2 Kodhɛngtö 11

1Mɛa‑, ‑ka dɔ! ‑Ka 'we n ‑wun ‑bha n ‑ma ‑kë 'blɔɔnzë ‑sü ‑wun 'gü! 2A ka ‑ta ꞊druɛi kë ‑na. 'Kɛɛ ma ꞊druɛi bhë ‑yö ‑go ‑Zlan 'piö. Bhii ka n ‑gɔ ꞊nɛ 'nëdhezë 'ö yaa gɔɔn‑ ‑wun ꞊tɛi' dɔ ꞊kun 'ö 'a‑ 'piö kö 'a‑ dɔ gwaan Klito ‑gɔ ‑a 'dhö. 3'Kɛɛ pë 'ö‑ 'suö ‑yö n ‑kë 'ö tɔɔ kö ꞊kun 'ö ka ‑bha 'wundɔdhe ‑yö yö yaan 'ö kaa Klito ‑nu ka ‑bha ‑klu 'kuë‑ ‑sü 'puu 'ö bhë 'ö 'ka‑ ‑to ‑dhɛ gbɛ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Ɛvö ‑yö ö ‑zo bhoë ö ‑de 'piö ꞊mɛɛ ‑bha ꞊sua ‑yö 'ko 'dhiö ‑sü ‑zë ‑kë ‑a ‑gɔ ‑sü ‑wun 'gü bhë ‑a 'dhö. 4Bhii ka ka ‑kwaa mɛ 'bhaa ‑nu ‑zü 'ö 'wo nu 'ö Yesu 'ö 'yi‑ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë 'ö 'wo‑ 'bhaa gbɛ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë; 'ö ‑Zuu 'slööslö 'ö 'ka‑ yö bhë, 'ö 'wo‑ 'bhaa gbɛ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'ö 'wuntaɔsë 'ö 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë 'ö 'wo 'bhaa gbɛ ‑wun ꞊blɛɛ ka ‑dhë, 'ö 'ka ka ‑kɔ kpɔ ‑an ‑gɔ, 'ka ‑an ‑nia kun ‑së 'ka. 5'Kɛɛ a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ n ꞊bhlë ‑yö ‑dhö 'pö ꞊nɛ ka ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wungbeezë ‑nu bhë ‑an 'dhö, 'maa ‑an ꞊zlöö ꞊zian'. 6‑Yö ‑mɔa ‑bha kö ‑yö kë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ n 'dhi 'yaa 'kan ‑sü ꞊duö; 'kɛɛ ‑a mɛ 'ö ‑gban 'wundɔdhe ‑bha, ka gia‑ ꞊nɛ 'ö ‑kë ka 'yaan 'ma, 'wun 'bhaa ‑nu 'gü. 7Yi 'a ‑Zlan ‑bha 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ ‑a 'ka ka ‑dhë, n 'ka ‑kë 'wëüga ‑wun 'gü 'ö 'a n ‑de dho sia‑ ‑yö kë 'dhö kö ka ‑zë ka ‑gɔ ‑yaan ꞊luu'‑; 'ma‑ kë 'dhö kö 'wun yaa 'a‑ kë ꞊a? 8A ‑we ‑a ‑bha Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'bhaa ‑nu ‑gɔ kö ‑wo n ꞊saan' ‑nu bho. ꞊Ya kë 'dhö kö ‑an ꞊kpoo' kun 'a‑ wo kö 'aan‑ ma ‑tosiadhe kë ‑a ‑ta ma yuö 'gü ka ziën bhë ꞊aa. 9'Töng 'a ꞊kaa' ka ꞊plöö bhë, n 'ka kë mɛ gbɛ ‑kɔ ‑ta, n ‑ma ‑wun ‑yö ‑a ‑bha ‑pë ‑nu 'gü. Bhii dhegluzë ‑nu 'wo go Maseduanë ‑wo ‑nu n ꞊dhia n ‑ma ‑wun ‑kan ‑pë 'plɛ 'ka. A n ‑zo ‑kë n ‑de 'piö kö ꞊kun 'a dho 'wun wɔ ka ‑ta ‑kɔ 'saadhö 'ka. 'Yö 'a dho ‑a kaa 'dhö ‑kplawo. 