Këwɔn ‑nu 21

1꞊Dhɛ 'yië ‑kan yi 'kuë‑, 'yi ‑da 'yitagɔ 'gü, 'yi dho vɛɛdhö Kɔsö ‑sɛ 'gü. ꞊Dhɛ 'ö‑ ‑ta ‑dhɛ ꞊ya ꞊kpaɔ, 'yi dho Lɔdö, 'ö 'go mü 'zü, 'yi dho Patala plöö. 2'Ö 'yitagɔ do 'ö ‑kë dho ꞊dhia Fenisi ‑sɛ 'gü, 'yi‑ yö. 'Ö 'yi ‑yaa 'gü 'yi dho. 3'Yi dho 'yi ‑lo 'sɛgɔ 'ö 'yi ziën 'wo‑ ‑dhɛ Siplë ‑a 'sɔɔ; 'sɛgɔ bhë yi ‑to 'yitagɔ 'gü, 'yi‑ yö yi 'dhiö. 'Ö 'yi‑ to yi ꞊kwaa‑ 'gü ꞊zian', 'yi dho Sili ‑sɛ 'gü ꞊zian'. 'Yi dho 'yi ‑lo Tii, ‑dhɛ 'ö 'yitagɔ dho ꞊kwɛɛ‑ ꞊yɔɔ'‑ ‑a ‑bha bhë ‑a ‑bha, 'yi ꞊yɔɔ mü. 4Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'wo ‑kë mü bhë, ꞊dhɛ 'yi ‑an yö, 'yi 'dhɔɔgɔ do ‑kë ‑an 'piö mü. 'Ö ‑Zuu 'slööslö ‑yö bɔ Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo 'ma bhë ‑an ‑ta, 'wo‑ pö Pɔlö ‑dhë kö ꞊kun 'ö dho Zeluzalɛmë. 5꞊Dhɛ 'yi 'dhɔɔgɔ do 'dhiö pa ‑an 'piö mü, 'ö 'yi 'dhoë‑ dho yië‑ 'ta 'ka 'dhiö, 'ö wo ‑nu, wo ‑bha dhoo ‑nu, wo ‑bha 'në ‑nu, 'wo yi dɔ zian‑ 'yi goë plöö, 'yi ꞊loë' 'yoo 'dhiö. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü, 'yi ‑lo yi kpɔn 'gü 'yi ꞊bhɛa. 6꞊Dhɛ 'yië yën ‑wo ‑da yi 'ko ‑nu ‑dhë ‑sü ‑bha, 'ö 'yi ‑da ‑na 'yitagɔ 'gü, kö wo ‑de 'pö ‑wo 'dho ‑na wo ‑gɔ plöö. 7'Ö 'yi dho yi ‑bha 'ta 'ka 'dhiö, 'yi ꞊loë' Tolemaisö plöö. 'Ö 'yi ‑büö ‑da dhegluzë ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë, 'ö ‑dhɛkpaɔyi mɛ bhë 'yi‑ ‑kë ‑an 'piö mü. 8꞊Dhɛ ‑dhɛ ꞊ya 'po, 'ö 'yi dho yi ‑bha 'ta 'ka 'dhiö, 'yi dho 'yi ‑lo Sezale plöö. ‑Dhɛ bhë ‑a 'gü 'yi ‑da ‑Zlan ‑wo ꞊blɛɛ' ‑mɛ Filipö ‑gɔ kɔɔ, 'ö 'yi wɔ mü. Filipö bhë ‑yö ‑kë mɛ ‑lü 'slaplɛ 'wo ‑an ‑ya Zeluzalɛmë bhë ‑a mɛ do 'ka. 9'Ö‑ 'dhu ‑dɔ 'püë‑ ‑nu ‑yiisië ‑wo ‑kë ‑Zlan 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ'‑ ‑mɛ ‑nu 'ka. 10Yi ‑dhɛkpaɔyi ꞊plëëzë ‑kë mü. 'Ö ‑Zlan ‑wodhiölomɛ do 'wo‑ ‑dhɛ Agabusö 'ö go Zude ‑sɛ 'gü, 'ö nu yi 'piö. 11'Ö Pɔlö ‑bha ‑dɔ sɔ ‑ta ‑du kwi sü, 'yö ö ‑gɛn ‑nu, ö ‑kɔ ‑nu ‑lö ‑a 'ka, 'ö‑ pö: «'Wun 'ö ‑Zuu 'slööslö ‑ya ꞊blɛɛ 'ö ꞊nɛɛ: ‹Gɔɔn‑ 'ö‑ ‑bha ‑du kwi 'dhö ꞊nɛ, Zuifö ‑nu ‑wo ‑dho ‑a ‑lö Zeluzalɛmë ꞊nɛ ‑kɔ ꞊nɛ ‑a 'dhö. 