Këwɔn ‑nu 19

1Apolɔsö ‑yö ‑kë Kolɛntö; Pɔlö ‑de 'pö ‑yö ‑bɔ Azi ‑sɛ 'gü, 'ö dho 'ö ‑lo Efɛzö ‑pö 'gü. 'Yö ‑kpën Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'bhaa ‑nu ‑bha mü. 2'Ö ꞊dhɛɛ' kpɔ ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «꞊Dhɛ 'ka Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ꞊nɛ, 'ka ‑Zuu 'slööslö yö ꞊a?» 'Wo‑ ‑daa ‑kë ‑a ‑gɔ 'wo‑ pö: «Yiëë‑ ma do ꞊kun ꞊nɛ ‑Zuu 'slööslö ‑yö ‑dhö kö 'yiën‑ 'dho ‑a yö.» 3'Ö Pɔlö ‑yö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊nɛɛ: «‑Bɔ yiö ‑sü ꞊suu'‑ ‑mlë 'ka‑ wo ꞊e?» 'Ö 'wo‑ ‑daa ‑kë 'wo‑ pö: «‑Bɔ yiö ‑sü 'ö Zan ‑ya ‑wun ꞊blɛɛ bhë 'ö 'yi‑ wo.» 4'Ö Pɔlö ‑ya pö ‑an ‑dhë ꞊nɛɛ: «Mɛ ‑nu 'ö 'wo ‑we ‑a ‑bha 'wo go wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa 'gü bhë ꞊nɛ 'ö Zan ‑yö ‑an ‑bɔ yiö. 'Go mü 'ö‑ pö Izlaɛlö ‑sɛgümɛ ‑nu ‑dhë, ‑wo mɛ 'ö 'dhoë‑ nu ö ꞊zlöö bhë ‑a ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑; mɛ bhë 'ö tɔɔ Yesu.» 5꞊Dhɛ 'ö 'wun 'ö bhë ꞊waa‑ ma, 'ö 'wo ‑we ‑a ‑bha 'wo ‑an ‑bɔ yiö Dëmɛ Yesu 'tɔ 'ka. 6'Ö Pɔlö ‑yö ö ‑kɔ kpa ‑an ‑ta ꞊bhɛa' ‑sü 'ka, 'ö 'wo ‑Zuu 'slööslö yö. 'Ö 'wo yö 'wun ‑nu ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑wo 'waa gbɛ 'gü. 'Go mü 'wo yö ‑Zlan 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha mɛ ‑nu ‑dhë. 7Mɛ ‑nu 'wo 'dhö bhë ‑an ‑dho 'kuë‑ ‑sü ‑yö ‑kë mɛ 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'ka. 8Pɔlö ‑yö ‑dho Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ 'gü, 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑zo ‑gban ‑sü 'ka. 'Ö 'su ‑yaaga 'piö 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑wun ‑bha 'ö‑ ꞊blɛɛ; 'yö‑ këdhɛ ꞊mɛɛ mɛ ‑nu 'wo wo 'to to ‑a ‑wo ‑bha bhë ‑an ꞊kɔɔ' ꞊yɛɛ' ‑sü 'ka kö 'wun 'ö‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë kö ‑waan ‑a ‑dhɛ 'wun gia‑. 9'Kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ꞊gɔü' 'gbee‑ ‑kë, 'ö waa 'we ‑a ‑bha kö ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 'Go mü 'zü 'wo 'dhi yaa 'gü ‑wun ꞊blɛɛ kwa Dëmɛ ‑bha zian 'ö ‑dho ꞊toëpö 'ka bhë ‑a ‑bha, mɛ gbung 'wo ‑kë mü ‑an wö 'dhiö. 