Këwɔn ‑nu 20 | Bible.is
Këwɔn ‑nu 20

1꞊Dhɛ 'ö ‑zuö ‑nu 'wo bhë ꞊wa 'kan, 'ö Pɔlö ‑yö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ꞊dhɔɔ ‑kë 'ko ꞊bhaa, 'yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë, ‑an ꞊faan' 'më ‑sü 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö ö ‑wo ‑da ‑an ‑dhë 'ö dho Maseduanë ‑sɛ 'gü. 2'Yö bɔ 'sɛ 'ö bhë ‑a 'gü, Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo mü ‑an ꞊faan' 'më ‑sü 'ka, ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊plëëzë 'ka. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'yö dho Glɛkö ‑sɛ 'gü. 3‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö 'su ‑yaaga ‑kë ‑a ‑bha. 'Yö ö ꞊kwɛɛ‑ ‑nu dhu kö 'yaan‑ 'dho Sili ‑sɛ 'gü. 'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ꞊yaa‑ ma ꞊nɛ Zuifö ‑nu ꞊wa 'dho wo 'ko ꞊zlöö ö ‑gɔ kö ‑waan ö zë, 'ö ‑yɛ ö 'zü, 'ö dho Maseduanë ‑sɛ 'gü. 4- 5Mɛ 'bhaa ‑nu yi ‑dɔ Pɔlö ‑gɔ, 'yi ꞊loë' Azi ‑sɛ 'gü; 'ö Pilusö gbö Sopatɛɛ 'yö go Bele 'dhö, Alitaakö waa‑ Sekundusö 'wo go Tesalɔnikö 'dhö, Gayusö 'yö go Dɛɛbö 'dhö, Timote 'dhö, Tisikö waa‑ Trofimë 'ö ‑kë Azi 'në gia‑ 'ka, 'wo go yi ziën, 'wo dho yi 'dhiö Trɔasö ‑pö 'gü. ‑Dhɛ bhë 'wo dɔ ‑a ‑bha yi ‑gɔ mü. 6꞊Dhɛ 'ö 'wlaan‑ 'ö 'wo‑ ‑dhɛ 'wlaan‑ 'wo ꞊bluu'‑ 'ö‑ ꞊bhɛɛpë 'yaa‑ 'piö 'wo‑ ‑bhö ‑na bhë ꞊ya ziö, 'ö 'yi yi ‑bha ꞊kwɛɛ‑ dhu, 'yi ‑da 'yitagɔ 'gü Filipö ‑pö 'gü. 'Ö 'yi ‑dhɛkpaɔyi 'sɔɔdhu ‑kë zian‑, 'ö 'yi yö ‑an ‑bha Trɔasö plöö; 'ö yi ‑nu 'yi 'dhɔɔgɔ do ‑kë mü. 7Zuifö ‑bha ꞊glooyi 'yinia 'piö, yi ‑kë yi 'ko ꞊bhaa kö 'yiën‑ ‑bhöpë 'slööslö 'sü. 'Ö Pɔlö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kë wo 'ko ꞊bhaa bhë ‑an ‑dhë. ꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ‑dhɛ ꞊ya 'po, ‑yö ‑dho dho bhë, 'yö 'wun ꞊blɛɛ 'ö dhoë 'ö gbeng ziën ‑dhɛ ꞊loë'. 8'Kɔdhi 'yi ‑kë ‑a 'gü yi 'ko ꞊bhaa, 'kɔ ‑dɔ 'ko ‑ta dhuö ‑dhɛ 'gü bhë ꞊labang ‑nu ‑wo ‑kë mü ꞊va. 9‑Dadhëü 'nëgɔɔnzë 'wo‑ ‑dhɛ Ötisö ‑yö ‑kë ‑ya ‑sü 'ka 'kɔ föödhɛ ‑bha kö Pɔlö ‑yö ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑na 'piö ꞊gbiinzë 'ka; 'ö yi ‑yö ‑ziö ‑a 'ka. 