Këwɔn ‑nu 2

1꞊Dhɛ 'ö Zuifö ‑nu ‑bha 'wlaan‑ ‑yi 'wo‑ ‑dhɛ Pantëkɔtö ‑yi bhë ꞊ya ‑lo, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'saadhö ‑wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa 'kɔ do 'gü. 2‑Dhɛ do bhë 'wo to ‑a ‑bha 'ö ‑zuö 'ö‑ ‑vinng ‑yö ‑kë ꞊nɛ 'buu 'gbee‑ ‑vinng 'dhö bhë 'ö go dhang‑ 'gü ꞊zian', 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑kë 'kɔ bhë ‑a ‑dhɛ 'saadhö 'gü, wo 'plɛ 'wo‑ ma 'gbee‑ 'ka. 3'Ö pë ‑nu 'wo ‑kë ꞊nɛ 'siö nɛ‑ ‑nu 'dhö bhë 'wo‑ yö, 'ö ‑ya ‑an tuö do do 'ka. 4'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö ‑da ‑an 'gü, 'ö ‑an 'plɛ pa, 'wo yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑wo 'waa gbɛ ‑nu 'gü ‑a ‑bha 'piigbeedhɛ ꞊kwaa'. 5‑A yi bhë ‑a 'ka, Zuifö ‑nu 'wo go Zeluzalɛmë plöö waa‑ ‑an mɛ ‑nu 'wo go 'sɛ 'saadhö 'gü 'wo ‑kë ‑Zlan gbamɛ ‑nu 'ka, ‑wo ‑kë Zeluzalɛmë mü. 6꞊Dhɛ ‑zuö 'ö bhë ꞊waa‑ ma, 'ö‑ mɛ gbung ꞊va ‑wo nu 'kɔ bhë ‑a 'dhiö mü, ‑zuö 'ö dɔ ‑na kɔɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. ꞊Dhɛ 'wo‑ ‑bha 'saadhö 'wo ‑da 'tetundhe ꞊va 'gü, bhii 'ö tɔɔ ‑wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑yö kö ‑a mɛ 'ö ‑dhö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na mɛ 'ö ‑dhö ‑a ‑de ‑wo 'gü do do 'ka. 7'Yö 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «'E, ‑ka ka 'to 'to 'dhɛ! Mɛ ‑nu 'wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ, Galile ‑mɛ ‑nu 'waa ‑mü ‑an 'ka a? 8꞊Dhɛ 'ö ‑kë 'pö ꞊nɛ ‑yö ‑kɔklë 'ö 'wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na kwa ‑dhë, ‑dhɛ 'kwa‑ ‑bha 'töüdhö kwa ‑de ‑wo 'gü do do 'ka ꞊nɛɛ? 9'Kɛɛ kö kwa ziën, mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑go 'sɛgɔgüdhɛ ‑nu 'wo ‑kë Paatö ‑sɛ, Medi ‑sɛ, Elamë ‑sɛ, Mezopotami ‑sɛ, Zude ‑sɛ, Kapadɔsö ‑sɛ, Pɔng ‑sɛ, Azi ‑sɛ, 10Flizi ‑sɛ, Panfili ‑sɛ, Ezitö ‑sɛ waa‑ Libi ‑pö ‑nu 'wo Silɛnë ‑pö ‑zü 'to ‑an 'gü. Mɛ ‑nu 'wo go Wlɔmë ‑nu, 11mɛ ‑nu 'wo Zuifö giagia 'ka ‑nu, mɛ ‑nu 'wo wo ꞊zuö' ꞊dhië Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' ‑kɔ 'gü ‑nu, mɛ ‑nu 'wo go Klɛtö waa‑ Alabi ‑dhɛ ‑an ‑bha ‑nu, 'ö mɛ ‑nu 'wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë 'kwa ‑an ‑wo ma kwa ‑de ‑wo ‑nu 'gü kö ‑Zlan këwun ‑nu ‑së 'wo bhë ‑wa ‑wun ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑ɔɔ.» 12‑An 'plɛ ‑wo ‑kë pa ‑sü 'ka 'tetundhe 'ka, 'ö pë 'wo dho ‑a ꞊blɛɛ waa‑ dɔ. 