'Ö Pɔlö ‑yö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an kpa ö ‑bha 'ö 'wo go mɛ gbung 'gü mü. 'Ö yö ‑an ꞊daan' ‑sü ‑bha ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka, 'kɔdhi ꞊va 'ö gɔɔn‑ do 'wo‑ ‑dhɛ Tilanusö 'ö 'wun ꞊blɛɛ 'sɛgümɛ ‑nu ‑dhë ‑a 'gü bhë ‑a 'gü. 10'Wo‑ ꞊kaa' 'dhö ‑kwɛ ꞊plɛ ‑bha. Pë 'ö ‑kë 'ö mɛ ‑nu 'wo bɔ Azi ‑sɛ 'gü ꞊zian' 'töüdhö 'wo Zuifö 'ka, 'iin 'waa Zuifö 'ka, 'ö ‑an 'plɛ ‑wo 'wun 'ö ‑gban Dëmɛ ‑bha ‑wa ma bhë 'ö bhë. 11‑Zlan ‑yö ‑kë ‑dhidhaapë 'gblüünzë ‑nu ‑kë Pɔlö ꞊kwaa' ꞊dhia. 12‑A 'bhaa ‑nu ꞊ya kë, sɔ pë ‑nu 'iin ‑ta wöödhö sɔ ‑nu mɛ 'ö pa Pɔlö bun 'ka, 'wo ꞊nuë' 'yuamɛ ‑nu ꞊dhia, 'wo‑ pa ‑an 'ka, 'ö ‑an ‑bha 'yua ‑nu ‑wo bo, 'ö ‑zuu yaa ‑nu ‑wo go ‑an 'gü. 13Zuifö 'bhaa ‑nu 'wo ‑kë ꞊nië ꞊dhia, ‑zuu yaa ‑nu ‑bho mɛ ‑nu 'gü ‑sü 'ka, ‑wa këdhɛ ‑mɛɛ kö ‑waan kë Dëmɛ Yesu 'tɔ 'ka 'pö. 'Ö 'wo‑ pö ‑zuu yaa ‑nu ‑dhë ꞊nɛɛ: «Yi‑ ꞊blɛɛ ka ‑dhë Yesu 'ö Pɔlö 'dhö ‑a ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑a 'tɔ 'ka, ‑ka 'go mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü!» 14(Mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'wun 'dhö ‑a kë ꞊dhia bhë, ‑wo ‑kë Zuifö ‑nu ‑bha slabhomɛ ꞊va do 'wo‑ ‑dhɛ Seva bhë ‑a ‑bha 'në gɔɔn‑ ‑nu 'slaplɛ 'ka.) 15'Yö ‑zuu yaa 'ö ‑kë gɔɔn‑ bhë ‑a 'gü ‑ya ‑pö ‑an ‑dhë: «A Yesu ‑dɔ, 'ö mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Pɔlö bhë 'a‑ dɔ 'pö; 'kɛɛ ka ‑zë, ka ‑go 'më ɛ?» 16'Ö gɔɔn‑ 'ö ‑zuu yaa ‑yö ‑kë ‑a 'gü bhë, 'ö ‑püö ‑an ‑ta, 'ö yö ‑an ‑ma ‑sü 'gü, 'ö 'wo ꞊duë, 'wo go ‑a ‑gɔ kɔɔ wo bun 'kpaan waa‑ bhüö ‑nu 'ö to ‑an ‑bha bhë ‑a 'ka. 17Mɛ 'saadhö 'wo ‑kë Efɛzö mü, ‑a Zuifö oo, ‑a mɛ 'waa gbɛ ‑nu oo, 'wo 'wun 'ö bhë 'wo‑ ma, 'suö ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'ö 'wo yö Dëmɛ Yesu 'tɔ ꞊bhlë ‑ya ‑sü 'gü ꞊va 'ka, 'ö ꞊zië' ‑a 'tɔ ꞊bhlë mɛ 'wo‑ ‑ya 'dhiö bhë ‑a ‑ta. 18Mɛdhɛvadhɛ 'ö 'wo kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka, 'töng 'ö bhë ‑a 'ka, ‑wo ‑nu 'ö 'wo wo këpë ‑nu zii ‑nu ‑wun ꞊blɛɛ mɛ ‑nu wö 'dhiö mü. 19'Ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑dɛbɔmɛ ‑nu 'ka ‑bezë bhë, ‑an ꞊plëëzë ‑wo nu wo ‑bha 'sëëdhɛ ‑be ‑nu 'wo ‑dɛ bɔ ‑kɔ ‑ya 'gü ‑an 'ka, 'wo ‑an ‑güö mɛ ‑nu wö 'dhiö ‑an ꞊suu'‑ ‑bho sia‑ ‑sü 'ka. 