhɛ ‑yö ꞊glɔɔ kö mɛ ‑nu ‑waan ꞊tun ‑a ‑wun ma ‑na. 25‑Kɔ do bhë 'ö këwun ‑së ‑nu 'dhoë‑ 'ka. ‑A 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë mɛ 'plɛ 'yan 'dhiö, 'ö‑ ‑de 'ö‑ 'bhaa ‑nu 'dhö mü; 'kö ‑kë ꞊nɛ 'waa mɛ 'yan 'dhiö ‑wun 'ka 'dhee, 'ö wo 'ka 'dho to ‑bin ‑blü 'wo ‑dhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\