Këwɔn ‑nu 18

1꞊Dhɛ 'ö ꞊ya kë 'dhö Pɔlö ‑yö ‑go Atɛnë, 'yö ‑ziö 'ö dho Kolɛntö plöö. 2'Yö ‑kpën Zuifö mi do 'wo‑ ‑dhɛ Akilasö, 'ö bhɔ Pɔng ‑sɛ 'gü waa‑ ö bɔɔ Plisilö ‑an ‑bha kö ꞊wa 'go Itali ‑sɛ 'gü, ꞊wa nu Kolɛntö ‑pö 'gü ‑a ‑dhɛ yaa ꞊glɔɔ ꞊kun, bhii 'ö tɔɔ Itali ‑sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va Klodö ‑ya ‑pö Zuifö ‑nu ‑wo 'go Wlɔmë ‑pö 'gü. 'Ö Pɔlö ‑yö ‑wo ‑an 'piö. 3꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ waa‑ Pɔlö ‑nu ‑an këyuö ‑yö do bhë (‑wo ‑kë sɔkɔdɔmɛ 'ka), 'yö to ‑an ‑gɔ kɔɔ, 'ö wo ‑nu 'wo yuö ‑kë wo 'kuë‑. 4'Ö Zuifö ‑nu ‑bha ꞊glooyi 'saadhö 'ka, Pɔlö waa‑ mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka waa‑ Glɛkö ‑nu 'wo ‑Zlan ‑wo dan 'kuë Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü. 'Ö Pɔlö ‑yö ‑an ꞊kɔɔ' ꞊yɛɛ ö ꞊faan' 'plɛ 'ka kö ‑waan Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 5꞊Dhɛ Silasö waa‑ Timote ꞊wa 'go Maseduanë ꞊wa nu, Pɔlö ‑yö 'töng 'plɛ ‑sü, 'yö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ‑a ‑zɔn Zuifö ‑nu ‑dhë kpinngdhö ‑sü 'ka ꞊nɛ Yesu ꞊nɛ tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ. 6Zuifö ‑nu waa 'we ‑a ‑bha kö 'wo 'we Pɔlö ‑wo ‑bha. 'Ö 'wo 'si ‑nu bho ‑a ‑gɔ, 'ö Pɔlö ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'gbee‑ 'ka ö ‑bha sɔ ‑nu ꞊kpënng ‑sü 'ka (‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ wo ‑nu wo ‑wo 'yaa‑ 'gü do) 'ö‑ pö: «꞊Ya kë ꞊nɛ kaa dha, kö ka gia‑ kaa‑ 'wun ꞊zaa' ‑sü ‑nu kë ‑sü ‑mü, kö ‑a ‑wun 'yaa n tuö. ꞊Dhɛ 'ö 'pö, 'go ꞊dɛɛ ‑bha a ‑dho go ka 'piö kö 'aan‑ 'dho mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka ‑an 'piö kö 'aan‑ ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑an ‑dhë.» 7꞊Dhɛ ꞊ya kë 'pö, 'ö go ‑an 'piö, 'ö dho gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Titusö Zutusö 'ö ‑Zlan ꞊bhlë ‑ya, 'ö‑ ‑bha 'kɔ 'dhö Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'sɔɔ bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ. 8Klipusö 'ö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ꞊kɔɔnmɛ 'ka bhë waa‑ ö ‑bha 'kɔɔmɛ ‑nu ‑wo Dëmɛ ‑wo ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Ö Kolɛntö ‑mɛ ‑nu ‑dhɛ ꞊va ‑dhɛ 'wo Pɔlö ‑wo ma, ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑, 'wo ‑an ‑bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka. 9Gbeng ‑yi do 'ka, Pɔlö ‑yö 'yanpiöpë do ‑yö. 'Ö Dëmɛ ‑ya pö ‑a ‑dhë: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ü ‑kë! ‑Bhö 'dho ü 'dhiö 'wun ‑blɛɛ mɛ ‑nu 'wo zö ‑an ‑dhë ‑sü 'ka, kö ꞊kun 'ü ü 'dhi yö 'kuë‑! 10Bhii a ü 'piö; mɛ gbɛ 'ka 'dho ‑mɔ ‑a ‑bha kö ‑yö ü 'kun kö ‑yö pë yaa kë ü 'ka. 'Ö tɔɔ mɛdhɛvadhɛ ‑wo ‑dho go pö‑ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü kö ‑waan 'we n ‑wun ‑bha.» 11Pɔlö ‑yö ‑kwɛ do waa‑ ö 'gbu ‑kë Kolɛntö ‑mɛ ‑nu ‑gɔ pö‑ bhë ‑a 'gü. 'Ö mɛ ‑nu ꞊daan ‑Zlan ‑wo 'ka. 12'Töng 'ö Galiɔn ‑yö ꞊kaa' ‑gludë 'ka, Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑gɔ 'sɛ 'ö‑ 'tɔ ‑yö ‑kë Akai 'ka bhë ‑a 'ka, Zuifö ‑nu ‑wo ‑dho wo 'ko ꞊bhaa Pɔlö ‑gɔ, 'wo‑ kun 'wo dho ‑a 'ka mɛkɔɔnmɛ 'dhiö kö ‑yö za ‑lo ‑a tuö. 13'Wo‑ pö mɛkɔɔnmɛ Galiɔn ‑dhë: «Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑ya 'piö kö ‑Zlan gba ‑kɔ gbɛ 'ö 'yaa kwa ‑bha tɔng 'piö 'ö mɛ ‑nu ꞊daan ‑a 'ka.» 14꞊Dhɛ Pɔlö ‑ya ‑kë kö 'yaan‑ 'wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö Galiɔn ‑ya pö Zuifö ‑nu ‑dhë: «Mɛ 'ka ꞊nɛ, ‑më 'ö‑ ‑kë ‑ɛ? ꞊Ya kë ꞊nɛ 'wun 'yaa 'kpëdhö 'ö‑ ‑kë, 'iin 'wun yaa 'bhaa ꞊nɛ 'ö‑ ‑kë ‑bezë, kö a ‑dho 'töng sü 'a n 'to toë ‑së 'ka. 15'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑yö ‑gban 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'kpaan 'dhö, mɛ 'tɔ ‑wun waa‑ ka ‑bha tɔng ‑wun ‑nu ‑bha yö ‑mü bhë, kö a ‑kɔ 'wun mɛ 'ö 'dhö bhë ‑a 'kan ‑sü 'ka. Ka gia‑, ‑ka ka ‑bha pë 'kan!» 16'Yö ö ‑bha 'dhasi ‑nu bɔ 'wo ‑an ‑kë, 'wo go zadɔkɔ 'gü mü. 17꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, Sɔtɛnë 'ö ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ꞊kɔɔnmɛ 'ka, 'wo‑ kun, 'wo‑ ‑ma za dɔ ‑a 'gü ‑kɔ 'dhiö mü. 