'Ö 'wo‑ pö wo 'ko ‑nu ‑dhë: «꞊Ya kë 'dhö kö 'wun 'ö ꞊nɛ ‑a ‑gɛn 'ö tɔɔ ‑më ‑ɛ?» 13'Kɛɛ mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë duö 'luu 'sü ꞊dhia, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑bha ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «'Ma, yɔ ꞊ya ‑an 'kun!» 14'Yö Piɛɛ waa‑ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'gɔɔ‑ do ö ga do 'wo to 'wo dho mɛ gbung ‑nu 'wo bhë ‑an 'dhiö, 'ö Piɛɛ ‑yö ‑ya 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑wo 'gbee‑ 'ka 'ö‑ pö: «Mɛ ‑nu 'ka Zeluzalɛmë zö 'saadhö waa‑ ‑mɛ ‑nu 'ka go ‑dhɛ gbɛ 'gü 'ka nu, ‑ka ka 'to 'to n ‑ma ‑së 'ka kö 'wun 'ö kë ‑na bhë 'a‑ ‑gɛn pö ka ‑dhë! 15Bhii 'ö tɔɔ 'töng 'kwa dɔa ꞊nɛ ‑yö 'lɛlɛ 'sɛisië 'ka ‑dhiadhiö; gɔɔn‑ ‑nu 'wo ꞊nɛ yɔ yaa ‑an kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö 'ka ka ‑zo ꞊taa' bhë ‑a 'dhö ('lɛlɛ 'sɛisië ‑naa 'ka ‑dhiadhiö bhë 'ö tɔɔ Zuifö ‑nu ‑bha ꞊bhɛa' 'töng kö waa pë gbɛ ‑bhö ꞊kun. ‑A 'tɔ ꞊va ‑yaan 'dho kë yɔ ‑mü ‑sü 'ka kö yɔ ‑yaan ‑an kë). 16'Kɛɛ pë 'ö ‑Zlan ‑yö bɔa ö ‑wodhiölomɛ Zoɛlö ‑ta 'ö‑ ꞊blɛɛ 'dhiö bhë 'ö‑ ‑de 'dho kë ‑na ꞊dɛɛ bhë. 17'Ö tɔɔ ‑Zlan ‑ya ‑pö pë 'ö dho kë 'töng ‑kaanta 'gü 'ö ꞊nɛɛ: ‑Ya ‑pö ö ‑dho ö ‑bha ‑zuu ‑da mɛ ꞊suu'‑ 'oo ꞊suu'‑ ‑an 'gü 'töüdhö, kö ka gbö ‑nu, ka 'dhu ‑nu ‑waan ö 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ'‑, kö kaa‑ ‑dadhëü ‑nu ‑waan 'yanpiöpë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha 'wun giagia ‑bha ‑a yö; 'go mü 'zü, ka ‑bha mɛ zii ‑nu ‑wo ‑dho ‑Zlan ‑bha 'wun giagia ‑nu yö yiö. 18'Yö‑ pö ‑a ‑de ‑a yi 'ö 'dhö bhë ‑a 'ka, ö ‑dho ö ‑bha ‑zuu ‑da ö ‑bha yuökëgɔɔn ‑nu waa‑ ö ‑bha yuö kë ‑dhoo ‑nu ‑an 'gü kö ‑waan ö 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ'‑. 