2 Kodhɛngtö 3

1'Wun ꞊blɛɛ' ‑kɔ 'ö 'dhö bhë 'yië‑ wo 'dhö, yi ‑dho yɛ yi 'zü 'zü 'yi yi ‑de sü ꞊va ꞊a? 'Iin yi ‑dho ‑a kë 'zü ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu 'dhö, 'ö 'yi mɛ ꞊kɔɔn ‑wo 'sëëdhɛ bɔ ka ‑dhë, 'iin 'ka ꞊nɛ 'ö 'ka dho ka ‑bha bɔ yi ‑dhë ꞊ee? 2Ka gia‑ 'ka tɔɔ yi ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'ö ‑ya ‑sü 'ka yi ꞊zuö' 'piö; mɛ 'plɛ ‑wa ‑dɔ, 'go mü 'wo‑ pö; 3‑yö gia‑ 'ka ꞊nɛ ka Klito ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑yan 'ö 'yi‑ bɔ ‑a 'ka. Yaa ꞊bɛɛn'‑ 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑pë 'yi 'ka, 'kɛɛ ‑yö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan 'ö 'bhee‑ ‑a ‑bha ‑Zuu 'slööslö 'ka. 'Yaa ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'zü ‑guö 'fa ‑bha 'kɛɛ mɛbheedhe ꞊zuö' 'gü. 4Yi ‑yɔɔn 'wun 'ö bhë ‑a ‑ta ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑zo 'tën ‑sü ‑yö yi ‑gɔ ‑Zlan ‑dhë Klito 'gü. 5Pë 'ö mü 'ö tɔɔ yi 'ka 'dhoë‑ pö yi gia‑ yi ‑kɔ ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'yiën‑ pë ‑nu kë yi ‑de ꞊kwaa'. Pë 'ö‑ ‑gɛn ‑yö go ‑Zlan 'piö yö ꞊nɛ 'yi ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'yiën‑ ‑a kë. 6Bhii yö ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑dhi 'kuë ‑dëü 'ö waa‑ tɔng 'ö ‑an ‑bha pë gbɛ 'yaa 'ko 'piö bhë, 'kɛɛ 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'wun 'piö bhë 'ö 'yi ‑kë ‑a ‑bha yuökëmɛ 'ka. ‑Ka ‑dhɛ ‑ga, tɔng ‑bha yuö tɔɔ mɛ zë ‑sü; 'kɛɛ ‑Zuu 'slööslö ‑zë, ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊nɛ 'ö‑ nu mɛ ‑nu ‑dhë. 7Tɔng ‑yö ‑bɛɛn pë ꞊bɛɛn' ‑yan do do 'ka ‑guö 'fa ‑nu ‑ta, 'ö ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö bhü ‑a 'töng 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka; Moizö wöödhɛ 'bhü ‑kɔ 'ö ꞊kaa', 'ö Izlaɛlö ‑mɛ gbɛ yaa kë ‑dhö kö ‑yö ‑dhɛ ‑ga ‑a wöödhö, 'kɛɛ kö 'bhü ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë ‑yö kë ziö ‑pë 'ka 'ö bhë. ꞊Dhɛ tɔng 'ö‑ ‑bha yuö 'ö dho ‑a kë 'ö ‑kë ‑dho mɛ 'ka ga ‑zian 'piö ‑sü 'ka 'ö 'piigbeedhɛ ꞊suu'‑ ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a 'piö, 8kö ‑Zuu 'slööslö ‑bha yuö ‑nu ‑mlë 'ö 'piigbeedhɛ ꞊va yaa 'dho kë ‑a 'gü i! 9Yuö mɛ 'ö ‑kë mɛ ‑da 'gan 'gü ‑yuö 'ka ꞊nɛ, ꞊dhɛ 'ö‑ 'tɔ 'dho bhɔ ‑sü, kö yuö mɛ 'ö ‑kë mɛ ‑kë kpengdhö ‑sü ‑yuö 'ka ‑Zlan wö 'dhiö, 'tɔbhɔdhe ꞊suu'‑ ‑mlë 'ö dho kë ‑a 'piö ‑oo! 10Kwa ‑dho ‑mɔa ‑bha 'kwa‑ pö 'tɔbhɔdhe 'ö ‑kë 'töng ‑nu mɛ 'ö ꞊wa ziö ꞊nɛ ‑a 'gü waa‑ 'tɔbhɔdhe mɛ 'ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑an ‑zɔn 'kuë ‑dhɛ gbɛ 'yaa 'dhö, bhii ‑a mɛ 'ö ꞊nɛ ꞊yö ꞊va. 11Ka gia‑ ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Pë 'ö 'töng 'bhe 'tee ‑kë, ꞊dhɛ 'ö 'tɔbhɔdhe 'dhö ‑kë ‑na ‑a ‑gɔ ꞊nɛ, kö ‑a mɛ 'yö dho ꞊glɔɔ ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑yö ‑dho kë mü ꞊dhë ꞊ɛɛ? 12‑Zogbandhe ꞊va ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha ‑kë kwa ‑gɔ ‑sü ‑gɛn ‑yö ‑go ‑zoyösü ꞊suu'‑ 'ö kwa ‑gɔ pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑wun 'gü bhë ‑an 'gü. 13'Kwaa ꞊nɛ Moizö 'dhö. Bhii 'ö tɔɔ 'kpa bhë, Moizö ‑yö sɔ ‑lo ö wöödhö ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu dho ‑a 'bhü 'ö dho ‑ziö bhë 'wo dho wo 'yan dɔ ‑a ‑bha. 14'Kɛɛ dɔ 'ö 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ ꞊wa 'dho zlöö ‑an ꞊zuöga ꞊ya kë 'glɔɔglɔ. Bhii ‑dhikuëdhe 'sëëdhɛ ‑be zii bhë ꞊waa‑ 'dhi 'po, ꞊waa‑ pö, 'waa‑ 'gü ma. ‑Yö kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö sɔ ‑yö ‑lo ‑sü 'ka ‑a ‑ta ‑a 'dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö sɔ ‑yö ‑kë ‑lo ‑sü 'ka Moizö wöödhö bhë ‑a 'dhö. 'Kɛɛ sɔ 'ö ‑lo ‑sü 'ka ‑an wöë‑ bhë, 'yaa ‑mü mɛ 'ö ‑klu ‑sü 'ka Klito ‑bha ‑a ‑bha 'ka. 15'Ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë, Zuifö ‑nu ꞊wa Moizö ‑bha 'sëëdhɛ ‑be ‑nu pö, sɔ ‑yö ꞊tun ‑lo ‑sü 'ka ‑an ‑bha 'wundɔdhe ‑ta. 16'Kɛɛ pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: Mɛ 'ö ꞊ya ꞊dhië'‑ Dëmɛ 'piö kö sɔ 'ö bhë ꞊ya 'go mü. 17Dëmɛ 'ö pë ꞊bɛɛn' ‑yan ‑yö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ zö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑Zuu 'slööslö, 'ö ‑dhɛ ‑Zuu 'slööslö 'dhö ‑a ‑bha kö ‑dhɛ bhë ‑potaasü ‑ya ‑bha. 18Mɛ ‑nu 'saadhö 'ö kwa 'yan ꞊ya 'po, kwa 'yan ꞊ya ‑kpën Dëmɛ ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑bha; ‑kɔ bhë ꞊nɛ 'kwa dho ꞊dhië'‑ ‑a 'ka ‑kwaa kö 'kwaan‑ kaa ꞊nɛ Dëmɛ 'dhö, 'go mü 'kwaan‑ bɔ 'tɔbhɔdhe ‑nu 'gü 'kwaan‑ 'tɔbhɔdhe ꞊va yöë 'zü. Dëmɛ ‑bha ‑Zuu ‑bha ‑kë kwa 'gü ‑sü ꞊nɛ 'ö pë ‑nu bhë 'wo dho kë ‑a ꞊kwaa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\