2 Piɛɛ 3

1N dhegluzë ‑nu, ka‑ ‑yö bhë ꞊a! Ma 'sëëdhɛ kë ꞊plɛ ‑naa 'yaa ‑mü 'ö ꞊nɛ ꞊a; pë ‑nu 'a‑ ‑ya ‑an 'gü 'wo tɔɔ kö mɛ ꞊daan' ‑wo 'a ka ‑zo ‑büö ‑na ‑a 'ka ‑kplawo bhë ‑wa kë kö ka ꞊zuö' 'piö ‑wun ‑nu ‑wo kë 'kpëdhö, 2‑yö kë 'dhö kö ka ‑zo ‑yaan ‑büö 'wun 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'slööslö ‑wa ꞊blɛɛ 'kpa bhë waa‑ kwa Dëmɛ 'ö Mɛdhamɛ 'ka bhë ‑a ‑bha tɔng dɔ ‑wo ‑nu 'ö‑ ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ka ‑daan ‑a 'ka bhë ‑an 'ka. 3'Kɛɛ ‑yö kë ka 'yaan ‑blɛɛzë 'ka ꞊nɛ yi ‑kaanta ‑nu 'ka, 'yee ‑to mɛ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑dho kë ‑dhö; ‑wo ‑dho wo ‑de ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun ‑nu kë 'ta 'sü ‑sü 'ka ‑ya pë ‑dhɔ 'ka ‑sü 'ka. 4‑Wo ‑dho 'yee to ka ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ: «Kë‑ wo ꞊nɛ Yesu yaa‑ pö ö ‑dho yɛ ö 'zü 'ö nu ꞊a? 'Yaa 'dhö a? ‑Yö 'më 'sa 'ö ‑dhɛ ‑kë 'dhö ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu 'ö ‑wo bhë 'ö ‑we ‑an ‑dhë 'ö 'waa ‑dhö gbɔ, 'ö 'kpongtaadhɛ 'dhö ꞊tun ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö ꞊kaa' ‑a züdɔyi 'ka ‑a 'dhö ꞊nɛ ꞊ɛ?» 5'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ‑an ‑zlö ꞊ya trö 'saadhö ꞊nɛ 'kpa bhë, ꞊dhɛ 'ö ‑Zlan ‑yö ‑we, 'ö dhang‑ ‑nu ‑wo ‑kë, 'ö 'yi ‑nu ‑wo dho wo 'kuë‑ 'pian do 'ka ‑dhɛ ‑nu 'gü, 'ö 'sɛ ‑yö ‑kë ‑dhö bhë, 6'kpongtaadhɛ zii 'gü ‑yö ‑siö ‑kɔ do bhë ‑a 'ka 'yi ꞊va 'ö‑ pa bhë ‑a ꞊kwaa'. 7‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'ö dɔ 'kwa‑ wo ꞊dɛɛ ꞊nɛ 'ö 'kpongtaadhɛ waa‑ dhang‑ ‑nu 'dhö ‑ya ‑sü 'ka ‑a 'ka kö ‑an 'gü ‑yaan ꞊siö' 'siö ꞊kwaa' ‑Zlan ‑wo do bhë ‑a 'ka. ‑Yö ‑dho kë 'dhö yi 'ö za dho dɔa ꞊kian' yaa ‑mɛ ‑nu ‑bha kö ‑an 'gü ‑yaan ꞊siö' bhë ‑a 'ka. 8'Kɛɛ n dhegluzë ‑nu, pë 'ö ka 'ka 'dho kun ‑a ‑wun dɔ ‑sü 'ka 'ö tɔɔ kwa Dëmɛ ‑bha 'ka, ‑dhɛkpaɔyi do ‑yö ꞊nɛ ‑kwɛ ‑vuu do 'dhö, 'ö ‑kwɛ ‑vuu do 'dhö ꞊nɛ ‑dhɛkpaɔyi do 'dhö. 9'Wun ('ö ‑gban kwa Dëmɛ ‑bha nu ‑sü ‑bha) 'ö‑ 'tɔ go bhë, yaa kë ꞊nɛ ‑a yi ‑blü 'ö‑ wo 'dhiö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ 'ka mɛ 'bhaa ‑nu ꞊zuö' 'gü bhë ‑a 'dhö; 'kɛɛ kë‑ wo ꞊zian' ꞊zuösaadhɛ 'gü kwa buëndhö, bhii 'ö tɔɔ 'yaa‑ 'piö kö mɛ gbɛ 'gü ‑yö ꞊siö'; ‑ya ‑kë 'dhö ꞊zian' kö mɛ 'plɛ ‑waan 'go wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'gü, kö ‑waan ꞊dhië'‑ ‑a 'piö. 10Kwa Dëmɛ ‑dho nu ꞊nɛ ꞊kwaanmɛ ‑yö nu mɛ tii 'ka. ‑A yi bhë ‑a 'ka, dhang‑ ‑nu ‑wo ‑dho ziö 'wo dho; wo 'ka 'dho kë ‑dhö gbɔ. 