Këwɔn ‑nu 15 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 15

1Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑go Zude ‑sɛ 'gü 'wo nu Antiɔsö plöö, 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü, 'wo yö ‑an ꞊daan' ‑sü 'gü, 'wo‑ pö: «‑A 'ke kaa 'dho 'bɔng ꞊nɛ ‑kɔ 'ö Moizö ‑yö ‑Zlan ‑bha tɔng ꞊daan ‑a 'ka bhë ‑a 'dhö, kaa 'dho dha.» 2'Kɛɛ 'wun bhë yaa Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑an ‑zo 'kun; 'ö wo ‑nu 'wo yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü waa‑ zaɔdhe kë ‑sü ‑bha. 'Ö 'gbɛɛdhö 'wo‑ yö ‑së 'ka kö 'wo mɛ 'bhaa ‑nu 'wo go Antiɔsö 'wo ‑an yö Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑an 'piö, ‑wo 'dho Zeluzalɛmë kö 'wun 'ö bhë Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë mü waa‑ mɛ ziizii ‑nu ‑waan ‑a ‑bhokou kë wo 'ko ‑dhë. 3Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu kpö bhë, ‑wo ‑an ‑dɔ zian, 'ö 'wo dho. 'Wo bɔ Fenisi ‑dhɛ waa‑ Samali ‑sɛ ‑an 'gü, ‑kɔ 'ö mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka 'wo wo ꞊zuö' ꞊dhië ‑a 'ka ‑Zlan 'piö bhë ‑a ꞊blɛɛ'‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë ‑sü 'ka. 'Wun 'ö bhë ‑yö ‑kë ‑an ‑dhë ꞊zuögludhi ‑wun ꞊va 'ka. 4꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo Zeluzalɛmë plöö, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'dhö, Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo ‑kë mü, ‑wo ‑an ‑nia ‑kun. 'Ö wo ‑de 'pö, 'ö pë 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë ‑an ꞊kwaa' wo ‑bha 'ta bhë ‑a 'gü bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ 'pö ‑an ‑dhë. 5'Yö Falizi ‑mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka bhë 'wo ꞊luu, 'wo‑ pö: «‑Kwaa pö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka bhë ‑an ‑dhë ‑wo 'dho 'bɔng, 'go mü ‑wo tɔng 'ö Moizö ‑ya nu kwa ‑dhë bhë ‑wa 'kun.» 6'Ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo dho wo 'ko ꞊bhaa kö 'waan‑ ‑dhɛ ‑ga 'wun 'ö bhë ‑a 'gü. 7꞊Dhɛ 'ö ꞊waa‑ dan 'kuë 'piö ꞊gbiinzë, 'ö Piɛɛ ‑yö ꞊luu 'ö‑ pö: «Dhegluzë ‑nu, ka gia‑ ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö n ‑sü ka ziën ‑a ‑wo nu ‑sü ‑blɛɛzë 'ka kö 'wuntaɔsë 'ö ‑gban Yesu ‑bha bhë 'aan‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ‑dhë; ‑yö kë 'dhö kö ‑waan ‑a ma, kö ‑waan ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 8'Ö ‑Zlan 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu ꞊zuö' dɔ bhë 'yö‑ ‑zɔn ꞊nɛ ‑yö ‑we ‑an ‑bha Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ‑bha, ‑Zuu 'slööslö ‑nu ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ kwa 'dhö 'pö. 9Yaa mɛ bho 'kou kë mɛ 'kwa Zuifö 'ka waa‑ mɛ 'waa Zuifö 'ka kwa ziën. 