2 Kodhɛngtö 2

1Pë ‑kë 'ö n 'ka nu ka 'piö 'ma gbɔ bhë 'ö tɔɔ ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun ka wö dho ‑siö. 2Ka ꞊nɛ 'ka tɔɔ ma ꞊zuögludhi ‑wun. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma ka wö ‑siö, ma 'gludhi ‑yö ‑dho 'go më 'zü ii? 3Pë 'ö ‑kë 'a 'sëëdhɛ ꞊nɛ 'a‑ bɔ bhë 'ö bhë ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'a nu 'ma 'ö mɛ 'ö 'ka dho n ꞊zuögludhi bhë 'ö 'ka n wö ‑siö. Bhii ma ‑de gia‑ a‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ n ꞊zuö' 'glu ꞊ya dhi 'ö ka ‑de 'pö 'ö 'ka kë ꞊zuögludhi 'gü. 4'Ma ꞊nëng giagiawo, n ꞊zuö' ‑yö 'zëzëdhe 'kun ‑na; 'gbo ‑de ‑yö ‑da ‑na n 'ka, 'ö tɔɔ 'sëëdhɛ ꞊nɛ n 'ka‑ bɔ kö ‑yaan ka ꞊zuö' ꞊kaan' 'kuë 'kɛɛ kö ‑yö kë 'dhö kö ‑dhɔ ꞊suu'‑ 'ö n 'gü ka buëndhö bhë 'kaan‑ 'zü yö. 5'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ wö ‑siödhe ‑wun bhë ‑a ‑gɛn ‑go ‑a ‑ta ‑mɛ ꞊ya kë ‑dhö kö ma kun 'ö n wö ‑siö; kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑mü ka ziën ꞊zian'; ‑a ‑de 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ n 'dhi ꞊ya kë ‑së, a ‑dho ‑a pö kö ka 'plɛ ꞊nɛ 'ö ka wö ‑siö bhë. 6'Kan 'ka‑ wo ‑a ‑zü bhë ꞊ya ‑mɔ ‑a ‑bha; 'klobhɔdhe ꞊va ‑mü 'ö ka‑ ‑wɔ ‑a ‑ta bhë kö kë ꞊nɛ ka 'plɛ 'kaa ‑mü, 'kɛɛ ka ꞊va 'ka ‑ziö mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑ta. 7‑Yö 'to 'dhö; pë 'ö 'ka dho ‑a kë ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑ziö ‑a ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü 'ö bhë ‑a ‑ta ‑sü kö 'kaan‑ nu ‑a ‑dhë. ‑Yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö wösiödhe ꞊va dho ‑a ꞊faan' bho ‑a 'gü. 8A‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ ꞊zian' kö 'ka 'dho ‑a 'piö ‑a ‑dhɔ 'ka. 9‑Ka ‑dhɛ ‑ga, 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bɔ ka ‑dhë ‑gɛn ꞊ga ꞊nɛ: A‑ ‑ya n ‑zo 'piö kö 'a ka ꞊zuö' ‑ga 'kö ‑kë ꞊nɛ ka ꞊tun n ‑wo ꞊bhlë ‑ya kö 'aan‑ ꞊tɛi' dɔ. 10꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka ziö mɛ ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑ta, kö ma ‑de 'pö, a ‑dho ziö ‑a ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu ‑ta. Bhii ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ꞊ya kë ‑dhö 'aan‑ ziö ‑a ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑ta kö a‑ ‑kë ka ‑wun 'gü Klito wö 'dhiö, 11‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö Satan ‑kɔ dho ziö kwa ‑gɔ, bhii 'ö tɔɔ kwa gia‑ kwa‑ këwun ‑nu ‑dɔ ‑së 'ka. 12꞊Dhɛ 'ma ‑lo Troasö kö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Klito ‑bha 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑, ‑yö ‑kë Dëmɛ ‑zo 'kun ‑wun 'ka, 'ö n 'yan ‑yö ‑da yuö do ‑ta mü kö 'aan‑ kë ‑bezë. ‑Yö ‑kë 'dhö, 'kɛɛ n ꞊zuö' ‑yö ‑kë ‑to zlöö ‑sü 'ka 'ö tɔɔ n 'ka ‑kpën kwa dheglu Titö ‑bha mü. 13꞊Dhɛ ‑kë 'pö kö a n ‑wo ‑da ‑na Troasö ‑mɛ ‑nu ‑dhë a 'dho ‑na Maseduanë. 14'Kɛɛ ‑Zlan 'ö ‑to ‑a 'gbee‑ 'ka ‑sü nu ‑na bɔa Klito ‑ta ‑sü 'ka bhë ‑a 'tɔ ‑yö kë ꞊va. Yö ꞊nɛ 'ö kwa bɔ ‑dhɛ 'saadhö ‑a ‑bha kö 'kwaan‑ Klito 'tɔ ‑pɛn ꞊nɛ ‑kɔ 'ö pë 'yi 'tëë ‑sëëzë 'tëë 'dho ‑pɛn ‑na ‑a 'ka ‑dhɛ 'saadhö 'gü bhë ‑a 'dhö. 15Kwa ‑kë ꞊nɛ 'güö ‑pë 'tëë ‑sëëzë 'ö Klito ‑ya nu ‑Zlan ‑dhë ‑a 'dhö. ‑A ‑de kwa‑ 'ka mɛ ‑nu 'ö ꞊wa dha waa‑ mɛ ‑nu 'ö waa dha ‑an ziën. 16Mɛ ‑nu 'ö waa dha bhë, pë 'tëë ‑sëëzë 'ö 'kwa‑ 'ka bhë, kwa ‑an ‑gɔ mɛ zë ‑pë 'yi 'tëë 'ö dho mɛ 'ka ga ‑dhɛ ‑bha ‑a 'ka; 'ö mɛ ‑nu 'ö ꞊wa dha ‑an ‑bha 'ka, ‑yö ‑kë ‑a 'gü ‑sü pë 'yi 'tëë ‑sëëzë 'ö dho mɛ 'ka ‑kë ‑a 'gü ‑dhɛ ‑bha ‑a 'ka. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ, dö 'ö‑ ‑kɔ ‑dho ‑mɔa ‑bha kö ‑yaan pë ꞊suu'‑ ꞊nɛ ‑a kë ꞊ɛɛ? 17'Ö tɔɔ 'kwaa kë ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo pë ꞊mɛɛ ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü bhë ‑an 'dhö. ‑Abi'; ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑Zlan ꞊nɛ 'yö kwa bɔ ꞊zian', yö ꞊ga 'kwa 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑a 'dhiö kpengdhö ꞊nɛ Klito ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'wun ꞊blɛɛ' ‑kɔ 'dhö bhë.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\