'Kɛɛ yaa kë Galiɔn 'gü pë gbɛ 'ka. 18Pɔlö ‑yö ꞊glɔɔ Kolɛntö, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo mü ‑an 'piö. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö go mü 'yö ö ‑bha ꞊kwɛɛ‑ dhu kö yö 'dhö, Plisilö 'dhö, Akilasö 'dhö, ‑waan 'dho Sili ‑sɛ 'gü. ‑Wo ‑kë Sënkle plöö 'ö Pɔlö ‑yö ö ‑gɔ bho kö waa ꞊tun ‑da ‑na 'yitagɔ 'gü, bhii 'ö tɔɔ ‑yö pë do 'tɔ ‑go ‑Zlan ‑dhë. 19'Wo dho 'wo ‑lo Efɛzö. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü Pɔlö ‑yö ‑kan Akilasö waa‑ Plisilö ‑an ‑bha, 'ö dho Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, 'ö waa‑ Zuifö ‑nu 'wo 'wun ‑nu ꞊blɛɛ wo 'ko ꞊bhaa mü. 20'Wo‑ pö ‑a ‑dhë ‑yö ꞊glɔɔ wo 'piö mü. 'Kɛɛ yaa 'we‑ ‑bha ‑an ‑gɔ. 21'Yö ö ‑wo ‑da ‑an ‑dhë ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya 'we‑ ‑bha, a ‑dho nu ka 'piö yi do 'ka.» ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ‑da 'yitagɔ 'gü, 'ö go Efɛzö 'ö dho. 22꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ‑lo Sezale, 'yö ö ꞊kwɛɛ‑ ꞊yɔɔ mü, 'ö ‑ta sia‑, 'ö dhoë Zeluzalɛmë. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya ‑lo 'ma, 'ö ‑büö ‑da Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'wo 'ma ‑an ‑dhë. 'Go mü 'yö dho Antiɔsö. 23꞊Dhɛ ꞊ya 'töng 'dɛdɛ kë mü, 'ö dho. 'Yö bɔ Galatö ‑sɛ waa‑ Flizi ‑sɛ ‑an 'gü, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ꞊faan' 'më ‑sü 'ka ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü. 24Zuifö mi do 'wo‑ ‑dhɛ Apolɔsö 'ö bhɔ Alezandri ‑pö 'gü, ‑yö ‑nu Efɛzö plöö. ‑Yö ‑kë 'dhikanmɛ 'ka, 'ö ‑Zlan ‑wo 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka 'ö‑ dɔ ‑së 'ka. 25'Go mü 'wun 'ö ‑gban Dëmɛ ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑sü ‑bha, ‑ya ‑daan ꞊va. 'Ö ko 'zü, 'ö pa ‑sü 'ka 'yënngsiödhɛ 'ka, 'ö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë, 'go mü 'ö ‑an ꞊daan 'wun giagia 'ö ‑gban Yesu ‑bha ‑a 'ka. 'Kɛɛ 'wun 'ö ‑gban ‑bɔ yiö ‑sü ‑bha bhë, Zan ‑bha ‑de 'sloo ꞊nɛ 'ö‑ dɔ. 26'Ö yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü, Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü ‑zo ‑gban ‑sü 'ka. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö Plisilö waa‑ Akilasö ‑waa ‑wo ma, 'wo‑ ‑dhɛ wo ‑gɔ kɔɔ, 'wo‑ ꞊daan ‑Zlan ‑bha zian kpinngdhö 'ka. 27꞊Dhɛ ‑kë 'pö, 'ö Apolɔsö ‑ya pö ö‑ 'piö kö 'ö bɔ Akai ‑sɛ 'gü. 'Ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo Efɛzö bhë, 'wo 'sëëdhɛ ‑kë, 'wo‑ dɔ ‑a ‑gɔ kö ‑yö dhoë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo 'ma ‑an ꞊dhia kö ‑waan ‑a ‑nia 'kun. ꞊Dhɛ ꞊ya 'dho ꞊ya ‑lo, mɛ ‑nu 'ö ‑Zlan ‑bha 'glusë 'gü ꞊wa kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka ‑an 'piö, 'ö ‑an ꞊faan' më ꞊va 'ka. 28'Kɛɛ ‑yö ‑to Zuifö ‑nu ‑ta ö ‑wo 'ka ‑a ‑zɔn mɛ 'plɛ ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ Zuifö ‑nu ‑wo wo ‑de ‑püö ‑sü 'gü. 'Ö 'yö‑ ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ Yesu 'ö tɔɔ ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑a 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü bhë ‑a 'dhö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\