Këwɔn ‑nu 12

1'Töng 'dhö bhë ‑a 'ka, 'yö ‑gludë Elɔdö ‑yö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu mɛ 'bhaa ‑nu 'klo bhɔ ‑sü zü dɔa. 2'Yö Zan dheglu Zakö ‑gɔ ‑kan. 3'Go mü ꞊dhɛ 'ö ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ Zakö zë ‑sü 'ö bhë ‑a ‑wun 'yi ‑yö ‑kan Zuifö ‑nu 'dhii, 'ö Piɛɛ kun 'pö. (‑Yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha 'wlaan‑ 'ö 'wo‑ ‑dhɛ 'wlaan‑ 'wo ꞊bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö 'wo‑ ‑bhö ‑na bhë ‑a 'töng 'ka.) 4꞊Dhɛ 'ö ꞊wa Piɛɛ 'kun, 'ö Elɔdö ꞊yaa‑ ‑da ‑kanso 'gü, 'ö 'dhasi 'gɔɔ‑ do ö ga 'slado sü 'ö ‑an kpö dan ‑yiisië ‑yiisië 'ö 'wo wo 'ko ‑ta bho 'yan ‑to Piɛɛ ‑bha ‑sü 'ka do do 'ka. Bhii Elɔdö ‑yö ‑mɔa 'gü kö ꞊ya kë ꞊nɛ Paakö 'wlaan‑ ꞊ya zië kö ‑yaan 'dho ‑a 'ka 'sɛgümɛ ‑nu 'dhiö kö ‑wa zë ‑sü ‑za dɔ ‑a ‑bha. 5'Dhasi ‑nu ‑wo ‑kë wo 'yan ‑to Piɛɛ ‑bha ꞊dhia, ‑kanso 'kɔɔdhö, 'kɛɛ 'töng 'ö bhë ‑a 'ka, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu kpö ‑wo ‑kë ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ꞊dhia ꞊faan' 'ka Piɛɛ ‑wun 'gü. 6Yi 'ö Elɔdö dho dhoë Piɛɛ 'ka 'sɛgümɛ ‑nu 'dhiö bhë ‑a gbeng ‑yi bhë ‑a 'ka, Piɛɛ ‑yö ‑kë yi zë ꞊dhia 'dhasi ‑nu ꞊plɛ ziën. 'Dhasi ‑nu ꞊plɛ 'wo bhë, mɛ 'ö ‑dhö 'ö Piɛɛ ‑kɔ do ‑klu ö ‑bha ꞊yɔɔga 'ka, 'ö‑ ꞊bhüö' ‑klu ö ꞊kwɛɛ' dhö 'pö. 'Go mü 'dhasi 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë wo ‑dɔ ‑dhɛ ‑bha ‑kanso 'kɔdhi mɛ 'ö Piɛɛ ‑yö ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'dhiö. 7'Ö to mü, kwa Dëmɛ ‑bha bɔmɛ do ‑yö ꞊gbëü, 'ö ‑dhɛpuudhɛ ‑yö bhü, ‑kanso 'kɔdhi bhë ‑a 'gü. 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö pa Piɛɛ ‑bha ‑a gban ‑ta ‑ma ‑sü 'ka 'ö‑ pö ‑a ‑dhë: «‑Bhö ꞊luu'‑ 'siösiö!» 'Ö to mü, 'ö ꞊yɔɔ' ‑nu ‑wo go ‑a ‑kɔ ‑bha. 8'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö Piɛɛ ‑dhë 'zü: «‑Bhö ü ‑bha ‑du kwi dɔ ü ‑bha sɔ ‑ta, 'go mü 'ü ü ‑bha ‑sakpa yö ü ‑gɛn ‑bha!» 'Ö Piɛɛ ‑ya ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö. 'Ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë 'zü: «‑Bhö ü ‑bha gblang 'sü 'ü‑ ‑da ü ‑bha 'ü ziö n 'piö!» 9'Yö Piɛɛ ‑yö ‑ziö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ bhë ‑a 'piö, 'wo goë ‑kanso 'kɔdhi bhë ‑a 'gü; ‑ya ‑pö ‑bezë ꞊nɛ pë ‑nu 'wo kë ‑na 'töüdhö bhë 'yanpiöpë ‑mü. 10'Wo ‑ziö 'dhasi kpö ‑blɛɛzë ‑ta, 'ö 'wo dho 'wo ziö ‑an mɛ 'wo yö ‑an 'piö ‑an ‑ta, 'wo dho 'wo yö ‑piö kpong 'wo ‑kanso 'kɔdhi ta ‑na ‑a 'ka bhë ‑a ‑bha kö ‑waan yö plaan. 