2 Kodhɛngtö 10 | Bible.is
2 Kodhɛngtö 10

1Ma Pɔlö ‑mɛ, 'ö mɛ ‑nu ‑wa pö 'ma kë ka 'piö 'maa 'we, 'ö 'wo‑ pö a ‑dɔ kö yi 'ö 'maa ka 'piö kö 'aan‑ kë 'dhiözë bhë, a‑ ‑pö ka ‑dhë Klito ‑bha ‑kë 'lëëlë ‑sü waa‑ ‑a ‑bha 'wun ‑së ‑kë mɛ ‑dhë ‑sü 'ka: 2Kö ꞊kun 'ka‑ ‑kë 'ö 'a 'wun ‑nu ‑kë 'dhiö yi 'a dho kaa ka ꞊plöö ‑a 'ka. Bhii a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ a ‑dho ‑kë 'dhiözë ‑sü ‑zɔn mɛ ‑nu 'wo‑ pö ‑na yi pë ‑nu ‑kë mɛbheedhɛ ꞊kwaa' bhë ‑an ‑dhë. 3‑Yö 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ kwa ‑tosiadhe ‑kë kwa mɛbheedhɛ ‑kwi 'gü; 'kɛɛ 'yiëë 'ko zë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha 'ko zë ‑kɔ 'dhö. 4'Ko ꞊zaa' ‑piö ‑nu 'yi 'ko zë ‑na ‑a 'ka bhë 'waa kë ꞊nɛ 'kpongtaamɛ ‑nu ‑bha 'dhö; 'kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'ko ꞊zaa' ‑piö 'piigbeezë ‑nu ꞊nɛ 'wo‑ ‑kë 'yi ‑glu ‑gla ‑nu ꞊wüü ‑an 'ka; 'wo tɔɔ ꞊sua ‑wun. 5'Ö ꞊ya kë 'ö pë ‑nu ꞊ya kë 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha ‑de ‑sü ꞊va 'gü, 'wo dɔ ‑na ‑Zlan ‑bha 'wundɔdhe ‑gɔ, 'yënng bhë yi ‑an ‑lo. Yi‑ ‑kë 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha ‑zo ‑ta ‑a 'gü ‑wun ‑nu ‑wo ‑kë Klito ꞊bhlë ‑ya ‑wun 'ka. 6‑A ‑de 'kwa yö ‑dhɛ 'bhaa 'gü ꞊sia mɛ mɛ 'ö ꞊ya pë yaa 'tee kë ‑yaan 'kun ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'ka, yi ‑dho ‑a 'klo bhɔ. 7Ka pë ‑nu 'piö ‑ga mɛbheedhɛ ‑kwaa. 'Kɛɛ a‑ ‑pö ka ‑dhë, mɛ 'ö ö ‑de dɔ Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka, ‑yö kë ‑a 'yaan ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö‑ 'ka bhë, ‑kɔ do bhë 'yi‑ 'ka 'pö. 8‑A ‑de 'yaa‑ ‑bha kö lë‑ ‑yö n kë, kë 'a‑ wo 'gɔugɔ pë 'ö Dëmɛ ‑ya ‑lo yi kwɛɛ, kö 'yiën‑ ka ‑bha ‑zo yö ‑sü ꞊kpɛa'‑ 'ka 'dhiö bhë ‑a ‑wun 'gü, 'ö tɔɔ n 'ka 'wun yaa gbɛ kaa ka 'ka. 9'Maa‑ 'piö kö 'a 'siö 'kan ka 'gluu 'sëëdhɛ ‑nu 'a‑ bɔ ‑na ka ‑dhë bhë ‑an 'gü. 10Bhii mɛ ‑nu ‑wa ‑pö: «Pɔlö ꞊ya 'sëëdhɛ bɔ, ‑yö kë 'dhiö‑ ‑a 'gü, 'kɛɛ yö gia‑ ꞊ya kë kwa ziën, ‑yö ‑kë 'gügasüzë 