19'Ö dho pë 'gblüünzë ‑nu kë dhuö dhang‑ 'gü, 'ö ‑dhidhaapë ‑nu ‑kë 'kpongtaa. Fɛi ‑nu, 'siö ‑nu waa‑ 'siɔn 'tëë ‑nu ‑wo ‑dho kë ‑dhö. 20Lan‑ ‑dho trö, 'ö 'su ‑yö ‑kë nuɛazë ꞊nɛ fɛi 'dhö, 'dhiö kö yi 'ö kwa Dëmɛ ‑Zlan ‑ya ‑ya ö ‑de ‑zo 'kun ‑wun 'ka kö ‑yaan ö ‑bha za kaan bhë ‑yaan ꞊tun ‑lo ‑na. Yi bhë ‑yö ‑dho kë yi ꞊va 'ka. 21꞊Ya kë 'dhö mɛ ꞊ya kwa Dëmɛ ‑dhɛ, ‑yö ‑dho nu ‑a ‑dhë kö ‑ya dha.» 22'Ö Piɛɛ ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'ö dho ‑a 'ka 'dhiö 'ö‑ pö: «Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu, ‑ka ka 'to 'to n ‑wo ‑bha! Yesu 'ö 'go Nazalɛtë bhë, ‑Zlan 'yö‑ bɔ kwa ‑dhë. 'Ö ‑dhidhaapë ‑nu waa‑ pë 'gblüünzë ‑nu ‑kë, ‑bɔ ‑a ‑ta ‑sü 'ka, ‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ yö giagia 'ö‑ bɔ kwa ‑dhë. Pë ‑nu 'wo bhë ka gia‑ ka‑ ‑dɔ 'ö tɔɔ ‑yö ‑kë kwa ziën. 23'Kɛɛ ka ka ‑kɔ ‑bho ‑a ‑loo 'gü, 'ka‑ dɔ ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu kwɛɛ, 'ka‑ ‑kë 'wo‑ zë ‑a ‑dɔ ‑gaatalü ‑bha ‑sü 'ka. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö, mɛ bhë ‑a dɔ 'wo‑ wo ka kwɛɛ bhë, ‑yö ‑kë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö bhë ‑a 'dhö. 24'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊wa yën ‑a 'klo bhɔ ‑sü ‑bha 'ö ꞊ya ga, ‑Zlan ‑ya ‑bho ga 'gü, bhii ‑a këdhɛ gbɛ 'yaa ‑dhö kö ga ‑bha 'piigbeedhɛ ‑ya kuënnu 25꞊nɛ ‑kɔ 'ö Davidö ‑ya ꞊blɛɛ ‑a 'ka 'dhiö bhë ‑a 'dhö. ‑Ya ‑pö: A‑ ꞊tɛi' ꞊dua' ꞊nɛɛ n Dëmɛ ‑yö n 'piö ‑kplawo, 'ö n ‑maa kë ‑na. ꞊Dhɛ ‑kë 'pö kö n yaagümɛ ‑nu 'ka 'dho pë 'dhiö‑ gbɛ kë n 'ka. 26‑A ‑wun 'gü, n 'gludhi ‑sü ‑mü, 'ö 'a 'wun ‑nu ꞊blɛɛ 'gludhi 'ka. Ma 'a dho ga ‑dhɛkpaɔyi do 'ka bhë, a n ‑zo 'tën ‑na ‑kplawo pë 'ö ‑Zlan ‑ya pö ö ‑dho ‑a kë n ‑dhë bhë ‑a ‑dhë. 27'Ö tɔɔ a‑ ‑pö ‑Zlan ‑dhë: Ü 'ka 'dho ü ꞊kwaa'‑ n nii ‑wun ‑zü ꞊glööbɔɔ, 'ö 'go mü 'zü, ü 'ka 'dho we ‑a ‑bha kö ü ‑bha yuökëmɛ 'slööslö bun ‑yö 'bu. 28'Bha ꞊toëpö ‑këdhösü ‑zian 'po n ‑dhë. N ꞊zuögludhi ‑sü ꞊va ‑mü ‑kplawo, ü ‑bha ‑kë n 'piö ‑sü bhë ‑a ‑wun 'gü.» 29'Ö Piɛɛ ‑yö 'wun ꞊blɛɛ 'ö dhoë 'dhiö ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «N dhegluzë ‑nu, ‑ka 'we ‑a ‑bha n ‑gɔ kö 'wun 'ö ‑gban kwa 'bhɛma ‑wungbeezë Davidö ‑bha 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë 'kpakpadhö. 