'Ö kpong 'ö bhë 'ö ‑po ö ꞊deë' ‑an wö 'dhiö, 'ö 'wo yö plaan. ꞊Dhɛ 'wo 'ta ‑na ‑kpinngga do 'piö, 'ö ‑Zlan ‑bha bɔmɛ ‑yö to mü 'yö ꞊dhong Piɛɛ ‑gɔ. 'Ö Piɛɛ ‑yö to ö ‑de 'sloo 'ka. 11꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Piɛɛ ‑ya 'wun dɔ ꞊nɛ, pë 'ö ‑kë bhë 'yanpiöpë 'yaa ‑mü, 'kɛɛ 'wun giagia ‑mü, 'ö‑ pö: «'Ma‑ dɔa 'sabla giagia 'ka ꞊nɛ, n Dëmɛ 'yö ö ‑bha bɔmɛ bɔ kö ‑yaan n bho Elɔdö ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wuën‑ waa‑ 'wun yaa 'ö Zuifö ‑nu 'wo‑ 'piö kö 'wo‑ kë n 'ka bhë ‑an kwɛɛ.» 12꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ö ‑de ‑kë ‑a 'gü ‑kɔ dɔ 'ö dho Zan 'wo‑ 'tɔ kpɔ Maakö 'ka bhë ‑a dhe Mali ‑gɔ kɔɔ. Mɛ ‑nu ‑wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü ꞊va 'ka ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ꞊dhia, ‑a ‑wun 'gü. 13꞊Dhɛ Piɛɛ ꞊ya ‑lo, 'ö kpong ‑ta ‑ma; 'ö yuökëdhe do 'wo‑ ‑dhɛ Lɔdö bhë, 'yö ꞊yɔɔn kpong 'sɔɔ kö 'yaan‑ ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ꞊nɛ dö 'ö kpong ‑ta ‑ma ‑ɛ? 14'Ö Piɛɛ ‑wo dɔ, 'ö‑ ‑bha ꞊zuögludhi 'gü, kö ‑yö kpong 'po ꞊zian' bhë 'ö ‑bla sü 'ö dho kɔɔ 'ö‑ pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë Piɛɛ ‑yö 'kɔdhi ‑bha. 15'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «'Blɔɔn‑ 'ö ‑da ü 'gü a? Piɛɛ ‑yö ‑kanso 'kɔɔdhö, yaa ‑mɔa ‑bha kö ‑yö nu 'kɔdhi zö!» 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë ‑yɔɔn ö ‑wo ‑ta ‑sü 'ka ꞊nɛ Piɛɛ ‑yö 'kɔ 'dhiö mü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö 'wo‑ pö: «‑Zlan ‑bha bɔmɛ 'ö bɔ Piɛɛ 'piö ‑kplawo bhë yö ‑mü.» 16꞊Dhɛ kë ‑na 'dhö kö Piɛɛ ‑yö kpong ‑ta ‑ma ‑na ‑kplawo. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa kpong 'po zlöö, 'ö ‑an 'yan ‑yö ‑da ‑a ‑ta, 'ö 'tetundhe ꞊va ‑yö ‑da ‑an 'gü. 17'Ö Piɛɛ ‑yö ö ‑kɔ ‑ta zë ‑an ‑dhë kö ‑waan wo 'dhi yö 'kuë‑. 'Ö ‑kɔ 'ö kwa Dëmɛ ‑ya bhoë ‑kanso 'kɔɔdhö bhë 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'zü kö 'wun bhë, ‑wa ꞊blɛɛ'‑ Zakö waa‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ mɛ ‑nu 'wo to ‑an ‑dhë. