Këwɔn ‑nu 14 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 14

1꞊Dhɛ Pɔlö waa‑ Baanabasö ꞊wa ‑lo Ikɔnë plöö, 'wo ‑da Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü 'zü, 'ö 'wo Yesu ‑bha 'wuntaɔsë ‑blɛɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë. 'Ö Zuifö ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ ‑wo ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka. 2'Kɛɛ Zuifö 'bhaa ‑nu waa 'we‑ ‑bha kö ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'wo‑ pö mɛ 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë ‑wo dɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑gɔ 'yënng. 3'Kɛɛ Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑wo ꞊glɔɔ Ikɔnë plöö, 'wo 'wun 'ö ‑gban 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu ‑bha 'wo kë ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia ‑zogbandhe 'ka. Kwa Dëmɛ ‑ya ‑zɔn ‑an ‑dhë mɛ ‑nu wö 'dhiö ꞊nɛ 'wun ‑nu 'ö ‑gban ö ‑bha 'glusë ‑wun ‑bha 'wo‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'wun gia‑ ‑mü, 'ö ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü nu ‑an ‑dhë kö ‑waan ‑dhidhaapë ‑nu kë ‑a 'ka. 4'Ö 'gügludhe ‑yö ‑da pömɛ ‑nu ziën, 'ö mɛ ‑kɔ 'pian do ‑yö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha 'ka, 'ö mɛ ‑kɔ 'pian do 'bhaa ‑yö ‑kë Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑bha 'ka. 5Zuifö ‑nu waa‑ mɛ 'waa Zuifö 'ka waa‑ wo ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ‑an ‑wo ‑yö ‑mɔ ‑a 'gü kö 'waan‑ Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑an zë ‑an ‑zuö ‑guö 'ka ‑sü 'ka. 6꞊Dhɛ 'ö mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ꞊waa‑ ꞊tɛi' dɔ 'wo ꞊duë, 'wo dho Lekaɔni ‑sɛ 'gü, pödhɛ 'wo‑ ‑dhɛ Litrë waa‑ Dɛɛbö, 'iin ‑an ‑zütodhɛ ‑nu ‑an ‑bha. 7'Ö 'wo yö 'wuntaɔsë ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü mü. 8‑Dhɛ 'ö Litrë bhë gɔɔn‑ do ‑yö ‑kë ꞊yaannu ꞊süë' mü, bhii 'ö tɔɔ 'tinng ꞊yua' ‑yö ‑kë ‑a ‑gɛn 'gü, 'ö bhɔa, 9‑yö ‑kë ö 'to 'to ꞊dhia 'wun 'ö Pɔlö ‑kë ‑a ꞊blɛɛ' ꞊dhia bhë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ 'ö Pɔlö ‑ya dɔa ꞊nɛ ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü ‑ya ‑gɔ kö 'yaan‑ ‑a ‑dhɛ bo, 'yö‑ ‑ga ‑piindhö 10'ö‑ pö ‑a ‑dhë ‑wo 'gbee‑ 'ka ꞊nɛɛ: «‑Bhö ꞊luu'‑ 'ü dɔ ü ‑gɛn ‑ta zengdhö!» 