10'Wun bhë ‑yö 'wun gia‑ 'ka; Klito ‑de gia‑ ‑ya ꞊goo‑ 'ka. A‑ ‑pö ka ‑dhë 'wun mɛ bhë, ‑yö ‑gban n ‑ma ‑kë 'gɔugɔ ‑sü ‑bha; 'ö Glɛkö ‑sɛgümɛ gbɛ 'ka dho ‑mɔa ‑bha kö ‑ya bho n 'gü. 11‑A ‑pö 'dhö ‑gɛn tɔɔ ‑më 'gbödhö ꞊ee? Ka ‑dhɔ 'pö 'yaa n 'gü bhë ꞊ee? ‑Abi' 'sa! ‑Zlan ‑de ‑ya ꞊dɔa' ꞊nɛ ka ‑dhɔ ‑yö n ‑kë. 12A ‑dho dho ‑a ‑kë 'dhö ‑sü 'ka 'dhiö ꞊nɛ ‑kɔ do bhë ‑a 'dhö, ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo zian ꞊mɛɛ' ‑na kö ‑waan wo ‑bha ‑de ‑sü ꞊va yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ yi ‑nu yi yuö kë ‑kɔ ‑yö do bhë 'aan‑ zian 'ta ‑an ‑gɔ. 13Mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë, bɔmɛ ‑nu ꞊suazë ‑mü ‑an 'ka. 'Waa wo këyuö giagia yö ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü 'ö 'wo wo ‑de ‑kë Klito ‑bha bɔmɛ ‑nu 'ka. 14Mɛ 'te 'tun ‑wun gbɛ 'yaa ‑mü, bhii 'ö tɔɔ Satan gia‑ ‑yö ‑mɔa ‑bha kö ‑yö ö ‑de kë ‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'ö ‑dhɛpuudhɛ 'gü ‑a 'ka. 15꞊Ya kë 'dhö kö ‑më 'ö ‑kë 'ö‑ ‑bha yuökëmɛ ‑nu ‑de 'pö waa 'dho wo ‑de kë yuö kpengdhö kë ‑mɛ ‑nu 'ka ɛɛ? 'Kɛɛ pë mɛ 'ö ‑ya ‑an ꞊tian' 'ö dho kë ‑an 'dhiötodhɛ 'ka ‑yö ‑dhö 'wa! 16A‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'zü do ꞊nɛ: Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö n sü 'blɔɔnmɛ 'ka. 'Ö ꞊ya kë 'zü ꞊nɛ ka n ‑sü 'blɔɔnmɛ 'ka, kö ‑ka n ‑dhɛ 'blɔɔnmɛ 'gbönggböng. ‑Yö kë 'dhö kö 'a n ‑de 'sü ꞊va pë 'bhle wo. 17‑Yö 'dhö 'kɛɛ pë 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na zlöö bhë 'yaa pë 'ö Dëmɛ ‑zo 'kun ‑wun 'ka ‑a 'ka. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑tosiadhe ꞊suu'‑ ꞊nɛ, 'ma kë ‑a 'gü, kö a ‑dho n ‑de sü ꞊va 'ö 'a 'wun ꞊blɛɛ ꞊nɛ 'blɔɔnmɛ 'wun ꞊blɛɛ. 18꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑wo wo ‑de ‑sü ꞊va mɛbheedhɛ ‑pë ‑wun 'gü bhë kö ‑më 'a dɔ ‑a ‑gɔ 'ö ma ‑de 'pö 'maa n ‑de 'sü ꞊va bhë ꞊ɛɛ? 19Mɛa‑, mɛ 'ka 'kpaakpa 'ö 'ka ka ꞊kwaa 'blɔɔnmɛ ‑nu ‑zü 'wo wo ‑bha 'blɔɔn‑ ‑zɔn ka ‑dhë bhë, ‑ka ka 'gü dɔ ‑a ‑bha 'gbee‑! 20Bhii ‑yö ka ‑dhë ‑së kö mɛ ‑nu ‑wo ka ꞊nuadhɛ ‑kë wo, kö ‑wo ka ‑bha ꞊naɔ ‑nu 'sü 'kpaan, kö ‑wo ka ‑püö, kö ‑wo ꞊taa'‑ ka ‑gɛn ‑ta, kö ‑wo lë‑ kpɔ ka ‑ta. 21Ka ‑bha lë‑ ‑wun kun bhë ꞊a! ꞊Faan' yaa kë yi ‑gɔ kö 'yiën‑ 'wun ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë ‑an kë bhë yö ‑mü. ‑Ka ka 'to 'to ma ꞊ga 'a 'dhoë‑ 'blɔɔn‑ ‑wun ꞊blɛɛ' bhë! ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ ‑yö ‑dhö kö ‑yaan ö ‑de 'sü ꞊va kö ma ‑de 'pö a ‑dho ‑a kë 'pö. 22A Eblö mi 'ka ꞊nɛ ‑an 'dhö. A Izlaɛlö 'në 'ka ꞊nɛ ‑an 'dhö. A Ablaamö ꞊suu'‑ ‑ta 'ka ꞊nɛ ‑an 'dhö. 23‑Wo wo ‑de ‑kë yuö ‑kë Klito ‑dhë ‑mɛ 'ka; ‑ka dɔ, 'blɔɔnmɛ 'dhoë‑ 'wun ꞊blɛɛ'‑: 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Klito ‑bha yuökëmɛ ‑mü ‑an 'ka, kö ma ‑de 'pö a‑ ‑mɛ 'ka 'a ꞊zië' ‑an ‑ta; ‑wo n ‑zuö ‑kanso 'gü ‑kplawo, ‑wo n ‑ma ꞊va 'ö ꞊zië' ‑an ‑ta; a ‑bɔ ga ‑dhɛ ‑bha ‑kplawo, 24Zuifö ‑nu ‑wo ‑klaa ‑yaan 'gɔɔ‑ ‑yaaga 'ö ga 'sɛisië ‑sü n ‑ma ‑gwaa 'sɔɔdhu ‑zë. 25Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑wo n ‑ma ‑gwaa ‑yaaga ‑zë; ꞊wa n ‑zuö ‑guö 'ka do kö ‑waan n zë; 'yitagɔ ‑yö ‑wüü n 'ka ‑gwaa ‑yaaga ‑zë, 'a ‑dhɛkpaɔyi do waa‑ gbeng ‑yi do ‑kë yiö do. 26'Ö 'ta ꞊plëëzë 'a‑ sü bhë 'a bɔ ga ‑bha mɛ yö ‑dhɛ ‑nu ‑bha, 'wo ‑kë 'yi ‑bha pa ‑sü ‑nu, këpëyaamɛ ‑nu, n ‑de ‑sɛgümɛ ‑nu 'wo Zuifö ‑nu waa‑ ‑a mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑bha n zë ‑dhɛ ‑kë wo ‑sü ‑nu, ga ‑bha mɛ yö ‑dhɛ 'ö pödhɛ ‑nu 'gü ‑nu, ga ‑bha mɛ yö ‑dhɛ 'ö 'yënng ꞊taa ‑dhɛ ‑bha ‑a 'gü ‑nu, ga ‑bha mɛ yö ‑dhɛ 'ö 'yoo ‑ta ‑dhɛ ‑nu 'gü ‑nu, waa‑ ga ‑bha mɛ yö ‑dhɛ 'yö bɔ n dheglu ꞊suazë ‑ta ‑nu, a ‑bɔ ‑an 'plɛ 'gü. 27A yuö 'gbegbe ‑nu ‑kë; 'ö 'a bɔ 'güdandhe 'gbee‑ ‑nu 'gü; 'ö‑ 'bhaa ‑nu ꞊ya kë 'maa yi zë, 'ö din ‑nu, 'yi mü ‑dhɔ ‑nu ‑wo n ‑kë. ‑A 'bhaa ‑nu ꞊ya kë ‑wo n 'gbee‑ ‑ta ‑bho ‑nu wo 'ö 'a to din 'ka ꞊plëëzë wo; 'nɛnɛ ‑nu ‑wo n ‑kë, bhii sɔ yaa kë n ‑gɔ. 28'Ö ꞊ya kë 'ö n ꞊zuö' ‑yö to zlöö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'saadhö ‑wun 'gü. N 'dhi yaa ‑mɔa ‑bha kö ‑yö bɔ ‑a 'plɛ 'gü. 29꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊faan' ‑yö yën ‑na mɛ 'bhaa 'gü, kö ma ‑de 'pö ꞊faan' ‑yö yën ‑na n 'gü. ꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ꞊ya 'wun yaa kë, ‑yö ‑më n 'ka ꞊duö. 30'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma‑ pö 'a n ‑de 'sü ꞊va kö a ‑dho n ‑de sü ꞊va pë 'ö 'a 'tëëtë ‑a 'gü bhë ‑a ‑wun 'ka. 31‑Zlan kwa Dëmɛ Yesu Dë 'ö 'dhuë‑ 'dho ‑a 'tɔ ‑ta ꞊toëpö 'ka bhë yö gia‑ ‑ya ꞊dɔa' ꞊nɛ n 'ka ꞊sua kë. 32‑Ka dɔ 'dhɛ! A ‑kë Damasö 'ö 'sɛdë 'ö ‑kë yuö kë ‑dhiadhö ‑gludë Aleta 'dhiö bhë, 'yö 'yan ‑to 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu dɔ ‑da plöö 'kɔdhi ‑bha kö ‑waan n 'kun. 33'Kɛɛ mɛ ‑nu ‑wo n ‑ya ꞊kpasɛn 'gü 'wo n bɔ böü‑ 'kplong 'ö ꞊nië pö‑ ‑zü bhë ‑a ‑du do ‑bha 'wo n ꞊yɔɔ ‑a ꞊zlöö ꞊zian'. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'a dhaa ‑a ‑gɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\