2 Kodhɛngtö 7 | Bible.is
2 Kodhɛngtö 7

1Pë 'tɔ 'go ‑wo ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an 'plɛ ‑wo kwa ‑bha pë ‑së 'ka, n dhegluzë ‑nu. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑kwa kwa ‑de kë 'slööslö pë 'yö dho kwa bun waa‑ kwa nii ‑an kë ‑dhuuzë ‑an ‑gɔ, 'kwa kwa 'gü dɔ 'gbee‑ 'kwa ‑kë 'slööslö ‑sü ꞊mɛɛ'‑ 'kwa dhoë 'dhiö ‑kplawo kö kwa 'ta 'sü ‑kɔ ‑yö ‑kë ‑suö ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'gü. 2‑Ka ka ꞊zuö' 'dhi 'po yi ‑gɔ! Bhii yiëë pë yaa gbɛ kë mɛ 'ka, yiëë mɛ gbɛ ‑bha 'wun ‑nu 'gü ꞊siö'‑; yiëë 'wëü‑ sü mɛ gbɛ 'gü. 3'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ n 'ka‑ ꞊blɛɛ'‑ kö 'aan‑ za ‑lo ka tuö. 'Ö tɔɔ 'ma‑ pö 'saadhö ꞊nɛ ka yi ‑bha mɛ ‑nu ‑wungbeezë ‑nu 'ö ‑kë ꞊nɛ dha ‑sü ‑wun ‑nu ‑mü oo, 'iin ga ‑sü ‑wun ‑nu ‑mü oo, 'ö 'kwa dho to kwa 'ko 'piö ‑an 'ka. 4A n ‑zo ‑yö ka ‑bha, 'ö 'a 'gɔugɔ ka ꞊wuën'; ꞊faan' ‑yö n ‑gɔ, 'ö n ꞊zuö' 'glu 'dho dhi ‑sü 'ka ‑kplawo, 'kö ‑kë ꞊nɛ 'yena ‑wun ‑nu ‑wo ‑nu yi ‑ta 'dhee. 5Bhii ꞊dhɛ 'yië 'dho 'yië ‑lo Maseduanë, yiëë yi 'tɛɛ pa. 'Wun ‑nu ‑wo yi ‑yö ‑kɔ 'saadhö 'plɛ ‑ta; 'wun ‑nu ‑wo ‑da ‑na yië‑ mɛ 'bhaa ‑nu yi ziën kö 'suö ‑yö ‑da ‑na yi ꞊zuö' 'gü. 6'Kɛɛ ‑Zlan ꞊ya kë 'yö ꞊faan' nu ‑na mɛ ‑nu 'ö 'wun ꞊ya ‑an kun 'iin 'ö ‑an ꞊zuö' ꞊ya 'to zlöö 'wun 'bhaa ‑nu 'gü ‑an ‑dhë bhë ‑ya kë 'ö Titö ‑yö nu yi 'piö 'ö yi ꞊faan' më. 7Yaa kë ꞊nɛ ‑a ‑bha nu ‑sü ‑wun do 'sloo ꞊nɛ 'ö yi ꞊faan' më; 'kɛɛ ‑a ꞊faan' 'më ‑kɔ 'ka‑ ꞊kaa' bhë 'ö nu 'ö‑ ‑wun ꞊blɛɛ 'nö, 'ö ‑kɔ 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka kwa ‑bha ‑kpën 'kuë‑ ‑sü ꞊wuën', 'ö 'ka 'gbo ‑nu bɔ ‑na n ‑wun 'gü 'iin 'wun ‑nu 'wo ‑gban n ‑ma ‑kë ‑a 'gü 'siözë ‑sü ‑nu 'ö bhë, 'ma n ‑zo 'ta ‑a 'gü, ‑yö n ꞊zuö' 'glu dhi giagiawo. 8‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, 'kö ‑kë ꞊nɛ 'sëëdhɛ 'a‑ bɔ ka ‑dhë bhë ‑yö ka wö ‑siö ‑wun 'ka, dɔ 'kwa‑ wo ꞊nɛ 'yaa n ꞊zuö' ‑to zlöö ‑wun 'ka gbɔ. ‑Yö ‑kë n ꞊zuö' ‑to zlöö ‑wun 'ka 'töng 'bhle 'ö ka wö ‑siö ‑a 'ka bhë ‑a 'ka. 9Ka wö ‑siö ‑wun 'ö bhë yaa kë ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑yö ‑kë n ‑dhë ‑së yö ‑mü, 'kɛɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑kë ka wö ‑siö ‑wun 'ka, a ‑bɔ ‑a 'gü 'ö n ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi 'ö tɔɔ ‑ya ‑kë 'ö ka ‑bha 'ta 'sü ‑kɔ ‑yö yö zian ‑së ‑ta. Wösiödhe 'ö bhë ‑Zlan ‑yö ‑bɔ ‑a ‑ta 'yö ö ‑bha yuö ꞊kaa'. ꞊Ya kë 'dhö kö yiëë pë yaa gbɛ kë ka 'ka ꞊nɛ bhë 'sa. 10Bhii wö ‑siö ‑wun mɛ 'ö ꞊yaa‑ 'sü ꞊ya yuö kaa ‑yö ‑gla ꞊zuö' ꞊dhië' ‑kwaa ‑sü 'ö dho mɛ 'ka dha ‑zian 'ka bhë ‑a ‑ta, 'ö mɛ gbɛ ꞊zuö' 'ka 'dho to zlöö ‑a ‑wun 'gü. 'Kɛɛ wö ‑siö ‑wun mɛ 'ö 'kpongtaadhɛ ‑bha 'ka, ‑yö ‑dho mɛ ‑nu 'ka ga ‑zian 'ka. 11‑Kɔ 'ö 'wun 'ö na ka ‑zuë, 'ö ‑Zlan ‑ya sü 'ö yuö ꞊kaa' bhë, ‑a ‑yɛ 'zü 'ö bhë ‑kaa ‑ga 'dhɛ! ‑Ka ‑kɔ 'ö ka ‑bha wö ‑siö ‑wun ‑yö ka ‑bha 'wun ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ꞊kaa' ‑së 'ka, 'go mü 'ö 'ka ‑kë ꞊naazë kö 'kaan‑ ka ‑de dha ‑wun ‑nu kuën ka kwɛɛ bhë ka‑ ‑yö bhë ꞊a! ꞊Luu' 'ka‑ wo ka dɔ 'wun bhë ‑a ‑gɔ 'yënng bhë, 'ka ‑kë 'siözë ꞊zluun ‑sü 'ka ‑yö kë 'dhö kö 'kaan‑ ka 'yan dɔ n ‑ma kö 'wun yaakëmɛ bhë 'kwaan‑ 'klo bhɔ bhë, ka‑ ‑yö bhë ꞊a! ‑A kë 'ka‑ wo 'dhö bhë ‑ya ‑zɔn ꞊nɛ 'wun bhë ka ‑kɔ 'yaa‑ 'gü. 12꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'sëëdhɛ bɔ ka ‑dhë kö n 'ka‑ bɔ 'wun yaakëmɛ 'iin ‑a ꞊kaa' ‑mɛ ‑an ‑wun 'gü, 'kɛɛ kö a‑ ‑kë 'dhö kö ‑kɔ 'ö 'ka ‑ya ‑sü 'ka n ꞊wuën' ‑Zlan wö 'dhiö bhë 'kaan‑ kë 'aan‑ dɔ. 13Pë 'ö ‑kë 'ö pë ‑nu 'ka‑ kë bhë 'ö yi ꞊faan' më bhë 'ö bhë; yaa kë ꞊nɛ yi ꞊faan' ꞊nɛ 'ö më 'kpaan 'ka; 'kɛɛ Titö ‑bha ‑lo ‑sü 'ka 'nö, ‑kɔ 'ö ka 'saadhö 'ka‑ ꞊faan' më ‑a 'ka bhë, ꞊dhɛ 'yi‑ ‑wun ma, ‑yö ‑kë yi ‑bha ꞊zuögludhi ‑wun ꞊va 'ka. 14Bhii 'wun ‑nu 'wo ‑gban ka ‑bha, a‑ ‑blɛɛ ‑a ‑dhë 'dhi ꞊va 'ka 'kɛɛ kaa 'kun n ‑wo 'ka. ‑Kɔ do gia‑ 'ö 'yi 'wun gia‑ ꞊blɛɛ' ‑na ‑a 'ka ka ‑dhë bhë ꞊nɛ 'ö 'a ka ‑wun ꞊blɛɛ ‑a 'ka Titö ‑dhë 'dhi ꞊va 'ka; 'kɛɛ ‑yö ‑dho 'yö ‑kë 'wun gia‑ 'ka. 15‑Kɔ 'ö 'ka ꞊mɔa' ‑a 'gü ꞊bhlëyadhe 'ka 'go mü 'ka‑ kuën 'suö ꞊va 'ka, ꞊ya ö ‑zo 'ta ‑a 'gü ‑yö ‑kë ka ‑dhɔ ‑wun ꞊va 'ka ‑a ‑gɔ. 16N ꞊zuö' 'glu dhi ‑sü ‑mü, 'go mü 'ö n ‑zo yö ‑sü 'dhö ‑mü ka ‑bha 'wun 'plɛ 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\