'Ö ‑an ‑bha Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü bhë ‑a ‑wun 'gü 'ö ‑ziö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta, 'ö ‑an sü mɛ kpengdhö 'ka ö wö 'dhiö. 10꞊Dhɛ 'ö 'dhö, ‑më ‑kë pë 'ö ‑Zlan ‑ya pö kö ꞊kun 'kwa‑ ‑kë 'ö 'ka‑ ‑kë ‑ɛ? ‑Zlan 'gü dan kun 'ka‑ wo bhë ꞊a? Tɔng 'ö kwa 'bhɛma ‑nu 'iin kwa gia‑ kwaa‑ 'kun, ‑a ‑bha ‑kë 'gbee‑ ‑sü ‑dhë bhë 'ö 'ka‑ 'piö kö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka, ‑wa kun i? 11Kwaa‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ kwa Dëmɛ Yesu ‑bha 'glusë bhë ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛ 'ö 'kwa dhasü yö. ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka 'wo dhasü yö ‑a 'ka 'pö.» 12꞊Dhɛ Piɛɛ ꞊ya yën 'wun bhë ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö ‑dhɛ ‑yö ga mɛ ‑nu 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑an ‑ta. 'Wo wo 'to to Baanabasö waa‑ Pɔlö ‑an ‑bha, 'ö ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑yö bɔa ‑an ‑ta 'ö ‑dhidhaapë ‑nu ꞊kaa' wo ‑bha 'ta bhë ‑a 'gü, mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an ziën bhë, 'wo‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë. 13꞊Dhɛ ꞊wa yën 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö Zakö ‑ya pö: «Dhegluzë ‑nu, ‑ka ka 'to 'to n ‑ma! 14‑Kɔ 'ö ‑Zlan ‑yö ö ‑zo ꞊kaa' mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an 'piö ‑a ‑wo ‑lo ‑yi 'ka kö 'yaan‑ mɛ ‑nu 'sü ‑an ziën, ‑waan kë ö ‑bha 'sɛgümɛ ‑nu 'ka bhë, Simɔ ‑ya ꞊blɛɛ. 15'Go mü 'zü 'ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo 'wun 'ö bhë ‑a ꞊blɛɛ 'pö. Bhii pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: 16Kwa Dëmɛ ‑ya ‑pö: 'Wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ꞊wa ziö, a ‑dho yɛ n 'zü 'a nu. 'Ö 'a Davidö ‑bha 'gunng 'ö wü bhë 'a‑ dɔ 'zü. ‑A ꞊wüü' ‑dhɛ ‑nu 'wo bhë a ‑dho ‑an 'plɛ ‑yuö kë kö ‑yö ‑gban 'zü ‑dëüwo. 17‑Yö kë 'dhö kö mɛ ‑nu 'wo to, ma 'a‑ Dëmɛ 'ka bhë ‑wo n 'piö ꞊mɛɛ'; 'ö mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka 'ö 'a ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë kö ‑waan kë n ‑ma 'ka, 'wo dho kë n ‑ma 'ka. 18Kwa Dëmɛ 'yö ö ‑bha pë ‑nu 'wo bhë ‑an ‑zɔn mɛ ‑nu ‑dhë 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊glɔɔ bhë, pë 'ö‑ pö bhë 'ö bhë.» 19'Ö Zakö ‑yö ö ‑wo ‑zuö ‑a ‑ta dhe ‑kë 'ö‑ pö ꞊nɛɛ: «Pë ‑nu 'wo bhë ‑a ‑wun 'gü, a‑ ‑yö ‑së kö ꞊kun 'kwa ꞊sëëbhodhe nu mɛ 'ö 'waa Zuifö 'ka 'ö ꞊wa wo ꞊zuö' ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö bhë ‑an ‑dhë! 20'Kɛɛ ‑kwa 'sëëdhɛ bɔ ‑an ‑dhë ‑a ‑pö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ kö ꞊kun 'wo ‑köpë ‑nu 'wo sla‑ bho ‑na ‑an 'ka gbapë ‑nu ‑dhë bhë 'wo ‑an ‑bhö! Kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑da ö 'bha ‑bha dhe 'piö; kö ꞊kun dhebɔ gbɛ ‑yö ‑da ö 'bha dhe ‑bha gɔɔn‑ 'piö, kö ꞊kun ‑dadhëü ‑nu ‑wo wɔ ‑kɔ yaa ‑kë wo 'ko 'piö! 