2 Kodhɛngtö 5

1Kwa gia‑ kwa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ kwa 'sɛbun 'ö ‑kë ꞊nɛ sɔ 'kɔ 'ö 'yaa ꞊glɔɔ ‑a 'dhö bhë ‑yö ‑siö, kwa 'yan ‑yö pë do ‑bha; 'ö tɔɔ kwa ‑yadhɛ do 'ö 'yaa mɛbheedhe ‑kɔ këpë 'ka 'ö ‑Zlan ‑de gia‑ ꞊nɛ 'ö‑ dɔ bhë ‑yö ‑ya ‑sü 'ka kwa ‑gɔ dhang‑ 'gü. 2Kwa ‑zo ꞊nɛ 'kwa‑ ‑lo ‑sü 'gü zlöö ‑bha, bhii 'ö tɔɔ pë 'kwa‑ 'piö zlöö 'ö tɔɔ 'kwa 'dho kwa ‑bha këdhɛ 'ö dhang‑ ‑nu 'gü ‑a ‑bha. 3꞊Dhɛ 'ö 'dhö, 'kwa ‑dho bun ‑dëü ‑da kwa ‑bha ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'kwa dho ‑lo 'ma kwa 'kpaan 'ka. 4꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa 'to kwa 'sɛbun 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü ‑kplawo, kwa ‑dho kwa ‑zo ‑lo ꞊nɛ pë 'wo‑ pö 'kpa ‑yö ꞊kwɛɛ‑ 'gbiin‑ ꞊löö ‑a 'dhö. Yaa kë ꞊nɛ kwa‑ 'piö kö 'kwa kwa 'sɛbun 'ö‑ 'gü dho ꞊siö'‑ ꞊nɛ 'kwa 'go ‑a 'gü; 'kɛɛ pë 'kwa‑ 'piö 'ö tɔɔ kwa dhang‑ 'gü ‑bun 'ö‑ 'gü 'yaa ꞊siö' bhë ‑yö kë kwa ‑bha ‑yö kë 'dhö kö pë 'ö gapë 'ka kwa 'gü bhë, ‑yö ꞊slëë' ‑ta kö ‑kë ‑a 'gü ‑sü ‑yaan kë kwa ‑gɔ. 5‑Zlan gia‑ bhë ꞊nɛ 'yö kwa ‑ya kö ‑dhië ‑kwaa ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö bhë 'kwaan‑ bɔ ‑a 'gü, 'go mü 'yö ‑Zuu 'slööslö nu kwa ‑dhë kö ‑yaan ‑zɔn kwa ‑dhë ꞊nɛ pë ‑nu 'ö‑ ‑ya kwa ‑gɔ bhë ‑wo ‑dho kë ‑to kwa ‑gɔ ‑pë ‑nu 'ka. 6Pë 'ö ‑kë 'ö ꞊faan' 'dho yi ‑gɔ ‑kplawo bhë 'ö bhë. Kwa gia‑ kwa‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ ‑a 'ke 'kwa ꞊tun kwa bun 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü kö kwa kwa Dëmɛ ‑bha këdhɛ 'ka ꞊gbiin. 7Bhii 'ö tɔɔ 'ta 'sü ‑kɔ 'kwa‑ 'sü ‑na ‑a 'ka zö ꞊nɛ, kwa‑ ‑sü ‑zo yö ‑sü 'gü. Yaa kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö kwa 'yan ꞊ya dɔ ‑a ‑bha 'ö 'kwa 'dho ‑na ‑a ‑gɔ ‑a 'dhö. 8('Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë,) yi pa ‑sü 'ka ꞊faan' 'ka 'ö 'yi‑ 'piö kö 'yi 'go yi bun 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü kö 'yi 'dho kwa Dëmɛ 'piö ‑a ‑yadhɛ ‑bha. 9'Kɛɛ pë mɛ 'ö‑ ‑wun 'dho 'gbee‑ yi ‑gɔ 'ö tɔɔ 'kö ‑kë ꞊nɛ yi ‑tun bun 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü oo 'iin yi ‑dho go ‑a 'gü oo, yi kë ‑Zlan wö 'dhiö 'kpëdhö. 10Bhii 'ö tɔɔ kwa 'saadhö kwa ‑dho ‑wo Klito wö 'dhiö kö yö gia‑ ‑yaan kwa ‑bha za 'kan, ‑yö kë 'dhö kö mɛ 'ö ‑dhö, pë 'ö‑ ‑kë kö ‑yö ꞊tun bun ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑yö pë ‑së 'ka oo, ‑yö pë yaa 'ka oo, kö pë mɛ 'ö dɔ ‑a ꞊tian', ‑yaan nu ‑a ‑dhë. 11Pë 'wo‑ ‑dhɛ ‑suö Dëmɛ ‑dhë ‑sü bhë kwa 'saadhö kwa‑ ‑dɔ. Pë 'ö ‑kë 'ö 'kwa‑ këdhɛ ꞊mɛɛ' ‑na kö mɛ ‑nu ‑wo ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë 'ö bhë. ‑Zlan ‑yö kwa ‑dɔ 'fɛfɛdhö; 'a n ‑zo 'ta ꞊nɛ ka ‑de gia‑ ka n ‑dɔ 'pö. 12'Yië‑ 