Këwɔn ‑nu 16

1Pɔlö ‑yö ‑dho 'ö ‑lo Dɛɛbö plöö. 'Go mü 'yö dho Litrë plöö. 'Ö ‑dhɛ bhë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Timote ‑yö ‑kë mü. ‑Yö Zuifö dhebɔ do 'ö ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka ‑a gbö 'ka, 'kɛɛ ‑a dë ‑yö ‑kë Glɛkö mi 'ka. 2Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë Litrë ‑dhɛ waa‑ Ikɔnë ‑wo ‑tɔmɔdhɛ ‑së ‑kë Timote ‑bha. 3'Ö ‑kë Pɔlö ‑dhë ‑së kö ‑yö ziö ö 'piö. 'Ö‑ sü ö 'piö, 'ö‑ zë 'bɔng Zuifö ‑nu 'wo ‑kë 'sɛ bhë ‑a 'gü bhë ‑an ‑wun 'gü kö ꞊kun 'ö ‑an ꞊zuö' dho to zlöö. Bhii pë 'ö ‑kë 'ö yaa 'dho 'bɔng kö ‑yö ꞊tun 'tee bhë 'ö tɔɔ ‑a dë ‑yö ‑kë Glɛkö mi 'ka, 'ö mɛ 'plɛ ‑wa 'wun dɔa 'dhö. 4'Ö pödhɛ ‑nu 'wo bɔ ‑an 'gü bhë, 'wun ‑nu 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu waa‑ mɛ ziizii ‑nu 'wo Zeluzalɛmë 'ö ‑an ‑wo ‑yö ‑mɔa 'gü bhë, 'ö 'wo‑ pö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dhë kö ‑wo 'ta 'sü ꞊nɛ ‑kɔ 'ö bhë ‑a 'dhö. 5Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑wo ‑kë 'gbee‑ ‑zo ‑yö Yesu ‑bha ‑sü 'gü. 'Ö ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, mɛ ‑nu ‑wo ‑da ‑an ‑ta. 6‑Zuu 'slööslö yaa 'we‑ ‑bha ‑an ‑gɔ kö ‑wo ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ Azi ‑pö ‑nu 'gü. 'Yö 'wo bɔ Flizi ‑sɛ waa‑ Galatö ‑sɛ ‑an 'gü. 7꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo Misi ‑dhɛ 'sɔɔ, 'wo‑ 'slë ꞊mɛɛ kö 'waan‑ 'dho Bitini ‑sɛ 'gü; 'kɛɛ ‑Zuu 'slööslö yaa 'we‑ ‑bha ‑an ‑gɔ 'zü kö ‑waan 'dho 'ma. 8꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'dhö 'wo bɔ Misi ‑sɛ 'gü, 'wo dho Trɔasö plöö. 9꞊Dhɛ 'ö 'wo dɔ gbeng 'ö Pɔlö ‑yö 'yanpiöpë do yö. 'Yö gɔɔn‑ do 'ö go Maseduanë yö kö ‑yö dɔ ‑sü 'ka ‑a wö 'dhiö. 'Ö‑ pö Pɔlö ‑dhë: «‑Bhö bɔ Maseduanë zö kö 'ü nu yi ‑dhë!» 10꞊Dhɛ 'ö Pɔlö ꞊ya 'yanpiöpë yö 'dhö, 'ö 'yi‑ këdhɛ ꞊mɛɛ, 'yi dho Maseduanë ‑sɛ 'gü. Bhii yi‑ ꞊tɛi' ‑dɔ ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö yi ꞊dhɔɔ ‑kë 'ma kö 'yiën‑ 'dho Yesu ‑bha 'wuntaɔsë 'ka mɛ ‑nu 'wo zian 'ö 'ma bhë ‑a ‑ta ‑an ꞊dhia. 11Yi ‑da 'yitagɔ 'gü, 'yi go Trɔasö, 'yi dho vɛɛdhö 'sɛ 'ö 'yi ziën 'wo‑ ‑dhɛ Samotrasë bhë ‑a 'gü ꞊zian'. ꞊Dhɛ ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'yi go mü, 'yi dho Neapoli ‑pö 'gü. 12'Ö 'yi go mü 'zü, 'yi 'ta sü 'yi dho Filipö ‑pö 'gü. Filipö ‑pödhɛ 'ö bhë ‑yö ‑kë pödhɛ ‑nu 'wo ‑kë Maseduanë ‑sɛ ‑a 'gü bhë ‑a ꞊bhlëzë 'ka, bhii ‑yö ‑kë dɔ ‑sü 'ka mɛ ‑nu 'wo go Wlɔmë ‑an kwɛɛ. Yi ‑dhɛkpaɔyi 'dɛdɛ ‑kë mü. 13'Ö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'ka 'yi go plöö, 'yi dho pö‑ ꞊taa ‑bha, 'yiga do 'kpong 'dhiö, bhii pë 'yi‑ ‑ya yi ꞊zuö' 'piö 'ö tɔɔ Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛadhɛ do ‑yö ‑dho kë mü. 