'Go mü 'wo dho ‑a dɔ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an kwɛɛ.›» 12꞊Dhɛ ‑wo ‑nu 'wo bhë 'yië‑ ma, yi gia‑ ‑nu, mɛ ‑nu gia‑ 'wo ‑kë Sezale, 'yi‑ pö Pɔlö ‑dhë kö ꞊kun 'ö dho Zeluzalɛmë. 13'Yö‑ ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «‑Më 'ö ‑kë 'ka 'gbo ‑nu bɔ kö n ꞊zuö' 'klo ‑yaan bhɔ ꞊ɛ? Pë 'ö n ‑zo 'piö bhë ‑a 'plɛ 'yaa ‑mü tɔɔ n ‑lö ‑wun, 'kɛɛ ‑yö n ‑dhë ‑së 'pö kö 'a ga Zeluzalɛmë Dëmɛ Yesu ‑wun 'gü.» 14'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ Pɔlö 'yaa 'we ‑na yi ‑wo ‑bha, 'ö 'yi yi bo ‑a ‑pö ‑a ‑dhë ‑sü 'ka kö ꞊kun 'ö dho, 'ö 'yi‑ pö: «Pë 'ö kwa Dëmɛ ‑zo 'kun ‑wun 'ka, ‑yö kë!» 15꞊Dhɛ 'yië ‑dhɛkpaɔyi 'bhaa kë mü, 'yi yi ‑bha ꞊kwɛɛ‑ dhu 'yi dho Zeluzalɛmë. 16Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'bhaa ‑nu 'wo go Sezale, ‑wo ‑dɔ yi ‑gɔ yië‑ 'ta 'sü ‑sü ‑nu 'gü. 'Wo dho yi 'ka gɔɔn‑ 'wo‑ ‑dhɛ Nasɔn 'ö go 'sɛgɔ 'ö 'yi ziën 'wo‑ ‑dhɛ Siplë ‑a 'gü, 'ö ‑kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ zii 'ka bhë ‑a ‑gɔ kɔɔ, 'ö 'yi ‑wɔ mü. 17꞊Dhɛ 'yië 'dho 'yië ‑lo Zeluzalɛmë, yi dhegluzë ‑nu 'wo mü ‑wo yi ‑nia ‑kun ꞊zuögludhi 'ka. 18꞊Dhɛ ‑dhɛ ꞊ya 'po, yië‑ Pɔlö ‑nu 'yi dho Zakö ‑gɔ kɔɔ, ‑dhɛ 'ö Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'wo 'ma ‑an ‑bha mɛ ziizii ‑nu ‑wo nu ‑a ‑bha wo 'ko ꞊bhaa mü bhë ‑a 'gü. 19'Ö Pɔlö ‑yö ‑büö ‑da ‑an ‑dhë, 'go mü 'ö pë ‑nu 'ö ‑Zlan ‑yö bɔ ‑a 'ka Pɔlö ‑ta 'ö‑ ‑kë mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ziën bhë, 'ö‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë do do 'ka. 20꞊Dhɛ 'ö‑ ‑wo ‑nu 'wo bhë ꞊waa‑ ma, 'wo yö ‑Zlan 'tɔ ‑blü ‑sü 'gü. ꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'wo‑ pö Pɔlö ‑dhë: «Yi dheglu, ‑bhö ü 'to 'to yi ‑wo ‑bha! Pë ‑nu 'wo kë ‑na Zeluzalɛmë plöö zö 'wo ꞊nɛ: