2 Timote 2

1(Mɛdhɛvadhɛ ꞊wa 'kan n ‑ma; 'kɛɛ) Timote, bhi 'ü ‑kë ꞊nɛ n gbö 'dhö ü ‑bha ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü bhë, ‑bhö 'to ‑klu ‑sü 'ka ‑a ‑bha kö 'glusë 'ö‑ ‑kë kwa 'ka bhë ‑yaan ü gbaa ꞊faan' 'ka! 2‑Wo ‑nu 'ü‑ ma n dhiö mɛ ꞊plëëzë wö 'dhiö bhë, ‑bhö ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'wo ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑waan ‑a kuënnu ‑së 'ka bhë ‑an ‑dhë kö wo ‑de 'pö ‑waan mɛ ‑nu 'wo to ‑an ꞊daan'‑. 3‑Bhö 'we ‑a ‑bha 'pö kö ü 'klo ‑yaan bhɔ ꞊nɛ Yesu Klito ‑bha 'dhasi këwunsëëzë 'ö ꞊faan' 'dhoë‑ ‑gɔ 'ö ꞊wa ‑bhö ‑na ‑a 'dhö! ('Ö tɔɔ mɛ ‑nu 'ö 'wo mɛ ꞊daan 'wuntaɔsë bhë ‑a 'ka ‑së 'ka bhë, ‑an 'klo ‑yö ‑dho bhɔ. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, ‑bhö 'we ‑a ‑bha kö kwaa‑ mɛ ‑nu kwa 'klo ‑yaan bhɔ kwa ‑bha mɛ ‑daan 'wuntaɔsë 'ka ‑sü ‑wun 'gü.) 4‑Bhö kë ꞊nɛ 'dhasi 'ö‑ 'piö kö ö ‑gɔmɛ ꞊zuö' 'glu ‑yö dhi ö 'piö ‑a 'dhö! Bhii ꞊ya kë ö ‑gɔmɛ 'piö, 'yaa ö ‑de ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë; 'kɛɛ 'wun 'ö‑ ‑gɔmɛ ‑zo 'kun ‑wun 'ka ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë. 5꞊Gɔɔnmɛ yaa 'dho ‑mɔa ‑bha ‑yaan 'to ‑a 'gbee‑ 'ka kö yaa ‑gɔn tɔng 'kun. (‑Kɔ do 'ö bhë 'ö bhi ‑de 'pö, 'ü dho Yesu Klito ‑bha yuö kaa ꞊nɛ ‑kɔ 'ö‑ pöë bhë ‑a 'dhö kö 'üën‑ ‑a ꞊truën yö!) 6'Go mü 'zü ü ‑bha yuö kë Yesu Klito ‑dhë ‑sü bhë, ‑a ꞊tɛi'‑ ‑kë ꞊nɛ pëtamɛ 'ö yuö ‑kë 'gbee‑ 'ö yö ‑blɛɛzë 'ö‑ ꞊dua' 'dhö ‑mü kö ö ‑bha tapë ‑nu 'wo bhë, ‑ya bhɛ dan bhë ‑a 'dhö. 7'Wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ bhë, ‑bhö ü ‑zo 'ta‑ 'gü kö 'üën‑ ‑dhɛ yö ‑a 'gü! 'Ö tɔɔ kwa Dëmɛ ‑yö ‑dho ‑a ‑ta po ü ‑dhë kö ‑yaan kë ü ‑gɔ 'pëëpë. 8Yesu Klito 'ö ‑kë ‑gludë Davidö ꞊suu'‑ ‑ta 'në 'ka bhë, ‑bhö ü ‑zo 'ta ‑a këwun ‑nu 'gü! ꞊Dhɛ 'ö ga ‑Zlan ‑ya ‑bho ga 'gü. 'Wuntaɔsë 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na mɛ ‑nu ‑dhë 'ö bhë. 9Pë 'ö ‑kë 'a ꞊wa ‑bhö ‑na ꞊dɛɛ 'ö bhë. ‑Wo n ‑da ‑dëüwo ‑kanso 'gü zö ꞊nɛ mɛ mɛzëmɛ ‑da ‑kanso 'gü. 'Kö ‑kë ꞊nɛ ‑wa ‑kë 'dhö 'dhee, ma 'wo n ‑zuö kɔɔ, waa ‑Zlan ‑wo ‑zuö kɔɔ; (‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑mɛ ‑nu 'bhaa ‑nu 'wo to, ‑wo mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na ‑a 'ka ‑kplawo). 10Pë ‑kë 'a ‑we ‑a ‑bha kö 'a bɔ 'wun 'gbee‑ ꞊suu'‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'ö bhë. ‑Yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö ‑an sü ö ‑bha 'ka bhë, ‑waan dha 'pö, ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü 'gü kö ‑wo kë ‑a 'piö, ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe ‑dhɛ ‑bha ꞊toëpö 'ka. 11(A ‑we ‑a ‑bha kö 'a ꞊wa ‑bhö 'pö, bhii 'ö tɔɔ) 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü. ꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa kwa ꞊kwaa'‑ kwa ‑bha ‑tosiadhe yaa ‑nu 'ö 'kwa ‑kë ‑an 'gü 'dhiö bhë ‑an ‑zü, ‑a ꞊tɛi' ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö kwaa‑ Yesu ‑nu 'kwa ga ‑a ‑bha, kwa 'ko yöë ‑a 'dhö. ꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö bhë kwaa‑ Yesu ‑nu kwa ‑dho kwaa‑ ‑tosiadhe kë kwa 'ko ꞊bhaa. 12꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwa 'we ‑a ‑bha kö 'kwaan‑ ꞊wa ‑bhö ꞊zuösaadhɛ 'ka, kwaa‑ Yesu ‑nu kwa ‑dho ‑gludëdhɛ kë. 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'zü 'kwa‑ pö 'kwaa‑ dɔ, ‑yö ‑dho ‑a pö 'pö 'yaa kwa dɔ. 13꞊Ya kë ꞊nɛ 'kwaa 'to kwa ‑wo 'gü, yö 'pö ‑yö ‑to ö ‑wo 'gü, 'ö pë 'ö‑ 'tɔ go mɛ ‑nu ‑dhë, 'ö‑ ‑kë, bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑to ö ‑wo 'gü ‑kplawo, pë 'ö‑ pö ‑a kë ‑sü 'ka. 14'Wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ bhë, ‑bhö mɛ ꞊daan' ‑mɛ ‑nu ‑zo ‑büö ‑an 'ka! ‑Bhöë pö ‑an ‑dhë ‑Zlan wö 'dhiö, ü ‑wo ‑yɔɔn ‑a ‑ta ‑sü 'ka kö ꞊kun 'wo zaɔdhe ‑kë mɛ ‑nu 'ka, 'wun 'ö‑ ‑gɛn 'yaa 'dhö ‑a 'gü! 'Ö tɔɔ mɛ ꞊daan' ‑mɛ ‑nu ‑wo 'dhinaa kë ‑na, 'yaa pë ‑së kë mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑gɔ, 'kɛɛ pë ꞊siö'‑ 'ö‑ wo ‑an ‑gɔ. 15‑Bhö ü ꞊faan' 'plɛ 'sü kö 'üën‑ kë mɛ ꞊daan' ‑mɛ 'ö‑ ‑bha yuö ‑yö ‑Zlan ‑zo kun ‑a 'ka! ‑Bhö kë ꞊nɛ yuökëmɛ, 'ö lë‑ 'yaa‑ kë ö ‑bha yuö ‑nu kë ‑sü 'gü ‑a 'dhö! Ü ‑dho kë mɛ ꞊suu'‑ 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka kö 'üën‑ mɛ ꞊daan'‑ kpengdhö, ‑Zlan ‑wo giagia 'ka. 16Mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wo yaa ꞊blɛɛ' ‑na 'iin mɛ ‑nu 'wo 'wun ‑nu 'ö ‑an ‑gɔ 'yaa 'dhö 'wo ‑an ꞊blɛɛ' ‑na bhë, kö ꞊kun 'ü ꞊kaan ‑an 'ka! 'Ö tɔɔ 'wun ‑nu 'wo bhë mɛ ‑nu 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'dhö bhë, ‑wo bhɔ ‑na ‑Zlan ‑dhë ꞊taa' ꞊gbiin ‑kplawo. 17'Go mü 'zü ‑an ꞊blɛɛ'‑ ‑wun ‑yö pë yaa ‑kë, mɛ 'bhaa ‑nu ‑gɔ 'pö ꞊nɛ ‑kɔ 'ö bhüö 'dho 'kan ‑na ‑a 'ka mɛ ‑nu ‑bha bhë ‑a 'dhö. Mɛ ꞊suu'‑ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an mɛ 'bhaa ‑nu 'wo tɔɔ Imene waa‑ Filɛtö. 18‑Wo mɛ ‑daan ꞊sua ‑wun ‑nu 'ka, ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ kö ꞊kun 'ö 'wo ‑ya ‑Zlan ‑bha mɛ ‑bho ga 'gü ‑sü 'töng ‑gɔ gbɔ, bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan ꞊ya mɛ bho ga 'gü 'saadhö. Mɛ ‑nu ꞊daan' ‑kɔ ꞊suu'‑ 'ö bhë, mɛ ‑nu 'wo‑ ma, ‑yö ‑an ‑dɔ ‑gbɔudhö, 'ö pë 'wo dho wo ‑zo yö ‑a ‑bha 'waa ‑a dɔ. 19'Kɛɛ 'kö ‑kë ꞊nɛ pë ‑nu 'wo bhë ‑wo ‑dhö 'dhee, ‑an ‑kɔ yaa 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'wuntaɔsë giagia 'ö go ‑Zlan 'piö bhë, ‑wa bho ö pin ‑ta. ‑Zlan ‑wo ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'kɔ 'kpan 'dhö. ‑Kɔ do 'ö bhë ‑a 'ka 'pö, mɛ ‑daan ꞊sua ‑wun 'ka ‑sü 'ö bhë, yaa 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑yö ‑Zlan ‑wo bho 'gbloo. Bhii 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑wo ‑gban ‑a ‑ta ‑pë bhë, pë 'ö ‑gban ‑sü 'ka ‑a ‑bha 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü 'ö tɔɔ: Mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑bha 'ka, ‑yö ‑an ‑dɔ. 