Këwɔn ‑nu 24

1꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'sɔɔdhu ꞊ya ziö, slabhomɛ ꞊va Ananiasö waa‑ mɛ ziizii 'bhaa ‑nu 'dhö waa‑ ‑an ‑gɔ 'dhiö ‑mɛ 'wo‑ ‑dhɛ Tɛɛtulusö, ‑wo ‑dho Sezale, 'wo dho 'sɛdë Felisö 'dhiö kö 'waan‑ Pɔlö ‑ta ‑zɔn ‑a ‑dhë. 2'Ö 'wo Pɔlö ꞊dhɔɔ ‑kë, 'yö nu. 'Ö Tɛɛtulusö ‑yö yö 'wun ‑dɔ Pɔlö ‑bha ‑sü 'gü 'ö‑ pö: 3«Yi ‑gɔtaamɛ ‑wungbeezë, Felisö, ü ‑kë ‑gɔmɛ 'kpaakpa giagia 'ka; yi ‑potaasü 'ka 'sɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü 'töng ꞊va 'piö. 'Go mü 'zü, 'ü yi ‑bha ‑tosiadhe ‑kë ‑së ꞊duö 'sɛ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü. Pë 'ö 'yi‑ dɔ ꞊nɛ bhë, 'ö 'go mü mɛ ‑nu ꞊waa‑ dɔa. 4'Kɛɛ 'maa‑ 'piö kö 'a ü 'kun sia‑ ꞊glɔɔsü. ꞊Dhɛ ‑kë 'dhö ü ‑bha 'glusë ‑wun 'gü, ‑bhö ü 'to kë yi ‑bha 'bhe 'tee 'ka! 5Gɔɔn‑ 'ö ꞊nɛ yi‑ ꞊yöë' ꞊nɛ ‑yö mɛ ꞊zuö' ‑kaan 'kuë ‑mɛ 'ka. 'Go mü 'zü 'ö ‑kë mɛ ‑lü ꞊suu'‑ yaazë 'ka. Yö ꞊nɛ 'ö 'gügludhe ‑da Zuifö ‑nu ziën, 'sɛ ‑dhɛ 'saadhö 'gü. ‑Yö Nazalɛtë ‑mɛ ‑nu kpö ꞊kɔɔnmɛ 'ka. 6‑Ya 'piö kö 'ö kwa ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'slööslö ꞊siö'. Pë 'ö ‑kë 'yi‑ kun bhë 'ö bhë. (('Ö 'yi‑ 'piö kö 'yi za dɔ ‑a ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ 'ö yi ‑de ‑bha tɔng ‑ya pö ‑a 'ka ‑a 'dhö. 7'Kɛɛ yië‑ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Lisiasö ‑yö ‑yö 'wun 'ö bhë ‑a 'gü, 'ö‑ bho yi kwɛɛ 'gbee‑ 'ka. 8'Go mü 'zü 'ö Lisiasö ‑ya pö yi 'yi 'wun dɔ ‑na ‑a ‑bha bhë yi ‑dhë, 'yi nu ü 'dhiö.)) ꞊Ya kë ꞊nɛ gɔɔn‑ bhë 'bha‑ ꞊dhɛɛ' kpɔ ꞊sia, pë 'ö ‑kë 'yi 'wun dɔ ‑na ‑a ‑bha bhë, bhi gia‑ ü ‑dho ü ‑bha 'wun gia‑ yö ü ‑de kwɛɛ.» 9'Ö Zuifö 'bhaa ‑nu 'wo to 'wo wo ‑wo ‑zuöatadhe ‑kë, wo ‑bha 'wun ‑dɔ ‑a ‑bha ‑wo bhë ‑a ‑ta ꞊nɛ 'wun 'ö Tɛɛtulusö ‑ya ꞊blɛɛ bhë ‑yö gia‑ 'ka. 10'Ö 'sɛdë ‑ya pö Pɔlö ‑dhë ‑yö 'wun ꞊blɛɛ'‑, 'ö Pɔlö ‑ya pö: «A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ, bhi 'ü tɔɔ zakanmɛ 'sɛgɔ 'ö ꞊nɛ ‑a ‑ta, 'ö 'bha ‑kwɛ ꞊plëëzë kë ‑a 'gü. ‑A ‑wun 'gü n ‑zo ‑yö ‑gban ‑sü 'ka kö 'a n ‑de dha ‑wun ꞊blɛɛ'‑ ü 'dhiö. 11Bhi gia‑ ‑de 'pö, ‑bhö ‑dhɛ ‑ga 'wun 'a 'dhoë‑ ꞊blɛɛ'‑ ü ‑dhë bhë ‑a 'gü ‑së 'ka! 