'piö kö 'yi yi ‑de kë ‑së ka wö 'dhiö kö 'kaan‑ bɔ yi 'ka 'kɛɛ pë 'yi‑ 'piö 'ö tɔɔ 'ka kë 'gɔugɔ yi ‑wun 'gü. ꞊Ya kë 'dhö mɛ ‑nu 'wo wo ‑de 'sü ‑na ꞊va, 'wo 'wun 'ö ‑gban mɛ 'bhee‑ plaan ‑dhɛ ‑bha 'wo‑ ‑ga ‑na ꞊bhlëzë mɛ ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑bha bhë, 'ka dho 'wun ꞊blɛɛ' ‑an ‑dhë ‑kɔ dɔ. 13'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ yi 'blɔɔnzë kö yi‑ 'ka ‑Zlan ‑bha 'ka, 'kɛɛ 'ö ꞊ya kë ꞊nɛ yi 'wun ‑dɔ, kö ka ‑bha ‑mü yi 'ka. 14Bhii ‑dhɔ 'ö Klito ‑ya ‑kë kwa 'ka bhë, ‑a 'siö ‑yö dɔ ‑na yi ‑ta; pë 'ö ‑kë 'yi‑ ‑bha yuö kë ‑na bhë. 'Ö tɔɔ yi ‑zoyösü ‑mü ꞊nɛ yö Klito ‑mɛ dosɛn ꞊nɛ 'ö ga kwa 'saadhö kwa ‑wun 'gü; ꞊ya kë 'dhö kö ‑a ‑bha ga ‑sü bhë kwa 'saadhö, mɛ 'ö ‑dhö ꞊ya ö ‑bha wo. Kwa 'saadhö, 'wun bhë 'kwa ‑dhɛ yö ‑a 'gü, Klito ‑bha ‑dhɔ ‑yö ‑gɔ ‑dhɛ kë ‑na kwa 'gü. 15‑Yö ‑ga mɛ 'saadhö kwa ‑wun 'gü ‑yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo ‑tosiadhe kë ‑na bhë kö ꞊kun 'wo dho ‑a kë wo ‑de ‑bha 'ka, 'kɛɛ kö ‑wa kë zlöö mɛ 'ö ga, 'go mü 'ö go ga 'gü bhë ‑a ‑bha 'ka ꞊zian'. 16꞊Ya kë 'dhö zlöö kö kwa 'ka 'dho mɛ gbɛ ‑ga ‑a mɛbheedhɛ 'ö plaan ꞊zian' ‑a ‑kwaa gbɔ; 'kö ‑kë ꞊nɛ kwa Klito ‑ga 'dhiö ꞊zian' ꞊nɛ ‑kɔ do bhë ‑a 'dhö ‑a ‑bha ‑kë mɛ 'gü ga ‑zë 'ka ‑sü ‑wun 'gü, ꞊ya kë kwa 'yaan ꞊nɛ 'yaa 'dhö 'gbönggböng, 'kwa‑ dɔa 'dhö. 17Mɛ 'ö ꞊ya kpa Klito ‑bha kö ꞊ya kë mɛ ‑dëü 'ka, kö pë ziizii ‑nu 'wo 'dhiö ꞊wa ziö; kö ‑a ‑bha pë 'plɛ ꞊ya kë ‑dëü. 18Pë ‑nu 'wo 'dhö 'saadhö bhë, ‑wo ‑go ‑Zlan 'ö dhidhe ‑da kwa ‑nu kwa ziën kwa ‑bha ‑kpa Klito ‑to ‑bha ‑sü 'ka, 'go mü 'ö yuö 'ö ‑gban ‑dhi 'kuë‑ ‑yuö ‑nu ‑bha 'ö‑ ‑wun tën yi ‑bha kö yö 'dhö waa‑ mɛ ‑nu 'wo to 'yiën‑ kë kö dhidhe ‑yaan ‑da wo ‑nu wo ziën. 19Bhii ‑Zlan ‑yö ‑bɔ Klito 'gü kö ‑yaan dhidhe ‑da waa‑ mɛ ‑nu 'saadhö wo ziën ö ‑zo ‑bho mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu 'piö ‑sü 'ka; 'ö ‑dhi 'kuë‑ ‑yuö bhë 'ö‑ ‑wun tën yi ‑bha kö 'yiën‑ ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑. 20꞊Dhɛ 'ö 'pö kö 'wun ‑nu 'yi‑ ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë bhë yi‑ ‑blɛɛ Klito ꞊woë' ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑de gia‑ ‑yö ka ꞊dhɔɔ ꞊kaa' ‑a ‑bɔ yi 'gü ‑sü 'ka bhë ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ 'ö 'dhö ꞊bhɛa' 'yi‑ wo ka ‑dhë Klito 'tɔ 'ka kö 'ka dhi ‑Zlan 'ka. 21꞊Sɔɔn yaa gbɛ yaa kë Klito ‑bha, 'kɛɛ ‑Zlan ‑yö kwa ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑wun ‑lo ‑a tuö kwa ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö kwa ‑bha ‑kpa Klito ‑bha ‑sü 'gü kö 'kwaan‑ kë kpengdhö ꞊bɔa' pë 'ö ‑Zlan dhoë‑ kë kö ‑yaan Klito kë kpengdhö bhë ‑a ‑ta ‑sü 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\