'ka 'ö‑ ‑wo ‑nu ‑wo ‑kë 'lëëlë 'ka.» 11Mɛ ‑nu 'ö 'wun ꞊suu'‑ bhë 'ö 'go ‑na ka dhiö bhë ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ: ‑Nii gbɛ 'yaa pë 'yi‑ ‑ya 'sëëdhɛ 'gü 'yi‑ bɔ ka ‑dhë waa‑ pë ‑nu 'yi dhoë‑ kë ka 'piö 'ma bhë ‑an ziën. 12꞊Ɛɛ, 'kɛɛ 'yiëë‑ 'piö kö 'yi yi ‑de ‑zɔn mɛ ‑nu 'ö ꞊wa wo ‑de ‑ga 'ö 'wo wo ‑de sü ꞊va bhë ‑an 'ka 'iin 'yi yi ‑de kë ꞊nɛ ‑an 'dhö; bhii 'kpaakpadhɛ 'yaa ‑an ‑gɔ. ‑Wo wo ‑de ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑nu ‑kë, kö 'waan‑ ‑kë wo ‑bha 'wun kë ‑kɔ ‑nu ꞊zuan' 'ka, 'ö tɔɔ ‑wo 'wun ꞊zuan' ‑sü wo ‑de ‑bha, 'go mü 'wo wo ‑zo gɔn wo ‑de ‑dhë. 13꞊Ya kë yi ‑zë yi ‑bha 'ka, yi 'ka 'dho yi ‑de kë 'gɔugɔ ‑yaan zië ‑naa 'gü. Yi ‑dho yi ‑bha kë ‑a ‑naa 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya ö ‑bha yuö kë ‑kɔ 'ö‑ ‑zɔn yi ‑dhë 'yi nu 'yi ꞊loë' ka ꞊plöö bhë ‑a 'ka. 14Yiëë ‑lö ‑a ‑naa ‑zü ꞊nɛ ꞊dhɛ 'wo‑ pö ‑a ‑bha 'kpa kë‑ wo 'dhiö bhë yiëë ꞊loë' ka 'piö ‑a 'dhö. Bhii 'ö tɔɔ yi ‑nu 'yi ‑lo ka 'piö, 'ö 'yi Klito ‑bha 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ ka ‑dhë. 15‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö 'yiëë ꞊löë' ‑a ‑naa 'ö ‑ya ‑sü 'ka bhë ‑a ‑zü; yiëë yi ‑de 'sü ꞊va yuö 'ö mɛ gbɛ ‑nu ‑wa ‑kë bhë ‑a 'gü. Pë 'ö yi ‑zo 'piö ꞊zian' 'ö tɔɔ ka ‑bha ‑zo yö ‑sü ‑yö 'dho 'dhiö, 'iin kö yuö ꞊va ‑wungbeezë 'ö ꞊tun ka ziën bhë 'yiën‑ kë ‑to ‑a ‑naa 'ö ‑Zlan ‑ya ‑ya bhë ‑a ‑bha ‑sü 'ka ‑kplawo. 16꞊Ya kë 'dhö 'yi ‑dho dho 'wuntaɔsë 'ö bhë ‑a 'ka 'sɛ ‑dhɛ mɛ 'wo to ‑an 'gü; ꞊ya kë 'dhö, yi 'ka 'dho yi ‑de sü ꞊va yuö 'ö mɛ 'waa gbɛ ‑nu ‑wa ‑kë bhë ‑a 'gü. 17‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, pë 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: «Mɛ 'ö‑ 'piö kö 'ö ö ‑de 'sü ꞊va, kö ‑yö ö ‑de 'sü ꞊va pë 'ö Dëmɛ ‑ya ‑kë ‑a ‑wun 'ka.» 18Bhii mɛ 'ö‑ ‑wun ‑yö ‑Zlan ‑zo kun yö kun tɔɔ mɛ 'ö ö ‑de sü ꞊va ö ‑de këwun ‑nu 'gü 'kɛɛ mɛ 'ö Dëmɛ ‑ya ‑wun ‑së ꞊blɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\