'Go mü kö ꞊kun 'wo wü 'ö‑ fɛi yaa ‑lo 'wo‑ ‑bhö, 'ö tɔɔ ꞊nëng 'ö‑ wo 'ö to mü 'ö ga. 'Go mü 'zü kö ꞊kun 'wo fɛi ‑bhö! 21Bhii 'ö go kwa 'bhɛma ‑nu ‑bha 'töng ‑bha, 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha, mɛ ‑nu ‑wo Moizö ‑bha tɔng ‑wun ‑blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë pödhɛ 'plɛ 'gü; 'ö tɔɔ tɔng 'ö bhë Zuifö ‑nu ‑wa ‑pö wo ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, ‑an ‑bha ꞊glooyi 'saadhö 'ka.» 22꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë Zeluzalɛmë plöö, mɛ ziizii ‑nu waa‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo to, ‑an 'plɛ ‑wo ‑yö ‑kë ‑a 'gü do, 'ö 'wo mɛ 'bhaa ‑nu sü wo ziën, 'wo ‑an yö Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑an 'piö, 'wo ‑an bɔ Antiɔsö. Mɛ ‑nu 'wo ‑an sü bhë 'wo tɔɔ Zudë 'wo‑ 'tɔ kpɔ Baazaba waa‑ Silasö. Mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑wogbiindhɛ ‑yö ‑kë ‑an ‑gɔ wo dhegluzë ‑nu ziën. 23'Sëëdhɛ 'wo‑ dɔ ‑an ‑gɔ 'wo dhoë Antiɔsö ‑mɛ ‑nu ꞊dhia bhë, pë 'wo‑ ‑yaa 'gü 'ö tɔɔ: «Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu, mɛ ziizii ‑nu waa‑ ka dhegluzë ‑nu, 'yië 'we mɛ ‑nu 'ö 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ö 'kaa Zuifö 'ka, 'ka Antiɔsö ‑pö, Sili ‑sɛ waa‑ Silisi ‑sɛ ‑an 'gü, ka 'ka! 24Yi‑ ‑ma ꞊nɛ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo go yi 'piö Zeluzalɛmë 'nö, ꞊wa ꞊zuökaankuëdhe waa‑ ‑zotadhe ꞊va ‑da ka 'gü wo ꞊blɛɛ'‑ ‑wun ‑nu 'ka; 'kɛɛ yiëë yi ‑wo ‑nu gbɛ dɔ ‑an ‑gɔ kö ‑wa kë 'dhö. 25꞊Dhɛ 'yië 'dho yi 'ko ꞊bhaa, 'yië ‑dhɛ ‑ga 'wun 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö yi ‑wo ‑yö ‑kë do, 'yi bɔmɛ ‑nu sü, 'yi ‑an yö kwa ‑bha mɛ ‑nu ‑wun 'gbeezë Baanabasö waa‑ Pɔlö ‑an 'piö, 'ö 'yi ‑an bɔ ka ‑dhë. 26Mɛ ‑nu 'wo bhë kwa Dëmɛ Yesu Klito ‑bha yuö 'wo‑ ‑kë bhë ‑a ‑wun 'gü, mɛ ‑nu ‑wo 'wun 'gbee‑ ‑wɔ ‑an ‑ta, 'ö 'wo‑ pö 'wo ‑an zë. 27꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö, 'yi Zudë waa‑ Silasö 'yi ‑an bɔ ka ‑dhë kö 'wun ‑nu 'yi ‑an ꞊blɛɛ 'sëëdhɛ 'gü bhë kö ‑waan ‑an ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë wo dhiö 'pö. 28Bhii ‑yö ‑kë ‑Zuu 'slööslö waa‑ yi gia‑ yi ‑dhë ‑së, 'ö 'yiëë‑ 'piö kö 'yi ꞊kwɛɛ‑ gbɛ nu ka ‑dhë ‑a 'ke yaa kë tɔng 'ö ‑gban pë ‑nu 'ö 'ka dho ka ꞊kwaa'‑ ‑zü ‑an 'ka. 29'Ö tɔɔ kö ꞊kun 'ö ‑köpë ‑nu 'wo sla‑ bho ‑na ‑an 'ka gbapë ‑nu ‑dhë bhë 'ka ‑an ‑bhö, kö ꞊kun 'ka fɛi ‑bhö! Kö ꞊kun 'ö wü 'ö‑ fɛi yaa ‑lo 'ka‑ ‑bhö, 'ö tɔɔ ꞊nëng 'ö‑ wo 'ö to mü 'ö ga 'iin 'wo fɛi ‑bhö. 