'Yi ‑lo mü 'ö 'yi ꞊yaannu, 'yi 'wun ꞊blɛɛ dhoo ‑nu 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa mü ‑an ‑dhë. 14Dhebɔ do 'wo‑ ‑dhɛ Lidi 'yö go Tiatii, ‑yö ‑kë dhoo ‑nu 'wo bhë ‑an ziën mü. ‑Yö ‑kë ꞊yeega sɔ nuɛazë ꞊sɔnng' 'gbeezë 'dhɔɔdɔdhe 'ka. 'Go mü ‑yö ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya. 'Ö kwa Dëmɛ ‑ya ꞊zuö' 'dhi ‑po kö ‑yaan ö 'to 'to ‑së 'ka Pɔlö ‑wo ‑bha. 15'Ö yö 'dhö, ö ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu 'dhö, 'wo ‑an bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka. 'Go mü 'ö‑ pö yi ‑dhë: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ, 'ma Dëmɛ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, kö ‑ka nu n ‑gɔ kɔɔ, 'ka 'to mü!» 'Yö ‑gban yi ‑bha kö 'yi 'we‑ ‑bha ‑a ‑gɔ. 16Yi do 'ka kö yi 'dho ‑na Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' ‑dhɛ ‑bha, yi yuökëdhe do ‑yö zian ‑ta. Dhebɔ bhë ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü 'ö ꞊ya kë 'ö 'wun ‑nu 'wo dho kë mɛ ‑nu 'ka, 'ö‑ to 'dhiö 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑a ‑mɛ ‑nu ‑dhë. 'Ö‑ ‑bha ‑dɛ bɔ ‑sü bhë ‑a 'gü, 'ö nu 'wëü‑ ꞊vava ‑nu 'ka ö ‑gɔmɛ ‑nu ꞊dhia. 17Dhebɔ bhë 'ö yö ‑ziö yië‑ Pɔlö ‑nu yi 'piö ‑sü 'gü, 'gbla ‑sü 'ka mɛ ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «Mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑wo ‑Zlan 'ö ꞊va 'ö ‑ziö ‑zlan ‑nu 'wo to ‑an 'plɛ ‑ta ‑a ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'ka! ‑Kɔ 'ö ‑Zlan ‑yö mɛ dha ‑a 'ka bhë ꞊nɛ 'wo‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë!» 18‑Ya ‑kë 'dhö ‑dhɛkpaɔyi ꞊plëëzë 'ka. 'Ö 'wun ‑yö ‑na Pɔlö ‑zuë, 'ö‑ pö ‑zuu yaa 'ö ‑kë dhebɔ bhë ‑a 'gü bhë ‑a ‑dhë: «A‑ ‑pö ü ‑dhë, Yesu Klito 'tɔ 'ka: ‑Bhö 'go dhebɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü!» 