'Ö tɔɔ ‑a ‑dhɛkpaɔyi yaa ziö 'gɔɔ‑ do ö ga ꞊plɛ 'gü ꞊kun, 'a nu Zeluzalɛmë zö yi ‑bha ‑Zlan gba ꞊dhia. 12Waa n yö kö yië‑ mɛ gbɛ yi 'dhinaa kë ‑na, 'iin waa n yö kö a mɛ ‑nu ‑ya ‑na 'kuë‑ Zuifö ‑nu ‑bha ‑bhɔkuëkɔ ‑nu 'gü, 'iin plöö ‑dhɛ ‑nu ‑bha. 13'A‑ ꞊dɔa' ꞊nɛ mɛ ‑nu 'wo ꞊nɛ 'wun 'wo‑ dɔ ‑na n ‑ma bhë ‑a ‑gɛn 'yaa ‑dhö ‑an ‑gɔ kö ‑waan ‑a pö ü ‑dhë. 14‑A ‑kë 'dhö ‑sü 'ka, pë 'a‑ dɔ ü wö 'dhiö yö ꞊ga 'ö ꞊nɛ: 'Ö tɔɔ yi 'bhɛma ‑nu ‑bha ‑Zlan ꞊nɛ 'a‑ gba, 'go mü 'zü a yuö ‑kë ‑a ‑dhë 'ta 'sü ‑sü 'ka zian ‑gblooga 'wo‑ ‑wun ‑dhɛ ‑na ꞊sua bhë ‑a ‑ta ‑sü 'ka. 'Kɛɛ ‑Zlan ‑bha tɔng 'ö Moizö ‑ya nu yi ‑dhë 'iin ‑a ‑wodhiölomɛ ‑nu ‑wo 'saadhö 'wo ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü, a ‑an 'plɛ ‑dhɛ 'wun gia‑. 15A n ‑zo ‑yö yi ‑bha ‑Zlan ‑bha ꞊nɛ ‑kɔ wo gia‑ 'wo wo ‑zo yöë bhë ‑a 'dhö ꞊nɛ ‑yö ‑dho gamɛ ‑nu këwunsëëzë ‑nu waa‑ këwunyaamɛ ‑nu ‑an 'plɛ bho ga 'gü. 16‑A ‑wun 'gü ꞊nɛ 'a n 'gü dɔ n ‑de ‑gɔ 'gbee‑ kö ‑wo 'ö 'we ‑na n 'gü bhë kö ꞊kun 'ö dho ‑a pö n ‑dhë 'ma 'wun yaa kë ‑Zlan waa‑ mɛ ‑nu ‑an wö 'dhiö. 17꞊Dhɛ 'ma 'go Zeluzalɛmë 'ö‑ ‑kwɛ ꞊ya kë ꞊plëëzë 'ö 'a ‑yɛ n 'zü, 'a nu mü kö ‑yö kë 'dhö 'aan‑ nu 'wëüga 'ka kö 'aan‑ ‑a nu Zuifö 'bhaa ‑nu ‑dhë gbaɔ 'ka, 'go mü 'zü kö 'aan‑ sla‑ bho yi ‑bha ‑Zlan ‑dhë. 18꞊Dhɛ 'ö sla‑ bhë 'a‑ bho ‑na yi ‑bha ‑Zlan ‑gba ‑a 'gü ‑kɔ 'gü bhë, 'wo nu 'wo n yö ‑a ‑ta mü. Kö 'aan‑ ꞊tun ‑a kë ‑na 'dhö bhë kö 'ma n ‑kë 'slööslö ‑sü ‑bhɔkuëdhe kë 'saadhö. Mɛ ‑gbaa gbɛ yaa kë n 'piö, 'iin 'wun ‑kaan 'kuë ‑sü ‑zë gbɛ yaa kë mü. 19'Kɛɛ mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü 'wo tɔɔ Zuifö ‑nu 'wo go Azi ‑sɛ 'gü, wo ꞊nɛ 'ö ‑an ꞊dua' 'dhö ‑mü kö ꞊ya kë ꞊nɛ ‑an ‑bha 'wun ‑yö n ‑ma, ‑wo nu ‑a 'ka ü 'dhiö. 