'Ö tɔɔ Davidö 'ö bhë ‑yö ‑ga, 'wo‑ ‑bin, 'ö‑ blɔɔn‑ ‑de 'dhö kwa ‑gɔ zö. 30'Kɛɛ kö ‑yö ‑kë ‑Zlan ‑wodhiölomɛ 'ka, 'ö‑ dɔa ꞊nɛ ‑Zlan ‑yö 'wun ‑blɛɛ ö ‑dhë ‑wo ‑bhö ‑sü 'ka ꞊nɛ yö ‑dho ‑a ꞊suu'‑ ‑ta 'gü ‑mɛ ‑nu do ‑ya ‑a ‑bha 'gɔ ‑gbloo 'gü, ‑gludë 'ka ꞊nɛ Davidö 'dhö 'pö. 31Ka ‑dhɛ ‑yö bhë ꞊a! ‑Kɔ 'ö Davidö ‑yö pë ‑nu 'wo dho kë ꞊nɛ ‑a ꞊tɛi' dɔa 'dhiö bhë yö ‑ga 'ö bhë. 'Yö‑ ‑wun 'gü, 'ö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑Yamɛ ‑bha ‑go ga 'gü ‑sü ‑bha bhë 'yö‑ ꞊blɛɛ 'ö‑ pö: ‑Zlan yaa ö ꞊kwaa' ‑a ‑wun ‑zü ꞊glööbɔɔ kö ‑a bun ‑yaan 'bu. 32‑Zlan ‑bha Yesu 'a‑ ‑bha 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ꞊nɛ ‑a ‑bho ga 'gü ‑sü bhë, mɛ 'plɛ 'yi‑ ꞊goo‑ 'ka. 33'Ö ‑Zlan ‑ya ‑kë 'gianzë 'ö‑ ‑ya ö ‑bha ‑yadhɛ ꞊bhlëzë ‑bha ö 'sɔɔ. 'Ö Yesu ‑yö ‑Zuu 'slööslö 'ö‑ Dë ‑Zlan ‑ya 'tɔ go bhë ‑a yö, 'ö‑ ꞊yɔɔ yi ‑ta ꞊dɛɛ. ‑Kɔ 'ö ꞊kaa' 'ö 'ka pë ‑nu 'wo ꞊nɛ 'ka ‑an yö ‑na 'iin 'ka ‑an ma ‑na bhë 'ö bhë. 34Bhii Davidö yaa ‑da dhang‑ 'gü ꞊nɛ Yesu 'dhö; 'kɛɛ ‑ya ‑pö ‑a ‑wun 'gü ꞊nɛɛ: N Dëmɛ ‑Zlan ‑ya ‑pö n dëmɛ ‑dhë: ‑Bhö ‑ya ma ‑yadhɛ ꞊bhlëzë 'ö ꞊nɛ ‑a ‑bha. 35‑Yö toë 'dhö ‑yö yöë yi 'a dho ü toë ‑a 'gbee‑ 'ka ü yaagümɛ ‑nu ‑ta bhë ‑a ‑bha! 36꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö 'ö‑ pö: Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'saadhö, ‑kaa dɔa giagia 'ka ꞊nɛɛ: Yesu 'ö 'ka‑ dɔ ‑gaatalü ‑bha bhë, yö ꞊nɛ 'ö ‑Zlan ‑ya ‑kë mɛ 'plɛ Dëmɛ 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö tɔɔ ‑a ‑bha ‑Yamɛ.» 37꞊Dhɛ ꞊wa Piɛɛ ‑wo ma, 'ö ‑yɛ ‑an ꞊zuö' ‑bha ꞊nɛ 'siö 'dhö, (bhii kö ꞊waa‑ ꞊tɛi' dɔa ꞊nɛ 'wa 'wun yaa kë ‑Zlan 'ka). 'Ö Piɛɛ waa‑ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo to bhë 'wo ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ 'wo‑ pö: «Dhegluzë ‑nu, ‑më 'yi dhoë‑ kë ꞊ɛ?» 38'Ö Piɛɛ ‑ya ‑daa ‑kë ‑an ‑gɔ 'ö‑ pö: «Mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö 'go ö ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü, ‑yö ꞊dhië'‑ ‑Zlan 'piö, ‑wa bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka kö ‑Zlan ‑yaan ziö ‑a ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu ‑ta! ꞊Ya kë 'dhö ‑Zuu 'slööslö 'ö ‑Zlan ‑ya gbaɔ ‑kë bhë ka ‑dho ka ‑bha yö. 39Bhii ‑Zlan ‑ya 'tɔ ‑go ꞊nɛ ‑yö ‑dho ‑Zuu 'slööslö bɔ ka 'dhö, kaa‑ 'në ‑nu 'dhö ka ‑dhë. ‑Ya 'tɔ ‑go 'dhö 'pö mɛ ‑nu 'wo 'ma ꞊gbiin ‑an ‑dhë 'wo tɔɔ mɛ ‑nu 'töüdhö 'ö kwa Dëmɛ kwa ‑bha ‑Zlan dho ‑an ꞊dhɔɔ kë ‑waan kë ‑a ‑bha 'në ‑nu 'ka bhë.» 40Piɛɛ ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'zü ꞊va 'ka, ‑dhio ‑dɔ ‑an ‑dhë ‑sü, ‑an ꞊faan' 'më ‑sü 'ka kö ꞊ya kë ꞊nɛ ꞊wa 'we dha ‑sü ‑wun ‑bha, ‑waan 'go ꞊sɔɔnyaamɛ ‑nu 'wo Yesu zë 'ö ‑an 'klo‑ dho bhɔ bhë ‑an 'piö. 41‑Zlan ‑wo 'ö Piɛɛ ‑ya pö bhë mɛdhɛvadhɛ ‑wa ‑dhɛ 'wun gia‑, 'ö 'wo ‑an ‑bɔ yiö Yesu 'tɔ 'ka. 'Ö mɛ ‑lü ‑vuu ‑yaaga ‑wo ‑da Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'piö yi do gia‑ 'ö bhë ‑a 'ka. 42꞊Faan' ‑yö ‑kë ‑an 'plɛ ‑gɔ ‑kplawo 'to ‑to mɛ ꞊daan' ‑wo ‑nu 'ö Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu 'wo ‑kë ‑an ꞊daan' ꞊dhia ‑a 'ka bhë ‑a ‑bha. 'Ö ‑an ꞊zuö' ‑yö ‑kë do. 'Wo pë ‑nu ‑bhö wo 'ko ꞊bhaa. 'Go mü 'wo ꞊bhɛa' ‑nu wo ‑Zlan ‑dhë wo 'ko ꞊yöë'. 43'Suö ‑yö ‑kë mɛ 'saadhö 'gü, 'ö 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ꞊bhlë ‑ya, bhii 'ö tɔɔ Yesu ‑bha bɔmɛ ‑nu ‑wo ‑kë ‑dhidhaapë ꞊plëëzë kë ꞊dhia. 44Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa dosɛn. 'Ö ‑an ‑gɔ ‑pë 'plɛ ‑wo ‑kë do. 45꞊Ya kë ꞊nɛ mɛ do ‑bha ‑wun ꞊ya yö pë 'bhaa ‑bha ‑an ziën 'ö mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo wo ‑bha ꞊bhlöödhɛ ‑nu 'iin 'kwɛandhɛ ‑nu waa‑ pë ‑nu 'ö ‑an ‑gɔ ‑pë ‑nu 'ka ‑nu, 'wo ‑an 'dhɔɔ dɔ, 'ö mɛ 'ö‑ ‑bha ‑wun ‑yö yö pë ‑bha bhë, 'wo pë 'ö ‑mɔ ‑a ‑bha ‑a ꞊tian' 'wo‑ nu ‑a ‑dhë. 46'Ö ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka 'wo dho wo 'ko ꞊bhaa, ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü; 'ö 'wo pë ‑nu ‑bhö wo 'ko 'piö wo ‑gɔ kɔɔ, ꞊zuögludhi waa‑ ꞊zuö' ‑së 'ka. 47‑Wo ‑Zlan 'tɔ ‑blü, 'ö 'go mü 'sɛgümɛ ‑nu ‑wo ‑an ‑dhɔ ‑kë. 'Ö ‑dhɛkpaɔyi 'saadhö 'ka 'ö mɛ ‑nu 'ö kwa Dëmɛ Yesu 'dho ‑an dha ‑na bhë 'ö ‑an ‑da ‑an 'piö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\