'Ö ‑zuu yaa ‑yö go ‑a 'gü ‑dhɛ do bhë ‑a ‑bha. 19꞊Dhɛ ‑dɛbɔdhe bhë ‑a ‑gɔmɛ ‑nu ꞊waa‑ dɔa ꞊nɛ wo 'ka 'dho 'wëüga gbɛ yö ‑a 'gbloo 'piö gbɔ, 'wo Pɔlö waa‑ Silasö ‑an kun, 'wo ‑an ꞊gblëë 'dhëëdhö, mɛ ‑nu 'ö ‑wogbiindhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ ‑an wö 'dhiö mü. 20'Wo dho ‑an 'ka 'zü, mɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ꞊vava 'wo Wlɔmë ‑mɛ ‑nu 'ka ‑an ꞊dhia 'wo‑ pö: «Gɔɔn‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ ꞊wa nu pö‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, mɛ ꞊zuö' ‑kaan 'kuë ‑wun 'ka! Zuifö ‑nu ‑mü ‑an 'ka! 21Pë ‑nu kwaa‑ tɔng ‑ya pö mɛ 'kwa Wlɔmë ‑mɛ 'ka kö ꞊kun 'kwa ‑we ‑a ‑bha bhë ‑wo mɛ ‑nu ꞊daan' ‑na ‑an 'ka kö ‑wa kë.» 22'Ö mɛ gbung ‑nu ‑de 'pö, 'wo yö Pɔlö waa‑ Silasö ‑an 'klo bhɔ ‑sü ‑bha. 'Ö mɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ꞊vava ‑wa pö wo ‑bha 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo ‑an ‑bha sɔ ‑nu bho ‑an ‑bha kö ‑wo ‑an ‑ma ‑klaa 'ka. 23꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑klaa ‑yaan ꞊plëëzë 'sü ‑an ‑bha, 'wo ‑an ‑zuö ‑kanso 'gü. 'Ö mɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ꞊vava ‑wa pö 'yan ‑to ‑kanso 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ‑dhë ‑yö ö 'yan 'to ‑an ‑bha ‑së 'ka. 24꞊Dhɛ 'ö 'yan ‑to ‑kanso 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ꞊ya ‑wo 'ö bhë ‑a ma, 'yö dho mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑an 'ka, ‑kanso 'kɔdhi mɛ 'wo‑ ‑maa ‑kë ꞊duö bhë ‑a 'gü, 'wo ‑an ‑gɛn yö 'lü 'gü. 25꞊Dhɛ 'ö ꞊wa dɔ gbeng ziën, Pɔlö waa‑ Silasö ‑wo yö ꞊bhɛa' ‑sü 'gü kö ‑wo 'tan ‑nu bho ‑na ‑Zlan 'tɔ 'piö. ‑Kanso 'kɔɔmɛ 'wo ‑kë mü, ‑wo wo 'to ‑to ‑an ‑wo ‑bha. 26'Yö 'sɛ ‑yö yö ꞊zluun ‑sü ‑bha 'gbee‑ 'ka, 'ö ‑kanso 'kɔ kpong 'plɛ ‑wo ‑po, 'ö mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kanso 'kɔɔdhö 'ö ‑an 'plɛ ‑bha ꞊yɔɔ' ‑yö go ‑an ‑bha. 27'Ö 'yan ‑to ‑kanso 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ‑yö ‑büö. ꞊Dhɛ 'ö ꞊yaa‑ yö ꞊nɛ ‑kanso 'kɔdhi ‑ta kpong 'plɛ ꞊wa 'po, 'yö ö ‑bha ‑dhaa sü kö ‑yaan ö ‑de zë. Bhii ‑yö ö ‑zo ‑ta ꞊nɛ ‑kansogümɛ ‑nu 'plɛ ꞊wa ꞊duë. 28'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Pɔlö ꞊yaa‑ 'wun dɔ, ‑yö ‑gbla ö ꞊faan' 'plɛ 'ka 'ö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ü pë yaa ‑kë ü ‑de 'ka! Yi 'plɛ yi ‑kanso 'kɔɔdhö zö!» 29꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'yan ‑to ‑kanso 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ‑ya pö ‑wo 'siö dɔ, 'ö ‑bla sü 'ö dhoë 'kɔdhi mɛ 'ö Pɔlö waa‑ Silasö 'wo ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'gü ꞊zluun ‑sü 'ka. 'Yö ‑lo ö kpɔn 'gü ‑an 'dhiö, 30'yö ‑an yö plaan. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «N dë ‑nu, ‑më 'a dho ‑a kë kö 'aan‑ dhasü yö ꞊ɛ?» 31'Ö 'wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «‑Bhö yi Dëmɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑! ꞊Ya kë 'dhö, bhi 'dhö, ü ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu 'dhö, ka ‑dho dha.» 32'Ö 'wo kwa Dëmɛ ‑wun ꞊blɛɛ yö 'dhö, mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë ‑a ‑gɔ kɔɔ ‑an ‑dhë. 33'Yö dho ‑an 'ka 'lɛlɛ do gia‑ bhë ‑a 'ka gbeng, 'yö ‑an ‑bha bhüö ‑nu ‑zlu. 'Ö ‑dhɛ do bhë ‑a 'gü, yö 'dhö, ö ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu 'dhö, 'wo ‑an bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka. 34'Ö dho Pɔlö waa‑ Silasö ‑an 'ka ö ‑gɔ kɔɔ, 'ö ‑bhöpë nu ‑an ‑dhë. Gɔɔn‑ 'ö bhë waa‑ ö ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu ‑an ꞊zuö' 'glu ‑yö ‑dhi ꞊va 'ka, bhii 'ö tɔɔ ‑wo ‑Zlan ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 35꞊Dhɛ 'ö‑ ‑dhɛ ꞊ya ꞊kpaɔ, 'ö mɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊vava 'wo Wlɔmë ‑mɛ ‑nu 'ka bhë 'wo 'dhasi ‑nu bɔ 'yan ‑to ‑kanso 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ ‑dhë, ‑a ‑pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑yö ö ꞊kwaa' mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑zü ‑wo 'dho. 36'Yan ‑to ‑kanso 'kɔdhi ‑bha ‑mɛ 'ö bhë ‑yö ‑nu, 'ö‑ pö Pɔlö ‑dhë ꞊nɛɛ: «Mɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊vava ‑nu, ‑wo wo ‑wo ‑bɔ ꞊nɛ 'a n ꞊kwaa' ka ‑zü. ꞊Dhɛ 'ö 'pö, ‑ka kaa‑ 'dho wo ꞊zuöyagluu 'ka!» 37'Kɛɛ Pɔlö ‑ya ‑pö 'dhasi ‑nu 'wo ‑an bɔ bhë ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «Yi 'yi Wlɔmë 'në ‑nu 'ka bhë, waa za dɔ yi ‑bha kö ‑yaan 'dho yi kun, 'ö 'wo yi ‑ma mɛ 'kpɛkpɛ wö 'dhiö, 'go mü 'wo yi ‑zuö ‑kanso 'gü. 'Wo‑ 'piö zlöö kö 'wo yi bho ‑kanso 'gü ‑bin ‑blü ‑a? ‑Abi'! Wo gia‑ ‑wo nu, ‑wo yi bho mü!» 38'Ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo dho Pɔlö ‑wo 'ö bhë ‑a 'ka mɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ꞊vava ꞊dhia. ꞊Dhɛ mɛ ‑nu 'wo bhë ꞊waa‑ ma ꞊nɛ Pɔlö waa‑ Silasö Wlɔmë 'në ‑nu ‑mü ‑an 'ka, 'ö 'siö ‑yö ‑kan ‑an 'gluu. 39'Ö 'wo nu 'wo ‑wo ‑së pö ‑an ‑dhë. 'Go mü 'wo ‑an bho ‑kanso 'kɔɔdhö, 'ö 'wo ꞊bhɛa ‑an ‑dhë kö ‑wo 'go pö‑ 'ö bhë ‑a 'gü. 40꞊Dhɛ Pɔlö waa‑ Silasö ꞊wa 'go ‑kanso 'gü, ‑wo ‑dho Lidi ‑gɔ kɔɔ. ꞊Dhɛ ꞊wa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo mü ‑an yö, 'wo ‑an ꞊faan' më. ꞊Dhɛ ‑kë 'pö, 'wo go pödhɛ 'ö bhë ‑a 'gü 'wo dho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\