Zuifö ‑vuu ꞊plëëzë ꞊wa kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ 'ka. ‑An 'plɛ, ‑Zlan ‑bha tɔng ‑nu 'ö Moizö ‑ya nu kwa ‑dhë bhë, ‑wa ‑kun ‑së 'ka. 21'Kɛɛ ‑wa ‑ma ꞊nɛ ü Zuifö ‑nu 'wo ‑pɛn ‑sü 'ka 'sɛ gbɛ ‑nu 'gü, ü ‑an ‑daan ꞊nɛ ‑wo wo ꞊kwaa'‑ Moizö ‑bha tɔng ‑nu ‑zü, 'go mü kö ꞊kun 'wo wo ‑bha 'në ‑nu zë 'bɔng, 'iin kö ꞊kun 'wo 'ta sü Zuifö ‑nu ‑bha wɔ ‑kɔ 'ka. 22꞊Dhɛ 'ö 'dhö kö kwa ‑dho ‑a ‑kɔklë ꞊ɛ? Yi‑ dɔ ꞊nɛ mɛ ‑nu ‑wo ‑dho dho wo 'kuë‑ dhö ꞊va 'ka. Bhii ‑wo ‑dho ‑a ma ꞊nɛ 'bha nu zö. 23꞊Dhɛ ‑kë 'dhö pë 'yi 'dhoë‑ ‑a pö ü ‑dhë ꞊nɛ, ‑bhöë kë! Gɔɔn‑ ‑nu ‑yiisië 'ö 'wo pë do 'tɔ go ‑Zlan ‑dhë ‑wo yi ‑gɔ zö. 24'Dho ‑an 'piö kö kaa‑ mɛ ‑nu 'wo bhë 'kaan‑ ‑bhɔkuëdhe 'ö dho ka kë 'slööslö ‑Zlan wö 'dhiö ‑a kë ka 'ko ꞊bhaa! 'Go mü 'zü 'üën‑ ‑an ‑bha ‑kë 'slööslö ‑sü slabhoëpë 'wëüga nu! ꞊Ya kë 'dhö, mɛ 'plɛsɛn dho ‑a 'wun dɔ ꞊nɛ pë ‑nu 'wo‑ ꞊blɛɛ ü ‑gɔ bhë, 'wun gia‑ 'yaa ‑mü, 'kɛɛ ü ü ‑bha ‑tosiadhe ‑kë Moizö ‑bha tɔng 'kun ‑sü 'ka. 25‑A mɛ 'ö ‑gban mɛ ‑nu 'ö 'waa Zuifö 'ka, 'ö ꞊wa kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka bhë, pë 'ö 'yi‑ yö ‑së ‑an ‑bha 'ka 'yi‑ ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë 'sëëdhɛ 'gü, 'yi‑ bɔ ‑an ‑dhë 'ö tɔɔ: Kö ꞊kun 'wo ‑köpë ‑nu 'wo sla‑ bho ‑na ‑an 'ka gbapë ‑nu ‑dhë bhë 'wo‑ ‑bhö; kö ꞊kun 'wo fɛi ‑bhö! 'Go mü kö ꞊kun 'wo wü 'ö‑ fɛi yaa ‑lo 'wo‑ ‑bhö, 'ö tɔɔ ‑yö ‑ga ꞊nëngdhe 'gü. 'Go mü 'zü kö ꞊kun 'ö mɛ gbɛ ‑yö ‑da ö 'bha ‑bha dhe 'piö; kö ꞊kun dhebɔ gbɛ ‑yö ‑da ö 'bha dhe ‑bha gɔɔn‑ 'piö, kö ꞊kun ‑dadhëü ‑nu ‑wo wɔ ‑kɔ yaa ‑kë wo 'ko 'piö!» 26꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö Pɔlö waa‑ gɔɔn‑ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë 'wo dho. ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ ꞊ya ꞊kpaɔ, 'ö wo 'plɛ 'wo ‑kë 'slööslö ‑sü ‑bhɔkuëdhe bhë ‑a ‑kë wo 'kuë‑. 'Yö Pɔlö dho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü, 'ö 'töng 'ö ‑kë 'slööslö ‑sü bhë 'ö dho yën ‑a 'ka bhë 'ö‑ pö mɛ ‑nu ‑dhë. 