'Go mü kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑da ö 'bha ‑bha dhe 'piö, kö ꞊kun dhebɔ gbɛ ‑yö ‑da ö 'bha dhe ‑bha gɔɔn‑ 'piö, kö ꞊kun ‑dadhëü ‑nu ‑wo wɔ ‑kɔ yaa ‑kë wo 'ko 'piö! ‑Kwa yi 'bhaa 'ka!» 30꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo wo ꞊kwaa Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑zü, 'ö 'wo dho Antiɔsö. ꞊Dhɛ ö ꞊wa ‑lo 'ma, 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'plɛ ‑dhɛ wo 'ko ꞊bhaa, 'wo 'sëëdhɛ bhë 'wo‑ nu ‑an ‑dhë. 31꞊Dhɛ ꞊wa yën 'sëëdhɛ bhë ‑a pö ‑sü ‑bha, 'ö ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi ‑an ꞊faan' 'më ‑wo 'wo‑ bɔ ‑an ‑dhë bhë ‑a ‑wun 'gü. 32Zudë waa‑ Silasö 'wo ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ ‑nu 'ka bhë ‑wo 'wun ‑blɛɛ piindhö wo dhegluzë ‑nu 'wo mü bhë ‑an ‑dhë, ‑an ꞊faan' 'më ‑sü 'ka ‑an ‑bha ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'gü. 33꞊Dhɛ ꞊wa 'töng 'bhaa kë mü, 'ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'ö ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo wo ‑wo ‑da dhegluzë ‑nu 'wo 'ma ‑an ‑dhë kö ‑waan 'yɛ wo 'zü. 'Ö dhegluzë ‑nu 'wo bhë, 'wo ‑an dɔ ‑zian ‑we ‑an 'ka ‑sü waa‑ 'dhuë‑ ‑kpɔ ‑an ‑bha ‑sü 'ka. 'Kɛɛ Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑wo ‑to mü. 34(('Ö Silasö ‑ya pö ‑to mü ‑sü ‑yö ö ‑dhë ‑së 'pö; 'ö to mü. Ö mɛ 'wo dho bhë 'wo nu mɛ ‑nu 'wo ‑an bɔ bhë ‑an 'piö Zeluzalɛmë.)) 35Pɔlö 'dhö, Baanabasö 'dhö waa‑ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ‑to Antiɔsö bhë, ‑wo mɛ ꞊daan ‑Zlan ‑wo 'ka. 'Go mü 'wo 'wuntaɔsë 'ö kwa Dëmɛ ‑wo 'ka 'wo‑ ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë. 36꞊Dhɛ 'töng 'bhaa ꞊ya ziö, 'ö Pɔlö ‑ya pö Baanabasö ‑dhë: «‑Ko 'yɛ ko 'zü, 'ko bɔ pö‑ ‑nu 'gü, 'ko 'dho dhegluzë ‑nu, 'ko kwa Dëmɛ ‑wo ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë bhë ‑an 'piö! Kö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑wo 'dho ‑na 'dhiö ‑an ‑bha ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'gü, kö 'koën‑ ‑a ꞊tɛi' dɔ!» 37Baanabasö ‑yö ‑kë ‑a 'piö kö Zan 'wo‑ 'tɔ kpɔ Maakö 'ka bhë ‑yö ziö wo 'piö. 38'Ö Pɔlö yaa 'we‑ ‑bha kö ‑yö ziö ‑an 'piö, bhii 'ö tɔɔ ‑yö ‑go ‑an 'piö 'dhiö kö ‑wo Panfili ‑sɛ 'gü, 'ö yaa 'to ‑an 'piö yuö ‑nu 'wo‑ ‑kë bhë ‑an 'dhiötoyi 'ka. 39'Ö zaɔdhe ꞊va ‑yö ‑da Pɔlö waa‑ Baanabasö ‑an ziën, 'ö 'wo ‑kan wo 'kuë‑. 'Ö Baanabasö ‑yö Maakö sü ö 'piö, 'wo ‑da 'yitagɔ 'gü, 'wo dho 'sɛgɔ 'ö ‑ya ‑sü 'ka 'yi ziën 'wo‑ ‑dhɛ Siplë ‑a 'gü. 40'Ö Pɔlö ‑yö Silasö sü ö 'piö 'pö. 'Ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Antiɔsö, 'wo Pɔlö waa‑ Silasö 'wo ‑an ‑lo ‑Zlan kwɛɛ kö ‑yaan ö ‑zo kë ‑an 'piö, 'ö 'wo dho. 41'Ö 'wo bɔ Sili ‑dhɛ waa‑ Silisi ‑dhɛ ‑an 'gü, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo 'ma ‑an ꞊faan' 'më ‑sü 'ka, ‑an ‑bha ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü ‑wun 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\