Këwɔn ‑nu 17

1‑Wo ‑bɔ Anfipoli ‑pö waa‑ Apoloni ‑pö ‑an 'gü, 'wo dho 'wo ‑lo Tesalɔnikö ‑pö 'ö Zuifö ‑mɛ ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ do 'dhö ‑a ‑bha bhë ‑a 'gü. 2Pɔlö ‑yö ‑dho Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü ꞊nɛ ‑kɔ ꞊ya kë 'ö‑ ꞊kaa' ‑kplawo bhë ‑a 'dhö. 'Ö ‑Zlan ‑wo 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka, 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë, 'ö waa‑ mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo‑ ‑ta ꞊dhɛɛ' kpɔ, kö ‑ya ‑daa kë ‑na; 'wo‑ ꞊kaa' 'dhö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi ‑yaaga 'ka. 3'Yö‑ ‑gɛn ‑nu pö ‑an ‑dhë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö ‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑yö 'yena ꞊kaa', 'ö ga, 'ö goë ga 'gü bhë ‑a 'dhö. 'Yö‑ pö ‑an ‑dhë 'zü ꞊nɛɛ: «‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ 'a‑ ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na ka ‑dhë bhë 'ö tɔɔ Yesu.» 4꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, mɛ do do ‑nu ‑wo go ‑an ziën 'ö 'wo ‑Zlan ‑wo 'ö Pɔlö ‑ya ꞊blɛɛ bhë 'wo‑ ‑dhɛ 'wun gia‑; 'ö 'wo nu Pɔlö waa‑ Silasö ‑an 'piö. ‑Kɔ do bhë 'ö mɛ kpö ꞊va 'wo ‑kë Glɛkö ‑nu 'ka, 'wo ‑kë ‑Zlan gbamɛ ‑nu 'ka waa‑ dhebɔ ‑nu ꞊bhlëzë ꞊plëëzë 'wo ‑kë pödhɛ bhë ‑a 'gü 'wo‑ ꞊kaa' 'pö. 5'Ö ꞊druɛi ‑yö Zuifö ‑nu ‑kë, 'ö tɔɔ yaa ‑kë ‑an ‑dhë ‑së kö mɛ ‑nu ‑wo 'dho Pɔlö waa‑ Silasö ‑an 'piö ꞊va 'ka ꞊nɛ ‑kɔ bhë ‑a 'dhö. 'Ö 'wo këpëyaamɛ ‑nu ꞊kpaa kpa 'kuë‑ ‑kpinngga ‑nu 'piö, 'wo yö mɛ ‑gbaa ‑nu ꞊blüü 'blü ‑sü 'gü, 'wo pömɛ ‑nu ꞊zuö' ‑kan 'kuë. 'Ö 'wo nu gɔɔn‑ 'wo‑ ‑dhɛ Zazɔn bhë ‑a ‑gɔ 'kɔ 'dhiö, 'ö 'wo‑ ‑bha 'kɔ kpong ‑nu wü, Pɔlö waa‑ Silasö ‑an ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka, 'ö tɔɔ ‑wo ‑kë ‑a 'piö kö 'waan‑ 'dho ‑an 'ka 'sɛgümɛ ‑nu 'dhiö. 6꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ waa ‑an yö, 'wo Zazɔn waa‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'bhaa ‑nu ꞊gaan 'gan, 'wo dho ‑an 'ka pö‑ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'dhiö. 'Wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü ꞊nɛɛ: «Gɔɔn‑ ‑nu 'wo mɛ ‑nu dɔ ‑gbɔudhö, ‑dhɛ 'saadhö 'gü bhë ꞊wa nu ꞊wa ‑lo plöö zö! 7Zazɔn ꞊nɛ 'ö ‑an ‑nia kun ö ‑gɔ kɔɔ! 