'Ö go 'kɔ ‑dɔ 'kɔ ‑ta dhuö ‑dhɛ ‑yaaga ‑naa 'yi ‑kë ‑a 'gü bhë ‑a 'gü, 'ö ‑püö sia‑. ‑A ꞊luu'‑ 'wo‑ wo ꞊nɛ kö ꞊ya ga. 10'Ö Pɔlö ‑yö ꞊yɔɔ, 'ö ꞊kloo, 'ö‑ kpa ö ‑tong ‑ta. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö 'ö‑ pö: «Kö ꞊kun 'ö 'suö ‑yö ka ‑kë; ‑yö 'bhee‑!» 'Ö‑ to mɛ ‑nu 'wo to ‑an kwɛɛ kö ‑yö 'bhee‑. 11'Go mü 'ö Pɔlö ‑da dhuö 'ö ꞊bluu'‑ ꞊kaan 'ö waa‑ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo‑ ‑bhö. ꞊Dhɛ 'ö ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ 'zü 'piö ꞊gbiinzë wo, 'ö ‑dhɛ ꞊ya poë 'ö ö ‑wo ‑da 'ö dho. 12'Nëgɔɔnzë 'ö ꞊sia ‑a 'bheezë ꞊nɛ 'ö mɛ ‑nu ‑wo dho ‑a 'ka ‑a ‑gɔ kɔɔ 'ö ‑kë ‑an 'plɛ ‑bha 'yënng ꞊dhuë' ‑wun ꞊va 'ka. 13Yi ‑dho 'dhiö, 'yi ‑da 'yitagɔ 'ö dho yi 'ka pödhɛ 'wo‑ ‑dhɛ Asɔsö bhë ‑a 'gü. ‑Dhɛ bhë ꞊nɛ 'ö Pɔlö dho ‑da ‑a ‑bha 'yitagɔ 'gü yi 'piö; bhii 'ö tɔɔ ‑ya ‑pö yi ‑dhë ö ‑dho ta sia‑ 'ö nuë. 14꞊Dhɛ 'ö ꞊ya nu, ꞊ya yö yi ‑bha mü, 'ö 'yi‑ sü yi ‑bha 'yitagɔ 'yi nuë bhë ‑a 'gü, 'yi dho Mitilɛnë plöö. 15'Yi go ‑dhɛ bhë ‑a 'gü, 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a 'piö, yi ꞊loë' Sio ‑dhɛ 'sɔɔ. ‑A ‑dhɛ mɛ 'ö ‑po ‑a 'piö 'zü, 'yi dho Samɔsö plöö; 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ 'ö yö ‑a mɛ bhë ‑a 'piö 'zü, 'yi dho Mile ‑pö 'gü. 16Pɔlö ‑ya ‑pö 'yi bɔ Efɛzö ‑pö 'sɔɔ; 'kɛɛ kö ꞊kun 'yi ꞊gbaannu mü, ‑yö kë 'dhö kö ꞊kun 'ö 'töng dho ‑ziö yi ‑ta Azi ‑sɛ 'gü. 'Siö ‑yö ‑kë ‑kpa ‑a ‑ta ꞊dhia, bhii ‑yö kë ‑a 'piö kö 'yiën‑ ‑lo Zeluzalɛmë, Pantëkɔtö 'wlaan‑ ‑yi gia‑ 'ka. 17꞊Dhɛ 'yië ‑lo Mile plöö, 'ö Pɔlö ‑yö mɛ bɔ mɛ ziizii ‑nu 'wo Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü 'gü Efɛzö plöö ‑an ‑dhë kö ‑wo nu. 18꞊Dhɛ 'ö ꞊wa nu ꞊wa ‑lo ‑a 'piö, 'ö‑ pö ‑an ‑dhë: «Ka gia‑, ka n kë ‑kɔ 'a n ‑de ꞊kaa' 'töng 'a ꞊kaa' ka 'piö 'ö sü yi ‑blɛɛzë 'a nuë Azi ‑sɛ 'gü ‑a ‑bha 'ö dho 'ö yöë ꞊dɛɛ ‑bha bhë ‑a ‑yö: 19A yuö ‑kë Dëmɛ ‑dhë, ‑de ‑dho sia‑ ‑sü, 'gbo bɔ ‑sü waa‑ ‑bɔ 'wun 'gbee‑ 'gü ‑sü 'ka, Zuifö ‑nu ‑bha ꞊sua ‑wun 'wo dhoë wo 'ko ꞊zlöö n ‑gɔ bhë ‑a 'gü. 20Ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ pë ‑nu 