1 Timote 6 | Bible.is
1 Timote 6

1Mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ꞊nua 'ka, ‑an ꞊dua' ‑mü kö ‑wo wo ‑gɔmɛ ‑nu ꞊bhlë ‑ya. ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ dho 'wun yaa ꞊blɛɛ'‑ ‑Zlan waa‑ kwa ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu ‑gɔ. 2꞊Nua ‑nu mɛ 'ö ‑an ‑gɔmɛ 'dhö Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka bhë, ‑an ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑wo 'kun ‑an ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'ka ꞊woë' ꞊nɛ wo ‑nu 'wa kë dhegluzë ‑nu 'ka. Pë 'wo dho ‑a kë ꞊zian' 'ö tɔɔ yuö 'wo dho ‑a kë ‑an ‑dhë ‑ziögɔüsüzë 'ka. Bhii mɛ ‑nu 'wo yuö kë ‑na ‑an ‑dhë bhë, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë wo ‑mü. Pë ‑nu 'ü dho mɛ ‑nu ꞊daan'‑ ‑a 'ka 'ö 'ü dho ‑an ꞊blɛɛ'‑ 'wo bhë. 3꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑yö mɛ ꞊daan' ‑na mɛ ꞊daan' ‑wo gbɛ 'ka, 'ö 'yaa ‑mɔ ‑a 'gü ‑sü 'ka kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑wo giagia ‑nu waa‑ mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö ‑gban kwa ‑bha wɔ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑wo 'gü ‑a ‑bha ‑an 'ka, 4kö mɛ 'ö 'dhö bhë, ‑de ‑sü ꞊va ꞊yaa‑ pa, 'yaa pë gbɛ dɔ; ꞊ya ꞊yaannu ꞊nëdhö kö 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑wo kpö ‑nu ‑bha ‑a zaɔdhe ‑da ‑sü ‑ya 'kan ‑na kö ‑waan bɔ ‑a ‑ta ‑yaan kë ‑an ‑gɔ 'dhinaa 'ka. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö pë ‑nu 'wo ꞊druɛi ‑nu, 'dhinaa ‑nu, 'si ‑nu bho ‑sü ‑nu, 'wun ‑nu ‑kun ꞊zuö' 'piö ‑sü ‑nu 'ö 'wo go ‑a ‑bha; 5‑Dhɛ do bhë ꞊nɛ 'ö zaɔdhe ‑nu 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'waa yën mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha 'wundɔdhe ꞊ya yö yaan 'ö pë 'ö 'wun gia‑ 'ka, 'ö 'waa‑ dɔ ‑an ziën bhë 'wo go ‑a 'gü. Pë 'ö ‑an ‑zo 'piö 'ö tɔɔ 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha bhë, ꞊bhɔɔ' ꞊mɛɛ' ‑kɔ ꞊suu'‑ do 'bhaa ‑mü. 6Kë‑ wo 'dhö bhë 'wun 'ö ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑bha bhë, ‑yö ꞊bhɔɔpë ꞊va 'ka; 'kɛɛ ‑ya 'ka mɛ 'ö pë 'ö‑ ‑gɔ 'ö‑ ‑zo kun ‑a ‑bha 'ka. 7Bhii 'ö tɔɔ kwaa nu pë gbɛ 'ka 'kpongtaa zö, 'ö kwa 'ka 'dho dho pë gbɛ 'ka. 8꞊Ya kë 'dhö ‑bhöpë waa‑ sɔ ‑nu ꞊wa kë kwa ‑gɔ, kwa ꞊dua' ‑mü kö kwa ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi. 9'Kɛɛ mɛ 'wo‑ 'piö kö wo ‑kɔ ‑yö pa ꞊naɔ 'ka, ‑wo ‑püö 'güdandhe 'gü, 'ö 'wo wo ‑de ꞊nëng pë ‑dhɔ ‑nu ꞊plëëzë 'ö ‑an ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ 'yaa 'dhö 'ö ꞊ya kë 'wo dho mɛ 'ka dhɔng ‑zian waa‑ 'gü ꞊siö' ‑zian ‑ta bhë ‑an ‑ta. 10Bhii 'wëüga ‑dhɔ 'ö tɔɔ pë yaa 'saadhö ‑a ‑gɛn 'godhɛ. 