'Ö 'sëëdhɛ ‑be ‑nu 'wo 'dhö 'ö ‑an ꞊sɔnng' 'dhö 'gbee‑ bhë 'wo ‑an ꞊sɔnng' ‑ya 'ko 'dhiö ‑kë, 'ö‑ 'wëü‑ ‑yö ‑kë zën 'tama ‑vuu 'gɔɔ‑ 'sɔɔdhu 'ka. 20Kwa Dëmɛ ‑wo ‑pɛn ‑kɔ 'ö ‑kë ‑pɛn ꞊dhia ‑a 'ka ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ ‑zɔn ‑sü 'ka bhë 'ö‑ 'bhaa 'dhö bhë. 21꞊Dhɛ 'wun ‑nu 'wo bhë ꞊wa ziö, 'ö Pɔlö ‑yö ꞊luu 'ö 'dho Zeluzalɛmë. ‑A ‑bha 'dho ‑sü 'ka, 'yö ‑bɔ Maseduanë ‑dhɛ waa‑ Akai ‑dhɛ ‑an 'gü. ‑Yö ‑kë ‑a pö ꞊dhia ö ‑de 'gü ꞊nɛɛ: «'Ma 'dho Zeluzalɛmë ꞊sia, a ‑dho yɛ n 'zü 'a dho Wlɔmë, 'ö tɔɔ a‑ 'piö kö 'a n 'yan dɔ ‑a ‑bha.» 22꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö ‑nu ‑a ‑dhë ‑mɛ ꞊plɛ Timote waa‑ Elatö 'yö ‑an bɔ Maseduanë ‑sɛ 'gü; 'ö yö ‑zë 'ö 'töng 'dɛdɛ 'bhaa ‑kë Azi 'zü. 23‑A 'töng gia‑ bhë ‑a 'ka, 'ö ꞊zuökaankuëdhe ꞊va ‑yö ‑da Efɛzö plöö Dëmɛ ‑wo ‑wun 'gü. 24Mɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Demetriusö 'ö ‑kë zëndɔmɛ 'ka 'ö ‑zlan dhebɔ do 'wo‑ ‑dhɛ Atemi ‑a ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'bin ‑kë zën ‑nu 'ka. 'Ö ꞊ya kë 'ö 'wëüga ꞊va yö yuö 'dhö bhë ‑a 'gü, 'ö ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu ꞊saan' bhoë. 25Demetriusö 'ö bhë 'yö ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu waa‑ mɛ ‑nu 'ö wo ‑nu wo ‑bha yuö ‑yö ‑kë do bhë ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë wo 'ko ꞊bhaa; 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Gɔɔn‑ ‑nu, ka gia‑, ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ kwa ‑bha ꞊naɔ ‑nu ‑wo ‑go yuö 'ö 'kwa‑ kë ‑na ꞊nɛ ‑a 'gü. 26'Kɛɛ gɔɔn‑ 'wo‑ ‑dhɛ Pɔlö bhë, pë 'ö‑ kë ‑na ꞊nɛ, 'kaa‑ yö ꞊a? Bhii ‑ya ‑blɛɛ 'ö‑ pö ‑zlan ‑nu 'ö mɛ 'bhee‑ ‑lü 'dhö ‑an kë ‑na bhë 'waa ‑zlan giagia 'ka. Mɛdhɛvadhɛ ‑wa ‑dhɛ ‑na 'wun gia‑, 'ö 'yaa ‑dhɛ 'ö Efɛzö zö ꞊nɛ ‑a ‑dhɛ ‑de 'sloo 'ka, ꞊ya 'to 'tee kö ‑yaan mɛdhɛvadhɛ ꞊zuö' ꞊sië'‑, ‑yaan ‑an bho kwa ‑bha ‑zlan 'piö Azi ‑sɛ ‑dhɛ 'saadhö 'gü. 27'Wun 'ö 'dhö bhë 'yaa kwa ‑bha yuö 'tɔ ‑gɔ zë ‑sü 'sloo 'ka, 'kɛɛ kö pë 'ö mü 'zü, 'ö tɔɔ kwaa‑ ‑zlan dhebɔ ꞊va 'wo‑ ‑dhɛ Atemi ‑a ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ ꞊bhlë 'yaa mɛ gbɛ 'gü gbɔ. ꞊Ya kë 'dhö 'pö, kö ‑a ‑bha 'tɔbhɔdhe 'ö mɛ ‑nu 'saadhö 'wo Azi ‑sɛ 'gü waa‑ 'kpongtaamɛ 'saadhö 'wo‑ ma bhë ꞊ya 'to 'kpaan.» 