2 Kodhɛngtö 8 | Bible.is
2 Kodhɛngtö 8

1Dhegluzë ‑nu, yi‑ 'piö kö pë 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü 'ö‑ ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu 'wo Maseduanë ‑an ‑dhë bhë 'ka‑ dɔ. 2‑Kɔ 'ö ‑towotamɛ ‑nu ‑wo bɔa 'klobhɔdhe 'gü bhë ka‑ ‑yö; 'kɛɛ ‑an ‑bha 'gludhi ‑bha ‑kë ꞊va ‑sü 'gü ‑wo wo ‑zo ‑bho wo ‑bha 'fɛɛ 'gblüünzë bhë ‑a 'piö 'ö 'wo 'glusë ‑kë mɛ ‑nu 'ka. 3A‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'wun gia‑ 'ka ꞊nɛ pë 'ö ‑an ‑kɔ ‑yö ‑mɔa ‑wa ‑nu. ‑A ‑de ‑wo pë ‑nu ‑nu ‑ziögɔüsüzë wo ‑de ꞊zuë'. 4'Ö 'wo ꞊dhɛɛ' ‑nu kpɔ yi ‑gɔ ꞊naazë 'ka ꞊ya kë ꞊nɛ ‑wo ‑mɔa ‑bha 'wo gbaɔ bɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü bhë ‑an ‑dhë 'pö. 5Pë ‑nu 'wo‑ ‑kë bhë ‑yö ‑ziö ‑kɔ 'yi yi ‑zo ꞊taa' ‑be bhë ‑a ‑ta. Bhii 'ö tɔɔ 'dhiö ‑blɛɛzë 'ka ‑wo wo ‑de ‑nu Dëmɛ ‑dhë; 'go mü 'zü, 'ö ‑Zlan ‑zo 'kun ‑wun 'ka, 'wo wo ‑de nu yi ‑dhë. 6Pë 'ö ‑kë 'ö 'yi‑ pö Titö ‑dhë ‑yö 'dho ‑yö yuö kë ka ꞊plöö ꞊nɛ ‑kɔ 'yö‑ zü dɔ ‑a 'ka ‑a 'dhö 'ö bhë kö ‑yaan kë kö ka ‑bha 'glusë ‑yuö bhë, 'kaan‑ ‑a 'dhiö 'to. 7Ka ꞊bhɔɔzë pë 'plɛ 'gü: ‑Zo yö ‑sü oo, 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü oo, pë dɔ ‑sü oo, ‑kë 'siözë ‑sü 'ö‑ ‑naa 'kan ‑dhɛ 'yaa ‑dhö waa‑ yi ‑dhɔ 'ö ka 'gü bhë; ‑a ‑wun 'gü yi‑ 'piö kö 'ka ka ‑de ‑zɔn ꞊bhɔɔmɛ ‑nu 'ka, ka ‑bha 'glusë ‑yuö ‑nu 'ka ‑an kë ‑na bhë ‑an 'gü 'pö. 8Yaa kë tɔng ‑nu ka ‑dhë ‑wo 'ka; 'kɛɛ 'wun 'ö ‑gban mɛ 'waa gbɛ ‑nu ‑bha ‑kë 'siözë ‑kɔ ‑bha 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ kö ‑dhɔ 'ö ka 'gü bhë, 'kaan‑ ‑a 'gü ‑pë ‑nu kë, kö mɛ ‑nu ‑waan ‑an yö. 9Bhii ka kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha 'glusë ‑dɔ! 'Ö tɔɔ yö 'ö ‑kë ꞊bhɔɔzë bhë ‑yö ö ‑de ‑kë 'fɛɛzë ka ‑wun 'gü, ‑yö kë 'dhö kö ‑a ‑bha ‑kë 'fɛɛzë ‑sü bhë, ka ‑zë 'kaan‑ bɔ ‑a ‑ta 'kaan‑ kë ꞊bhɔɔzë ꞊zian'. 10꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, 'ma n ‑zo 'ta 'wun bhë ‑a 'gü; pë 'a‑ yö mü 'ö tɔɔ kö pë 'ö 'ka‑ zü dɔ ‑kwɛ 'ö ‑ziö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë 'ka‑ kë 'ka dhoë 'dhiö, bhii ka ꞊nɛ 'ka ‑kë mɛ ‑blɛɛzë ‑nu 'ka kɔlɛtö ‑wun bhë ‑a 'gü; 'ö yaa 'sü ka ‑bha ‑a 'gü ‑pë kë 'ka‑ wo ‑blɛɛzë 'ka bhë ‑a ‑wun ‑bha. 'Kɛɛ ‑yö ‑sü ka ‑bha kë 'ka‑ wo mɛ ‑nu 'wo ‑we ‑a ‑wun ‑bha ‑blɛɛzë 'ka bhë ‑a ‑bha. 11꞊Dhɛ 'ö 'pö, ‑kaa kë 'ka dhoë 'dhiö 'kaan‑ ‑a 'dhiö 'to. ‑Kɔ gia‑ 'ö 'ka ꞊weë' kɔlɛtö ‑wun bhë ‑a ‑bha bhë, ‑kɔ gia‑ bhë 'ö 'ka dho ‑a 'gü ‑pë kaa ‑yö kë 'dhö kö ꞊ii‑ waa‑ ö 'gü ‑pë ‑waan ‑mɔ wo 'kuë. Pë 'ö ka ‑kɔ dho ‑mɔ ‑a nu ‑sü ‑bha ꞊nɛ 'ka dho ‑a kaa. 12Bhii mɛ ꞊ya pë nu mɛ ‑dhë ö ‑de ꞊kwaa', 'ö ‑Zlan ‑yö ‑we ‑a ‑bha gbaɔ 'ö bhë ‑a ‑wun ‑bha. ‑Yö ‑sü ‑kɔ 'ö pë ‑yö ꞊kaa' mɛ ‑gɔ 'ö 'wo gbaɔ ꞊kaa' bhë ‑a ‑bha. Yaa 'sü pë 'ö 'yaa mɛ ‑gɔ ‑a ‑bha. 13Yaa kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë 'ö 'ka dho ꞊daa' pë ꞊mɛɛ' ‑sü 'gü 'zü, 'kɛɛ pë 'plɛ 'dhiö ‑yö ‑mɔ ka ‑gɔ 'kuë ꞊zian'. 