'Ö tɔɔ yi 'ö 'dhö bhë, 'ö dho mɛ ‑nu ‑yiisië 'wo bhë ‑an ‑bha slabhopë ꞊sɔnng' nuë. 27꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'slaplɛ 'ö Pɔlö ‑ya ‑wun ꞊blɛɛ bhë ‑yö 'dhoë‑ ‑lo, 'ö Zuifö ‑mɛ 'bhaa ‑nu 'wo go Azi ꞊zian', 'wo Pɔlö yö ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 'Ö 'wo mɛ ‑gbaa ꞊zuö' ꞊luu Pɔlö ‑gɔ kö ‑waan ‑a kun. 28'Wo yö ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü ꞊woë' ꞊nɛɛ: «Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu, ‑ka nu yi ‑dhë! ‑Ka ‑dhɛ ‑ga, gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ ‑yö ‑bɔ ‑dhɛ 'saadhö 'plɛ 'gü, 'ö mɛ 'plɛ ‑daan ‑a pö ‑sü 'ka ꞊nɛɛ mɛ 'yi Izlaɛlö ‑mɛ ‑nu 'ka, Moizö ‑bha tɔng ‑nu waa‑ ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'ö ꞊nɛ yi ꞊bhlë 'yaa ‑dhö! 'Go mü 'zü, ꞊ya ‑da mɛ 'yaa Zuifö 'ka ‑a 'ka kwa ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü; ‑dhɛ 'ö 'slööslö bhë ꞊yaa‑ kaa ‑dhuuzë!» 29(Pë ‑kë 'wo‑ pö 'dhö bhë 'ö tɔɔ Trofimë 'ö go Efɛzö bhë, ‑wa ‑yö Pɔlö 'piö, pö‑ bhë ‑a 'gü, 'ö 'wo wo ‑zo ‑ta ꞊nɛ Pɔlö ‑yö ꞊daa' ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü.) Kë 'ö‑ wo 'dhö bhë ‑a ‑gɛn tɔɔ mɛ ‑nu 'waa Zuifö 'ka ‑an ꞊dua' 'yaa ‑mü kö ‑wo ‑da Zuifö ‑nu ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 30'Ko ꞊blüüblüdhe ‑yö ‑mɔ pö‑ bhë ‑a 'gü. 'Ö pö‑ bhë ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑wo ‑bla sü, 'wo goë ‑dhɛ 'saadhö ‑bha, 'wo nu 'wo Pɔlö kun 'ö 'wo‑ ꞊gbɔɔ gbɔ, 'wo‑ bho ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü. 'Wo to mü, 'wo 'kwɛɛ ‑nu ‑ta. 31‑Wo ‑kë ‑a këdhɛ ꞊mɛɛ' ꞊dhia ‑be kö ‑waan Pɔlö zë. 