2 Tesadhonikö 3

1꞊Ya 'kan ‑a ‑bha, dhegluzë ‑nu, yi‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kö 'ka ꞊bhɛa'‑ yi ‑wun 'gü kö kwa Dëmɛ ‑wo 'ö bhë ‑yö 'dho 'dhiö, ‑yö ‑wo ‑dhɛ 'plɛ 'gü ‑bla 'ka kö ‑yö kë ꞊bhlëzë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊kaa' ka 'piö 'ma bhë ‑a 'dhö. 2‑Ka ꞊bhɛa'‑ 'zü kö ‑Zlan ‑yö yi bho mɛ ꞊suu'‑ yaazë ‑nu 'ö ‑an ꞊zuö' 'dhö ya ‑an kwɛɛ. 'Ö tɔɔ mɛ 'plɛ kun 'wo ‑we Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ‑bha. 3'Kɛɛ ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑mɛ ‑mü kwa Dëmɛ 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö dho ka gbaa ꞊faan' 'ka. 'Go mü 'ö dho ka ‑maa kë këpëyaamɛ ('ö ‑kë dü 'ka bhë) ‑a ‑gɔ. 4Kwa Dëmɛ 'ö bhë 'ö yi gbaa ‑zo ‑yö ka ‑bha ‑sü 'ka ꞊nɛ 'wun ‑nu 'ö 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë bhë, ka‑ kë ‑sü 'gü. 'Go mü 'ka dho dho ‑a 'ka 'dhiö. 5Kwa Dëmɛ ‑ya kë kö ‑Zlan ‑dhɔ ‑yö ka kë, 'iin kö ꞊zuö' ‑saa ‑dhɛ 'ö go Klito 'gü ‑yö kë ka ‑gɔ! 6Dhegluzë ‑nu, 'yi‑ ‑dhɛ ka ‑gɔ kwa Dëmɛ Yesu Klito 'tɔ 'gü kö 'fiamɛ ‑nu 'ö pë ‑nu 'ö 'yi ‑an ‑daan ‑a 'ka 'ö 'waa 'we ‑na ‑a kë ‑sü ‑bha bhë kö 'ka 'kan ‑an ‑bha! 7‑Kɔ 'ö 'ka dhoë‑ kaa kö 'kaan‑ yi ‑bha 'wun ꞊zuan' 'sü, ka‑ kë ‑kɔ ‑dɔ; 'ö tɔɔ ꞊dhɛ 'yi tun ka 'piö mü yiëë kë 'fiasü. 8Yiëë yi ꞊kwaa' yi ‑de ‑zü kö mɛ 'kpaan gbɛ ‑yö yi 'dhi gba 'kpaan kö yiëë pë 'bhaa nu ‑a ‑dhë. Yuö ꞊nɛ 'yi‑ ‑kë 'töng 'saadhö 'ka, 'ö 'yi bɔ 'gügadhe ꞊va ‑nu 'gü. ‑Yö ‑kë 'dhö kö ꞊kun 'ö yi 'gbiin‑ dho mɛ 'bhaa kë. 9‑A kë ‑nu 'ö 'yi‑ wo 'dhö bhë yaa kë ꞊nɛ kö yiëë ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'yi‑ pö ka ‑dhë 'ka nu yi ‑dhë; 'kɛɛ yi‑ kë 'dhö ꞊zian' kö ‑yö kë ka ‑bha 'wun ꞊zuan' 'ka. 10'Ö bhii 'töng 'ö 'yi ꞊kaa' ka 'piö mü bhë, yi‑ ‑pö ka ‑dhë ꞊nɛ mɛ 'yaa‑ 'piö kö 'ö yuö kë bhë ‑a ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑yö pë ‑bhö. 11‑A pö 'yi‑ wo ka ‑dhë 'dhö bhë 'ö tɔɔ yi‑ ‑ma ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ka ziën 'ma 'ö 'waa yuö kë; 'ö ‑an ‑bha ‑tosiadhe ‑yö ‑kë ‑de ‑dɔ wo 'bhamɛ ‑nu ‑bha 'wun 'gü ‑sü 'ka. 12Mɛ ‑nu ꞊suu'‑ 'wo bhë, yi‑ ‑dhɛ ‑an ‑gɔ tɔng ‑dɔ ‑an ‑dhë ‑sü 'ka kwa Dëmɛ Yesu Klito 'tɔ 'gü ꞊nɛ ‑wo yuö kë 'töng 'plɛ 'ka kö ‑wo wo ‑de giagia ‑bha ‑bhö ‑pë yö. 13Dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun ka 'gü ‑yö ga 'wun ‑së kë ‑sü 'ka! 14'Wun ‑nu 'yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë 'sëëdhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü bhë mɛ yaa 'we ‑a ꞊bhlë ‑ya ‑sü ‑bha, ‑kaa 'piö ‑ga, 'ka ka ‑ta yö ‑a ‑bha, ‑yö kë 'dhö kö lë‑ ‑yö 'kpɔ ‑a ‑ta. 15'Kɛɛ kö ꞊kun 'ö 'ka‑ sü ka yaagümɛ 'ka! ‑Ka ‑a ‑zo ‑büö ꞊zian' ꞊nɛ ka dheglu 'dhö. 16Kwa Dëmɛ 'ö ꞊zuöyagluu nu mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑yö ka gbaa ꞊zuöyagluu 'ka, 'töng 'plɛ 'ka, ‑kɔ 'plɛ ‑ta! Kwa Dëmɛ ‑yö 'to mɛ 'plɛ ka 'piö! 17'Sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑wo 'ö 'a‑ ‑ya n ‑de giagia ‑kɔ 'ka 'yö ꞊nɛɛ: Ma Pɔlö, 'ma 'we kaa! ‑Kɔ 'ö 'a n ‑kɔ pin ꞊kaa' ma 'sëëdhɛ ‑nu 'plɛ ‑ta 'ö bhë. Ma 'sëëdhɛ ꞊bɛɛn' ‑kɔ 'ö bhë. 18Kö kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ka ‑bha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\