28꞊Dhɛ 'ö 'to ‑to ‑a ‑wo ‑bha ‑mɛ ‑nu ꞊waa‑ ‑wo bhë ‑a ma, 'ö 'wun ‑yö ‑siö ‑an ‑dhë, 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü ‑a ‑pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «꞊Vadhɛ ‑yö kë Efɛzö ‑mɛ ‑nu yi ‑bha Atemi ‑bha 'ka!» 29‑Zuö 'ö bhë ‑yö ‑pɛn plöö ‑dhɛ 'saadhö 'gü. 'Ö mɛ ‑nu ‑wo Gayusö waa‑ Alitaakö ‑an ꞊gaan gan wo 'piö (mɛ ꞊plɛ 'wo bhë ‑wo go Maseduanë, 'wo ‑kë ‑ziö Pɔlö 'piö ‑mɛ ‑nu 'ka); 'wo dho ‑bla 'ka ‑an 'ka 'dhëëdhö. 30'Ö Pɔlö ‑ya ‑kë kö 'yaan‑ nu mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑an 'dhiö. 'Kɛɛ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü waa 'we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ. 31'Ö mɛ ꞊bhlëzë 'bhaa ‑nu 'wo ‑kë ‑a 'bhamɛ ‑nu 'ka 'wo go Azi ‑sɛ 'gü, 'wo ‑kë mü 'wo mɛ bɔ ‑a ‑dhë, ‑bhɛa ‑a ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ kö ꞊kun 'ö dho 'dhëëdhö. 32꞊Zuökaankuëdhe ꞊va ‑yö ‑kë mɛ ‑nu 'wo dho wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑an ziën, 'wo ‑kë ‑zuö ꞊va dɔ ꞊dhia. Mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü ‑kɔ 'bhaa 'gü, 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha 'we ‑kɔ ‑yö ‑kë ‑kɔ gbɛ ‑ta. 'Ö ‑an mɛdhɛvadhɛ 'wo ‑kë ‑an ziën waa wo ‑dho 'kuë‑ ‑gɛn dɔ. 33Mɛ 'bhaa ‑nu 'wo ‑kë mɛ gbung 'gü mü, ‑wo wo ‑zo ‑ta ꞊nɛ Alezandrë 'ö nu ‑zuö dɔ ‑su bhë ‑a 'ka 'ö tɔɔ ‑wo Zuifö ‑nu ‑yö kö ‑wo Alezandrë yö ‑na 'dhiö. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Alezandrë ‑yö ö ‑kɔ ‑ta zë kö ‑yaan ö ‑ta ‑wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë. 34'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊waa‑ dɔa ꞊nɛ Zuifö ‑mü ‑a 'ka, 'ö ‑an 'plɛ ‑wo dho wo 'kuë‑, 'wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü wo 'ko ꞊yöë', pë 'ö ‑mɔ 'lɛlɛ ꞊plɛ ‑bha ‑a 'piö ꞊woë' ꞊nɛɛ: «꞊Vadhɛ ‑yö kë Efɛzö ‑mɛ ‑nu yi ‑bha Atemi ‑bha 