2 Timote 3

1A‑ 'piö kö 'ü‑ 'wun dɔ ꞊nɛ 'kpongtaadhɛ 'dhiötoyi ‑yö 'to ‑na 'tee, yi 'gbee‑ ‑yö ‑dho kë ‑dhö. 2'Töng bhë ‑a 'ka, ꞊zuöyaamɛ ‑nu 'ö 'wo wo ‑de ‑dhë ‑së, 'ö 'wëüga ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë ꞊duö, ‑wo ‑dho kë ‑dhö. ‑Wo ‑dho wo ‑de ‑wun ꞊blɛɛ'‑; ‑wo ‑dho wo ‑de sü ꞊va; ‑wo ‑dho 'wun yaya ꞊blɛɛ'‑ ‑Zlan waa‑ wo mɛ ‑nu ‑an ‑gɔ. 'Në ‑nu ꞊gɔü' 'gbeezë ‑nu, ‑wo ‑dho kë ‑dhö. Mɛ ‑nu 'wo bhë wo 'ka 'dho 'wun 'slööslö gbɛ ꞊bhlë ‑ya; yö do bhë 'zü mɛ ‑zlö trö ‑sü ‑zë ‑nu ‑mü ‑an 'ka. 3Mɛ ‑nu 'ö 'wo 'dhö bhë, ‑an ‑bha 'glu yaa ꞊duö bhë ‑a ‑wun 'gü, mɛ ‑nu 'yena yaa 'dhö kë ‑an 'gü. ꞊Sua ‑wun ‑nu ꞊nɛ 'wo 'dho ‑a dɔ mɛ ‑nu ‑bha; ‑wo ‑dho kë ꞊naazë ꞊duö, pë 'dhiö‑ ‑kë mɛ 'ka ‑mɛ ‑mü ‑an 'ka. 4Wo 'ka 'dhö to mɛ ‑nu 'piö ‑dhɔ kpinngdhö 'ka; ‑zo ‑yö ‑an ‑bha ‑mɛ ‑nu 'waa ‑mü ‑an 'ka; ‑naazuëwunkëmɛ ‑mü ‑an 'ka. ‑Wo wo ‑de ‑sü ꞊va ꞊duö. ‑An ‑de 'yi ‑kan ‑an ‑dhë ‑wun ꞊nɛ 'wo‑ 'piö kö 'wo‑ kë, 'kɛɛ ‑Zlan 'yi ‑kan ‑a ‑dhë ‑wun ‑dhɔ 'yaa ‑an kë. 5'Wo‑ ‑kë ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya giagiawo ‑an 'dhö, 'kɛɛ ‑Zlan ‑bha 'piigbeedhɛ ('ö‑ 'piö kö 'ö‑ nu mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑dhë ‑waan ‑tosiadhe ‑së kë ‑a 'ka) bhë, 'waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo wo ‑zo kë ‑a 'piö. ‑Bhö 'kan mɛ ‑nu ꞊suu'‑ 'wo 'dhö bhë ‑an ‑bha! 6‑An mɛ 'bhaa ‑wo ꞊sua ‑kë 'slë 'ka, 'wo ‑da mɛ ‑nu ‑gɔ kɔɔ, 'ö 'wo dhoo ‑nu 'ö 'waa pë gbɛ dɔ, 'ö 'wo ꞊sua ‑wun ‑nu ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë kö ‑yö kë 'dhö kö ‑wo ‑an ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. Dhoo ‑nu 'wo bhë, pë yaa ꞊va kë ‑mɛ ‑nu ‑mü ‑an 'ka; 'ö pë yaa ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë. 7‑Wa 'piö kö 'wo kë 'wundɔmɛ 'ka ‑kplawo, 'kɛɛ ‑Zlan ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo kpengdhö ‑gɛn dɔ ‑sü 'ka 'dho kë ‑an ‑gɔ 'gbɛɛdhö. 8Bhii 'ö tɔɔ mɛ ‑lü ꞊suu'‑ yaa‑ ‑zë ‑nu 'wo bhë, ‑wo ‑dɔ ‑Zlan ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo kpengdhö 'ö bhë ‑a ‑gɔ 'yënng mɛ ‑nu 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Zanɛsö waa‑ Zamblɛsö 'wo dɔ ‑a 'ka Moizö ‑gɔ 'yënng 'kpa bhë ‑a 'dhö. Mɛ ꞊suu'‑ ‑nu 'wo 'dhö bhë 'wun yaa dosɛn ꞊nɛ 'wo wo ‑zo ‑ta ‑a 'gü. ‑Zlan ꞊ya 'kan ‑an ‑bha, 'wun 'ö go ‑a 'piö ‑a ‑dhɛ 'waa‑ wo 'wun gia‑ bhë ‑a ‑wun 'gü. 9Mɛ ‑nu ꞊plëëzë, waa 'dho ziö ‑an 'piö, 'ö tɔɔ ‑wo ‑dho ‑a ꞊tɛi' dɔ 'fɛfɛdhö ꞊nɛ, 'wunbhokoudɔdhe 'yaa ‑an ‑gɔ ꞊nɛ, ‑kɔ do 'ö mɛ ‑nu ‑wa yöë Zanɛsö waa‑ Zamblɛsö ‑an ‑gɔ 'kpa bhë ‑a 'dhö. 10Bhi 'pö, ‑Zlan ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo 'a mɛ ‑nu ꞊daan ‑a 'ka bhë, ü‑ ‑dɔ 'fɛfɛdhö. ‑Kɔ 'a ‑tosiadhe ꞊kaa' bhë 'ü‑ dɔ. Pë 'a‑ yö ‑na 'ko 'dhiö n ꞊zuö' 'piö 'ü‑ dɔ. N ‑ma ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü, n ‑ma ꞊zuösaadhɛ, n ‑ma mɛ ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑dhɔ kë ‑kɔ 'ü ‑an 'plɛ dɔ. 'Go mü 'zü 'ü‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ n 'ka n ꞊kwaa'‑ kwa Dëmɛ ‑bha 'wun ‑nu ‑zü 11kö a ꞊wa ‑nu ‑bhö ‑sü 'gü. Mɛ ‑nu ‑wo n 'klo ‑bhɔ Tiɔsö, Ikɔnë waa‑ Litrë plöö: A ꞊wa ‑bhö mɛ ‑nu 'wo mü ‑an kwɛɛ, 'kɛɛ a n ‑kwaa n ‑de ‑wun ‑zü, ꞊wa bhë ‑a ‑bhö ‑sü 'gü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, kwa Dëmɛ ‑yö n ‑bho 'klobhɔdhe ꞊suu'‑ ‑nu 'wo bhë ‑an 'gü 'töüdhö. 12‑Kwaa ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ mɛ 'töüdhö 'wo‑ 'piö kö ‑wo ‑klu Yesu Klito ‑bha ‑Zlan ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë ‑sü 'ka, ‑an 'klo ‑dho bhɔ. 13꞊Zuöyaamɛ ‑nu 'ö 'wo mɛ ‑nu ‑dian ‑na bhë ‑an ‑bha ꞊zuöyaadhɛ waa‑ ‑an ‑bha mɛ ‑dian ‑sü 'wo bhë 'dho 'ö dho ‑a wo 'dhiö ‑kplawo. ‑Wo ‑dho mɛ ‑nu ‑püö, 'ö dü ‑de 'pö 'ö ‑an ‑püö. 14'Kɛɛ ü ‑bha 'ka, pë 'ü‑ ꞊daan, 'ö 'ü‑ ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ 'wun gia‑ ‑mü bhë, ‑bhö 'dho ü 'dhiö, ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka ‑kplawo! Bhi gia‑, ü mɛ ‑nu 'wo ü ꞊daan ‑Zlan ‑wo 'ka bhë, 'ü ‑an ‑dɔ. ('Go mü 'zü 'ü‑ ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ mɛ ꞊daan' ‑wo giagia ꞊nɛ 'wo ü ꞊daan ‑a 'ka.) 15'Go ü 'nëdhɛ 'gü 'ö yö ꞊dɛɛ ‑bha, ‑wo 'slööslö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, ü‑ ‑dɔ. ‑Zlan ‑wo bhë ‑yö ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö 'wun ‑bho 'kɔu dɔ dhe nu ü ‑dhë kö 'üën‑ dha Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü 'ka. 16Pë 'saadhö 'ö ‑ya ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, ‑Zlan ‑yö ‑bɔ ‑Zuu 'slööslö 'gü 'ö‑ ‑ya mɛ ‑nu ꞊zuö' 'piö, 'ö 'wo‑ ‑ya 'sëëdhɛ 'gü. ‑Zlan ‑wo 'ö bhë ‑yö kwa ‑daan 'wun gia‑ 'ka. 'Go mü 'zü ‑ya ‑kë 'ö pë ‑nu 'ö 'waa kpengdhö 'kwa ‑an dɔ. ‑Zlan ‑wo 'ö bhë 'zü, ‑yö kwa ‑dɔɔ 'ö kwa ꞊daan pë ‑së kë ‑sü 'ka. 17‑Kɔ 'ö bhë ‑a 'ka, ‑Zlan ‑wo ‑ya ‑kë 'dhö kö mɛ 'ö ‑Zlan ‑bha 'ka, kö ‑a ‑kɔ ‑mɔ pë ‑së ꞊suu'‑ 'saadhö kë ‑sü ‑bha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\