'Ö to mü, 'ö 'wun bhë 'ö‑ ‑taɔ ‑yö ‑lo Wlɔmë ‑mɛ ‑nu ‑bha 'dhasi ꞊lamɛ ꞊va 'ö ‑kë Zeluzalɛmë plöö mü ‑a ‑ta ꞊nɛɛ, 'ko ꞊blüüblüdhe ꞊ya ‑da plöömɛ ‑nu ziën ‑de. 32‑Dhɛ do bhë 'ö to ‑a ‑bha 'ö 'dhasi ‑gɔmɛ waa‑ 'dhasi ‑nu ‑an sü ö 'piö, 'wo dho mɛ ‑gbaa 'gü 'ma. ꞊Dhɛ 'ö ‑an 'yan ꞊ya ‑kpën 'dhasi ꞊lamɛ ꞊va waa‑ 'dhasi ‑nu gia‑ 'wo bhë ‑an ‑bha, 'wo wo bo Pɔlö ‑ma ‑sü 'ka. 33꞊Dhɛ ꞊ya kë 'dhö, 'ö 'dhasi ꞊lamɛ ꞊va ‑yö ꞊yɔɔn Pɔlö ‑bha 'ö‑ pö ö ‑bha 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo Pɔlö 'kun, ‑wa ‑lö ꞊yɔɔga ꞊plɛ 'ka. 'Go mü 'yö mɛ ‑nu 'wo ‑kë Pɔlö ‑zü 'to bhë 'ö ‑an ꞊dhɛɛ' kpɔ pë 'ö‑ 'ka 'iin pë 'ö‑ ‑kë ‑an ‑wun 'ka. 34'Kɛɛ mɛ ‑gbaa ‑nu 'wo bhë ‑an ziën mɛ 'bhaa ‑nu ‑wo ‑kë ꞊gblaa 'gbla ‑sü 'gü 'wun gbɛ 'ka, kö‑ mɛ 'bhaa ‑nu ‑bha ‑yö kë ‑na 'wun gbɛ 'ka. ꞊Dhɛ 'ö ‑wo do kpengdhö 'ö 'dhasi ꞊lamɛ ꞊va dhoë‑ ma yaa kë ‑dhö ‑an ziën, 'yö‑ pö ö ‑bha 'dhasi ‑nu ‑dhë ‑wo 'dho Pɔlö 'ka ‑an ‑bha ‑yadhɛ ‑bha. 35꞊Dhɛ 'ö ꞊wa ‑lo 'kɔ 'kpan 'dhiö 'ö 'dhasi ‑nu ‑de gia‑ ‑wo Pɔlö ‑bun wo ‑kɔ ‑ta dhuö, mɛ gbung ‑nu ‑gɔ dɔ 'wo‑ wo 'yënng ‑a ‑gɔ bhë ‑a ‑wun 'gü. 36Bhii 'ö tɔɔ mɛ ‑nu 'saadhö 'wo ‑kë ‑ziö ‑an 'piö ꞊dhia, ‑wo ‑kë ‑a pö ꞊dhia ‑wa zë. 37'Dhasi ‑nu ‑wo ‑kë 'dho ꞊dhia Pɔlö 'ka wo ‑gɔ ‑yadhɛ ‑bha, 'ö Pɔlö ‑ya pö ‑an ‑bha ꞊lamɛ ꞊va bhë ‑a ‑dhë Glɛkö ‑wo 'gü ꞊nɛɛ: «A ‑mɔa ‑bha kö 'a 'wun 'bhaa ꞊blɛɛ ü ‑dhë ‑a?» 'Ö 'dhasi ꞊lamɛ ꞊va bhë ‑ya ꞊dhɛɛ' kpɔ 'ö‑ pö: «Ü Glɛkö ‑wo ‑ma ‑a? 38꞊Dhɛ 'ö 'dhö bhë kö 'bhaa Ezitö mi 'ö nu mɛ ‑nu ꞊zuö' ꞊luu' ‑sü 'ka 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ ‑gɔ bhë, 'ö dho mɛzëmɛ ‑nu ‑vuu ‑yiisië 'ka 'yënng ꞊taa zö ꞊nɛ ‑a 'ka a?» 39'Ö Pɔlö ‑ya ‑daa ‑kë 'ö‑ pö: «Zuifö ‑mü n 'ka, 'ö 'a Taasö ‑pö 'ö Silisi ‑sɛ 'gü 'ö‑ 'tɔ 'dhö bhɔ ‑sü 'ka bhë 'a‑ 'gü 'në 'ka. ‑Bhö 'we ‑a ‑bha n ‑gɔ kö 'a 'wun ꞊blɛɛ'‑ mɛ gbung ‑nu 'wo ꞊nɛ ‑an ‑dhë!» 40'Ö 'dhasi ꞊lamɛ ꞊va 'ö bhë 'yö ‑we ‑a ‑bha ‑a ‑gɔ. 'Ö Pɔlö ‑yö dɔ 'kɔ 'kpan ‑ta, 'ö ö ‑kɔ ‑ta zë mɛ ‑nu 'wo bhë ‑an ‑dhë. ꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛ ‑ta ꞊ya ga diindhö, 'ö Pɔlö ‑yö 'wun ꞊blɛɛ ‑an ‑dhë ‑an ‑de ‑gɔ Eblö ‑wo 'gü 'ö‑ pö:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\