2 Kodhɛngtö 9

1'Ma ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü, ‑yö ‑zɔn n ‑dhë ꞊nɛ n 'ka 'dho 'sëëdhɛ bɔ ka ‑dhë pë ‑nu 'ka dho ‑a nu ‑Zlan ‑bha, mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü ‑an ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü. 2A ka ‑wun ‑blɛɛ 'dhi ꞊va 'gü Maseduanë ‑sɛgümɛ ‑nu ‑dhë n ‑de ‑kë 'gɔugɔ 'ka, bhii a ka ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑sɛɛbɔ ‑nu ‑dɔ. Pë 'a‑ pö ‑an ‑dhë 'ö tɔɔ: «‑Kwɛ 'ö ‑ziö ꞊nɛ ‑a 'gü, dhegluzë ‑nu 'wo Glɛkö ‑sɛ 'gü bhë ‑wo ‑mɔa 'gü kö ‑waan pë ‑nu bɔ dhegluzë ‑nu 'wo Zude ‑an ‑dhë.» ‑Ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! Ka ‑bha ‑kë 'siözë ‑sü bhë ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë 'ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo yö wo ‑bha nu ‑sü ‑bha bhë. 3‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, dhegluzë ‑nu 'wo ꞊nɛ, a ‑an ‑bɔ ka ‑dhë yi 'dhiö, ‑yö kë 'dhö kö ka ‑wun ‑së 'yi‑ ꞊blɛɛ 'wun 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü bhë, kö ꞊kun 'ö‑ ‑wun dho to 'kpaan; 'kɛɛ pë 'a‑ 'piö 'ö tɔɔ 'ka ka ‑de ‑pë kë ꞊nɛ ‑kɔ 'a‑ ꞊blɛɛ ‑a 'ka ka ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 4'Yaa 'pö, yië‑ Maseduanë ‑mɛ ‑nu 'yië nu, 'ö waa ka yö ka ‑de ‑yuö kë ‑sü 'ka, ‑yö ‑dho kë yi ‑bha lë‑ ‑wun 'ka yi ‑zo 'yi‑ tën ka ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö 'go mü 'yö dho kë ka ‑bha lë‑ ‑wun ꞊va 'ka 'pö. 5Pë 'ö ‑kë 'a‑ yö ‑së kö dhegluzë ‑nu 'wo bhë 'a ‑an bɔ kö ‑waan nu ka ꞊plöö n 'dhiö bhë 'ö bhë; ‑yö kë 'dhö kö ‑waan 'glusë gbaɔ 'ö 'ka‑ 'tɔ go bhë kö ‑waan ‑a 'dho 'kuë‑. ꞊Ya kë 'dhö, ‑a kë ‑yi 'ka kö 'aan‑ nu, kö ‑an 'plɛ 'dhiö ꞊ya ‑mɔ 'kuë kö 'aan‑ ‑a dɔa 'zü ꞊nɛ ka‑ ‑nu ka ꞊zuö' ‑së 'ka; kaa‑ kë ꞊zuötozlöödhe 'gü. 6‑Yö kë ka 'yaan ꞊nɛɛ: Mɛ ꞊ya pë ta 'tee, ‑yö ‑dho ‑a kan 'tee; 'ö mɛ 'ö ꞊ya pë ta ꞊va, 'ö ‑a kan ꞊va 'pö. 7꞊Dhɛ 'ö 'dhö, kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yö pë ‑nu nu ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka ‑a ꞊zuö' ‑bha ‑a 'dhö, kö ꞊kun 'yö‑ nu ꞊zuötozlöödhe 'ka 'iin ꞊nɛ pë 'wo‑ pö ‑a 'gbee‑ ‑ta 'wo‑ bho ‑a 'dhö. Bhii mɛ 'ö pë nu ꞊zuögludhi 'ka bhë, ‑a ‑dhɔ ‑yö ‑Zlan ‑kë. 8‑Zlan ‑kɔ ‑yö ‑mɔa kö ‑yaan pë ‑sɛɛbɔ ꞊suu'‑ 'saadhö nu ka ‑dhë ꞊va, ‑yö kë 'dhö kö pë ‑nu ‑wo kë ‑kplawo ka ‑gɔ ꞊va, kö ka ‑bha ꞊ya 'go ‑a 'gü, ‑a 'bhaa ‑yaan 'to kö 'kaan‑ gbaɔ ‑nu kë ‑an 'ka. 9Bhii 'wun 'ö ‑gban ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha, 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑ya ‑pö: «‑Yö pë ‑nu 'fɛɛmɛ ‑nu ‑dhë 'glusë 'gü; ‑a ‑bha 'wun ‑së kë ‑sü ‑yö ‑dho 'dhiö ꞊toëpö 'ka.» 10‑Zlan 'yö pëga nu pëgatamɛ ‑dhë, 'go mü 'yö ꞊bluu'‑ nu ‑a ‑dhë ‑bhöpë 'ka bhë, ‑yö ‑dho pëga 'saadhö 'ö ka ‑bha ‑wun 'dho ‑a ‑bha ‑a nu ka ‑dhë; 'yö ꞊kpɛa, ‑yö kë 'dhö kö ka ‑bha 'glusë kë ‑sü bhë ‑a bhɛ ‑yaan ‑ya ꞊va. 11‑Yö ‑dho ka kë ꞊bhɔɔzë 'töng 'saadhö 'ka, ‑yö kë 'dhö kö 'kaan‑ 'bhaa gbaɔ ‑nu kë. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö mɛdhɛvadhɛ dho ‑Zlan zuö pöë gbaɔ 'ka‑ ‑kë ‑an ‑dhë 'ö 'yi dhoë ‑an ꞊dhia bhë ‑a ‑wun 'gü. 12Bhii yaa kë ꞊nɛ gbaɔ ‑nu 'wo bhë pë 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü ‑pë 'sloo ‑mü, 'kɛɛ ‑yö ‑kë ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑sü ‑a zuö pö ‑sü ‑gɛn 'ka 'pö. 13Gbaɔ 'ö 'dhö bhë ‑yö ka kë ‑kɔ ‑nu ‑zɔn ‑dhɛgbɛadhɛ 'gü kö mɛ ‑nu ‑waan ‑Zlan 'tɔ kë ꞊va, 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Klito ‑bha bhë, ‑a ‑dhɛ 'ka‑ wo 'wun gia‑ ꞊bhlëyadhe 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö 'wo dho ‑Zlan 'tɔ bhɔ, ‑kɔ 'ö 'ka pë ‑nu ‑glu ‑a 'ka, ka 'dhö, wo 'dhö waa‑ mɛ ‑nu 'wo to ka ‑nu ka ziën 'glusë 'gü bhë ‑a ‑wun 'gü. 14‑Wo ‑dho ꞊bhɛa'‑ ka ‑wun 'gü, 'ö ‑an ꞊zuö' ‑yö ‑kë ka 'piö 'glusë ꞊va 'gblüünzë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë ka 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. 15‑Zlan 'tɔ ‑yö kë ꞊va gbaɔ 'ö‑ ꞊zuan' gbɛ 'yaa 'dhö, 'ö yö gia‑ 'ö‑ ‑kë kwa ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\