'ö dho 'wun ‑zɔn ka ‑dhë ka ‑bha dha ‑sü 'gü, n 'ka‑ gbɛ ‑bin ka ‑gɔ, 'kɛɛ a ka ꞊daan ‑an 'ka mɛ 'plɛ wö 'dhiö 'iin 'zü ka ‑gɔ kɔɔdhɛ ‑nu ‑bha. 21A mɛ ‑nu 'wo Zuifö 'ka, waa‑ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ꞊dhɔɔ ‑kë ꞊woë' ꞊nɛ ‑wo 'go wo ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑nu 'gü, ‑wo ꞊dhië'‑ kwa ‑bha ‑Zlan 'piö ꞊zian', 'go mü ‑wo Dëmɛ Yesu Klito ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑. 22꞊Dhɛ ‑kë 'dhö, a 'dho ‑na Zeluzalɛmë ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya pö 'a‑ kaa bhë ‑a 'dhö, 'kɛɛ kö pë 'ö dho kë n 'ka 'dhiö 'ma, 'maa‑ dɔ. 23Pë do 'a‑ dɔ 'ö tɔɔ ‑dhɛ 'saadhö 'a bɔ ‑na ‑a ‑bha, ‑Zuu 'slööslö ‑ya ‑pö n ‑dhë ꞊nɛɛ ‑dho ‑kanso 'kɔɔdhö ‑sü 'iin 'yënngbhɔdhe ‑wo ‑ya ‑sü 'ka n ‑ma 'ka. 24Pë 'a‑ dɔ 'ö tɔɔ n ‑ma ‑kë ‑a 'gü ‑sü ꞊bhlë 'yaa ‑dhö, ma gia‑ n ‑ma 'ka. 'Kɛɛ pë dho kë 'ö tɔɔ a ‑mɔ Dëmɛ Yesu ‑bha yuö 'yö‑ dɔ n kwɛɛ bhë ‑a 'dhiö 'to ‑sü ‑bha. Yuö bhë 'ö tɔɔ 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha 'glusë 'ö‑ ‑kë mɛ 'bhee‑ ‑nu 'ka, ‑a ‑wun ‑bha bhë 'a‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë. 25A ‑kë ka ziën 'dhiö 'wun 'ö ‑gban ‑Zlan ‑bha ‑gludëdhɛ ‑bha bhë ‑a ꞊blɛɛ ka ‑dhë ‑sü 'ka. 'Kɛɛ a‑ ꞊dɔa' zlöö ꞊nɛ mɛ gbɛ 'yaa ‑dhö ka ziën gbɔ kö ‑yö ö 'yan dɔ n ‑ma, 'ö tɔɔ a 'dhoë‑ 'go ka 'piö. 26Pë 'ö ‑kë 'ö ꞊dɛɛ ꞊nɛ 'a‑ pö ‑na ka ‑dhë ‑kɔ ꞊yɔɔn ‑a ‑ta ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: Mɛ 'ö 'dhoë‑ ö ‑de ꞊dhɔng zian kpengdhö ꞊nɛ ‑a ‑ta ka ziën kö n ‑kɔ 'yaa‑ 'gü bhë 'ö bhë. 27Bhii pë ‑nu 'wo ‑gban ‑Zlan ‑bha ka dha ‑sü 'ö‑ yö 'ko 'dhiö ö ‑de ꞊zuö' 'piö bhë ‑a ‑bha, a‑ 'plɛ ‑blɛɛ ka ‑dhë, n 'ka‑ gbɛ ‑bin ka ‑gɔ. 28‑Ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö, 'ka ka ‑zo kë ‑tuë ‑pë 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö ka ‑ya ‑an ‑maakëmɛ ‑nu 'ka ‑an 'piö! 