2 Timote 4

1Yesu Klito ‑yö ‑dho nu 'zü 'kpongtaa kö ‑yaan ‑gludëdhɛ kë. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü ‑yö ‑dho mɛ ‑nu 'wo 'bhee‑ waa‑ mɛ ‑nu 'ö ꞊wa ga ‑an ‑bha za kan. ‑A ‑wun 'gü, a‑ ‑pö ü ‑dhë ‑wo ꞊yɔɔn ‑a ‑ta ‑sü 'ka, ‑Zlan waa‑ Yesu Klito ‑an wö 'dhiö: 2‑Bhö mɛ ‑nu ꞊daan'‑ ‑Zlan ‑wo 'ka! ‑Kë 'siözë ‑sü ‑yö kë ü ‑gɔ ‑kplawo kö 'üën‑ ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë 'kö ‑kë ꞊nɛ yaa dhi ‑an ‑dhë 'dhee. ꞊Ya kë 'zü ꞊nɛ mɛ ‑nu ‑wo pë yaa kë ‑na, ‑bhö ‑an ꞊dɔɔ' ‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ pë 'wo‑ kë ‑na bhë, ‑wo wo bo ‑a 'ka. ‑Bhö ‑an ꞊faan' 'më! ‑Bhö ‑an ꞊daan'‑ ꞊zuösaadhɛ 'ka! 3'Ö tɔɔ yi ‑nu ‑wo nu ‑na, 'ö mɛ ‑nu waa 'dho we ‑a ‑bha kö ‑wo wo 'to 'to ‑Zlan ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo giagia ‑bha. 'Kɛɛ mɛ ꞊daan' ‑mɛ ‑nu 'ö ‑an ‑wo dho ‑an ‑zo kun 'wo dho ‑an ꞊mɛɛ'‑. 'Ö tɔɔ ‑wa 'piö kö ‑wo pë yaya ꞊plëëzë ‑nu kë. 4‑A ‑gɛn 'ö tɔɔ wo 'ka 'dho kë ‑a 'piö kö 'wo wo 'to 'to, 'wun 'ö 'wun giagia 'ka ‑a ‑bha, 'kɛɛ ꞊kwɛzü ‑wun ‑nu 'wo dho to ‑a 'piö. 5'Kɛɛ ꞊ya kë ü ‑bha 'ka, a ‑dhio ‑dɔ ü ‑dhë kö 'wun ‑ma ö ‑gɛn 'ka ‑sü ‑yö kë ü ‑gɔ, ‑kɔ ꞊suu'‑ 'saadhö 'plɛ ‑ta! ‑Bhö 'we ‑a ‑bha kö ü 'klo ‑yaan bhɔ! ‑Bhö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha, ‑a ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë! Ü ‑bha yuö ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha, ‑bhö ‑an 'plɛ kë ‑së 'ka! 6('Wun ‑nu 'wo bhë 'töüdhö a‑ ‑blɛɛ ü ‑dhë, 'ö tɔɔ n 'ka 'dhö kë ü 'piö ꞊glɔɔsü gbɔ 'kpongtaa zö kö 'aan‑ 'yɛ n 'zü 'aan‑ bɔ ‑a 'piö ü ‑dhë zlöö.) ‑A yi ꞊ya ‑lo kö 'aan‑ 'go 'kpongtaa. N ‑ma yuö ‑kë ‑Zlan ‑dhë ‑sü 'ö bhë ‑a ‑wun 'gü, mɛ ‑nu ‑wo ‑dho n zë. N ‑ma ga ‑sü 'ö bhë, ‑a ꞊tɛi' ‑yö ‑dho kë ꞊nɛ sla‑ bho ‑sü 'dhö. 7Yesu Klito ‑bha yuö mɛ 'ö dɔ n ꞊tian', a n 'gü dɔ 'gbee‑ 'a‑ ‑kë ‑së 'ka. Pë 'ö ‑Zlan ‑yö ‑kë ‑a 'piö kö 'aan‑ kë, a‑ ‑kë ꞊nɛ ‑bla 'sü ‑mɛ 'ö zian ga 'ö dho ‑bla sü ‑a ‑ta, 'ö bɔ ‑a 'plɛ ‑bha ‑a 'dhö. A n ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ 'ö ‑kë ‑a 'dhiötoyi 'ka bhë ‑a ‑bha. 8‑A ‑wun 'gü kwa Dëmɛ 'ö dho mɛ ‑nu ‑bha za kan kpengdhö bhë, ‑yö ‑dho n ‑ma ‑kë kpengdhö ‑sü 'gɔ ꞊gblaa' nu n ‑dhë, ‑a ‑bha mɛ ‑nu ‑bha zakanyi 'ka ('ö tɔɔ pë 'ö kpengdhö 'a‑ ‑kë ꞊nɛ ‑bla 'sü ‑mɛ 'ö 'to ‑a 'gbee‑ 'ka bhë ‑a 'dhö). Yaa 'dho ma do n ꞊saan' nu; mɛ 'saadhö 'wo dɔ ‑a nu ‑sü ‑gɔ, ‑a ‑dhɔ kë ‑sü 'ka, ‑yö ‑dho ‑an ‑bha nu 'pö. 9- 11Mɛ ‑nu 'ö 'wo nu n ‑dhë 'dhiö bhë, Lukö do 'kpaan ꞊nɛ 'ö n 'piö zö zlöö. Demasö ꞊ya 'kan n ‑ma, ꞊ya 'dho Tesalɔnikö plöö; 'ö tɔɔ ‑yö 'kpongtaapë ‑nu ‑dhɔ ‑kë ꞊duö ('ö ‑ziö ‑a 'ka pë ‑nu 'wo ‑Zlan ‑bha 'ka ‑an ‑ta). Klesaan ꞊ya 'dho Galatö ‑sɛ 'gü; Titö ꞊ya 'dho Damasi ‑sɛ 'gü 'pö. ‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'gü, ‑bhöë këdhɛ ꞊mɛɛ'‑ kö 'üën‑ nu n 'piö zö 'zodhö. ꞊Ya kë ꞊nɛ ü nu ‑na, kaa‑ Maakö ‑ka nu! 'Ö tɔɔ n ‑ma ‑wun ‑yö ‑dho yö ‑a ‑bha nu n ‑dhë ‑sü 'ka kwa Dëmɛ ‑bha yuö 'gü. 12'Ö tɔɔ 'ma Tisikö bɔ Efɛzö plöö. 13Ü nu ‑na, ‑bhö nu n ‑ma gblang 'a‑ to Troasö plöö Kaapusö ‑gɔ kɔɔ bhë ‑a 'ka n ꞊dhia! ‑Bhö nu 'zü n ‑ma 'sëëdhɛ ‑be ‑nu bhë ‑an 'ka. 'Kɛɛ ‑a mɛ 'ö ‑kë wü kwi 'ka, 'a pë ‑nu ꞊bɛɛn' ‑na ‑a ‑ta bhë, 'ö n ‑ma ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha kpinngdhö. 14Alezandrë 'ö ‑kë ‑piöbhomɛ 'ka bhë, ‑yö 'wun yaa ꞊gbaɔnsü ‑kë n 'ka. Kwa Dëmɛ ‑yö ‑dho za ‑lo ‑a tuö, pë yaa ‑nu 'ö ‑an ‑kë n 'ka bhë ‑a ‑wun 'gü. 15Bhi ‑de 'pö, ‑bhö ‑a kë 'slë 'ka kö ꞊kun 'ö dho pë yaa kë ü 'ka 'pö! 'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑wo 'ö 'kwa‑ ꞊blɛɛ' ‑na mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑dɔ ‑a ‑gɔ 'yënng ‑mɛ ‑mü ‑a 'ka. 16'Dho ‑blɛɛzë 'a‑ wo zakanmɛ ‑nu 'dhiö bhë, mɛ gbɛ yaa kë n 'piö mü. ‑Wo n ‑to n ‑de 'sloo 'ka. 'Kɛɛ a‑ ‑dhɛ ‑na ‑Zlan ‑gɔ kö ꞊kun 'ö dho ‑an 'klo bhɔ. 17('Kö ‑kë ꞊nɛ mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑wo n ‑to do 'ka,) kwa Dëmɛ ‑yö ‑kë n 'piö; ‑yö ꞊faan' ‑nu n ‑dhë, 'ö 'a‑ ‑wo ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka 'ö 'wo ‑kë mü ‑an wö 'dhiö 'fɛfɛdhö. 'Wun 'gbee‑ 'ö bhë ‑Zlan ‑yö n ‑dha ‑a ‑gɔ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö mɛ dha ‑na ‑a 'ka ꞊laa' 'dhi ‑gɔ bhë ‑a 'dhö. 18'Go mü 'zü a‑ ꞊tɛi' dɔ ꞊nɛ, ‑yö ‑dho n dha 'wun 'gbee‑ ꞊suu'‑ 'kpɛkpɛ 'wo dho nu n ‑ta ‑an ‑gɔ. ‑Yö ‑dho dho n 'ka 'zü, ‑kɔ ‑sëëzë ‑ta, dhang‑ 'gü ‑dhɛ 'ö ö ‑bha ‑gludëdhɛ kë ‑na ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. ‑Kwaa 'tɔ bhɔ, 'kwa dhoë 'dhiö ‑kplawo! Amɛn. 19'Ma 'we Plisilö waa‑ Akilasö ‑an 'ka! 'Ma 'we Onezifɔɔ ‑gɔ 'kɔɔmɛ ‑nu 'ka! 20Elatö ‑yö ‑to Kolɛntö plöö. A Trofimë ‑to Milɛtö plöö, 'ö tɔɔ yaa kë ‑potaasü 'ka. 21Ü 'gü ‑gban kö 'ü nu n 'piö zö 'nɛnɛ 'töng 'dhiö! Bulusö, Pudan, Linisö, Klodia waa‑ kwa dhegluzë ‑nu mɛ 'wo to 'wo ‑klu ‑sü 'ka Yesu Klito ‑bha, ꞊wa 'we ü 'ka! 22A‑ ‑dhɛ kwa Dëmɛ ‑gɔ kö ‑yö 'to ü 'piö, kö ‑yö 'dhuë‑ 'kpɔ ka 'plɛ ka ‑bha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\