'Yö ꞊luu 'budhö, 'ö yö 'ta ‑sü ‑bha. 11꞊Dhɛ pë 'ö Pɔlö ‑ya ‑kë bhë mɛ gbung ‑nu ꞊waa‑ yö, 'wo ‑gbla wo ‑bha 'sɛ 'gü ‑wo 'ö ‑kë Likaɔni ‑wo 'ka bhë ‑a 'gü 'wo‑ pö: «‑Zlan ‑nu ꞊wa mɛbheedhe bun 'sü, ꞊wa go dhang‑ 'gü, ꞊wa nu kwa 'piö!» 12'Ö 'wo Baanabasö 'tɔ kpɔ wo ‑bha ‑zlan ꞊bhlëzë 'wo‑ ‑dhɛ Zösö bhë ‑a 'ka. 'Wo Pɔlö 'tɔ kpɔ 'pö wo ‑bha ‑zlan do 'bhaa 'wo‑ ‑dhɛ Ɛɛmɛsö bhë ‑a 'ka. Bhii 'ö tɔɔ mɛ ꞊plɛ 'wo nu bhë, Pɔlö ꞊nɛ 'ö ‑kë 'wunblɛɛmɛ 'ka ꞊nɛ wo ‑bha ‑zlan Ɛɛmɛsö bhë ‑a 'dhö Zösö ‑wo 'dhiö ‑lo ‑sü 'ka. 13‑An ‑bha ‑zlan 'wo‑ ‑dhɛ Zösö bhë ‑a ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑yö ‑kë ‑daplöödhɛ gia‑ ‑bha. 'Ö‑ slabhomɛ ‑yö nu, ‑du ‑nu 'wo 'lü 'bin ꞊bhüö' ‑kë 'wo‑ ꞊nië ‑a bhɔ ‑zü ‑a 'ka, böü‑ 'kplong 'ö ꞊nië pö‑ ‑zü bhë ‑a 'dhi do ‑bha. 'Ö Zösö ‑bha slabhomɛ waa‑ mɛ gbung ‑nu 'wo ‑kë mü, ‑wa ‑ya wo ꞊zuö' 'piö kö ‑wo sla‑ bhoë Baanabasö waa‑ Pɔlö ‑an ‑dhë. 14'Kɛɛ ꞊dhɛ 'wun bhë 'ö Baanabasö waa‑ Pɔlö ꞊waa‑ ꞊tɛi' dɔ, 'wo wo ‑bha gblang ‑dhɛ 'bhaa ‑nu ꞊pɛɛ, ‑a ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ waa 'we‑ ‑bha kö ‑wa kë 'dhö. 'Ö 'wo ‑bla sü 'wo dhoë mɛ gbung ‑nu 'gü ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: 15«Mɛ 'ka ꞊nɛ, ‑më 'ö ‑kë ka ‑gɔ 'ka 'wun ‑kë 'dhö e? Mɛ 'bhee‑ ‑nu kwa ꞊suu'‑ ‑yö do, ‑zlan 'yaa ‑mü yi 'ka! 'Wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu Klito ‑bha ꞊nɛ 'yi nuë ka ꞊dhia, ‑a ‑blɛɛ ka ‑dhë ‑sü 'ka kö 'ka ka ꞊kwaa' gbapë 'kpaan ‑wun 'wo bhë ‑an ‑zü kö 'ka ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'ö 'bhee‑ 'ö dhang‑ 'dhö, 'sɛ 'dhö, 'yoo 'dhö waa‑ ‑an 'gü ‑pë ‑nu 'plɛ ‑kë bhë ‑a 'piö kö 'kaan‑ ‑a gba! 16'Töng ‑nu 'wo ‑ziö bhë ‑a 'gü, ‑yö ö ‑kwaa mɛ ‑nu ‑zü 'wo wo ‑zo 'kun ‑wun ‑nu ‑kë. 17'Kɛɛ ‑ya ‑zɔn ka ‑dhë ‑kplawo ꞊nɛ ö ‑Zlan 'glusë ‑zë 'ka, pë ‑së ‑nu ‑kë ka ‑dhë ‑sü 'ka ‑kplawo. Bhii 'ö tɔɔ ‑yö ka ‑gba dha 'yi 'ka. 'Go mü 'zü 'ö‑ ‑kë 'ö kaa‑ tapë ‑nu ‑wo ‑dhi wo 'töng 'ka, 'ö ka gbaa ‑bhöpë ‑nu 'ka, 'go mü 'yö ka pa ꞊zuögludhi 'ka.» 18'Kɛɛ ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑kɔ gia‑ 'ö bhë ‑a 'dhö, Baanabasö waa‑ Pɔlö ‑an ꞊sëë'‑ ‑yö ‑bho kö ꞊kun mɛ gbung ‑nu 'wo bhë 'wo dho sla‑ bhë ‑a bho wo ‑dhë. 19꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'pö, Zuifö ‑nu 'bhaa ‑nu ‑wo ‑go Antiɔsö ‑dhɛ, 'ö Pisidi ‑sɛ 'gü waa‑ Ikɔnë plöö 'wo nu, 'wo mɛ gbung ‑nu 'wo bhë 'wo ‑an ꞊zuö' bɔ wo 'piö. 