'ka!» 35꞊Dhɛ ꞊waa‑ kë 'dhö, 'ö 'wunyanbhɔmɛ do 'ö pö‑ bhë ‑a 'gü, ‑yö mɛ gbung ‑nu bhë ‑an ‑ta ga, 'yö‑ pö: «Efɛzö ‑mɛ ‑nu, mɛ 'plɛ kwa‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ mɛ 'ö 'kwa Efɛzö zö ꞊nɛ, 'ö 'kwa kwaa‑ ‑zlan dhebɔ ꞊va Atemi ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ waa‑ ‑a 'bin 'ö go dhang‑ 'gü 'ö ‑püö sia‑ bhë 'ö 'kwa ‑an ‑maa ‑kë ‑mɛ 'ka. 36'Ö mɛ gbɛ 'yaa ‑dhö kö ‑yö ꞊kploo 'wun ‑nu 'wo bhë ‑an 'ka. ꞊Dhɛ 'ö 'pö kö ‑ka dɔ diindhö, 'ka ka ꞊kwaa' ‑zuö dɔ ‑sü ‑zü! 37Bhii gɔɔn‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ ka ‑an ‑kun 'ka nu ‑an 'ka zö, 'kɛɛ kö waa gbapë gbɛ 'sü kwa ‑bha ‑zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'iin waa 'wun gbɛ ꞊blɛɛ'‑ kwa ‑bha ‑zlan dhebɔ 'ka. 38'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ Demetriusö waa‑ ö ‑bha yuökëmɛ ‑nu 'wun ‑yö ‑an ‑gɔ mɛ ‑nu buëndhö kö zakanyi ‑yö ‑dhö; 'go mü mɛ ‑nu 'ö ‑wogbiindhɛ 'dhö ‑an ‑gɔ 'wo ‑dhö. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö ‑an ꞊dua' 'dhö ‑mü kö ‑waan 'dho wo ‑bha 'wun 'ka ‑a ‑bha! 39'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ 'wun 'bhaa ‑yö ka ‑gɔ kö 'kaan‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑, kö ‑ka dhoë mɛ ‑nu 'wo pödëmɛ ‑nu 'ka ‑an 'dhiö, wo 'wo tɔng ‑nu dɔ bhë ꞊nɛ 'wo dho ‑a ‑bho 'kou kë. 40Kö ꞊kun 'ka ‑zuö dɔ ꞊nɛ pë 'ö bhë ‑a 'dhö gbɔ! 'Ö tɔɔ pë 'ka‑ ‑kë ꞊dɛɛ bhë 'yaa ‑së. 'Go mü 'zü, 'wun bhë Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ꞊waa‑ ma, ‑wo ‑dho za dɔ kwa ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛ yi 'sɛgümɛ ‑nu ꞊zuö' ꞊luu' ‑na 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ꞊va ‑gɔ. Bhii ‑dho 'kuë‑ ‑kɔ mɛ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑gɛn kpinngdhö 'ö dho za ‑së nu kwa ‑dhë 'yaa 'dhö. ꞊Ya 'go mü 'zü, kwa ‑kɔ 'ka 'dho ‑mɔa ‑bha kö ‑a ‑gɛn 'ö dho mɛ 'to kun 'kwa‑ ꞊blɛɛ'‑.» 41꞊Dhɛ 'ö Efɛzö 'wunyanbhɔmɛ bhë ꞊ya yën 'wun ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'Ö‑ pö mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë ‑wo 'dho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\