'Ö‑ ‑nia ‑nu 'wo bhë, ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha 'töüdhö 'ö 'wo tɔng ‑nu 'ö kwa ‑bha 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑ya ‑zɔn bhë 'wo ‑an 'plɛ ꞊siö, bhii ‑wa ‑pö ‑gludë gbɛ 'wo‑ ‑dhɛ Yesu ‑yö ‑dhö!» 8‑Wo ‑nu 'wo bhë ‑wo mɛ gbung waa‑ pö‑ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu ꞊zuö' ‑luu. 9'Ö Zazɔn waa‑ mɛ ‑nu 'wo dho ‑an 'ka pö‑ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'dhiö bhë, 'wo tɔng ‑kë pö‑ ꞊kɔɔnmɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë, 'kɛɛ kö waa pë yaa gbɛ kë. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa yën tɔng kë ‑sü ‑bha 'ö 'wo wo ꞊kwaa ‑an ‑zü, 'wo dho. 10꞊Dhɛ 'wo dɔ gbeng 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo wo ‑kwaa Pɔlö waa‑ Silasö ‑an ‑zü, 'wo dho Bele. ꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo mü, 'wo dho Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. 11Mɛ ‑nu 'wo mü bhë 'to ‑to Pɔlö waa‑ Silasö ‑bha ‑sü ‑yö ‑dhi ‑an ‑dhë, 'ö ꞊ziö' ‑a 'ka Zuifö ‑mɛ ‑nu 'wo Tesalɔnikö plöö ‑an ‑ta. 'Ö 'wo ‑Zlan ‑wo kun wo ꞊zuöga 'plɛ 'ka. 'Ö yi 'saadhö 'ka, 'wo ‑Zlan ‑wo 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka bhë 'wo‑ ‑wo pö wo 'ko ꞊bhaa kö ꞊ya kë ꞊nɛ pë 'ö Pɔlö ‑ya pö bhë 'wun gia‑ ‑mü, kö 'waan‑ ‑a dɔ. 12'Ö Zuifö ‑nu ꞊plëëzë ‑wo go ‑an ziën 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Go mü 'zü Glɛkö dhoo ‑nu ꞊bhlëzë waa‑ Glɛkö gɔɔn‑ ‑nu ꞊plëëzë ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ 'pö. 13'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Zuifö ‑nu 'wo Tesalɔnikö ꞊waa‑ ma ꞊nɛ Pɔlö ‑yö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü Bele, 'wo nu 'wo mɛ gbung bhë 'wo 'wun 'vlanvlan ‑da ‑an 'toüdhö. 'Go mü 'wo‑ ‑kë 'ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo Pɔlö 'klo bhɔ. 14꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Bele bhë, 'wo Pɔlö waa‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'bhaa ‑nu bɔ 'yoo 'piö ꞊zian' ‑bla 'ka, 'ö 'wo wo ꞊kwaa'‑ ‑an ‑zü 'wo dho. 'Kɛɛ Silasö waa‑ Timote ‑wo ‑to Bele. 15Mɛ ‑nu 'wo dho Pɔlö ‑dɔ zian‑ ꞊dhia, ‑wo ‑dho 'wo ‑lo ‑a 'ka Atɛnë plöö. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo ‑yɛ wo 'zü Silasö waa‑ Timote ‑an ‑bha ‑naɔ 'ö Pɔlö ‑ya dɔ ‑an ‑gɔ ꞊nɛɛ, ‑wo nu 'zodhö, ‑wo yö ö ‑bha bhë ‑a 'ka. 16'Töng 'ö Pɔlö ‑yö ꞊kaa' dɔ ‑sü 'ka Silasö waa‑ Timote ‑an ‑gɔ Atɛnë bhë, ‑a 'yan ‑yö ‑da gbapë ‑nu ‑ta Atɛnë mü ꞊va; 'ö 'wun ‑yö naa‑ ‑zuë. 17‑A 'töng bhë ‑a 'ka, ꞊ya kë Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka waa‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka 'ö 'wo ‑kë ‑Zlan ꞊bhlëyamɛ ‑nu 'ka waa‑ Pɔlö ‑nu, ‑wo 'dɔɔ ‑nu ‑dɔ wo 'ko ꞊bhaa ‑Zlan ‑wo 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a ‑ta. 