'Wo yö Pɔlö ‑zuö ‑guö 'ka ‑sü 'gü, 'go mü 'wo‑ ꞊gblëë, 'wo dhoë pö‑ ꞊taa ‑bha, 'wo‑ to mü 'ö tɔɔ ‑wo wo ‑zo ‑ta ‑be ꞊nɛ ꞊ya ga. 20'Kɛɛ ꞊dhɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑lo ‑a 'piö mü, 'ö ꞊wa ꞊nië' ‑a ‑zü, 'ö ꞊luu, 'ö wo ‑nu 'wo ‑da plöö. ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö waa‑ Baanabasö 'wo dho Dɛɛbö ‑pö 'gü. 21Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑wo Yesu ‑bha 'wuntaɔsë ‑blɛɛ Dɛɛbö plöö, 'ö 'wo‑ ‑kë 'ö mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka mü. 'Go mü 'wo ‑yɛ wo 'zü 'wo dho Litrë ‑dhɛ, Ikɔnë ‑dhɛ waa‑ Antiɔsö 'ö Pisidi ‑sɛ 'gü ‑an 'gü. 22'Wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ꞊faan' më kö ‑wo kë ꞊faanzë ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'gü. 'Ö 'wo‑ pö ‑an ‑dhë: «Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'plɛ 'klo ‑dho bhɔ ꞊va ‑an ‑bha ‑tosiadhe 'gü 'kpongtaa zö kö ‑waan ‑da ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ 'gü 'töng 'ö 'dhiö, 'ö nu ‑na bhë ‑a 'ka.» 23'Ö 'wo mɛ ziizii ‑ya Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'saadhö 'gü. 'Ö ꞊dhɛ Pɔlö waa‑ Baanabasö ꞊wa yën wo ‑bɛn 'to ‑sü waa‑ ‑bhɛa ‑Zlan ‑dhë ‑sü ‑bha, 'wo mɛ ‑nu 'wo mü bhë, 'wo ‑an ‑wun ‑lo kwa Dëmɛ 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë ‑a kwɛɛ. 24'Ö 'wo bɔ Pisidi ‑sɛ 'gü, 'wo dho Panfili ‑sɛ 'gü. 25'Wo ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'wo Pɛɛzö plöö ‑an ‑dhë. 'Go mü 'wo dho Atali plöö. 26꞊Dhɛ ꞊wa 'go mü, 'wo 'yitagɔ sü, 'wo dho Antiɔsö plöö, ‑dhɛ 'wo woë‑ 'ta zü dɔ ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha. ꞊Dhɛ 'wo 'dhoë‑ dho 'ta 'gü, ‑dhɛ 'ö bhë ꞊nɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo mü, 'wo ‑an ‑wun ‑lo ‑a ‑bha ‑Zlan kwɛɛ kö ‑yaan ö ‑zo kë ‑an 'piö, kö yuö ‑nu 'wo 'dho ‑na ‑an kë ꞊dhia bhë kö ‑waan ‑an kë. 27꞊Dhɛ ꞊wa ‑lo Antiɔsö, 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ wo 'ko ꞊bhaa, 'ö pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑ya kë 'saadhö wo ꞊kwaa', waa‑ ‑kɔ 'ö 'kwɛɛ ꞊poë' mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑gɔ kö ‑waan Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë 'wo‑ 'plɛ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 28'Ö 'wo 'töng 'bhaa ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'piö mü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\