'Wëü‑ ‑dhɔ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha 'ka 'ö ꞊ya kë ‑an ‑bhɔ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑dhë ꞊taa' ꞊gbiin ‑sü ‑gɛn 'ka 'ö ꞊wa wo ‑de ꞊zuö' ‑dɔ ‑gbɔudhö bhë. 11'Kɛɛ bhi ‑zë, (Timote), bhi 'ü ‑Zlan ‑bha mɛ 'ka bhë, ‑bhö bhɔ pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ꞊taa'! ‑Bhö ‑kë kpengdhö ‑sü, ‑Zlan ‑wo ‑dhɔ kë ‑sü, ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü, ‑dhɔ 'ö go ‑Zlan 'piö ‑a kë ‑sü, ꞊zuösaadhɛ waa‑ ‑kë 'lëëlë ‑sü ‑an ꞊mɛɛ'‑. 12Ü ‑bha 'ta ‑sü ‑Zlan ‑bha zian ‑ta ‑sü 'ö ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'ka bhë, ‑bhö ‑a ‑wo ꞊nɛ 'ko 'wo‑ zë 'ö 'wo to ‑a 'gü 'gbee‑ ‑a 'dhö! ꞊Toëpö ‑këdhösü bhë ‑a ‑wun 'kun 'gbee‑, bhii pë 'ö ‑Zlan ‑yö ü ꞊dhɔɔ ꞊kaa' 'ö bhë, 'ö 'ü ‑zo yö ‑sü ꞊goo‑ kun ‑tɔmɔ ꞊plëëzë wö 'dhiö. 13‑Zlan 'ö ‑këdhösü ‑nu pë 'plɛ ‑dhë bhë waa‑ Yesu Klito 'ö ‑tɔmɔdhɛ ‑së ‑kë Pilatö 'dhiö ö ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü ‑zo ‑yö ‑sü 'gü bhë ‑an wö 'dhiö, a‑ ‑pö ü ‑dhë: 14‑Bhö ü ‑gɔ 'dho Klito ‑bha tɔng ‑dhë sia‑, 'ü ü ‑zo kë ‑a 'piö, ‑yö 'to 'slööslö ö pin ꞊taa. ‑Bhö ‑a 'kun ‑së 'ka kö ꞊kun 'ö mɛ ‑nu dho 'wun yö ‑a ‑bha, ‑yö 'dho ‑yö yöë kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha nu ‑sü ‑bha. 15Yi 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya bhë ꞊ya ‑lo, ‑Zlan ‑de gia‑ ‑dho ‑a kë 'ö ‑wo. Bhii ‑Zlan bhë ꞊nɛ 'ö mɛgɔtamɛ ꞊va 'ö 'dhö do, 'ö 'dhuë‑ 'dhoë‑ ‑ta, ‑gludë ‑nu ‑bha ‑Gludë, dëmɛ ‑nu ‑bha Dëmɛ. 16Yö do 'ö bhë ꞊nɛ 'ö 'yaa ga, 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'ö mɛ gbɛ 'yaa ‑mɔa kö ‑yö ꞊yɔɔn ‑a ‑bha bhë ꞊nɛ 'ö ‑ya ‑sü 'ka‑ 'gü. Mɛ gbɛ yaa ö 'yan dɔ ‑a ‑bha do, 'ö mɛ gbɛ 'ka 'dho ö 'yan dɔ ‑a ‑bha 'gbönggböng. ꞊Bhlëyadhe waa‑ 'piigbeedhɛ 'ö ‑dhö ꞊toëpö 'ka bhë, ‑wo kë ‑a ‑bha 'ka! Amɛn. 17Mɛ ‑nu 'ö ꞊bhɔɔpë ‑nu 'wo 'kpongtaa zö bhë 'ö ‑an ‑gɔ bhë, ‑a pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'wo ‑de ‑sü ꞊va ‑kë. ‑A pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'ö 'wo wo ‑zo yö ‑an ‑bha, bhii yaa 'dho to ‑an ‑gɔ ꞊toëpö 'ka; 'kɛɛ ‑wo wo ‑zo yö ꞊zian' ‑Zlan 'ö pë 'plɛ nu ꞊va 'ka, 'ö ‑kë kwa ‑bha ꞊zuögludhi ‑wun 'ka bhë ‑a ‑bha. 18‑A pö ‑an ‑dhë ‑wo 'wun ‑së kë, ‑wo kë ꞊bhɔɔzë këwun ‑së ‑nu 'gü; ‑wo kë mɛ ‑nu 'ö ‑an 'glu 'dho ‑së 'ö pë ‑nu 'wo ‑an ‑gɔ, 'wo mɛ ‑nu ‑bha ‑nu ‑an 'ka. 19꞊Bhɔɔpë ꞊va 'ö ‑dhɛkpaɔyi ꞊dhia' ‑bha bhë, ‑an ‑bha ‑dho 'kuë‑ ‑kɔ ‑së ꞊ga 'ö bhë; 'yö 'wo dho bɔ ‑a ‑ta ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü giagia yö. 20Timote, ü ‑zo kë ‑Zlan ‑wo 'ö‑ ‑wun ‑yö tën ü ‑bha bhë ‑a 'kun ‑kɔ giagia 'piö ‑së 'ka; ‑bhö 'kan 'wun ‑gɛn 'flëëflëë bho ‑sü ‑nu 'ö waa‑ ‑zo yö ‑sü 'ö ‑an ‑bha 'dho ‑kɔ 'yaa do bhë ‑nu waa‑ ‑da 'wun ‑nu 'gü ‑sü 'ö mɛ ‑nu 'waa‑ dɔ 'wo‑ ‑dhɛ 'wundɔdhe bhë ‑an ‑bha! 21‑A mɛ 'bhaa ‑nu 'wo‑ pö 'wundɔdhe 'ö bhë ‑yö wo ‑gɔ, ꞊wa 'kan ‑zo yö ‑sü ‑bha. Kö 'go, ‑Zlan ‑bha 'glusë ‑yö kë ka 'ka!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\