20'Iin 'go mü 'zü mɛ 'wo nu ꞊nɛ 'wun yaa 'a‑ ‑kë 'ö za ‑yö n kun zakanmɛ ‑bha za ‑dɔ n ‑ma ‑yi 'ka ‑wa pö. 21꞊Ya 'kan 'wun 'a‑ ꞊blɛɛ n ‑wo ‑ta dhuö 'gbee‑ 'ka ‑an 'plɛ wö 'dhiö ‑a ‑bha 'ö ‑kë: ‹Gamɛ ‑nu ‑go ga 'gü ‑sü ‑wun 'a‑ ‑dhɛ 'wun gia‑ bhë, 'ö‑ ‑wun 'gü 'wo za dɔ ‑na n ‑ma bhë!›» 22꞊Dhɛ ‑kë ꞊nɛ 'wun 'ö ‑gban Klito ‑bha Felisö ‑ya ‑gɛn dɔ ‑së 'ka bhë, 'yö 'kwamadhe kun, 'ö yi kpɔ ‑a 'gü ‑a ‑pö mɛ ‑nu 'wo ‑kë mü ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛɛ: «꞊Ya kë ꞊nɛ 'sɛ ꞊kɔɔnmɛ Lisiasö ꞊ya nu ‑wo do kpinngdhö ‑yö n ‑gɔ kö 'aan‑ ‑a ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë.» 23'Ö‑ pö ö ‑bha 'dhasi ‑gɔmɛ ‑dhë ‑wo 'dho Pɔlö 'ka; 'kɛɛ kö ‑wo ‑potaasü nu ‑a ‑dhë ‑yö yö plaan ‑nu wo, 'iin kö ‑wo wo ꞊kwaa' ‑a 'bhamɛ ‑nu ‑zü, ‑wo nu ‑a ‑dhë pë 'ö‑ ‑bha ‑wun ‑yö yö ‑a ‑bha ‑a 'ka. 24꞊Dhɛ 'ö ‑dhɛkpaɔyi 'bhaa ꞊ya ziö, 'ö Felisö waa‑ ö bɔɔ 'wo‑ ‑dhɛ Drusilö 'ö ‑kë Zuifö dhebɔ 'ka bhë 'wo nu. 'Ö Felisö ‑yö mɛ bɔ 'wo nu Pɔlö 'ka. 'Yö ö 'to to 'wun 'ö ‑gban ‑zo ‑yö Yesu Klito ‑bha ‑sü 'ö Pɔlö 'dhö ‑a ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑a ‑bha. 25'Kɛɛ ꞊dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ Pɔlö ‑yö 'wun 'ö ‑gban ‑kë kpengdhö ‑sü waa‑ mɛ ‑bha ö ‑de ꞊kɔɔn ‑sü waa‑ kwa ‑bha ‑Zlan ‑bha zadɔdhe 'ö dho kë 'dhiö ꞊zian', mɛbheedhɛ këwun ‑nu ‑bha ‑a ꞊blɛɛ' ‑sü 'gü bhë, 'ö 'suö ‑yö ‑da Felisö 'gü 'ö‑ pö: «‑Bhö 'dho ꞊kun! ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ma 'töng yö to, 'a ü ꞊dhɔɔ ‑kë kö 'wun 'ö bhë 'üën‑ ‑a 'bhaa ꞊blɛɛ.» 26‑Yö ‑kë ‑a ‑zo 'piö ‑be ꞊nɛ Pɔlö ‑yö ‑dho më ö 'piö 'ö ö gbaa 'wëü‑ 'ka. Pë 'ö ‑kë 'ö ꞊ya kë 'ö‑ ꞊dhɔɔ ‑kë kö 'waan‑ 'dɔɔ dɔ wo 'ko ꞊bhaa bhë 'ö bhë. 27꞊Dhɛ 'ö ‑kwɛ ꞊plɛ ꞊ya ziö, 'ö Pɔɔsiusö Fetusö ‑yö yö Felisö pin ꞊taa 'sɛdë 'ka. Felisö ‑yö ‑kë ‑a 'piö kö 'ö Zuifö ‑nu ‑dhi ‑a ‑dhë ‑wun kë; 'yö Pɔlö to ‑kanso 'gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\