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Piɛɛ ‑yö ‑ziö 'ö dho ‑dhɛ gbɛ 'gü. 18꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'suö ꞊va ‑yö ‑da 'dhasi ‑nu 'wo ‑kë wo 'yan ‑to Piɛɛ ‑bha ꞊dhia, ‑kanso 'kɔɔdhö bhë ‑an 'gü, 'wo yö wo ‑de ꞊dhɛɛ' 'kpɔ ‑sü 'gü ꞊nɛ Piɛɛ ‑yö ‑bɔ 'më 'ö ꞊duë ꞊ɛ? 19Elɔdö ‑yö ‑ko 'zü 'ö Piɛɛ ꞊mɛɛ, 'kɛɛ yaa‑ yö. 'Ö 'dhasi ‑nu 'wo wo 'yan to ‑a ‑bha bhë, 'ö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑a ‑wun 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ 'ö Piɛɛ 'dhö ‑a ‑bha waa‑ dɔ kpinngdhö, 'ö‑ pö 'dhasi gbɛ ‑nu ‑dhë ‑wo 'dhasi ‑nu 'wo bhë ‑an zë. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Elɔdö go Zude ‑sɛ 'gü, 'ö dho Sezale plöö. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü 'ö 'töng 'dɛdɛ ‑kë mü. 20‑Naadhe ꞊va ‑yö ‑kë Elɔdö 'gü, Tii ‑mɛ ‑nu waa‑ Sidɔn ‑mɛ ‑nu ‑an buëndhö. 'Ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo wo ‑wo kpɔ 'kuë‑ do kö 'waan‑ wo ‑de ‑zɔn Elɔdö 'dhiö, 'ö 'wo bɔ ‑gludë ‑bha 'yan ‑to ‑a ‑bha 'kɔ ‑bha ‑mɛ ‑nu ‑gɔmɛ 'wo‑ ‑dhɛ Blatusö ‑a ‑ta, 'wo dho ‑gludë Elɔdö 'piö, 'wo dhidhe ‑da wo ‑nu wo ziën. Bhii 'ö tɔɔ ‑an ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu ‑bha ‑bhöpë ‑yö ‑go ‑gludë kwɛɛ. 21꞊Dhɛ 'ö yi 'ö Elɔdö ‑ya kpɔ bhë ꞊ya ‑lo, 'yö ö ‑bha ‑gludëdhɛ ‑sɔ ‑da ö ‑bha, 'ö dho 'ö ‑ya ö ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü, 'ö yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha mɛ ‑nu 'plɛ wö 'dhiö mü. 22'Ö 'sɛgümɛ ‑nu ‑wo ‑gbla 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «Mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë, mɛ 'bhee‑ 'yaa ‑mü, ‑zlan do 'bhaa ‑mü!» 23'Kɛɛ ‑dhɛ do bhë 'ö to ‑a ‑bha 'ö kwa Dëmɛ ‑bha bɔmɛ do ‑ya ‑kë 'ö 'yua ‑yö Elɔdö kun, 'ö ꞊bhüö' 'në ‑nu ‑wa ‑bhö 'ö ga. Bhii 'ö tɔɔ ‑yö 'tɔbhɔdhe ‑nu ö ‑de ‑dhë, 'yö ö ‑de sü ‑Zlan 'ka. 24'Ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑Zlan ‑wo ma, 'ö 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'wo dhoë 'dhiö. 25꞊Dhɛ 'ö Baanabasö waa‑ Sɔlö ꞊wa yën 'wun ‑nu 'ö 'wo ‑kë ‑a 'piö kö 'wo‑ kë bhë ‑a ‑yö 'ko 'dhiö kë ‑sü ‑bha Zeluzalɛmë, 'wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho Antiɔsö. 'Ö Zan 'wo‑ 'tɔ kpɔ Maakö 'ka bhë, 'wo‑ kpa wo ‑bha 'ö wo ‑nu 'wo dho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\