Këwɔn ‑nu 11 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 11

1Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu waa‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü, ‑wa ‑ma ꞊nɛ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ꞊wa ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. 2꞊Dhɛ Piɛɛ ꞊ya 'yɛ ö 'zü ꞊ya nu Zeluzalɛmë 'ö Zuifö ‑nu 'wo Klito ‑bha mɛ ‑nu 'ka mü bhë, 'wo yö 'wun ‑blɛɛ ‑a 'ka ‑sü 'gü, 3'wo‑ pö: «‑Da 'ü‑ wo mɛ ‑nu 'ö 'waa kwa ‑sɛgümɛ ‑nu 'ka ‑an ‑gɔ kɔɔ 'ö 'ka pë ‑bhö ka 'kuë‑ bhë, yaa yi ‑zo 'kun!» 4'Yö 'wun ‑nu 'wo‑ ‑kë 'töüdhö bhë, Piɛɛ ‑yö bɔ ‑a 'plɛ 'gü, 'yö‑ ‑bho 'kou ‑kë ‑an ‑dhë 'ö‑ pö: 5«A ‑kë Zope plöö, 'ö ꞊dhɛ 'a ꞊bhɛa' ‑na, 'a 'yanpiöpë yö; 'ö pë do 'bhaa 'ö ‑kë ꞊nɛ sɔ ꞊va 'ö‑ 'to 'dhiö ‑dhɛ ‑yiisië, ‑wo ‑kë mɛ ‑nu kwɛɛ 'ö go dhang‑ 'gü 'yö ꞊yɔɔ 'sengdhö 'ö nu n 'sɔɔ mü, 'a‑ yö. 6'Ö 'a ‑dhɛ ‑ga ‑a 'gü ‑së 'ka, 'ö n 'yan ‑yö ‑kpën ꞊soo ‑ta ‑wü ‑nu, 'blü ‑wü ‑nu, ꞊gblëë 'gu ‑ta ‑wü ‑nu, waa‑ ‑ma ‑nu ‑an ‑bha. 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'we ‑wo do ‑ya pö n ‑dhë: ‹‑Bhö ꞊luu'‑, Piɛɛ, 'ü ‑an zë, 'ü ‑an ‑bhö!› 8'Ö 'a‑ pö: ‹‑Abi', n Dëmɛ, bhii pë 'ö yië‑ tɔng ‑ya pö kö ꞊kun 'yi‑ ‑bhö, n 'ka‑ ‑bhö do ꞊kun.› 9'Ö 'we ‑wo do bhë 'yö bɔ dhang‑ 'gü 'zü, 'ö‑ pö n ‑dhë: ‹Pë mɛ 'ö ‑Zlan ‑ya pö ꞊yö ‑së kö ‑wa ‑bhö, kö ꞊kun 'ü‑ pö 'yaa ‑së kö ‑wa ‑bhö!› 10‑Yö ‑kë 'dhö ‑gwaa ‑yaagazë 'ö pë ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an 'plɛ ‑wo ‑yɛ wo 'zü 'wo ‑da dhang‑ 'gü. 11‑A 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka, 'ö mɛ ‑yaaga 'wo ‑an bɔ n ‑dhë 'wo go Sezale bhë, 'wo nu 'kɔ 'a ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'dhiö. 12'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya pö n ‑dhë 'a ziö ‑an 'piö 'yi 'dho, kö ꞊kun n ꞊zuö' ‑yö to zlöö. Gɔɔn‑ ‑nu 'slado 'ö yi ‑nu 'yi nu ꞊nɛ, ‑wo ‑ziö n 'piö 'yi dho Sezale, 'ö mɛ 'plɛ 'yi dho, 'yi ‑da Kɔɔnɛɛ ‑gɔ kɔɔ. 13'Ö ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ yöë ö ‑gɔ kɔɔ bhë, 'ö‑ ꞊blɛɛ yi ‑dhë. ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë ‑ya ‑pö ‑a ‑dhë: ‹‑Bhö mɛ bɔ Zope, Simɔ 'wo‑ 'tɔ kpɔ Piɛɛ 'ka bhë ‑a ‑dhë, ‑yö nu; 14kö ‑wo ‑nu, 'ö bhi 'dhö, ü ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu 'dhö, 'ka dho bɔ ‑a ‑ta 'kaan‑ dha ‑ya ꞊blɛɛ'‑ ü ‑dhë!› 15꞊Dhɛ 'ö 'ma 'wun ꞊blɛɛ ‑sü zü dɔ, 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö ꞊yɔɔ ‑an ‑ta ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊yɔɔ ‑a 'ka kwa ‑ta 'dhiö bhë ‑a 'dhö. 16'Ö n ‑zo ‑yö ‑büö kwa Dëmɛ ‑wo 'ö‑ pö ꞊nɛɛ: ‹Zan ‑yö mɛ ‑nu ‑bɔ yiö 'yi 'ka, 'kɛɛ ka ‑zë, ka ‑dho pa ‑Zuu 'slööslö 'ka.› 17‑Zlan ‑yö gbaɔ do 'ö bhë ‑a ‑kë ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ do 'ö‑ ꞊kaa' kwa ‑dhë kö 'kwa kwa Dëmɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑a 'dhö 'pö. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, ‑më ‑mü n 'ka kö 'a dɔ ‑Zlan ‑bha pë ‑nu 'ö‑ 'piö kö 'ö‑ kë ‑an ‑gɔ ‑ɛ?» 18꞊Dhɛ 'ö‑ ‑wo ‑nu 'wo bhë ꞊waa‑ ma, 'ö ‑dhɛ ‑yö ga ‑an ‑ta, 'wo yö ‑Zlan 'tɔ 'blü ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «‑Zlan ꞊ya 'we ‑a ‑bha, mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑gɔ 'pö kö ‑wo wo ꞊zuö' ꞊dhië' ö 'piö kö ‑waan ‑kë ‑a 'gü ‑sü giagia yö.» 19'Klobhɔdhe 'ö ‑kë 'töng 'wo Etiɛnë zë ‑a 'ka bhë, ‑ya ‑kë 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑pɛn. 'Ö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dho Fenisi ‑sɛ 'gü, 'ö ‑an 'bhaa ‑nu ‑wo dho Siplë ‑sɛ 'gü, 'ö ‑an 'bhaa ‑nu ‑wo ‑dho Antiɔsö ‑pö 'gü, 'kɛɛ Zuifö ‑nu ‑de 'sloo ꞊nɛ 'wo Yesu ‑bha 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 20꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ do do ‑nu 'wo ‑kë Siplë ‑dhɛ waa‑ Silɛnë ‑dhɛ ‑an ‑bha, ‑wo ‑dho Antiɔsö plöö, 'wo yö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban kwa Dëmɛ Yesu ‑bha ‑a ꞊blɛɛ, mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka bhë ‑an ‑dhë ‑sü ‑bha 'pö. 21Kwa Dëmɛ ‑bha 'piigbeedhɛ ‑yö ‑kë ‑an 'piö, 'ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'wo wo ꞊zuö' ꞊dhië kwa Dëmɛ 'piö. 22꞊Dhɛ 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'ö Zeluzalɛmë ‑ya 'wun ‑taɔ 'ö bhë ‑a ma, 'wo Baanabasö bɔ Antiɔsö. 23꞊Dhɛ ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo, ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑yö 'glusë ꞊kaa' Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo mü ‑an 'ka bhë ‑ya ‑yö. 'Ö‑ ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi; 'yö ‑an ꞊faan' më kö ‑wo wo ‑zo kë wo ‑de 'piö kwa Dëmɛ ‑bha zian ‑ta ‑a ‑wun ‑kun 'gbee‑ ‑sü 'ka wo ꞊zuö' 'plɛ 'ka. 24Baanabasö ‑yö ‑kë mɛ këwunsëëzë 'ö pa ‑sü 'ka ‑Zuu 'slööslö waa‑ ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'ka ‑a 'ka. 'Ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo wo ꞊zuö' ꞊dhië kwa Dëmɛ 'piö. 25꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Baanabasö ‑yö ‑dho Taasö plöö kö ‑yaan Sɔlö ꞊mɛɛ'‑. 26꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ yö 'ö nu ‑a 'ka Antiɔsö. 'Ö ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha ꞊plɛ waa‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Antiɔsö plöö, ‑wo ‑kwɛ do ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü. 'Ö Baanabasö waa‑ Sɔlö 'wo mɛdhɛvadhɛ ꞊daan 'wun ‑nu 'wo ‑gban ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑nu ‑bha ‑an 'ka. Antiɔsö ‑dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ ‑a ‑bha «Kletiɛn» (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ «‑to Klito 'piö ‑mɛ ‑nu»). Kletiɛn ‑tɔ 'ö bhë, ‑dhɛ 'ö Antiɔsö 'wo‑ kpɔ ‑a ‑bha ‑blɛɛzë. 27‑A 'töng 'ö bhë ‑a 'ka, ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo ‑go Zeluzalɛmë 'wo nu Antiɔsö. 28Mɛ do ‑yö ‑kë ‑an ziën 'wo‑ ‑dhɛ Agabusö; 'yö ꞊luu 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑Zuu 'slööslö ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa' ꞊nɛ yi do 'ka, din ꞊va ‑yö ‑dho ‑da 'kpongtaadhɛ 'saadhö 'plɛ ‑bha. (Din 'ö 'dhö bhë ‑yö ‑da 'kpongtaa 'töng 'ö Klodö ‑yö ꞊kaa' ‑gludë 'ka bhë ‑a 'ka). 29'Ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑yö ‑kë ‑a 'gü do wo ziën, kö mɛ 'ö ‑dhö, pë 'ö‑ ‑kɔ ‑yö ‑mɔa ‑bha ‑ya nu kö ‑waan nuë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü ‑an ꞊dhia. 30'Ö 'wo‑ ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ gia‑ bhë ‑a 'dhö, 'ö 'wo gbaɔ bhë 'wo‑ dɔ Baanabasö waa‑ Sɔlö ‑an ‑gɔ, 'wo dhoë mɛ ziizii ‑nu 'wo Klito ‑bha mɛ ‑nu 'wo Zude ‑sɛ 'gü ‑an ziën bhë, ‑an ꞊dhia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\