'Kɛɛ ‑an 'dho ‑zuö ‑yö ‑dho kë ‑ziizë. ‑A yi bhë ‑a 'ka, pë ‑nu 'wo dhang‑ ‑nu 'gü, ‑an 'gü ‑dho ꞊siö' 'siö ꞊kwaa'; 'sɛ waa‑ ö ‑ta ‑pë ‑nu 'plɛ, ‑an ‑bha ‑këdhösü 'dhiö ‑dho toë yi bhë ‑a 'ka. 11Ka‑ ‑yö bhë ꞊a! Kwa gia‑ ‑yö kwa 'yaan 'ka ‑wun 'ka ꞊nɛ pë 'plɛ 'gü ‑dho ꞊siö' ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö. ꞊Ya kë 'dhö kö 'ta ‑kɔ 'ö 'ka dho taa 'yaa ka 'yaan a? Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑tosiadhe 'ö kpengdhö 'ö 'wo‑ ‑kë ‑klu ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, 12‑ya ‑a ‑gɔ ‑sü 'ka, 'iin kö 'kwaan‑ kë kö ‑yaan nu 'zodhö kwa këpë ‑nu 'gü. Yi bhë ꞊nɛ 'ö dhang‑ ‑nu 'gü dho ꞊siö' 'siö ꞊kwaa' ‑a 'ka, 'ö pë ‑nu 'wo dhang‑ 'gü 'ö 'wo dho kpö 'siö bhë ‑a nɛ‑ ‑bha. 13'Ö bhii pë 'kwa ‑ya ‑a ‑gɔ 'ö tɔɔ dhang‑ ‑nu ‑dëü waa‑ 'sɛ ‑dëü 'ö ‑kë kpengdhö ‑sü 'dhö ‑a ‑ta 'ö ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë. 14'Wun bhë ‑a ‑wun 'gü, n dhegluzë ‑nu, ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ kwa ‑ya pë ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an ‑gɔ, ‑ka dɔ 'gbee‑ kö ‑waan ka yö mɛ 'ö ‑dhii 'yaa ‑an ‑bha, 'ö ꞊zuöyagluu 'dhö ‑an ‑gɔ ‑Zlan wö 'dhiö ‑an 'ka. 15Kwa Dëmɛ ‑bha ꞊zuösaadhɛ bhë ‑yö kë ka ‑gɔ ꞊nɛ 'töng 'ö ꞊tun ka ‑gɔ kö 'kaan‑ ka ‑de ꞊baa'‑ dhasü 'gbloo 'piö ‑a 'dhö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑bha 'kpaakpadhɛ 'gü 'ö Pɔlö, kwa dheglu ‑dhɔkaasüzë ‑ya ꞊bɛɛn ‑a 'ka 'ö‑ bɔa ka ‑dhë bhë ‑a 'dhö. 16'Wun bhë ꞊nɛ 'ö 'wun ‑gban ‑a ‑bha 'ö‑ ‑ya ö ‑bha 'sëëdhɛ 'plɛ 'ö‑ bɔ ‑na ka ‑dhë bhë ‑a 'gü. Yö ꞊ga ꞊dhɛ ‑kë ꞊nɛ ‑a ‑bha 'sëëdhɛ ‑wo 'bhaa ‑nu ‑gɛn ma ‑sü ‑yö 'gbee‑ bhë, 'ö mɛ ‑nu 'ö 'waa 'wun ‑gɛn dɔ 'ö ‑dɔ gɛnngdhö ‑sü 'yaa ‑an ‑gɔ ‑zo yö ‑sü 'gü bhë, 'wo‑ ‑gɛn bho 'gbloo 'gü ꞊nɛ ‑kɔ 'wo‑ kë ‑na ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo 'bhaa ‑nu 'gü bhë ‑a 'dhö bhë. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, wo ‑de ‑da 'wo‑ wo ‑na 'gü ꞊siö' ‑zian ‑ta bhë. 17'Kɛɛ ka ‑zë, n dhegluzë ‑nu, ka 'paan ꞊ya bho 'saadhö ꞊nɛ bhë; ‑ka dɔ ka ‑de 'slë 'ka kö ꞊kun 'ö 'ka dho ka ꞊kwaa' ka ‑de ‑zü 'ö këpëyaamɛ ‑nu ‑bha 'wun ‑kun 'kuë ‑sü bhë 'ka ka ‑de to ‑a 'gü 'ö pë mɛ 'ö ꞊ya ‑ya ka 'gü bhë 'ö dha ka ‑gɔ. 18‑Ka 'dho 'dhiö ꞊zian' kwa Dëmɛ, kwa Dhamɛ Yesu Klito ‑bha 'glusë waa‑ ‑a ‑bha 'wun ‑gɛn dɔ ‑sü 'gü. Kö 'tɔbhɔdhe ‑yö kë ‑a ‑bha 'ka ꞊dɛɛ, ꞊toëpö 'ka! Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\