'Go mü 'zü, ‑ka ka ‑zo kë ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑dho 'kuë‑ ‑sü, 'ö yö gia‑ 'ö‑ dhɔ ö ‑de Gbö fɛi 'ö‑ ‑lo ‑an ‑wun 'gü bhë ‑an 'piö 'pö! 29Bhii a‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ꞊ya kë ꞊nɛ 'ma 'dho, mɛ ‑nu 'wo dho bhɔ ‑tɔn ‑bha gbɛn‑ 'dhiözë ‑nu ‑bha, 'ö 'wo dho 'wun yaa ‑nu kë 'bhla ‑tuë ‑nu 'ka, ‑wo ‑dho nu ka ziën. 30'Ö ka ziëndhɛ gia‑ 'gü mɛ 'bhaa ‑nu dho ꞊luu'‑ ‑waan ꞊sua ‑wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑, ‑waan Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ bho zian kpengdhö ‑ta kö ‑waan ziö wo 'piö. 31‑A ‑wun 'gü ‑ka ka ‑zo kë ka ‑de 'piö! 'Go mü 'zü, ‑yö kë ka 'yaan ꞊nɛ a ‑kë ka 'piö ‑kwɛ ‑yaaga 'piö. 'Töng 'saadhö 'ka, 'a ‑dhio dɔ ka ‑dhë, bhii a ‑kë ‑ya ‑sü 'ka ka ꞊wuën' kö a 'gbo ‑nu bɔ ‑na. 32Zlöö ꞊nɛ bhë, 'ma ka 'kluën bho ‑Zlan ‑bha kö ‑yaan ö ‑zo kë ka 'piö. 'Go mü 'zü 'wuntaɔsë 'ö ‑gban ‑a ‑bha 'glusë ‑bha, ‑yö ‑dho ö ‑zo kë ka 'piö 'pö. ‑Kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ‑yö ‑Zlan ‑gɔ kö ‑yaan ka ꞊faan' 'më, 'go mü kö ‑yaan pë ‑sɛɛbɔ ‑nu 'ö ‑an 'tɔ go, 'ö ‑an ‑ya mɛ ‑nu 'saadhö 'wo‑ ‑bha 'ka ‑an ‑gɔ bhë ‑yaan nu ka ‑dhë. 33N ‑zo yaa kë mɛ gbɛ ‑bha 'wëü‑ ‑nu, 'sënng ‑nu, sɔ ‑nu ‑an gbɛ 'piö. 34Ka gia‑, ka‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ ma gia‑ n ꞊kwaa' ‑yuö ꞊nɛ 'a‑ ‑kë 'ö ma 'dhö, n 'piö ‑mɛ ‑nu 'dhö, pë 'ö yi ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha 'a‑ yö. 35‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, a‑ ‑zɔn ka ‑dhë ꞊nɛ, 'ka yuö kë kö 'kaan‑ nu 'yenamɛ ‑nu ‑dhë, kö kwa ‑zo ‑yö ‑büö kwa Dëmɛ Yesu ‑wo 'ö ‑kë ꞊nɛɛ: ‹Ü ‑bha pë ‑nu mɛ ‑dhë ‑sü ‑yö ü ‑bha 'wun ‑së ꞊va 'ka 'ö ꞊zië' mɛ ‑bha pë ‑nu ü ‑dhë ‑sü ‑ta.›» 36꞊Dhɛ 'ö Pɔlö ꞊ya yën 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha, 'ö waa‑ mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑lo wo kpɔn 'gü, 'wo ꞊bhɛa ‑Zlan ‑dhë. 37꞊Dhɛ ö ꞊wa yën ꞊bhɛa' ‑sü ‑bha, 'wo wo ‑wo ‑da Pɔlö ‑dhë 'gbo 'ka, 'ö tɔɔ Pɔlö ‑dhɔ ‑yö ‑an ‑kë ꞊duö. 38‑An 'plɛ wöödhɛ ‑yö ‑kë ‑siö ‑sü 'ka ꞊duö, ‑a pö 'ö Pɔlö ‑ya wo ꞊nɛ wo 'ka 'dho wo 'yan dɔ ö ‑bha gbɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. 'Ö 'wo‑ dɔ zian, 'wo dho 'wo ꞊loë' 'yitagɔ ꞊taa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\