14Bhii 'töng 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, pë ‑yö ka ‑gɔ ꞊va, 'ö 'ka ‑mɔa ‑bha kö 'ka nu mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑bha ‑wun 'dho pë ‑nu ‑bha ‑an ‑dhë. ꞊Ya kë 'dhö 'pö, yi 'ö ka ‑bha ‑wun dho yöë pë ‑bha, kö wo ‑zë pë ‑yö ‑an ‑gɔ ꞊va, ‑wo ‑dho nu ka ‑dhë 'pö. Pë ‑bha ‑mɔ 'kuë ‑sü bhë yö ꞊ga 'ö bhë. 15Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ('ö ‑gban Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'wo 'manë ‑lö 'kpa 'yënng ꞊taa ‑an ‑bha,) ‑ya ‑pö: Mɛ 'ö‑ sü ꞊va 'yaa 'to ‑a ‑gɔ; 'ö mɛ 'ö‑ sü 'tee 'ö‑ ‑bha ‑wun 'yaa yö ‑a gbɛ ‑bha 'pö. 16‑Zlan 'ö ‑kë 'siözë ‑sü nu Titö ‑dhë ka ‑wun 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'yi‑ 'ka ‑a 'dhö 'pö bhë ‑a 'tɔ ‑yö kë ꞊va! 17꞊Dhɛ 'yi‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö nu ka 'piö 'ma, ‑a 'yi ‑yö ‑kan ‑a ‑dhë giagiawo; 'kö ‑kë ꞊nɛ yië‑ pö 'dhö ‑be, ‑yö ‑dho ‑a sü ö ꞊deë' 'ö nu 'ma bhii ka ‑kpɛ ‑ya ‑ta. 18Dhegluzë do 'ö kpa ‑a ‑bha 'ö wo ‑nu 'wo nu ‑na 'ma bhë 'ö tɔɔ mɛ 'ö mɛ 'plɛ 'dho ‑a ‑wun ‑së ꞊blɛɛ' ‑na ‑Zlan ‑wo pö ‑kɔ waa‑ 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑kɔ ‑wun 'gü bhë. 19꞊Ɛɛ, mɛ 'ö nu ‑na 'ma bhë, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu ꞊nɛ 'wo‑ sü 'wo‑ yö yi 'piö kö ‑yaan 'dho ‑dɔ yi ‑gɔ ꞊dhia, 'ta 'yi dho dho ‑a 'gü 'wun ‑së kë ‑sü 'ka Dëmɛ 'tɔ ‑kë ꞊va ‑sü 'ka, 'go mü 'yiën‑ 'sü 'yiën‑ nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë ‑a 'gü. 20Yi‑ 'piö kö ꞊kun 'ö mɛ ‑nu ‑wo yi 'tɔ ‑siö 'wëü‑ ꞊va 'ö bhë ‑kɔ 'yi dho pë ‑nu kaa ‑a ‑wun 'gü. 21Yi‑ 'piö kö 'yi 'wun ‑së kë; ‑yö yi ꞊zuö' 'piö kö ‑yö kë Dëmɛ wö 'dhiö ‑së, 'kɛɛ kö ‑yö kë mɛ 'bhee‑ ‑nu wö 'dhiö ‑së 'pö. 22Yi dheglu ‑mɛ do 'bhaa 'ö 'yië‑ 'piö ‑ga 'wun ꞊plëëzë 'gü 'ö‑ 'gü kpengdhö ꞊nɛ 'ö waa‑ mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo nu ‑na 'ma bhë. 'Kɛɛ zlöö ‑bha bhë ‑a ‑bha ‑kë 'siözë ‑sü ꞊ya 'dho 'dhiö ‑a ‑bha ‑zo ‑tën ka ‑dhë ‑sü ꞊va 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü. 23Titö 'ö bhë, ‑ziö n 'piö ‑mɛ 'ö yi ‑nu 'yi yuö ‑kë ka ‑dhë yö ‑mü; dhegluzë ‑nu mɛ 'wo‑ 'piö bhë, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu 'wo 'nö ꞊nɛ 'wo ‑an bɔ kö ‑waan pë ‑nu kë ‑yaan kë Klito 'tɔ ‑blü ‑gɛn 'ka. 24‑Kaa ‑zɔn ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑an ‑dhɔ ‑yö ka 'gü giagiawo, ‑yö kë 'dhö kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑nu ‑wa yö 'wun gia‑ 'ka, 'go mü kö ‑wo yi ‑bha ‑kë 'gɔugɔ ‑sü ‑wun ‑gɛn dɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\