'Ö mɛ ‑nu 'ö Pɔlö ꞊ya ‑kpën ‑an ‑bha 'dhëëdhɛ ꞊va 'gü, 'ö wo ‑nu 'wo 'wun dan 'kuë. 18'Ö ‑zo ‑ta 'wun 'gü ‑mɛ 'bhaa ‑nu mɛ 'wo ‑we 'wun 'ö Epikulö mɛ ꞊daan ‑a 'ka bhë waa‑ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ‑we Zenɔ ‑bha mɛ ꞊daan' ‑wo ‑bha 'ö 'wo ‑an ‑dhɛ Sitoisiɛn, 'wo yö 'wun ‑blɛɛ Pɔlö ‑dhë ‑sü 'gü. 'Ö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö: «‑Më ‑wun 'ö ‑zuödɔmɛ 'ö ꞊nɛ 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ ꞊ɛ?» 'Ö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö 'zü: «‑Yö ‑kë ‑Zlan ‑nia ‑nu 'ö ‑an ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë.» Pë 'ö ‑kë 'wo‑ pö 'dhö bhë 'ö tɔɔ Pɔlö ‑yö ‑kë Yesu ‑wun waa‑ mɛ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑wun ꞊blɛɛ' ꞊dhia. 19'Ö 'wo Pɔlö kpa wo ‑bha, 'wo dho ‑a 'ka mɛ ziizii ‑nu ‑bha ‑yakuëdhe 'ö 'wo‑ ‑dhɛ Aleopazö ‑yakuëdhe bhë ‑a ‑ta. 'Ö 'wo‑ pö ‑a ‑dhë: «Yi‑ 'piö kö mɛ ꞊daan' ‑wo ‑dëü 'ü‑ ‑zɔn ‑na bhë 'yi‑ dɔ. 20Bhii 'wun ‑nu 'wo bhë yiëë ‑an ma do. Pë 'ö ‑kë 'ö 'yi‑ 'piö kö yi‑ ‑gɛn ma 'ö bhë.» 21Bhii 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'saadhö 'wo Atɛnë ‑mɛ ‑nu 'ka waa‑ ‑nia ‑nu 'wo ‑kë pö‑ bhë ‑a 'gü mü, ‑wo 'töng 'plɛ ‑sü wo 'to ‑to 'wun ‑taɔ ‑dëü ‑nu waa‑ ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑nu ‑bha. 22'Ö Pɔlö ‑yö ꞊luu mɛ ziizii ‑nu 'wo Aleopazö ‑bha ‑yakuëdhe ‑ta bhë ‑an wö 'dhiö, 'ö‑ pö: «Atɛnë ‑mɛ ‑nu, a‑ ‑dɔ ꞊nɛ, ka ‑zlan ‑nu ꞊plëëzë ‑gba. 23Bhii n ‑ma ꞊nië' ‑sü 'ka, ka ‑gɔ pödhɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü, 'ma ‑dhɛ ‑ga ka ‑bha ‑Zlan ‑nu gbadhɛ ꞊plëëzë ‑bha; a slabhodhɛ do 'bhaa ‑yö. Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka mü 'ö tɔɔ: ‹‑Zlan 'ö 'yiëë‑ dɔ, ‑a ‑bha sla‑ ‑bho ‑a ‑ta ‑pë 'ö ꞊nɛ.› ꞊Dhɛ 'ö 'dhö, a ‑nu kö ‑Zlan 'ö 'ka‑ gba ‑na 'ö 'kaa‑ dɔ bhë 'aan‑ ‑a ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë. 24‑Zlan 'ö bhë 'ö 'kpongtaadhɛ waa‑ ö 'gü ‑pë ‑nu 'töüdhö 'wo ‑kë ꞊blëë' 'dhɛ ‑nu, wü ‑nu, ‑ma ‑nu waa‑ 'yuö‑ ‑nu 'ka bhë 'ö ‑an ‑kë. Yö 'ö ‑kë dhang‑ waa‑ 'sɛ ‑an ꞊kɔɔnmɛ 'ka bhë yaa 'dho 'go mü 'zü ‑yaan kë ‑a ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ‑nu 'ö mɛ ‑nu ‑wa dɔ wo ‑kɔ 'ka ‑a 'gü. 25'Go mü 'zü, ‑Zlan ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'yaa ‑gban pë 'ö mɛ 'bhee‑ ‑nu dho ‑a nu ‑a ‑dhë, ‑a ‑bha yuö kë ‑sü 'ka ‑a ‑bha. Bhii yö ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a 'gü ‑sü, 'të ‑sü waa‑ pë ‑nu 'saadhö 'ö mɛ ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha ‑a nu ‑an ‑dhë. 26‑Zlan ‑yö gɔɔn‑ do ‑da 'dhiö. Gɔɔn‑ 'ö bhë 'ö 'kpongtaamɛ ‑nu 'plɛ ‑wo go ‑a 'gü, 'ö‑ ‑kë kö mɛ ‑nu 'wo bhë ‑wo ꞊bhɛɛ 'kpongtaadhɛ 'plɛ ‑bha. Kö ‑Zlan ‑yaan ꞊tun mɛ ‑nu ‑da ‑na, 'töng 'wo dho ‑a kë 'kpongtaa waa‑ ‑an ‑bha ‑yadhɛ ‑nu 'wo dho kë ‑a ‑bha, ‑yö ‑an 'plɛ ‑kë 'dhiö. 27Pë ‑nu 'wo bhë 'töüdhö ‑Zlan ‑yö ‑an ‑kë kö mɛ ‑nu ‑waan wo ꞊faan' 'sü ö ꞊mɛɛ' ‑sü 'ka, ‑dhɛ ꞊plëëzë ‑bha kö ‑waan ö yö. ‑Yö 'dhö, 'kɛɛ kë 'kwa‑ wo 'dhö do do 'ka bhë ‑Zlan 'yaa mɛ gbɛ 'ka ꞊gbiin. 28Bhii kwa ‑bha ‑kë ‑a 'gü ‑sü 'dhö, kwa ‑bha ‑go piën‑ ‑sü waa‑ pë 'kwa‑ 'ka, ‑an 'plɛ ‑wo ‑go ‑a 'gü. Ka ‑bha 'dhikanmɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑wo do ‑pö, 'ö bhɔ ‑wo 'a‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë zö bhë ‑a ‑bha 'wo‑ pö: ‹‑Zlan ꞊nɛ 'ö kwa ‑da, 'ö‑ ‑wun 'gü 'kwa‑ ‑bha 'në ‑nu 'ka.› 29꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ, kwa ‑Zlan ‑bha 'në ‑nu 'ka bhë kö kwa 'ka 'dho kwa ‑zo ta ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö ‑kë ꞊nɛ pë 'bin 'wo‑ ‑kë 'sënng 'dhö, zëng waa‑ ‑guö 'dhö 'ö mɛ 'ö‑ këdhɛ dɔ ‑së 'ka 'ö‑ kë ‑na 'ka bhë ‑a 'dhö. Bhii 'ö tɔɔ pë ‑nu 'wo bhë pë 'bin 'kpaan 'ö ‑këdhösü 'yaa ‑an ‑gɔ yö ‑mü ‑an 'ka. 30'Töng 'ö waa 'wun dɔa ‑Zlan ‑bha bhë, ‑Zlan ‑zo ‑de 'yaa‑ ‑wun 'piö kö ‑waan 'dhoë‑ pö ‑yö ‑kë ‑a 'piö kö 'ö mɛ ‑nu ‑bha za 'kan. 'Kɛɛ zlöö ꞊nɛ ‑yö mɛ 'plɛ ꞊dhɔɔ kë ‑na, ‑dhɛ 'saadhö 'gü kö ‑wo wo ꞊kwaa'‑ wo ‑bha ‑tosiadhe yaa ‑nu ‑zü, kö ‑wo ziö ö 'piö. 31‑Yö yi do 'ö dho za kan ‑a 'ka 'kpongtaamɛ 'saadhö ‑an ‑bha ö ‑bha ‑kë kpengdhö ‑sü 'gü ‑a ‑kpɔ, 'ö bɔa mɛ do 'ö‑ ‑ya bhë ‑a ‑ta. 'Wun 'ö 'dhö bhë ‑ya ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ꞊nɛ ö ‑dho ‑a kë 'dhö, mɛ 'ö‑ ‑ya bhë ‑a ‑bho ga 'gü ‑sü 'ka.» 32'Wun 'ö ‑kë mɛ 'bhee‑ ‑nu ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑wun 'ka bhë, ꞊dhɛ 'ö ꞊waa‑ ma, 'ö mɛ ‑nu ‑wo duö 'luu sü ‑a 'ka, kö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wa pö ‑na: «‑Yö 'to 'dhö; ꞊dɛɛ ‑bha ꞊ya ‑mɔ!» 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Pɔlö ‑yö go mü 'ö ‑ziö. 34'Kɛɛ ‑an mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑ziö Pɔlö 'piö, 'wo ‑Zlan ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. Mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë, Dönisö 'ö ‑kë zakanmɛ 'ö Aleopazö ‑mɛ do 'ka, dhebɔ do 'wo‑ ‑dhɛ Damalisö waa‑ mɛ 'bhaa ‑nu 'wo to, ‑wo ‑kë mü 'wo ‑kë ꞊zuö' ‑dhië ‑Zlan 'piö ‑mɛ ‑nu 'ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\