'Go mü 'zü: Mɛ 'ö‑ pö ö ‑Zlan ‑bha 'ka, ‑yö ‑dho ö ꞊kwaa'‑ pë yaa ‑nu kë ‑sü ‑zü. 20꞊Naɔmɛ ‑gɔ kɔɔ, 'tia‑ ‑nu 'wo ‑kë 'sënng 'ka ‑wo mü, 'ö 'tia‑ ‑nu 'wo ‑kë zënng 'ka 'wo mü. ‑A 'bhaa ‑nu ‑wo mü 'wo ‑kë 'lü 'ka, 'ö‑ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë gbɔ 'sɛ kpö 'ka. 'Tia‑ mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'sënng ‑nu, zënng ‑nu 'ka, ‑wo ‑an ‑sü 'wlaan‑ ‑yi ꞊vava ‑nu 'ka. 'Ö ‑an mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'lü ‑nu 'ka 'iin 'sɛ kpö ‑nu 'ka, 'wo ‑an sü 'wun ‑nu 'ö ‑an ‑wun 'yaa 'gbee‑ ꞊duö ‑an ‑yuö ‑kë ‑a 'gü ‑pë 'ka. 21‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, mɛ 'ö ‑kan pë yaya ‑nu ‑bha, ‑yö ‑dho kë mɛ 'ö ‑Zlan dho ‑a sü ‑yaan ‑a kë pë ‑wun 'gbeezë ‑kë ‑a 'ka ‑pë 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'wo 'tia‑ ‑së ꞊waannuë ‑de ‑dhë, 'ö 'wo‑ sü kö ‑wo pë 'giangian ‑nu ꞊suu'‑ 'saadhö kë ‑a 'gü bhë ‑a 'dhö. 22‑A ‑wun 'gü kö ꞊kun 'ü pë yaa 'ö ‑dadhëü ꞊plëëzë ‑nu 'dho ‑an kë ‑na bhë, 'ü ‑an kë! Bhi ‑zë, ü ‑de nu pë 'ö kpengdhö ‑a kë ‑sü ‑dhë! 'Go mü 'zü, ‑bhö 'dho ü 'dhiö Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka! ‑Zlan waa‑ mɛ ‑nu ‑dhɔ ‑yö ü ‑kë! Mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya 'ö ‑an 'ta 'sü ‑kɔ 'dho kpengdhö ‑Zlan wö 'dhiö, ka ‑nu ‑ka ‑tosiadhe kë ꞊zuöyagluu 'ka ka 'ko ꞊bhaa! 23꞊Kun ‑kë 'ü zaɔdhe këwun ‑nu 'ö ‑an ‑gɔ 'yaa ‑dhö ‑an ꞊blɛɛ'‑ ‑mɛ ‑nu 'piö! Mɛ ‑nu 'wo bhë, 'waa 'wun ‑bho 'kou gbɛ dɔ. Kö ꞊kun 'ü‑ ‑kë 'dhö 'ö tɔɔ ü‑ ꞊tɛi' ꞊dɔa' ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo‑ kë ‑na 'dhö bhë, 'dhinaa ꞊nɛ 'ö ꞊ya kë 'ö ‑an 'dhiö dho to ‑a ‑ta. 24'Kɛɛ kö Dëmɛ ‑bha yuökëmɛ ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑yö 'dhinaa ‑nu kë. Pë 'ö dho ‑a kë 'ö tɔɔ ‑a 'glu ‑dho kë ‑së mɛ 'bhee‑ ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'ka! ‑Yö ‑dho kë 'zü, mɛ ꞊daan' ‑mɛ 'ö‑ ‑kɔ ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yaan mɛ ꞊daan' ‑së 'ka ꞊zuösaadhɛ 'ka ‑a 'ka! 25Kö mɛ ‑nu 'ö 'wo zaɔdhe ‑da ‑Zlan ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'ka bhë kö ‑yaan ‑an ꞊dɔɔ'‑ ‑wo 'pëëpë 'ka. ‑Yö mü 'zü ‑Zlan ‑yö ‑dho ‑a kë 'ö 'wo wo ‑ta yö wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑bha 'ö mɛ ꞊daan' ‑wo 'ö bhë, 'wo‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ 'ö 'wo wo ‑zo yö ‑a ‑bha 'zü. 26꞊Ya kë 'dhö ‑an ‑kɔ ‑yö ‑dho ‑mɔa ‑bha kö ‑dhɛ ‑yö 'wun 'gü ‑sü ‑yaan kë ‑an ‑gɔ kö ‑waan 'go dü ‑bha 'piigbeedhɛ kwɛɛ. Dü 'ö bhë ꞊nɛ 'ö ‑an kë ö ‑zo 'kun ‑wun ‑nu ‑kë ‑an 'ka ‑pë 'ka ‑be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\